Journal archive for Google Scholar Robot!

JWSS - Isfahan University of Technology

علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)Volume 24, Number 2 (2020-7)


Spatial and Temporal Changes of Ecological Water Footprint and Virtual Water Trade in Irrigated and Rain-fed Almond Production at Iran
تغییرات زمانی و مکانی ردپای اکولوژیکی آب و تجارت آب مجازی در محصول بادام فاریاب و دیم در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping the Dominant Clay Minerals in the Soils of Isfahan Province and Their Relationship with Climate and Parent Materials
پهنه‌بندی کانی‌های رسی غالب در خاک‌های استان اصفهان و ارتباط آنها با اقلیم و مواد مادری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of surface and ground water changes in Semnan watershed using SWAT model
بررسی تغییرات جریان سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز سمنان با استفاده از مدل SWAT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Late Maturing Corn Hybrids for Yield and Water use Efficiency under Different Irrigation Regimes and Split-Application of Nitrogen Fertilizer
ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب هیبریدهای دیررس ذرت در شرایط متفاوت آبیاری و تقسیط کود نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Polypropylene Fibers, Lime and Stone Powder Waste on the Stabilization of Clay Soil
کاربرد الیاف پلی‌پروپیلن، آهک و پودر سنگ ضایعاتی برای تثبیت خاک رسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Soil Types on the Concentration, Distribution, and Trend of Some Micro Nutrients in the Apple Orchards of Urmia Plain
تأثیر تیپ‌های مختلف خاک بر غلظت، توزیع و رفتار برخی عناصر کم‌مصرف در باغات سیب دشت ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Physical and Chemical Soil Properties under the Influence of the Rhizosphere and Canopy of Wild Almond Trees (Amygdalus arabica Olive.) with Different Ages
تغییرات ویژگی‎های فیزیکوشیمیایی خاک‌‎ها تحت تأثیر ریزوسفر و تاج پوشش درختچه‎های بادام وحشی وامچک (Amygdalus arabica Olive.) با سنین مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Wheat Water Productivity and Water Use Efficiency (Shiraz Cultivar) under Different Amounts of Deficit Irrigation and Nitrogen Deficiencies
برآورد بهره‌وری و بازده مصرف آب گندم (رقم شیراز) در مقادیر مختلف کم آبیاری و کمبود نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Relationship between Spatial and Temporal Droughts in Karoon 1 Dam Basin
تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی‌ها در حوضه آبریز سد کارون یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Digital Mapping of Soil Family Class Using the Machine Learning Approach (A Case Study: Semi-Arid lands in the West of IRAN)
نقشه‌برداری رقومی کلاس فامیل خاک با استفاده از رویکرد یادگیری ماشین (مطالعه موردی: اراضی نیمه‌خشک غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Different Scenarios of Water Resources Management in the Gorganroud basin using WEAP and MODFLOW Models
ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریت منابع آب حوضه گرگان‌رود با استفاده از مدل‌های WEAP و MODFLOW
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation of Performance of Horizontal and Vertical Screen on Energy Dissipation of Inclined Drop
بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مشبک افقی و قائم در استهلاک انرژی شیب‌شکن‌های مایل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of the Mixing Scheme of the Porous Concrete to Reduce Urban Runoff
بهینه‌سازی ‌‌طرح ‌‌اختلاط ‌‌بتن ‌‌متخلخل ‌‌به‌منظور ‌‌کاهش ‌‌رواناب ‌‌معابر ‌‌شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Functionalized Iron Oxide Nanoparticles and Zinc Sulfate Chemical Fertilizer on Zinc Speciation in Soil and Uptake of Zinc in Wheat
تأثیر نانوذرات اکسید آهن عامل‌دار و کود شیمیایی سولفات روی بر گونه‌بندی روی در خاک و جذب روی در گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Laboratory Study of Longitudinal, Transverse and Topography of the Scouring the Bridge Pier Group with Sand Mining
بررسی آزمایشگاهی پروفیل طولی، عرضی و توپوگرافی بستر آبشستگی اطراف گروه‌پایه پل در حضور گودال برداشت مصالح رودخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Discharge Coefficient of Sharp-Crested Circular Weirs Using Hybrid ANFIS-Firefly Model
شبیه‌سازی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز دایره‌ای توسط مدل ترکیبی انفیس- کرم شب‌تاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Climate Change on the Yield of Rice in the Rasht County
تأثیر تغییر اقلیم بر وضعیت عملکرد برنج در شهرستان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Quality Changes in the Groundwater Resources and IRWQIGC Upstream of Zayandehrood Dam
بررسی روند تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی و ارزیابی شاخص IRWQIGC در بالادست سد زاینده‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Variations of Water Stress Index of Chika Bean Plant under Surface Irrigation and Drip Tape Irrigation using Infrared Thermometer
مقایسه تغییرات شاخص تنش آبی گیاه لوبیاچیتی در شرایط آبیاری سطحی و تیپ با استفاده از دماسنج مادون‌ قرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Susceptibility to Rill and Interrill Erosion of some Semi-Arid Soils using Rainfall Simulator in Laboratory Conditions
تعیین حساسیت برخی خاک‌های منطقه نیمه‌خشک به فرسایش شیاری و بین شیاری با استفاده از شبیه‌‌ساز باران در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2020-5)


Field Scale Application of Microbial Induced Carbonate Precipitation in Soil Improvement: Challenges and Opportunities
کاربردهای میدانی رسوب میکروبی کربنات کلسیم در بهسازی خاک؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Slope Position and Land Use on Some Soil Physical and Chemical Properties in Koohrang Area of Chaharmahal and Bakhtiari Province
تأثیر موقعیت شیب و کاربری اراضی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tillage Methods in Wheat-Cotton and Wheat-Sesame Rotations on the Soil Carbon Sequestration
تأثیر روش‌های مختلف خاکورزی در تناوب‌های گندم- پنبه و گندم- کنجد بر میزان ترسیب کربن در خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Pressure on Water Leakage by Drip Irrigation without a Pump in Four Different Ejectors
برررسی تأثیر فشار بر گسیلندگی آب با روش کیت آبیاری قطره‌ای بدون استفاده از پمپ، در چهار نوع قطره‌چکان مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Trends of Spatial Land Use Changes using Geographic Information Systems and Landsat Images During the 1991-2016 Period
ارزیابی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر لندست طی بازه زمانی 1991 تا 2016 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بهشت‌آباد، استان چهارمحال و بختیاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Alagol Wetland on the Water Treatment of Atrak River
بررسی تأثیر تالاب آلاگل بر تصفیه آب رودخانه اترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Soil Moisture and Lead on the Activity of Urease and Phosphatase Enzymes
ارتباط رطوبت و سرب موجود در خاک بر فعالیت آنزیم‌های اوره‌آز و فسفاتاز خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Aljarafe Model Performance in the Estimation of Soil Optimum Moisture for Tillage and Plasticity Index
ارزیابی کارایی مدل الخلافه در تخمین رطوبت بهینه خاکورزی و شاخص خمیرایی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Temporal Changes of Dust Events and Determination of the Contribution of Climate Factors Affecting it in Arid Regions Based on the Ridge Regression Analysis (A Case Study: Yazd City)
تحلیل تغییرات زمانی رویدادهای گردوغبار و تعیین سهم عوامل اقلیمی مؤثر بر آن در مناطق خشک بر اساس تحلیل رگرسیون ریج (مطالعه موردی: شهر یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Soil Moisture using Downscaling Soil Moisture Method of Microwave Sensor and the SMAR Model (A Case Study: Rafsanjan Plain)
تخمین رطوبت خاک با تلفیق روش ریزمقیاس‌سازی داده‌های سنجنده مایکروویو و مدل SMAR (مطالعه موردی: دشت رفسنجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Heavy Metals Pollution in Lakes Subsoil and Surface Soils in Urmia Eastern Region Using Pollution Indicators
ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوب بستر دریاچه و خاک‌های سطحی بخش شرقی شهرستان ارومیه با استفاده از شاخص‌های آلودگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption Efficiency of Biomass, Biochar and Engineered Biochar of Sugarcane Bagasse on Cadmium Removal from Aqueous Solution
کارایی جذب بیوماس، بیوچار و بیوچار مهندسی ‌شده‌ باگاس نیشکر در حذف کادمیوم از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Potential of Vibrio fischeri Bacterium for Monitoring of Oil Pollution in Aqueous Media
بررسی پتانسیل باکتری ویبریو فیشری (Vibrio fischeri) برای پایش آلودگی نفتی در محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Raindrops Impact on Hydraulic Properties of the Rill Flow under Slope Gradients
اثر ضربه قطرات باران بر ویژگی‌های هیدرولیکی جریان شیاری تحت تأثیر درجه شیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Convergence and Divergence on Flow Pattern and Sediment Transport in Lateral Intakes
بررسی اثر همگرایی و واگرایی در آبگیرهای جانبی با مدل آزمایشگاهی و مدل ریاضی CCHE2D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction between P Fertilizer and Vermicompost on the Availability, Fractions of P and (Zea Mays L.) Growth Indices in a Calcareous Soil
برهم‌کنش کود شیمیایی فسفره و ورمی‌کمپوست بر قابلیت استفاده، شکل‌های فسفر و شاخص‌های ذرت (.Zea Mays L) در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Analysis of Flow Hydraulic in Trapezoidal Labyrinths and Piano Key Weirs
بررسی عددی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلیدپیانویی و زیگزاگی‌ذوزنقه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing A New Operation-Economic Framework for Irrigation Networks without Water Market
توسعه ساختار جدید بهره‌برداری- اقتصادی در شبکه‌های آبیاری فاقد بازار آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of the Geometric Parameters of the Protective Spur Dike using Taguchi Method and GRA.
بهینه‌سازی پارامترهای هندسی آب‌شکن محافظ با استفاده از روش تاگوچی و GRA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Lead from Aqueous Solutions by Polyacrylic Acid-Bentonite Composite: Batch and Column Studies
توانایی کمپوزیت پلی‌اکریلیک اسید- بنتونیت در حذف سرب از محلول‌های آبی در شرایط بسته و ستون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2020-2)


Prioritization and Assessment of Groundwater Resources Map in Isfahan Province
الویت‌بندی و ارزیابی نقشه پتانسیل منابع آب زیرزمینی در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing of Generalized Linear Models, Random Forest and Gradient Boosting Trees in Estimation of Reference Crop Evapotranspiration (Case Study: The Sistan Plain)
مقایسه عملکرد مدل‌های خطی تعمیم‌یافته، جنگل تصادفی و درخت گرادیان بوستینگ در برآورد تبخیر‌- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: دشت سیستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of AquaCrop Model for the Simulation of Potato Yield and Water Use Efficiency under Different Water Stress Values in Different Growth Cycles
ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی تحت مقادیر مختلف تنش آبی در دوره‌های متفاوت رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility Study of Drip Irrigation Systems Regarding Groundwater Quality (A Case Study: Khorramabad Plain)
امکان‌سنجی اجرای سامانه آبیاری قطره‌ای با توجه به کیفیت آب زیرزمینی: مطالعه موردی دشت خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecosystem Investigation of Zayanderood Dam Lake
بررسی زیست‌بوم دریاچه سد زاینده‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurment of Sediment Quality According to Heavy Metals (Fe, Zn, Cu, Mn, Ni) Status in Sediments: The Coastal Sediments of Bushehr Port
سنجش کیفیت رسوب بر اساس وضعیت فلزات سنگین (آهن، روی، مس، منگنز و نیکل) در رسوبات ساحلی بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Growth Traits of Rosmarinus Officinalis L. under Deficit Irrigation
ارزیابی شاخص‌های رشد گیاه رزماری تحت ‌تأثیر کم‌آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction and Investigation of Meteorological Drought Using SARIMA Time Series and SPI Index In Isfahan Province
پیش‌بینی و بررسی روند خشکسالی با استفاده از سری زمانی SARIMA و شاخص SPI در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing Piezometers’ Behavior to Determine the Lag Time of the Rainfall Effects on the Groundwater Level Fluctuations in the Alluvial Plain of Shiraz by Using SPI and GRI Indices
تحلیل رفتار پیزومترها و تعیین تأخیر زمانی تأثیر بارندگی بر نوسانات عمق آب زیرزمینی آبرفت شیراز با شاخص‌های SPI و GRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi- Criteria Evaluation for Land Rain- Fed Agriculture Capability (A Case Study: Plasjan Sub- Basin)
ارزیابی چند‌معیاره قابلیت اراضی برای کشت دیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبخیز پلاسجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Groundwater Level Changes Using Hybrid Wavelet Self- Adaptive Extreme Learning Machine Model- Observation Well of Sarab Qanbar, Kermanshah
پیش‌بینی تغییرات تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی موجک- ماشین آموزش نیرومند خودتطبیقی- چاه مشاهداتی سراب قنبر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Sub- Surface Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Cold Arid Climate
کاربرد سیستم تالاب مصنوعی با جریان زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهری در اقلیم سرد و خشک (مطالعه موردی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اراک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pot Irrigation, Tape and Gravity Drip Irrigation Systems on Sandy Soil Moisture Distribution under Cultivation of Watermelon
تأثیر روش‌های آبیاری کوزه‌ای، قطره‌ای ثقلی و قطره‌ای نواری بر توزیع رطوبت در خاک ماسه‌ای زیر کشت گیاه هندوانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Assessment of Groundwater Pumping by Using Water and Energy Nexus
ارزیابی زیست‌محیطی استخراج منابع آب‌های زیرزمینی با رویکرد رابطه آب و انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Fertility Status of Astragalus Fasciculifolius Canopy as Affected by Road Traffic
وضعیت حاصلخیزی خاک سایه‌انداز گونه گون بادکنکی (Astragalus fasciculifolius) تحت ‌تأثیر ترافیک جاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dynamic and Static New Deficit Irrigation Strategies on the Yield and Water Productivity of Two Field Grown Corn Cultivars
اثرات استراتژی‌های جدید کم‌آبیاری در حالت پویا و ثابت بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب دو رقم ذرت علوفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Potential Ecological and Human Health Risk of Some Selected Heavy Metals in Street Dusts in Ilam
ارزیابی پتانسیل ریسک اکولوژیکی و سلامت انسانی برخی از فلزات سنگین در گردوغبار خیابانی شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Plant Growth Promoting Bacteria on Some Biological Indicators and Soil Organic Carbon Forms under Wheat Cultivation
تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر برخی ویژگی‌های بیولوژیکی و شکل‌های آلی کربن خاک زیر کشت گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioavailability of Selected Micronutrients as Affected by Biochar and Compost of Trees Pruning in the Presence of Mycorrhiza at Wheat Rhizosphere
زیست‌فراهمی برخی عناصر ریزمغذی تحت ‌تأثیر بیوچار و کمپوست بقایای هرس درختان در حضور میکوریز در ریزوسفر گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Biological, Chemical and Soil Fertility Characteristics as a Result of Land Use Change (A Case Study: Mokhtar Region of Yasouj)
تغییر ویژگی‌های زیستی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک در نتیجه تغییر کاربری (مطالعه موردی: منطقه مختار یاسوج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Rice Husk and its Biochar on Wetting Pattern in a Silty Clay Soil under Surface- Trickle Irrigation
تأثیر کاربرد شلتوک برنج و بیوچار آن بر الگوی خیس‌شدگی یک خاک رس سیلتی تحت آبیاری قطره‌ای سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Virtual Water and Water Requirement of Desert Margin Vegetation Using Satellite Images (A Case Study: Varamin Plain)
براورد آب مجازی و نیاز آبی گیاهان حاشیه بیابان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: دشت ورامین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantity, Quality and Capability Assessment of Airborne Salts Fallout on Increasing the Surface Soil Salinity (A Case Study: North of Yazd- Ardakan Plain)
بررسی کمّیت، کیفیت و قابلیت فرونشست املاح هوابرد در افزایش شوری خاک سطحی (مطالعه موردی: شمال دشت یزد- اردکان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation on the Influence of Some Unsteady Flow Parameters on Bed Scour under the Pipeline Crossing Across the Current Experimental Investigation on the Influence of Some Unsteady Flow Parameters on Bed Scour under the Pipeline Crossing Across the Current
بررسی آزمایشگاهی تأثیر برخی از پارامترهای غیرماندگاری بر آبشستگی زیر خط لوله عبوری در عرض و بستر جریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitrogen and Phosphorous Loss as Affected by Plough Direction in Rainfed Wheat Land of a Semi- Arid Region
اثرات جهت خاک‌ورزی بر هدررفت نیتروژن و فسفر از خاک و جذب آنها توسط گندم در شرایط دیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of SUTRA Model for Different Salinity Transport Scenarios in a Heterogeneous Sand Tank to Evaluate Transverse Dispersivity
اعتبار‌سنجی مدل SUTRA برای سناریوهای مختلف انتقال شوری در یک نمونه تانک ماسه ناهمگن به‌منظور ارزیابی پراکنده‌پذیری عرضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temporal Variations of Important Features of Phlogopite Enriched Manure During Composting and Vermicomposting
تغییرات زمانی برخی ویژگی‌های مهم کود دامی غنی‌شده با فلوگوپیت طی فرایند کمپوست و ورمی‌کمپوست شدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Energy Loss in Stepped- Labyrinth Spillways
مطالعه افت انرژی در سرریزهای پلکانی- زیگزاگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination and Evaluation of Potential Water Use Efficiency and Comparative Advantage of Major Irrigated Crops in Several Provinces of Iran
تعیین و ارزیابی کارایی مصرف آب پتانسیل و برتری نسبی کشت محصولات زراعی عمده فاریاب در برخی استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Land Surface Temperature in the Central Part of Isfahan Province Based on Landsat-8 Data Using Split- Window Algorithm
تخمین دمای سطح زمین بخش مرکزی استان اصفهان از داده‌های حرارتی لندست 8 با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2019-12)


Investigating the Temporal and Spatial Variation of Snow Depth over Mountainous Region of Zagros, Iran, for the Period 1979-2010
بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی برف در منطقه کوهستانی زاگرس در دوره زمانی 2010-1979
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Sub-Watersheds from Flooding Viewpoint Using the SWAT Model (Arazkoose Watershed, Golestan Province)
بررسی اولویت‌بندی زیرحوضه‌ها از نظر سیل‌خیزی با استفاده از مدل SWAT (حوضه آبخیز ارازکوسه استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uncertainty Analysis of Climate Change Impacts on Streamflow Extremes in Zayandeh-Rud River by Bayesian Model Averaging
بررسی عدم‌ قطعیت اثر تغییر اقلیم بر جریان‌های حدی زاینده‌رود با استفاده از روش میانگین‌گیری بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation of Flow Hydraulic in the Branch of rivers (A Case Study: Karkheh River)
بررسی آزمایشگاهی و عددی هیدرولیک جریان در محل انشعاب رودخانه‌ها (مطالعات موردی: انشعاب کرخه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Boundaries of Zayandehrud River Bed Using Arc GIS, HEC-RAS and Hec-GeoRAS Extension
تعیین حریم رودخانه زاینده‌رود با استفاده از نرم‌افزارهای ArcGIS، HEC-RAS و برنامه جانبی HEC-GeoRAS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Urban Runoff to Supply for Irrigation of Green Space (A Case Study: Sarpol-e Zahab )
تخمین میزان رواناب شهری برای تأمین نیاز آبی فضای سبز (مطالعه موردی: شهر سرپل ذهاب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two Dimensional Hydraulic Modeling of Karun River
مدل‌سازی دوبعدی هیدرولیک جریان در رودخانه کارون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Local Scour Factors under Pipelines Using Artificial Neural Network Algorithms
بررسی عوامل آبشستگی موضعی زیر خطوط لوله با استفاده از الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial and Temporal Trend Analysis of Stream Flow in the Kor River and Drought in the Doroodzan Dam Basin
تحلیل زمانی و مکانی روند آبدهی رودخانه کر و خشکسالی حوضه سد درودزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Relative Contribution of Sub-basins to Sediment Production by Magnetic Susceptibility Data
تعیین سهم نسبی زیرحوضه‌ها در تولید رسوب به‌وسیله داده‌های پذیرفتاری مغناطیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Evaluation of Soil Moisture Changes in Isfahan Province Using Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI)
بررسی تغییرات فصلی رطوبت خاک در استان اصفهان با کمک شاخص ماهواره‌ای مودیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Analysis of Hydraulic Flow in a River Alluvial Fan with the CCHE2D (A Case Study: Oregon River between the Sudjan Bridge and Dimeh)
تحلیل عددی هیدرولیک جریان در یک رودخانه مخروط‌افکنه‌ای با مدل CCHE2D (مطالعه موردی: حدفاصل پل سودجان تا اورگان رودخانه دیمه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Experimental Study of the Effect of Barrier with Trapezoidal and Triangular Slots in a Flip Bucket Jet on Downstream Scour Using a Physical Model
بررسی آزمایشگاهی اثر مانع با دندانه‌های ذوزنقه‌ای و مثلثی در پرتابه جامی‌شکل روی آبشستگی پایین‌دست با استفاده از مدل فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Land Use Change on the Rainfall Erosion Processes in a Marl Soil under Simulated Rainfalls in the West of Zanjan
اثرات کاربری زمین بر فرایندهای فرسایش بارانی در یک خاک مارنی تحت باران شبیه‌سازی شده در غرب زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Climate Change on the Flow Discharge of Shahid Rajaei Dam with SAWT Hydrology Model
بررسی اثر تغییر اقلیم بر آورد حوضه آبریز سد شهید رجایی با مدل هیدرولوژی SWAT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Soil Properties on Soil Erosion at Suborder Level Using PCA (A Case Study: Ardabil Plain)
بررسی تأثیر ویژگی‌های خاک بر میزان فرسایش در سطح زیررده خاک با استفاده از PCA (مطالعه موردی: دشت اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conflict Resolution of Water Resources Allocation in Zayandehrood Basin Using Game Theory and WEAP Model
حل اختلاف در مناقشات منابع آب حوضه زاینده‌رود با استفاده از نظریه بازی‌ها و مدلWEAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of SVM Algorithm in Predicting Vertical Pier Scour Depth
کاربرد الگوریتم SVM در پیش‌بینی عمق آبشستگی تک پایه قائم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Importance of Land Use Suitability for Runoff and Sediment Production in Beheshtabad Basin, Chaharmahal and Bakhtiari Province
اهمیت رعایت تناسب کاربری اراضی در تولید رواناب و رسوب در حوضه آبخیز بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uncertainty Analysis of Expected Annual Flood Damage for Flood Risk Assessment (A Case Study: Zayande Roud Basin)
تحلیل عدم‌ قطعیت در براورد خسارت مورد انتظار سالیانه به‌منظور ارزیابی ریسک سیلاب (مطالعه موردی: دشت کوهپایه - سگزی از حوضه آبریز زاینده‌رود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conjunctive Use of Surface and Ground Water Resources by WEAP Simulation Model (A Case Study: Behbahan Plain, Khouzestan Province)
بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل شبیه‌سازی WEAP (مطالعه موردی: دشت بهبهان، استان خوزستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Local Scour around Group Bridge Piers in Cohesive Soils
بررسی آبشستگی موضعی گروه پایه پل در خاک چسبنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydraulic and Structural Analysis of Babolrud River Training Using Some Applied Software
تحلیل هیدرولیکی و ‌سازه‌ای ساماندهی رودخانه ‌بابل‌رود با استفاده از چند ‌نرم‌افزار کاربردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Some Soil Properties on Soil Loss in the Cut Slopes of Forest Roads (A Case Study: District No. 2, Series No. 5 of NekaChoob Company)
اثر برخی ویژگی‌های خاک بر هدررفت خاک شیروانی‌های خاک‌برداری جاده‌های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل بخش 2 سری 5 نکاچوب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Floodplain Hazard Mapping in the Iranshahr River by Using Two-Dimensional Numerical Modelling and GIS
پهنه‌بندی خطر سیلاب در رودخانه ایرانشهر با استفاده از مدل‌سازی عددی دوبعدی و GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Land Use Changes in the Upstream of the Zayandehrood Dam (A Study Case: The Toff-sefid Watershed, Chaharmaha and Bakhtiari Provin
بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در بالادست حوضه سد زاینده‌رود مطالعه موردی: (حوضه آبخیز توف سفید، استان چهارمحال و بختیاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Feasibility of the Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources in Dehloran Plain by Using the MODFLOW Model
امکان‌سنجی استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در دشت دهلران با استفاده از مدل MODFLOW
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Recorded Rainfall Information for the Purpose of Huff Curves Extraction in the Dez Dam
تحلیل اطلاعات رگبارهای ثبت شده به‌منظور بسط منحنی‌های هاف در سد دز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Chaotic Nature of Flow the Upstream and Downstream of Zayandehrud-Dam Reservoir Using Chaotic Systems’ Criteria
بررسی ماهیت آشوبناکی جریان در بالادست و پایین‌دست مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از معیارهای سیستم‌های آشوبناک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Missing Daily Precipitation and Runoff Using Self-Organizing Map (A Case Study: Mazandaran Province)
تخمین داده‌های گمشده بارش و رواناب روزانه با استفاده از نگاشت خودسامانده (مطالعه موردی استان مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2019-12)


Comparison of Hydraulic Performance of Linear and Nonlinear Piano-Key Weirs in Plan
مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلیدپیانویی خطی و کلیدپیانویی غیر‌خطی در پلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Determinant Factors Influencing S Index in Calcereous Soils Using Anneling Simulated– Artificial Neural Network Hybrid Algorithm
مدل‌سازی شاخص S و تعیین عوامل مؤثر بر آن با استفاده از الگوریتم هیبرید شبیه‎سازی تبرید- شبکه عصبی مصنوعی در خاک‌های آهکی جنوب‌شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Drought on Surface Water Quality of the Halil-Rood Basin, Kerman
اثر خشکسالی بر کیفیت آب‌های سطحی حوضه هلیل‌رود، کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydraulic Parameters Sensitivity Analysis of Porous Media at Inverse Solution of Bromide Transport
آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی محیط متخلخل در حل معکوس انتقال برومید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Land Use Changes in Dust Sources of South and South-East Ahwaz
روند تغییرات کاربری اراضی در کانون‌های ریزگرد جنوب و جنوب شرق اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Soils and Aeolians Pollution to Heavy Metals in Shahrekord Plain
بررسی آلودگی خاک و رسوبات بادی به برخی از فلزات سنگین در دشت شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of the Estimation Precision of Infiltration Equation Parameters Based on Soil Physics Characteristics for Furrow Irrigation
بررسی دقت تخمین پارامترهای معادله نفوذ بر ‌اساس ویژگی‌های فیزیکی خاک در آبیاری جویچه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation of the Characteristics of Hydraulic Jump in a Diverging Stilling Basin with an Adverse Slope Using Baffle Blocks
بررسی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرای معکوس با بلوک‌های میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Relation of Soil Hydrophobicity and Soil Water Content and Determining Threshold Moisture of Organic Soil Samples
تعیین رطوبت بحرانی برخی خاک‌های آب‌گریز مرغزار شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of COD and BOD5 Removal Efficiency by Combined Treatment Aerobic-Anaerobic (AO) on Sewage of Metal Industries
بررسی فرایند ترکیبی بی‌هوازی- هوازی (AO) در تصفیه فاضلاب صنایع فلزی با هدف کاهش COD و BOD5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Numerical and Experimental Study of Scouring Pattern around Direct and Polo-Shaped Groynes
بررسی عددی و آزمایشگاهی الگوی آبشستگی پیرامون آبشکن‌های چوگانی و مستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil's Petroleum Contamination and Carbon Nanotubes Effects on Maize Plant Growth Parameters
اثر آلودگی نفتی خاک و نانولوله‌های کربنی بر ویژگی‌های رشدی گیاه ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation and Estimation of the Transvers Macrodispersivity Coefficient of Aqueous Phase (Miscible) Contaminants of Salt Water in a Heterogeneous and Homogeneous Porous Media
شبیه‌سازی عددی و تخمین ضریب پراکنده‌پذیری عرضی آلاینده امتزاجپذیر آب شور در یک محیط متخلخل ناهمگن و همگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Role of Biochar in Different Soil Moisture for Prevent Soil Loss in Laboratory Conditions
نقش حفاظتی بایوچار در رطوبت‌های مختلف خاک برای جلوگیری از هدررفت خاک در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using of Metaheuristic Water Cycle Algorithm in order to Determine Optimal Crop Cultivation across of Genetic Algorithm and linear programming (Case Study: Varamin Irrigation Network)
به‌کارگیری الگوریتم فرا‌کاوشی چرخه آب به‌منظور تعیین الگوی بهینه کشت زراعی در مقایسه با الگوریتم ژنتیک و مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری ورامین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Applied Water and Estimated Water Requirement by WUCOLS and LIMP Methods for Golha Garden in Isfahan
مقایسه آب کاربردی و نیاز آبی باغ گل‌های شهر اصفهان با استفاده از روش‌های LIMP و WUCOLS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Evolutionary Algorithm to Optimization of ANNIS Model for Discharge Coefficient Circular Side Spillway Modeling
استفاده از الگوریتم تکاملی برای بهینه‌سازی مدل انفیس به‌منظور مدل‌سازی ضریب دبی روزنه‌های جانبی دایروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Raw Water Quality on the Efficiency of Domestic Reverse Osmosis Apparatus in Khuzestan Province
اثرات کیفیت آب خام بر کارایی دستگاه‌های اسمز معکوس خانگی در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Field Performance of Steady State Drainage Equations for Sugarcane Agro-Industrial Company in Khuzestan
ارزیابی صحرایی عملکرد معادلات جریان همگام زهکشی در کشت و صنعت نیشکر خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Two Strategies of “Lining” and “Automated Operation” in Reducing the Water Conveyance and Distribution Losses within the Main Canals, Case Study of Moghan Main Canal
بررسی میزان اثربخشی دو راهبرد «پوشش‌دار کردن» و «خودکارسازی بهره‌برداری» در کاهش میزان تلفات انتقال و توزیع آب در کانال اصلی آبیاری، مورد مطالعاتی کانال اصلی مغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modelling the Relationship between the Frequency of Dust Storms and Climatic Variables in the Summer Time in Desert Areas of Iran
مدل‌سازی رابطه فراوانی طوفان‌های گردوغبار با متغیر‌های اقلیمی فصل تابستان در مناطق بیابانی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status, Source and Environmental Pollution Assessment of Some Heavy Metals in Street Dust of Dezful City
بررسی وضعیت، منابع و آلودگی زیست‌محیطی برخی از فلزات سنگین در گرد‌و‌غبار خیابانی شهر دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Soil Parameters on Aboveground Net Primary Production in Meadow Rangelands in Fandoghlou Region of Namin County, Ardabil Province
اثر پارامترهای خاک بر تولید اولیه سطح زمین در مراتع چمنزار فندوق‌لوی نمین در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Quality of Irrigation Water of Downstream of the Zard River Using Statistical Analysis
بررسی تأثیر احداث سد جره بر کیفیت آب رودخانه‌ زرد با استفاده از تحلیل‌های ناپارامتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Zeolite on the Coefficients of Soil Moisture Curve Models in Two Sandy and Loamy Texture
بررسی تأثیر زئولیت بر ضرایب مدل‌های منحنی رطوبتی خاک در دو بافت شنی و لومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity Analysis of Aquacrop Model for Barley in Pakdasht Region
تحلیل حساسیت مدل آکواکراپ برای محصول جو در منطقه پاکدشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimated Water Requirements and Stevia Rebaudiana Bertoni Crop Coefficient in Semi-Dry Climate under Lysimetric Conditions
براورد آب مورد نیاز و ضرایب‌گیاهی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در اقلیم نیمه‌خشک در شرایط لایسیمتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Checking the Sensitivity of Solute Advection- Dispersion Model to Reaction Coefficients and River Hydraulic Properties in the Process of Dissolved Oxygen Simulation
بررسی حساسیت مدل انتقال- انتشار املاح به‌ ضرایب واکنش و خصوصیات هیدرولیکی رودخانه در فرایند شبیه‌سازی غلظت اکسیژن محلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dryland Wheat Grain Yield and Yield Components as Affected by Slope Direction and Residue Rates
عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم تحت تأثیر شیب زمین و مقادیر مصرف بقایای گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Inlet Section on Flow Hydraulics in Zigzag-Morning Glory Spillways with Physical Modelling
تأثیر هندسه پلان ورودی سرریز نیلوفری - زیگزاگی در شرایط با و بدون تیغه گرداب‌شکن بر ضریب دبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2019-9)


Comparing Univariate and Multivariate Indices in Drought Monitoring
مقایسه عملکرد پایش خشکسالی با شاخص‌های تک‌معرفه و چندمعرفه (مطالعه موردی: ایستگاه‌های هواشناسی مختلف ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Cadmium on the Decline of Arizona Cypress Seedlings and the Enhancement Role of Mycorrhizal Fungus and Plant Growth Promoting Rhizobacteria
اثر کادمیوم در خاک بر زوال دانهال‌های سرو نقره‌ای و نقش بهبود دهنده قارچ میکوریزا و باکتری محرک رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regionalization Analysis of SPI and SPEI Drought Indices for Karoon Basin
تحلیل منطقه‌ای خشکسالی در حوضه آبریز کارون با استفاده از شاخص‌های SPI و SPEI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Integrated Analysis of the Effect of Irrigation Efficiency Improvement on the Reliability and Vulnerability of Water Resources System with Regard to Discharge Fluctuations (A Case Study: Dez Basin)
تحلیل یکپارچه اثر بهبود راندمان آبیاری بر شاخص‌های اعتمادپذیری و آسیب‌پذیری سیستم منابع آب با در نظر گرفتن نوسانات آبدهی (مطالعه موردی حوضه دز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive Effects of Salinity and Cadmium Pollution on Enzyme Activity in a Calcareous Soil Treated With Plant Residues
اثر متقابل شوری و آلودگی بر کادمیم قابل جذب و فعالیت آنزیمی یک خاک آهکی تیمار شده با بقایای گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Optimum Applied Water for Sugar Beet in the Case of Crop Price as a Function of Applied Irrigation Water
تعیین عمق بهینه آب آبیاری چغندرقند در شرایط وابستگی قیمت محصول به مقدار آب آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend Analysis of Groundwater Level, Using Mann-Kendall Non Parametric Method (Case Study: Tabriz Plain)
تحلیل روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش ناپارامتری من- کندال (مطالعه موردی: دشت تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of MCAT in Optimizing and Prioritizing Dryland Allocation Based on the Amount of Chemical Fertilizer and Pesticides (A Case Study: Gonbadkavoos County)
کاربرد MCAT در بهینه‌سازی و الویت‌بندی تخصیص اراضی دیم بر اساس میزان مصرف کود وسموم شیمیایی (مطالعه موردی: شهرستان گنبدکاووس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Spatial Variations of Soil Infiltration and its Models Parameters Using Geostatistics (A case study: Mansour Abad Plain)
ارزیابی تغییرات مکانی نفوذ آب به خاک و پارامترهای مدل‌های مربوطه با استفاده از زمین‌آمار (مطالعه موردی: دشت منصورآباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of a Self-Organizing Map for Clustering the Groundwater Quality in Kerman Province and Assessment its Suitability for Drinking and Irrigation Purposes
استفاده از نگاشت خودسازمانده (SOM) به‌منظور خوشه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی استان کرمان و ارزیابی تناسب آن برای اهداف شرب و آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Agricultural Sulfur Effects on the Soil Structure Using Fractal Geometery and Aggregate Stability Indices
تعیین اثرات گوگرد کشاورزی بر ساختمان خاک با استفاده از هندسه فرکتالی و شاخص‌ پایداری خاکدانه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Crop Production Pattern with Emphasis on Improving Water Use Efficiency (A Case Study of Varamin Agricultural and Animal Husbandry Complex)
تدوین ترکیب بهینه تولید محصولات زراعی با تأکید بر افزایش کارایی مصرف آب (مطالعه موردی: مجتمع کشاورزی و دامپروری ورامین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Ecological Risk Indicators of Cd, Cu, Pb, Zn and Ni in the Irrigated Areas with the Treated Wastewater
ارزیابی شاخص‌های ریسک اکولوژیکی عناصر روی، مس، کادمیوم، سرب و نیکل در اراضی تحت آبیاری با فاضلاب تصفیه شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Jointed Rock Mass Effects on the Seismic Waves Scattering from the Canyon Sites in the Dam's Support
بررسی اثرات توده‌سنگ درزه‌دار بر تفرق امواج لرزه‌ای از ساختگاه‌های دره‌ای در تکیه‌گاه سدها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Reference Evapotranspiration Using Artificial Neural Network Models and the Hybrid Wavelet Neural Network
تخمین تبخیر و تعرق مرجع روزانه به کمک مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Using a Combination of Municipal Solid Waste Compost and Chemical Fertilizer on Some of the Soil Properties in Agricultural Lands, Iran (A Case Study: Miandorod City)
تأثیر استفاده تلفیقی از کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات خاک در اراضی کشاورزی شمال ایران (مطالعه موردی: شهرستان میاندرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Linear and Nonlinear Kinetic Models and Adsorption Isotherms of Zinc from an Aqueous Solution by Biochar
مقایسه مدل‌های خطی و غیرخطی سینتیک و هم‌دمای جذب روی از محلول آبی به‌‌وسیله زغال زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Land Suitability of Sugarcane Fields Based on Soil Quality Index Using a Geographic Information System
تعیین تناسب اراضی مزارع نیشکر مبتنی بر شاخص کیفیت خاک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Soil Hydraulic Properties Curve through Beerkan Infiltration Experiment Algorithms
تخمین خصوصیات هیدرولیکی خاک از طریق الگوریتم‌های محاسباتی آزمایش نفوذ بیرکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Phosphorus Sorption Behaviour in the Cultivated and Virgin Soils of Khoy Region
مطالعه رفتار جذب فسفر در خاک‌های زراعی و غیر زراعی در منطقه خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydrated Lime Slurry on Stabilizing Sand Dunes Mobility
نقش دوغاب آهک هیدراته در تثبیت حرکت ماسه‌های بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Review of Hybrid Subsurface Constructed Wetlands in Urban Wastewater Supplementary Treatment
بررسی کارایی تالاب مصنوعی زیرسطحی هیبریدی در تصفیه تکمیلی پساب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oil Meal as a Micronutrient Fertilizer in Saline and Non-Saline Soils
اثر کنجاله‌های روغنی به‌عنوان کود ریزمغذی در خاک‌های شور و غیر شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Experimental Investigation into the Effect of Curve Radius on the Discharge Coefficient in Curved-Linear and Curved-Labyrinth Weirs with a Triangular Plan
بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع قوس بر ضریب دبی در سرریزهای قوسی خطی و قوسی زیگزاگی با پلان مثلثی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Cable on the Control of Scour around the Piles Group in the River
بررسی اثر استفاده از کابل در کنترل آبشستگی اطراف گروه پایه‌های پل در رودخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Orthophosphate‚ Nitrate, and Chloride Anions on the Adsorption of Zinc in Some Calcareous Soils in Chaharmahal -va- Bakhtiari Province
اثر آنیون‌های ارتوفسفات، نیترات و کلرید بر جذب روی در تعدادی از خاک‌های آهکی در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Suitable Location of Soil Moisture Sampling in Drip-Tape Irrigation Management in A Maize Field
تعیین مکان مناسب اندازه‌گیری رطوبت خاک در مدیریت آبیاری قطره‌ای- نواری ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Groundwater Potential Mapping Using the Integration of the Weight of Evidence and Logistic Regression Models (A Case Study: Nahavand)
ارزیابی و تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی وزن شاهد و رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: شهرستان نهاوند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Different Forms of Potassium and Clay Minerals in Soils as Influenced by Different Aged Orange Trees (Citrus sinensis) in Darab, Fars Province
تغییرات شکل‌های پتاسیم و کانی‌های رسی در خاک زیر کشت پرتقال با سنین مختلف در شهرستان داراب (استان فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selectivity of Particles through Rill Erosion in Different Soil Textures
انتخاب‌پذیری ذرات رسوب در اثر فرسایش شیاری در خاک‌های با بافت مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2019-6)


An Experimental Study of the Discharge of the Length Increase Effect on the Composite Trapezoidal Labyrinth Spillway
بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزایش طول مؤثر بر دبی عبوری سرریزهای کنگره‌ای ذوزنقه‌ای شکل مرکب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction Efect between Water Deficit and Mycorrhizal Symbiosis on the Quantitative and Qualitative Yield of Sainfoin (Onobrychis sativa L.)
برهم‌کنش کمبود آب و قارچ‌های مایکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دانه اسپرس (Onobrychis sativa L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Fertility Mapping of the Maghan Area Using Global Information System (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP)
پهنه‌بندی وضعیت حاصلخیزی اراضی دشت مغان بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی در محیط سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Two-point and Two-Time Methods for Estimating the Infiltration Parameters in Meandering Furrow Irrigation
مقایسه روش‌های دو نقطه‌ای و دو زمانی برای تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه‌ای گردشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Performance of Support Vector Machine and Artificial Neural Network Systems for Regional Flood Frequency Analysis (A Case Study: Namak Lake Watershed)
ارزیابی کارایی سامانه‌های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل منطقه‌ای سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of the Effect of Salinity and Water Stress on Sugar beet Using the System Dynamics Approach
شبیه‌سازی اثر تنش آبی و شوری بر عملکرد محصول چغندرقند با استفاده از روش پویایی سیستم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fruit Trees Pruning Waste Biochar on some Soil Biological Properties under Rhizobox Conditions
تأثیر بیوچار ضایعات هرس درختان میوه بر برخی خصوصیات بیولوژیکی خاک در شرایط رایزوباکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Dust Microbial Community and Identification of its Dominance Species in Northern Regions of Sistan and Baluchestan Province
جمعیت میکروبی و گونه‌های غالب در گردوغبار مناطق شمالی استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment Quantitative of Soil Quality in Different Uses of Shahrekord Plain Using the Analytical Hierarchical Process (AHP)
ارزیابی کمی کیفیت خاک در کاربری‌های مختلف دشت شهرکرد به روش فرایند تجزیه سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Analysis on the Water Entrainment of Turbidity Current over a Mobile Bed
تحلیل آزمایشگاهی شدت اختلاط جریان غلیظ روی بستر متحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Wastewater Sewage and Zeolite on Yield and some Components of Cotton Yield (A Case Study: Torbat-Heydarieh)
تأثیر پساب فاضلاب و زئولیت بر عملکرد وش و برخی اجزای عملکرد پنبه (مطالعه موردی: تربت حیدریه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical Analysis of Soil Physicochemical Properties and Heavy Metals Content in the Long- term Wastewater-irrigated Soils
تحلیل زمین‌شیمیایی مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاک با محتوای فلزات سنگین در خاک‌های تحت آبیاری بلندمدت با پساب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Using Soil Particles Percentage in Comparison with Geometric Characteristics of Soil Particles on the Accuracy of the Pedotransfer Equations and the Critical Point of SWRC
تأثیر کاربرد درصد ذرات خاک در مقایسه با خصوصیات هندسی ذرات خاک بر دقت معادلات انتقالی منحنی مشخصه آب خاک و نقطه بحرانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and Analysis of Temperature and Precipitation Return Periods Using Spectral Analysis and its Effect on Land Management (A Case Study: Khodaafarin Area, East Azerbaijan)
بررسی و تحلیل دوره‌های بازگشت دما و بارش با استفاده از تحلیل طیفی و تأثیر آن بر مدیریت اراضی (مطالعه موردی: خداآفرین، آذربایجان شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Environmental Pollution of some Heavy Metals in Abadan City Street Dust using Geographic Information System (GIS)
ارزیابی آلودگی زیست‌محیطی برخی از فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی شهر آبادان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of AquaCrop, WOFOST and CropSyst models for Estimating Sugar Beet Yield under Water Deficit Conditions
ارزیابی مدل‌های AquaCrop، WOFOST و CropSyst در برآورد عملکرد چغندرقند تحت شرایط کم‌آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Groundwater Quality Zoning for Agricultural and Drinking Usage Using Water Quality Index and Geostatistics Techniques in Semnan Watershed
پهنه‌بندی کیفیت منابع آب برای کاربری کشاورزی و شرب با استفاده از شاخص کیفیت آب و تکنیک‌های زمین‌آمار در حوضه آبخیز سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement and Comparison of Soil Splash Rates under the Influence of Acidity and Rain Intensity
اندازه‌گیری و مقایسه نرخ پاشمان خاک تحت تأثیر اسیدیته و شدت باران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Advection-Dispersion Model of Dissolved Oxygen Using Numerical Solutions
توسعه مدل انتقال- انتشار اکسیژن محلول با استفاده از حل عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Fe Forms in Sugarcane Cultivations with Different Utilization Histories
اشکال آهن خاک در مزارع تحت کشت نیشکر با مدت زمان بهره‌برداری متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Irrigation Management of Subsurface Drip Irrigation of Palm Trees under Arid and Semiarid Regions
مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نخیلات در مناطق خشک و نیمه‌خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Electrocoagulation and Complementary Flocculation in Reducing the COD of Wastewater Detergents for Irrigation Use
نقش الکتروانعقاد و ‌لخته‌سازی تکمیلی در کاهش اکسیژن‌خواهی شیمیایی مواد شوینده فاضلاب ‌به‌منظور مصرف در آبیاری فضای سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Changes and Forecasting Minimum Temperature in the West of Mazandaran Province Using Statistical Downscaling Model SDSM
ارزیابی تغییرات و پیش‌بینی دمای کمینه در غرب استان مازندران با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Virtual Water and Ecological Footprints of Water in Wheat Fields of Isfahan Province
بررسی آب مجازی و ردپای اکولوژیک آب در محصول گندم آبی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Pedodiversity Indices, Soil Differentiation and Soil-Landscape Evolution in the Semi-Arid Region of Chaharmahal-Va-Bakhtiyari Province
بررسی رابطه شاخص تنوع و تفرق خاک‌ها با تکامل خاک در اقلیم نیمه‌خشک استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the Added Value of Water Sector and the Value of Agriculture, Industry and Electricity Sectors in Mazandaran Province
رابطه ارزش افزوده بخش آب با ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنعت و برق در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Conjunctive Irrigation with Seawater and Fresh Water on Yield and Yield Components of Dill (Anethum graveolens L.)
بررسی اثر آبیاری تلفیقی با آب دریا و آب شیرین بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شوید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Saturated Hydraulic Conductivity Variations in Different Aggregate Size Distributions in an Agricultural Soil
بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع در توزیع‌های مختلف اندازه خاکدانه در خاک کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy Analysis of Precipitation Regionalization Methods Based on Spatial Interpolation Techniques in Zayandeh-Rud River Basin
تحلیل دقت روش‌های پهنه‌بندی بارش بر پایه تکنیک‌های درون‌یابی مکانی در حوضه آبریز زاینده‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Wastewater Irrigation on Soil Mechanical Properties in the Green Space of Mobarakeh Steel Complex
پیامد آبیاری با پساب تصفیه‌ شده بر برخی ویژگی‌های مکانیکی خاک فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2019-3)


Simulation and Evaluation of Seasonal Variations of Water Quality in Taleghan River Using a Mathematical Model
شبیه‌سازی و بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه طالقان با استفاده از مدل ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isothermal and thermodynamic Studies of Lead Sorption on Alginate Hydrogel Strengthened by Sepiolite Clay
مطالعات هم‌دما و ترمودینامیکی جذب سرب توسط هیدروژل آلژینات پایدار شده با رس سپیولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hybrid Fuzzy- PSO Algorithm for Catchment Regionalization in Relation to Flood Occurrence
کاربرد الگوریتم تلفیقی فازی– ازدحام ذرات برای تعیین حوضه‌های آبخیز همگن بر اساس وقوع سیلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Excessive Water Extraction from Groundwater Resources on the Welfare of Farmers in the Malayer Plain
تأثیر اضافه برداشت آب از منابع آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان در دشت ملایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Infiltration Parameters Using the Fractal Model of Rieu and Sposito
برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از مدل فرکتالی ریو و اسپوزیتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Zinc Fractions in Some Calcareous Soils of Mahidasht and Helilan plains of Kermanshah and Ilam Provinces
توزیع شکل‌های روی در تعدادی نمونه خاک آهکی از دشت‌های ماهیدشت و هلیلان استان‌های کرمانشاه و ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of SEBS and SEBAL Algorithms in Evaporation Estimation from Open Water Surface with the Assessment of the Salinity Effect
ارزیابی کارایی الگوریتم‌های سنجش از دور SEBS و SEBAL در برآورد تبخیر و بررسی اثر شوری در پیکره‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Water Mass Balance and Soil Wetting Pattern for Subsurface Drip Irrigation in the Porous Media
برآورد بیلان حجمی آب و الگوی رطوبتی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در محیط متخلخل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Waste Water of Sugarcane Farms during Growing Season on the Water Quality of Shadegan Lagoon
اثر زهاب تولید شده در فصل رشد نیشکر بر کیفیت آب تالاب شادگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the Evolutionary Methods in Determining the Discharge Coefficient of Triangular Labyrinth Weirs
کاربرد سیستم‌های تکاملی در تعیین ضریب دبی سرریزهای کنگره‌ای مثلثی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Humic Acid on the Phytoremediation Efficiency of Pb in the Contaminated Soils by Wormwood Plant (Artemicia absantium)
تأثیر اسید هیومیک بر کارایی گیاه‌پالایی سرب در خاک‌های آلوده توسط گیاه افسنتین (Artemicia absantium)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Zinc Solubilizing Bacteria on Zinc Uptake and Some Properties of Wheat in the Greenhouse
کارایی باکتری‌های انحلال‌کننده روی بر جذب روی و برخی شاخص‌های رشدی گندم در گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Three Image Classification Methods (Random Forest, Support Vector Machine and the Maximum Likelihood) in Land Use Mapping
ارزیابی عملکرد سه روش‌ طبقه‌بندی تصویر (جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان و بیشترین شباهت) در تهیه نقشه کاربری اراضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Investigation of the Scale Effects on Flow Pattern Around Rectangular Bridge Piers Using Fluent Software
بررسی عددی اثرات مقیاس بر الگوی جریان اطراف پایه‌های پل مستطیلی با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dissolved Organic Matter on the Simazine Sorption in Different Soils
اثرات ماده آلی محلول بر جذب علف‌کش سیمازین در خاک‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Microbial Inoculation on Water Use Efficiency and Yield of Bean under Drought Stress Conditions
تأثیر مایه‌زنی میکروبی بر کارایی مصرف آب و عملکرد لوبیا‌چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Triangular Vanes on Mixing Length and Transverse Mixing Coefficient in Straight Channel
تأثیر صفحات مثلثی بر طول اختلاط و ضریب اختلاط عرضی در کانال مستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Origin and Clay Minerals Characteristics and their Relationship with Potassium Forms in the Calcareous Soils of Kakan Plain in East of Kohgilouye-va-Boyerahmad Province
منشأ و ویژگی‌های کانی‌های رسی و ارتباط آنها با شکل‌های مختلف پتاسیم در خاک‌های آهکی دشت کاکان، شرق استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Structure of the Dam Body during Construction and its Comparison with the Analytical Results Using PLAXIS Software (the Case Study of Kaboodvall Dam)
بررسی نشست بدنه سد خاکی در دوران ساخت و مقایسه آن با نتایج تحلیلی با استفاده از نرم‌افزار PLAXIS (مطالعه موردی سد کبودوال)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of the Drain Position to Reduce the Uplift Force in the Foundation of Dams
بهینه‌یابی موقعیت چاله زهکشی به‌منظور کاهش نیروی زیرفشار در پی سدها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preferential Flow Modeling Using Kinematic-Dispersive Wave Model and the Role of Macrospores
مدل‌‌سازی جریان ترجیحی با استفاده از مدل موج سینماتیک- پخشی (KDW) در خاک و نقش ماکروپورها در ایجاد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Shah Qasem Dam in Yasouj from the Viewpoint of Beneficiary Villagers
بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد شاه‌قاسم یاسوج از دیدگاه روستاییان بهره‌بردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Quality of Ajabshir Groundwater Resources Based on Groundwater Quality Indicator (GQI) and Geographical Information System
ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت عجب‌شیر بر پایه شاخص کیفی آب زیرزمینی (GQI) و سامانه اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of the Kind of Sediments and the Change in the Bottom Outlet Form Using a Semi-Cylinder Structure on the Score Cone by a Physical Model
بررسی تأثیر نوع رسوبات و تغییر فرم خروجی تخلیه کننده تحتانی با به‌کارگیری سازه نیم‌استوانه بر حفره رسوب‌شویی به کمک مدل فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Pb and Cd on Human Health's in Agricultural Lands around Irankooh Mine in Isfahan Province
ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سلامت انسان در اراضی کشاورزی اطراف معدن ایرانکوه در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Catchments Prone to Flooding by Morphometric Analysis
پهنه‌بندی سیل‌‌خیزی حوضه با تأکید بر تحلیل‌های کمی ژئومورفومتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using the Principal Component Analysis Approach for Weighting Statistical, Climatic and Geographical Attributes of the Maximum 24-hour Rainfall and Spatial Clustering Analysis (A Case Study: Urmia Lake Basin)
استفاده از نگرش تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای وزن‌دهی ویژگی‌های آماری، اقلیمی و جغرافیایی حداکثر بارندگی 24 ساعته و تحلیل مکانی خوشه‌بندی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Soil Depths Temperature Trend Using Parametric and Non-Parametric Methods (Shahrud Station)
بررسی روند تغییر دمای ژرفاهای خاک با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری (ایستگاه شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Long-term Grazing Management on Vegetation and Some Soil Characteristics (A Case Study: Hamzavi Research Station in Hanna- Semirom, Isfahan)
تأثیر مدیریت چرای بلندمدت بر توزیع پوشش گیاهی و برخی خصوصیات خاک (مطالعه موردی: ایستگاه شهید حمزوی حنا- سمیرم اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consideration Intergenerational Sustainability in Use of Agriculture`s Water Resources
تخصیص بهینه بین نسلی منابع آب (مطالعه موردی دشت باغ‌ملک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2018-11)


The Effect of Different Land Uses on Some Physical, Chemical and Biological Quality Indicators of Soil
اثر کاربری‌های مختلف اراضی بر برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-Implicit Numerical Models of Flood Hydraulic Routing (A Case Study: Lighvan-Hervi Reach of Lighvan-Chai, Tabriz)
مدل عددی نیمه‌ضمنی روندیابی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: بازه لیقوان تا هروی لیقوان‌چای، تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and Analysis of Minimum, Maximum Temperature and Precipitation Cycles in Mazandaran Province (A Case Study: Ramsar and Babolsar Synoptic Stations)
تحلیل و مقایسه چرخه‌های دمای کمینه، بیشینه و بارش استان مازندران (مطالعه موردی: ‌‌ایستگاه‌های همدید رامسر و بابلسر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effective Factors in Water Use Efficiency (WUE) of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.), Sesame (Sesamum indicum L.) and Maize (Zea mays L.) in Response to Humic Acid Application and Deficit Irrigation
تعیین عوامل مؤثر بر کارایی مصرف آب لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)، کنجد (Sesamum indicum L.) و ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Iinvestigation into the Effect of Slot in Spur Dike on the Development of Scouring Around it in a 180-Degree Bend
بررسی آزمایشگاهی اثر شکاف در بدنه آبشکن بر کنترل آبشستگی اطراف آن در قوس 180 درجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrologic Drought Frequency Analysis in Karkhe Basin Based on Bivariate Statistical Analysis
تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Aggregate Size on Soil Phosphorus Availability and its Fractionation in some Calcareous Soils of Chahar Mahal _Va_ Bakhtiari Province
اثر اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده و جزء‌بندی فسفر در تعدادی از خاک‌های آهکی استان چهار محال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Plan to Use Guide Fow Plates in Settling Basin for Increasing the Trap Efficiency
کاربرد صفحات هدایت جریان در حوضچه رسوب‌گیر برای افزایش راندمان تله‌اندازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Roadside on Vegetation and Some Physical, Chemical and Nutrients Availability of Soil (A Case Study: Darab-Bandar Abbas Road)
اثرات جاده بر پوشش گیاهی و برخی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و قابلیت استفاده عناصر خاک (مطالعه موردی: جاده داراب – بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ionic Strength Zeolite on the Adsorption of Arsenic and Some Essential Nutrients for Wheat in Contaminated Soils by Munitions and Chemical Weapons
تأثیر قدرت یونی زئولیت بر جذب آرسنیک و عناصر ضروری گندم درخاک‌های آلوده به جنگ‌افزار‌ها و سلاح‌های شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Physicochemical Characteristics of Gully Soil and Environmental Factors of its Upper-Catchment Area in the Expansion of Gully Erosion
بررسی نقش ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک آبکند و عوامل زمین‌محیطی حوضه بالادست آن بر گسترش فرسایش آبکندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Sensitivity Analysis of COP Method Based on the RS and GIS Techniques to Determine Aquifer Vulnerability of Aleshtar Karst Plain in Lorestan Province
ارزیابی کارایی و آنالیز حساسیت روشCOP مبتنی بر تکنیکRS و GIS در تعیین آسیب‌پذیری آبخوان کارستی دشت الشتر لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contamination Level of Mercury in the Street Dust of Ahvaz City and its Spatial Distribution
سطح آلودگی جیوه در گردوغبار خیابانی شهر اهواز و توزیع مکانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Low Molecular Weight Organic Acids in the Zn Release of Some Contaminated Soils
مقایسه اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در توصیف آزاد شدن روی در تعدادی از خاک‌های آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection, Monitoring and Mechanism of Landslide using Persistent Scattering Ineterferometry (PSI)
شناسایی، پایش و بررسی سازوکار زمین‌لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی پراکنش کننده‌های دائمی تصاویر ماهواره‌ای رادار با روزنه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Precipitation Fluctuations in the Urmia Lake Basin Using the SMK Method in the Period 1986-2015
تحلیل نوسانات بارش‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه با روش SMK در دوره آماری 2015-1986
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Moisture Conditions and Ammonium Concentration on Nitrification in Two Soils with Different Textures
تأثیر شرایط رطوبتی و غلظت آمونیوم بر نیترات‌سازی در دو خاک با بافت متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Soil Inference Model (SIE) in Soil Mapping with Emphasis on Using Expert Knowledge and Fuzzy Logic (Jolfa City-Golfaraj)
ارزیابی مدل استنباط خاک (SIE) در نقشه‌برداری خاک با تأکید بر استفاده از دانش کارشناس و منطق فازی (شهرستان جلفا -گلفرج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Landslide Susceptibility Using Rare Events Logistic Regression (A Case-Study: Ziarat Drainage Basin, Gorgan)
پیش‌بینی قابلیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک رخدادهای نادر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت، گرگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Water Performance Delivery Performance Error Indicators in Development and Renovation Project of Paddy Fields
بررسی شاخص‌های خطای عملکرد مدیریت تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Application Efficiency, Water Use Efficiency and Productivity of Irrigated Water in the Urmia Lake Basin (Case Study: Zarineh Rood irrigation and Drainage Network)
ارزیابی راندمان‌های آبیاری، کارآیی مصرف و بهره‌وری آب در حوضه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه‌رود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Controlled Drainage and Nitrogen Fertilizer Levels on Drainage Water and Nitrate Leaching
اثر زهکشی کنترل شده و سطوح مختلف کود نیتروژن برمقدار زه‌آب و آبشویی نیترات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Saline Irrigation Regimes on the Yield of Grain Sorghum and Yield Simulation using SWAP Model
تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم دانه‌ای و شبیه‌سازی عملکرد آن با استفاده از مدل SWAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphometric Assessment, Modeling and Waterway Extract from DEM using Sub-pixel Attraction Model
ارزیابی مرفومتری، مدل‌سازی و استخراج آبراهه‌ها از مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از مدل زیر‌پیکسل جاذبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Time Series OLI multi Spectral Sensor Data Capability with the Step by Step Method for Producing the Major Cultivation Map (A Case Study: Chadegan City)
بررسی قابلیت سری زمانی داده‌های سنجنده چندطیفی OLI در تهیه نقشه الگوی کشت غالب به روش گام‌به‌گام (مطالعه موردی: شهرستان چادگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory Investigation of the Impact of Armor Dike Simple and L-shaped in Upstream and Downstream Intake of the Hydraulic Flow River and Intake Flow Rate
بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن‌های آرمور ساده و L شکل در بالادست و پایین‌دست آبگیر، بر هیدرولیک جریان رودخانه و دبی انحرافی آبگیر به‌کمک مدل فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pressure Dependent Analysis in Water Distribution Networks Using Particle Swarm Optimization
تحلیل مبتنی بر فشار در شبکه‌های توزیع آب به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Tillage Direction and Plant Density on soil and water Loss in a Rainfed Land of a Semi‌-arid Region
اثرات جهت شخم و تراکم کشت بر هدررفت آب و خاک در کشتزار دیم در منطقه نیمه‌خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Different Irrigation Regimes on Root Development and Water Use Efficiency on Green Pepper
بررسی اثر رژیم‌های مختلف آب آبیاری بر توسعه ریشه و بهره‌وری مصرف آب گیاه فلفل سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of Conjunctive Hedging Rules for the Operation Management of Surface and Groundwater Resources
استخراج قوانین جیره‌بندی تلفیقی برای مدیریت بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2018-9)


The Investigation of the Effect of Rate and Time of Nitrogen Application on the Quantity Characteristics of Safflower in Calcareos Soil in Kerman Area
بررسی تأثیر میزان و زمان مصرف کود نیتروژن بر صفات کمی گلرنگ خاک آهکی در منطقه کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Persian Turpentine (Pistacia atlantica Desf) Single-trees Crown on the Amount of Nutrients in the Forest Soil (Sarvabad Region in Kurdistan Province)
اثر تاج تک درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر میزان عناصر مغذی خاک جنگل (منطقه سروآباد استان کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applicability of Support Vector Machine in Simulating Wetting Pattern under Trickle Irrigation
کاربرد ماشین بردار پشتیبان در شبیه‌سازی الگوی رطوبتی تحت آبیاری قطره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Distribution of Water Soluble Fuoride in the Agricultural, Uncultivated, Urban and Industrial Rgions of Isfahan Province
بررسی تغییرات مکانی فلورید محلول خاک در مناطق کشاورزی، غیر کشاورزی، شهری و صنعتی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Climate Change on Inflow Runoff into the Karun-4 Dam Based on IPCC's Fourth and Fifth Report
بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به مخزن سد کارون 4 براساس گزارشات چهارم و پنجم IPCC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Salinity of Water Irrigation and Manure on Leaching Escherchia coli in Disturbed Soil Columns
اثر شوری آب آبیاری و کود دامی بر آبشویی باکتری اشرشیاکلی آزاد در ستون‎های خاک دست‎خورده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Merus Ring on Emitters Efficiency in a Trickle Irrigation System Using Agricultural Wastewater
تاثیر رینگ مروس بر کارایی قطره‌چکان‌ها در سیستم آبیاری قطره‌ای با استفاده از پساب کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tehran Water Quality Assessment Using DPSIR Model
ارزیابی کمیت مؤلفه آب کلان‌شهر تهران براساس مدل DPSIR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Sediment Production and Runoff Generation on Rock Formations of Shirkooh Slopes of Yazd by Using a Rainfall Simulator
بررسی توان رسوب‌زایی و تولید رواناب در سازندهای زمین شناسی شیرکوه یزد با استفاده از شبیه‌ساز باران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of WFD Device Performance to Determine the Water Balance Components Infiltrating to the Root Zone
ارزیابی عملکرد دستگاه WFD در تعیین اجزای بیلان آب نفوذ یافته به ناحیه ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Operating Rules Of Doroodzan Reservoir Using the Adaptive Network Fuzzy Inference System (ANFIS)
تعیین قواعد بهره‌برداری از مخزن سد درودزن با استفاده از شبکه ‌عصبی تطبیق‌پذیر مبتنی بر سیستم استنتاج فازی (ANFIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Suspended Sediment Concentration Using Remote Sensing and Artificial Neural Network (Case Study: Karun River)
کاربرد سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین غلظت رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کارون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Zycosil on Water Consumption and Yield of Pepper (Capsicum annuum L.)
تأثیر کاربرد ماده زایکوسیل بر میزان آب مصرفی و عملکرد گیاه فلفل قلمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medium-term Effects of Different Tillage Practices and Lathyrus sativus Cover Cropping on Selected Biological Soil Quality Indices in Green Bean Cultivation
اثر میان‌مدت مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی و گیاه پوششی خلر بر برخی شناسه‌های زیستی کیفیت خاک در زراعت لوبیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Irrigation Regimes on Seasonal Population Dynamics and Damage of Arboridia kermanshah Dlabola on Different Grape Cultivars in Isfahan
اثر دو رژیم آبیاری بر نوسانات فصلی جمعیت و خسارت Arboridia kermanshah Dlabola روی ارقام مختلف مو در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Updating and Reviewing of the Document of National Water in Ghazvin and Fomanat Plains
به‌روز رسانی و بازنگری سند ملی آب در دشت‌های قزوین و فومنات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Tannic Acid as Coagulant for Water Turbidity Reduction in Preliminary Water Treatment
ارزیابی تانیک ‌اسید به‌عنوان منعقد کننده در کاهش کدورت آب در تصفیه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Four Types of Broad-Leaved Trees on Soil C and N Storage and Mineralization in Forest Areas of Noor City
اثر چهار نوع درخت پهن‌برگ بر ذخیره‌سازی و معدنی‌شدن کربن و نیتروژن خاک در عرصه جنگلی شهرستان نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Climate, Precipitation Regime and Data Record Length on the Bhalme & Mooley Drought Index in Iran
بررسی اثر اقلیم، رژیم بارش و طول دوره آماری بر شاخص خشکسالی بالم و مولی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Energy Consumption in Agriculture Water Pumping Stations by Different Operation Methods (A Case Study: Ashrafiyeh Agro-Industry Irrigation System)
تحلیل مصارف انرژی در روش‌های مختلف بهره‌برداری از ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: سامانه‌ آبیاری کشت و صنعت اشرفیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Environmental Pollution in Stream Sediments for Heavy Metals at Zarshuran- Aghdarreh Area (North of Takab, Iran)
بررسی آلودگی زیست‌محیطی رسوبات آبراهه‌ای به عناصر سنگین در منطقه زرشوران- آغدره (شمال تکاب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Groundwater Depletion and Stream-Aquifer Interaction (Case Study: The Najafabad Aquifer in Zayandehroud River Basin)
افت شدید سطح آب زیرزمینی و اندرکنش رودخانه- آبخوان (مطالعه موردی: آبخوان نجف‌آباد در حوضه زاینده‌رود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction Effects of Applying Mycorrhiza and Brassinolide on the Physioloical Parameters of Wheat under Soil Salinity
بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه گندم به برهمکنش قارچ میکوریز و براسینولید در شرایط شوری خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation Effects of Soil and Water Conservation in Rangelands on Runoff Characteristics Using HEC-HMS Model (A Case Study: Rangelands of Meikhoran Watershed, Kermanshah Province)
شبیه‌سازی اثرات عملیات اصلاحی و احیایی مراتع بر مؤلفه‌های رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز میخوران، استان کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Slot’s Distance of Triangular Spur Dike’s Nose on the Pattern of Erosion and Sediment
اثر فاصله شکاف از دماغه‌ آبشکن مثلثی بر الگوی فرسایش و رسوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Arsenic Contamination Risk Assessment in Hamedan Plain-Spring Using the Fuzzy Method
ارزیابی ریسک آلودگی آرسنیک در دشت همدان - بهار با استفاده از روش فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Land Use Change on Soil Physical Quality in Gilan-e-Gharb Region
اثر تغییر کاربری زمین بر کیفیت فیزیکی خاک در منطقه گیلان‌غرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Measurement and Numerical Model of Dunes Drag Coefficients
اندازه‌گیری آزمایشگاهی ضریب پسای تلماسه‌ها و مقایسه آن با مقادیر براوردی مدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Different Salinity Levels on the Morphological Parameters of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) under Different Irrigation Regimes
بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variability of Surface Erosion and Particle Size Distribution in Relation to Slope Aspect and Gradient in a Semi-Arid Region in West of Zanjan
تغییرپذیری فرسایش سطحی و دانه‌بندی ذرات خاک نسبت به جهت و درجه شیب دامنه در منطقه نیمه‌خشک در غرب زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2018-6)


The Effects of Kerosene Usage on Heavy Metals Uptake by some Vegetables in Khuzestan Province
بررسی اثر کاربرد نفت سفید بر جذب عناصر سنگین در برخی از سبزی‌ها در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Topography and Irrigation on Soil Development and Clay Mineral Diversity of Khuzestan's Gypsic Soils
اثرات پستی و بلندی و آبیاری بر تکامل خاک‌ها و تنوع کانی‌های رسی در برخی از خاک‌های گچی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Spatiotemporal Annual Precipitation Using Stochastic Models
شبیه‌سازی مکانی- زمانی بارش سالانه با استفاده از مدل‌های تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Source Identification of Aerosols in Atmosphere Using Geochemical Properties of Tracer Elements (The Case Study Area: City of Kermanshah)
شناسایی منشا ذرات معلق در اتمسفر با استفاده از ویژگی‌های ژئوشیمیایی عناصر ردیاب (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Uncertainty in the Spatial and Temporal Variability of Groundwater Level along with Geostatistacal and Entropy Analysis
ارزیابی عدم قطعیت در تغییرپذیری زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی با آنالیز توأم آنتروپی و زمین‌آمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Soil Texture and Water Content on the Extraction of PCBs from Soil
تأثیر بافت و رطوبت خاک در استخراج PCBs
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Desferoxamine (DFOB) Siderophore on the Adsorption of Cd on Muscovite Mineral
اثر سیدروفور دسفرال (DFOB) بر جذب کادمیم به‌وسیله کانی مسکویت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Potential of Soil Microbial Activity on Cd Phytoremediation in a Contaminated Soil
بررسی پتانسیل قارچ ریشه‌ها و باکتری‌های سودوموناس در پالایش سبز کادمیم از یک خاک آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Meta- Heuristic Algorithms in the Optimal Operation of Multi – Reservoir (A Case Study: Golestan and Voshmgir Dams)
مقایسه الگوریتم‌های فرا ابتکاری برای بهره‌برداری بهینه از سیستم دو مخزنی گلستان و وشمگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing Reservoirs Exploitation with A New Crow Search Algorithm Based on a Multi-Criteria Decision-Making Model
بهینه‌سازی بهره‌برداری از سد مخزنی با الگوریتم جستجوی کلاغ براساس یک مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetics of Non-exchangable Potassium Release in Aggregates with Different Sizes in a Number of Calcareous Soils
سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر‌تبادلی در خاکدانه‌های با اندازه متفاوت در تعدادی از خاک‌های آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effects of Meteorological Drought on the Karstic Aquifers with Karst Development in Different Conditions
ارزیابی اثرات خشکسالی هواشناسی بر آبخوان‌های کارستی با شرایط توسعه‌یافتگی کارست متفاوت (مطالعه موردی: دو آبخوان کارستی بیستون- پرآو و کوه پاطاق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potassium Fixation and its Relationship with Physico-Chemical Properties and Clay Minerals in the Calcareous Soils of Kakan Plain, Kohgilouye & Boyerahmad Province
تثبیت پتاسیم و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی‌های رسی خاک‌های آهکی دشت کاکان، استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Local Scour Dimension below Siphon Spillway with the Ski-jump Bucket Energy Dissipater Using the Group Method of Data Handling (GMDH)
تخمین ابعاد فرسایش بستر در پایین‌دست سرریز سیفونی با مستهلک کننده انرژی جامی شکل با استفاده از روش برخورد گروهی با داده‌ها (GMDH)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Appraisal and Spatial Analysis of Groundwater Quality Near the Landfill Site Using the Iran Water Quality Index: (Case Study: Qaemshahr)
ارزیابی و آنالیز مکانی کیفیت آب‌های زیرزمینی در محل دفن زباله با استفاده از شاخص IRWQIGC (مطالعه موردی: قائم‌شهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Different Levels of Cow Manure and its Biochar on the Kinetics of Nickel Adsorption in a Calcareous Soil
اثر کاربرد سطوح مختلف کود گاوی و بیوچار حاصل از آن بر سینتیک جذب نیکل در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Comprehensive and Appropriate Strategy for the Construction of an Underground Dam Using the SWOT Model QSPM Matrix (A Case Study: Keriyan Watershed)
ارائه راهبرد جامع و مناسب جهت توسعه احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل SWOT و ماتریس کمی QSPM (مطالعه موردی: حوضه کریان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Infiltrability of Gravelly Soils Under and Between the Orange and Olive Trees in Fasa City
بررسی نفوذپذیری خاک‌های سنگریزه‌ای در زیر و بین درختان پرتقال و زیتون شهرستان فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Discharge Conditions of the Circular Buoyant Co-flow Jet in the Infinitely Shallow Water
بررسی شرایط تخلیه جت دایره‌ای همسو در منابع آب پذیرنده بی‌نهایت کم عمق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A laboratory Study on the Effect of Perforated Sills in Stilling Basin on the Secondary Depth and Length of the Roller of the Hydraulic Jump
مطالعه آزمایشگاهی اثر دیواره‌های روزنه‌دار در حوضچه آرامش بر عمق ثانویه و طول غلتاب پرش هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Available Cadmium Over time and its Relationship with Soil Properties in Highly Calcareous Soils
تغییرات کادمیم قابل دسترس در طی زمان و ارتباط آن با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های شدیداً آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Domestic and International Virtual Water Trade in Iran
بررسی وضعیت تجارت داخلی و بین‌المللی آب مجازی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method for Estimating Hydraulic Parameters by Measuring Soil Moisture in the Field
روش جدید برآورد پارامترهای هیدرولیکی با اندازه‌گیری رطوبت خاک در مزرعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of Hamedan Landfill on Groundwater and Soil
بررسی تأثیر محل دفن پسماند شهر همدان بر آب زیرزمینی و خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing the Effective Factors on Surface Erosion Using USLE-M Integrated Model and System Dynamic (A Case Study: Sanganeh Research Center, Khorasan Razavi)
اولویت‌بندی عوامل مؤثر در فرسایش سطحی با استفاده از مدل تلفیقی USLE-M و پویایی سیستم‌ (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقاتی سنگانه- خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Different Levels of Deficit Irrigation and Partial Root-Zone Drying on the Yield and Water Productivity of Maize in Hajiabad
ارزیابی تأثیر سطوح مختلف کم‌آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت دانه‌ای در منطقه حاجی‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Trends of Precipitation and Drought in Some Semi-Arid toHumid Regions of Iran
تحلیل روندهای بارش و خشکسالی در برخی مناطق مرطوب تا نیمه‌خشک ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temporal Variations of Stream Discharge and Nutrients Loss in the TahamChai Catchment, North-Western Iran
تغییرات زمانی دبی جریان و هدررفت عناصر غذایی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز تهم‌چای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Pb, Zn, Cu and Ni Concentration in Arak Mighan Wetland Based on Sediment Pollution Indices
ارزیابی میزان سرب، روی، مس و نیکل تالاب میقان اراک با شاخص‌های برآورد آلودگی رسوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Some Peripheral Conditions on the Solubility of Gypiferous Soils
ارزیابی تأثیر برخی عوامل محیطی بر میزان انحلال گچ در خاک‌های گچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2018-2)


The Effect of Piriformospora Indica on Shoot and Root Dry Matter Yield and Zinc and Iron Uptake by Wheat in a Calcareous Soil
تأثیر قارچ اندوفایت Piriformospora indica بر عملکرد وزن خشک ریشه و شاخساره و جذب روی و آهن توسط گندم در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Watershed Management through Land use Optimization Using Mathematical and Spatial Optimization Approaches
مدیریت حوزه آبخیز از طریق بهینه‌سازی کاربری اراضی با استفاده از رویکردهای بهینه‌سازی ریاضی و مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Selianinov Hydrothermal Coefficient with Reference Evapotranspiration and Crop Water Requirement for Some Selected Crops and Different Weather Sites of Iran
همبستگی نمایه گرمابی سلیانینف با نرخ تبخیر و تعرق نیاز آبی برخی محصولات کشاورزی در ایستگاه‌های هواشناسی منتخب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Diameter of Riprap around the Bridge Abutment at 180-Degree River Bend
بررسی اندازه قطر سنگ چین در اطراف تکیه‌گاه پل در قوس 180 درجه رودخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization of Organic Carbon and Nitrogen of Wheat Residues in Lead Contaminated Soils
معدنی شدن کربن و نیتروژن آلی بقایای گندم در خاک‌های آلوده به سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Visible and Near-Infrared Spectroscopy in Estimation of Lead and Nickel Heavy Metals content in Soil (Case study: Rey Lands)
ارزیابی طیف‌سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک در برآورد مقادیر فلزات سنگین سرب و نیکل در خاک (مطالعه موردی: اراضی شهر ری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Wind Erosion Trend in Central Iran using Dust Storm Index in the Last Fifty Years
بررسی روند فرسایش بادی در ایران مرکزی با استفاده از شاخص طوفان گرد و غبار در پنجاه سال اخیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Quality Assessment in Western Part of Tehran using Minimum Data set Method
ارزیابی کیفیت خاک در منطقه غرب شهر تهران با استفاده از روش مجموعه حداقل داده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Supplemental Irrigation and Seed Priming on Yield and Some Quantity and Quality Characteristics of Vetch Rainfed Marage Cultivar
تأثیر آبیاری تکمیلی و تیمار پیش جوانه‌زنی بذر بر صفات کیفی، عملکرد علوفه تر و خشک ماشک رقم دیم مراغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Artificial Neural Network and Multiple Linear Regression Models to Estimate the Daily Missing data Flow (Runoff) in (Case Study: Santeh Gauging Station- Kordestan Province)
ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه در تخمین داده‌های گم شده جریان روزانه (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری سنته- استان کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Analysis of Separation and Stream tube Dimensions in the Intakes Installed to Rectangular and Trapezoidal Channels
تحلیل عددی ابعاد جداشدگی و مجرای جریان در آبگیری از کانال مستطیلی و ذوزنقه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Depth Estimation using Environmental Variables Derived from Remote Sensing data and DEM (Case Study: Chehelgazi Watershed of Sanandaj, Iran)
برآورد عمق خاک با استفاده از متغیرهای محیطی به‌دست آمده از مدل رقومی ارتفاع و داده‌های سنجش از دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Irrigation with Sugar Plant Wastewater and Water Stress on Plant Height, Root Length and Barley Grain Protein (Yusef Variety)
تأثیر آبیاری با پساب کارخانه قند و تنش خشکی بر ارتفاع گیاه، طول ریشه و پروتئین دانه جو رقم یوسف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Functional Groups of Dung Beetles in the Infiltrated Water in the Soil from the Semi Steppe Rangelands Shahrekord
نقش گروه‌های عملکردی سوسک‌های سرگین‌خوار بر میزان آب نفوذ یافته در خاک از سطح مراتع نیمه استپی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Desertification Risk Mapping based on Water Resources Degradation using Multi Criteria Decision Making (Case Study: Kashan Plain)
پهنه‌بندی ریسک بیابان‌زایی ناشی از تخریب منابع آب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selection of a Proper Model to Predict Monthly Drought in Semnan Using Weather Data and Linear and Nonlinear Models
انتخاب مدل مناسب برای پیش‌بینی خشکسالی شهر سمنان در مقیاس زمانی کوتاه مدت ماهانه با استفاده از آمار هواشناسی و مدل‌های خطی و غیرخطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Polyacrylamide on Erosion, Runoff and Infiltration of a Silty Loam Soil
بررسی اثر کاربرد پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش، رواناب و نفوذ‌پذیری در یک خاک لوم سیلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Analytical Hierarchy Process (AHP) in Watershed Management (Case Study: Nahrein Catchment, Tabas)
به‌کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت منابع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نهرین طبس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Curve Number Determination using Rainfall and Runoff Data and its Variations with Rainfall Components in a Forested Watershed
تعیین شماره منحنی از رویدادهای بارش و رواناب و تغییرات آن با مؤلفه‌های بارش در یک حوضه آبخیز جنگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetic and Isothermal Studies of Ni Sorption on Biochars Prepared form Date Palm Residues Pyrolyzed under Different Temperatures
سینتیک و همدمای جذب نیکل توسط زغال زیستی بقایای درخت خرما گرما کافت شده در دماهای مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2017-11)


Evaluating Soil- Environment Inference Model (SOLIM) for Soil Mapping Based on Fuzzy Logic in Kashan
ارزیابی مدل استنباطی خاک- سرزمین (SOLIM) در نقشه‌برداری خاک براساس منطق فازی در کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Flow and Geometric Parameters of Submerged Spur Dike on Riprap Stability
اثر شرایط جریان و عوامل هندسی آبشکن مستغرق در پایداری ریپ‌رپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Hydrus-1D Model to Predict Electrical Conductivity and the Ions of Soil Profile (Case Study: Sugarcane under Salinity Stress)
ارزیابی مدل Hydrus-1D در پیش‌بینی هدایت الکتریکی و یون‌های پروفیل خاک (مطالعه موردی؛ کشت نیشکر تحت تنش شوری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Sand and Gravel Mining on Bed Sediment Morphometric Characteristics (Case Study: Zaremrood River, Mazandaran Province)
بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی‌های ریخت‌سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه زارم رود، استان مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Effect of Groundwater Quality on Desertification using Bayesian Belief Networks in Segzi Desertification Hotspot
بررسی تأثیر برخی شاخص‌های کیفیت آب زیرزمینی بر بیابان‌زایی اراضی دشت سگزی اصفهان با استفاده از Bayesian Belief Networks
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Nitrogen use Efficiencies using Leaf Color Chart (LCC) in Rice Field
تأثیر استفاده از ابزار LCC در افزایش راندمان مصرف کود نیتروژن در شالیزار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Optimization of Design Parameters of Furrow Irrigation under Deficit Irrigation for Corn in Shahrekord Region
بهینه‌سازی اقتصادی مشخصه‌های طراحی آبیاری جویچه‌ای در شرایط کم  آبیاری برای ذرت علوفه‌ای در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical and Hydraulic Comparison of Normal and Compensating Emitters in Sloping Lands
مقایسه فنی و هیدرولیکی قطره‌ چکان‌های تنظیم شونده و معمولی در اراضی شیب‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Delineation of Suitable Sites for Groundwater Artificial Recharge using Integrated AHP-TOPSIS (Case Study: Shahrood-Bastam Basin)
رویکرد تلفیقی AHP-TOPSIS گروهی در مکان‌یابی عرصه‌های مستعد برای تغذیه مصنوعی سفره‌های آب ‌زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شاهرود- بسطام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing Determination of Watershed Biological Management Options using Multi-Criteria Decision making Techniques (Case Study: Delichay Catchment)
الویت‌بندی گزینه‌های مدیریت بیولوژیک حوزه آبخیز با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دلیچای)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a Simulation-Optimization Model for Optimal Design of Basin Irrigation using SA Algorithm
توسعه یک مدل شبیه‌سازی- بهینه‌سازی برای طراحی بهینه آبیاری کرتی با استفاده از الگوریتم SA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Firing Background on Some Soil Physico-Chemical Properties in Forest Ecosystem of Sardasht
تأثیر سابقه آتش‌سوزی بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک در اکوسیستم جنگلی سردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tillage Systems and Different Sources of Fertilizer on Corn Yield and Soil Nutrients
اثر منابع مختلف کود و سیستم‌های خاک‌ورزی متفاوت بر عملکرد ذرت دانه‌ای و عناصر غذایی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Emitter Spacing on Physical Clogging of Drip Irrigation Tapes
اثر فاصله قطره‌چکان‌ها بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Available Fe and its Chemical Fractions in Some Calcareous Soils of East Azarbaijan Province
ارتباط آهن قابل‌جذب با شکل‌های شیمیایی آن در برخی خاک‌های آهکی استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Distribution of Some Heavy Metals in Different Soil Particle Size Fractions in Kafe Moor, Kerman Province, Iran
پراکنش مکانی برخی از فلزات سنگین در کلاس‌های اندازه‌ای ذرات خاک در منطقه کفه مور، استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Source of Eolian Facies using Geomorphological and Sedimen Tological Methods (Case Study: Ab-Barik Watershed of Bam in Kerman)
منشأیابی رخساره‌های بادی با استفاده از روش‌های ژئومورفولوژیک و رسوب‌شناسی (مطالعه موردی: حوضه آب باریک بم کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Modification of the MUSLE in Predicting Soil Loss in Micro Plots using Simulated Rainfalls
ارزیابی و بازنگری مدل MUSLE در پیش‌بینی هدر رفت خاک در کرت‌های کوچک با استفاده از باران‌های شبیه‌سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Lazy Algorithms and M5 Model to Estimate Groundwater Level (Case Study: Plain Neyshabur)
مقایسه الگوریتم تنبل و مدل 5‌M در برآورد تراز سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت نیشابور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Actual Evapotranspiration at Regional Scale using Remote sensing data in Shahrekord Plain (II) Comparing SEBAL and METRIC to Some Mathematical Models of Evapotranspiration
برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه‌ای به‌کمک داده‌های سنجش از دور در دشت شهرکرد (ب) مقایسه نتایج مدل‌های SEBAL و METRIC نسبت به برخی مدل‌های ریاضی تبخیر و تعرق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2017-8)


Physical Degradation and Particle Detachment Capacity of Rill in Relation to Rainfall Intensity and Raindrop Impact in a Marl Soil
تخریب فیزیکی و ظرفیت جدا شدن ذره از شیار تحت تأثیر شدت و ضربه قطرات باران در خاک مارنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some Echophysiological Characteristics of Haloxylon appilium in Yazd Province
برخی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک گونه سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Persistence Impact of Organic Amendments, Urea Nitrogen and Zinc Sulphate Application on Soil Characteristics in Rapeseed-wheat Rotation
ارزیابی ماندگاری تأثیر کاربرد کودهای آلی، اوره و سولفات روی بر ویژگی‌های خاک در تناوب کلزا- گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Land-use Management Scenarios on Soil Erosion Rate using GIS and USLE Model in Yamchi Dam Watershed, Ardabil
تأثیر سناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل USLE و GIS در آبخیز سد یامچی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Hydraulic Characteristics of Expanding channels Energy Dissipator Using Support Vector Machine
تخمین مشخصات هیدرولیکی کانال‌های واگرای مستهلک کننده انرژی با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of nanoclay particles for stabilization of expansive clayey soils
استفاده از نانو ذرات رس برای تثبیت خاک های رسی متورم شونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the Instantaneous Soil Surface Moisture Content in Cold Seasons by using Optical and Thermal Remote Sensing Data under Clear Sky
برآورد رطوبت لحظه‌ای سطح خاک در فصل سرد با استفاده از داده‌های سنجش ‌از دور نوری و حرارتی در شرایط بدون ابرناکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Zeolite and Bentonite on the Bioavailability of Zinc, Cadmium and Lead in a Contaminated Soil under Sunflower Cultivation
تاثیر جاذب‌های معدنی بر دسترسی زیستی روی، کادمیم و سرب در خاک‌های آلوده اطراف معدن زرشوران در استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Soil Ameliorating Hydrogels on Root System Characteristics of Avena fatua in Two Different Soil Textures
اثر هیدروژل‌های اصلاح کننده خاک بر ویژگی‌های سیستم ریشه جودوسرAvena fatua در دو بافت متفاوت خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Climate Change Impact on Some Factors Affecting Rainfed Wheat Growth (Case Study: Chaharmahal and Bakhtiari Province)
اثر تغییر اقلیم بر برخی شاخص شاخص‌های مؤثر در رشد گندم دیم (مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pore Water Salinity on Mechanical Properties of Clay Soil
تاثیر شوری آب منفذی بر ویژگی‌های مکانیکی خاک‌ رسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Geotextile Layer in Decreasing Local Scour of Cylindrical Bridge Pier
تاثیر لایه ژئوتکستایل در کاهش آب‌شستگی موضعی پایه استوانه‌ای پل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Physical Property of Constructed Wetland Using Simulation-Optimization Model (MUSIC-GA)
بهینه سازی مشخصه فیزیکی تالاب پیش ساخته به کمک مدل شبیه‌ساز-بهینه‌ساز MUSIC-GA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Sediment Contribution of Land Use Units in Kond Watershed using the Fingerprinting Approach
تعیین سهم رسوب واحدهای کاربری اراضی در حوضه آبخیز کند با استفاده از رویکرد منشایابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Endophyte-infected (Epichloë coenophaila) Tall Fescue Residues on Water Repellency and Structural Stability of Texturally-Different Soils
تأثیر بقایای گیاه فسکیوی بلند در حضور قارچ اندوفیت coenophaila Epichloë بر آب‌گریزی و پایداری ساختمان خاک‌های با بافت متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quantitative Zoning of Ground Surface by Quantitative Coefficients for Positioning the Optimal Flood Spreading (Case Study: Fasa Garebayegan Catchment)
پهنه‌بندی کمی سطح زمین به وسیله ضرایب کمی در راستای مکان‌یابی بهینه پخش سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبخیزگربایگان فسا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Reference Evapotranspiration at Regional Scale using Remote Sensing Data in Shahrekord Plain - Comparing the Results of SEBAL and METRIC Models to Lysimetric Measurements
برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه‌ای به کمک داده‌های سنجش از دور در دشت شهرکرد الف- مقایسه نتایج مدل‌های SEBAL و METRIC نسبت به اندازه‌گیری‌های لایسیمتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Rangeland Vegetation Cover and Soil Properties Variations Affected by Flood Spreading, Enclosure and Grazing Uses
مقایسه تغییرات پوشش گیاهی و خصوصیات خاک تحت تأثیر کاربری‌های پخش سیلاب، قرق و چرای دام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Bayesian Belief Network in Determining the Desertification Potential and its Influencing Factors Focusing on Soil Quality Indices (Case Study: Segzi Plain- Isfahan)
کاربرد شبکه‌های باور بیزین در تعیین پتانسیل مناطق و عوامل مؤثر بر بیابانزایی براساس برخی شاخص‌های کیفیت خاک (مطالعه موردی: دشت سگزی اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Constructing Irrigation and Drainage Network of Rajaei Dam on Spatial and Temporal Changes of Groundwater Quality and Quantity
اثرات احداث شبکه آبیاری و زهکشی سد مخزنی شهید رجایی روی تغییرات زمانی و مکانی کمیت و کیفیت آب زیرزمینی دشت ساری - نکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2017-6)


Water Quality Assessment of Zayande-Rood’s Dam Lake using Water Qualitative Index in 2013
ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود با استفاده از شاخص کیفی آب در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Urban Sewage Sludge on Chemical Properties, Soil Basal Respiration and Microbial Biomass Carbon in a Calcareous Silty Clay Loam Soil
تاثیر لجن فاضلاب شهری بر ویژگی‌های شیمیایی، تنفس و زیست توده میکروبی یک خاک آهکی لوم سیلتی رسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Digital Soil Mapping of Soil Classes using Conventional Soil Maps in the Arid Region Southeastern Iran
نقشه‎برداری رقومی کلاس‌های خاک با استفاده از نقشه خاک قدیمی در منطقه خشک جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Water Deficit Stress on Glomalin Secretion by Glomerales in Symbiosis with Corn Plant
تأثیر تنش کم آبی بر ترشح گلومالین توسط قارچ‌های گلومرال همزیست با گیاه ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nanosilica Additive on Soil Erodibility
تأثیر ماده افزودنی نانوسیلیس بر فرسایش‌پذیری خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Climate change on the Zayandeh-Rud River Basin’s temperature using a Bayesian machine learning Soft Computing Technique
تأثیر تغییر اقلیم بر درجه حرارت حوضه آبریز زاینده‌رود با استفاده از محاسبات نرم یادگیری ماشینی بیزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silicates Micronized Additives on Reduction of Permeability and Erosion due to Artificial Rainfall of Kahgel Plaster
تأثیر افزودنی‌های میکرونیزه سیلیکاتی در کاهش نفوذپذیری و فرسایش ناشی از بارش مصنوعی اندود کاه‌گل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of long-term irrigation with municipal treated wastewater on the saturated hydraulic conductivity of a silt loam soil and its estimation- a case study
اثر آبیاری درازمدت با پساب شهری تصفیه‌شده بر هدایت آبی اشباع یک خاک لوم‌سیلتی و برآورد آن - مطالعه‌ی موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of hydraulic characteristics of several types of drip irrigation tapes
ارزیابی مشخصه های هیدرولیکی چند نوع از نوارهای آبیاری قطره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ash and Coal Produced from Fire on Some of Soil Properties Especially Water Retention
تأثیر خاکستر و زغال حاصل از آتش بر برخی خصوصیات خاک با تاکید بر نگه‌داشت آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a New Method of Estimating the Amount of Leakage in pipeline Networks Using Nodal Pressures Analysis
ارائه روشی نوین جهت تخمین میزان نشت در شبکه‌های آبرسانی به کمک تحلیل فشارهای گرهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Optimal Method to Estimate the Suspended Sediment Load in Arid Regions. Case Study: Fakhrabad basin of Mehriz (Yazd)
بهینه یابی برآورد میزان رسوب معلق در مناطق خشک مطالعه موردی: حوضه فخرآباد مهریز (یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of land use to reduce the potential of erosion and sediment using linear programming model (Case study: Chehel-Gazi basin of Sanandaj)
نقش بهینه‌سازی کاربری اراضی بر کاهش پتانسیل فرسایش و رسوب با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی(مطالعه موردی: حوضه چهل‌گزی سنندج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Nuclear Magnetic Resonance 1H and 13C in soil organic matter covered by forest
استفاده از روش رزونانس مغناطیسی هسته 1H و 13C در مطالعه کربن آلی خاک تحت پوشش درختان جنگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of water table fluctuations and drainage discharge of bi-level drainage system in a layered soil
بررسی تغییرات سطح ایستابی و تخلیه زهکشها با سیستم زهکشی پلکانی در خاک مطبق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modelling of Landslide Susceptibility Zonation Using Shannon’s Entropy Index and weight of evidence model (Case Study: Sarkhoon's Karoon)
مدل سازی و ارزیابی پتانسیل حساسیت اراضی نسبت به لغزش با استفاده از مدل های احتمالاتی آنتروپی شانون و وزن شاهد تئوری بیزین‌ (مطالعه موردی: حوضه سرخون کارون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Green Manure Management and Fertilization Treatments on the Chemical and Physical Properties and Fertility of Soil
تأثیر مدیریت کاربرد کود سبز و تیمارهای کود دهی آن بر خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و حاصلخیزی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of biochars prepared from poultry manure on phosphorus availability and recovery in a calcareous soil
اثر بیوچار تهیه شده از کود مرغی بر فراهمی زیستی و بازیابی فسفر در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Important chemical and physical properties of atmospheric dust in Kerman city
مهم ترین ویژگی های شیمیایی و فیزیکی گرد و غبار اتمسفری شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of nitrate concentration in soil, groundwater and potato tubers on different farm size levels in Fereidan city of Isfahan
ارزیابی غلظت نیترات خاک، آب آبیاری و غده سیب‌زمینی در مزارع با مساحت های مختلف در شهرستان فریدن استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 78 (2017-1)


Estimation of Water Balance in watersheds led to west-south frontiers and Persian Gulf by Semi Distributed SWAT Model
برآورد بیلان آبی در حوضه‌های منتهی به خلیج‌فارس با استفاده از مدل نیمه‌توزیعی SWAT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental investigation of the effect of number and angle of anti-vortex piers in morning glory spillway with square inlet
مطالعه آزمایشگاهی ‌تأثیر تعداد و زاویه گرداب‌شکن بر مشخصات جریان در سرریز نیلوفری مربعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rebound Effect or Jevons Paradox: A Concept for More Proper Understanding of the Consequences of Improvements in Water Productivity
اثر بازگشت به‌حالت اولیه یا معمای جیونز: مفهومی برای درک مناسب‌تر پیامدهای بهبود کارایی آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Sub-Basin Contribution in Sediment Yield using Magnetic Susceptibility Properties and Uncertainty Mixing Model (Case Study: Ashan Drainage Basin, Maragheh County)
تعیین سهم زیرحوضه‌ها در تولید رسوب با استفاده از ویژگی‌های پذیرفتاری مغناطیسی رسوبات و مدل ترکیبی عدم قطعیت (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آشان، شهرستان مراغه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic Changes of Sediment Concentration in Rill Erosion at Field Experiments
تغییرات دینامیک غلظت رسوب در فرسایش شیاری در آزمایش‌های مزرعه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Health Risk Index in Soil and Grain of Wheat Irrigated by Subsurface Drip Irrigation and Treated Wastewater in Semi-Arid Region
ارزیابی شاخص ریسک آلودگی محصول و خاک در کشت خطی گندم تحت سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با پساب شهری در منطقه نیمه‌خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Tillage Methods and Fertilizer Application on Soil Physical Properties and Corn Yield
اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و کوددهی بر خواص فیزیکی خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silicate Solubilizing Bacteria on Potassium Release from Mica Minerals and its Uptake by Corn Plants
تأثیر باکتری‌های حل‌کننده سیلیکات بر آزادسازی پتاسیم از کانی‌های میکایی و جذب آن توسط گیاه ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Sub-Basins Flow Contribution to Total Flood in Khersan River Basin
تعیین میزان مشارکت واحدهای هیدرولوژیک در سیلاب کل حوضه آبریز رودخانه خرسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Distance from River on Soil Physiochemical Properties, Root Colonization and Spore density of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Associated with Salt Cedar
تأثیر میزان فاصله از رودخانه بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، کلنیزاسیون و اسپورزایی قارچ‌های میکوریز اربوسکولار همزیست با درختچه گز (Tamarix arceuthoides)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulating Water Resources within Biomass Structure of Trees Storey in the Natural and Mixed-Beech Forests in North of Iran using Artificial Neural Network
شبیه‌سازی ذخایر آب در ساختار زی‌توده اشکوب درختی جنگل‌های طبیعی و آمیخته راش در شمال کشور با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Impacts of Climate Change on Surface Runoff in Bazoft Watershed
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحی در حوضه آبخیز بازفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effect of the Angle of Submerged Vanes on Sediment Control in Lateral Intake at a 180 Degree River Arc
بررسی اثر زاویه صفحات مستغرق در کنترل رسوب به آبگیر جانبی در قوس ۱۸۰ درجه رودخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Study of Land Use Changes (Irrigated Agriculture) in the Watershed of Lake Urmia using Landsat Imagery
بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی کشت آبی و پهنه‌های آبی) در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetic Properties of Urease Enzyme in the Presence of Sepiolite and Vermiculite Clays
ویژگی‌های سینتیکی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 77 (2016-11)


Performance Evaluation of Geostatistical Methods and Artificial Neural Network in Estimation of Aquifer Quality Parameters (Case Study: Qorveh Dehghan Plain)
ارزیابی عملکرد روش‌های زمین‌آمار و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین پارامترهای کیفی آبخوان (مطالعه موردی: دشت قروه- دهگلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Suitable Areas for Flood Spreading Using Fuzzy Logic and Analytic Network Process (ANP) (Case Study: Mashhad Plain)
مکان‌یابی مناطق مستعد پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)(مطالعه موردی: دشت مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prosopis juliflora Afforestation on Soil Physicochemical Properties in Sand Dunes (Case study: Magran Shush
تأثیر جنگل‌کاری با گونه Prosopis juliflora بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک در تپه‌های شنی (پژوهش موردی: منطقه مگران شهرستان شوش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potassium Status in Wheat-cultivated Soils and its Relationship with Grain K in Darab Region, Southeastern Fars Province
وضعیت پتاسیم در خاک‌های تحت کشت گندم و ارتباط آن با پتاسیم دانه در منطقه داراب، جنوب شرقی استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and Evaluation of Twenty Methods for Estimating Reference Evapotranspiration Based on Three General Categories: Air Temperature, Solar Radiation and Mass Transfer in the Basin of Lake Urmia
مقایسه و ارزیابی بیست روش تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع مبتنی بر سه دسته کلی دمای هوا، تابش خورشید و انتقال جرم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Ability of Kriging Methods for Mapping Surface Soil Salinity in Ahvaz County
ارزیابی توانایی روش‌های مختلف کریجینگ در پهنه‌بندی شوری خاک در شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Efficiency of Hybrid Subsurface Constructed Wetlands in Reducing the Organic Loading of Municipal Wastewater Treatment Plants Using Various Aquatic Plants
بررسی کارایی تالاب‌های مصنوعی زیرسطحی هیبریدی در کاهش بار آلی پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری با استفاده از گیاهان آبزی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Distribution of Total Cadmium and Total Plumb in Surface Soils of the Southwest Isfahan
توزیع مکانی کادمیوم و سرب کل در خاک‌های سطحی جنوب غرب اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizitzation of Haraz sub-watersheds in order to Soil and Water Conservation Practices Based on Morphometric and Land Use Characteristics
اولویت‌بندی زیرحوزه‌های آبخیز هراز به‌منظور عملیات حفاظت آب و خاک بر مبنای پارامترهای مورفومتری و کاربری اراضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bio-grouting Method in Strengthening Sandy Soil
ارزیابی عوامل مؤثر در بهسازی زیستی خاک به روش تزریق باکتری در خاک‌های ماسه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Simulated Soil Water Content, Dry Matter and Grain Yield of Winter wheat (cv. Shiraz) using WSM and AquaCrop Models
ارزیابی مقادیر شبیه‌سازی‌شده رطوبت خاک، ماده خشک و عملکرد دانه گندم زمستانه رقم شیراز با استفاده از مدل‌های WSM و AquaCrop
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attribution of Changes in Climate Variables due to Interannual Climate Variability or Increase of Greenhouse Gases (Case Study: Karkheh Basin)
نسبت‌دهی تغییرات در متغیرهای اقلیمی به نوسانات درونی اقلیم و افزایش گازهای گلخانه‌ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphologic Study of Meandering Rivers Under Controlled Flow Using RS and GIS Techniques (Case study: Zayandehrud River at the downstream of Zayandehrud dam)
مطالعه ریخت‌شناسی پیچان‌ رودها با جریان کنترل شده با استفاده از تکنیک‌های RS و GIS (مطالعه موردی: رودخانه زاینده‌رود در پایین‌دست سد زاینده‌رود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empirical simulation of wetting pattern in different soil texture
شبیه‌سازی تجربی ابعاد پیاز رطوبتی بافت‌های مختلف خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Potassium Fixation and its Relation to the Soil Characteristics in Some Chahar Mahal & Bakhtiary Soils
بررسی گنجایش تثبیت پتاسیم و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک در شماری از خاک‌های چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 76 (2016-8)


Investigating the Effect of Some Environmental Factors on Organic Carbon in ZilberChay Watershed
بررسی برخی عوامل مؤثر برکربن آلی خاک درحوزه آبخیز زیلبرچای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Nitrogen Fertilization Management in Sugarcane Farmlands with Drainage System using System Dynamics Approach
مدل‌سازی مدیریت کوددهی نیتروژن در مزارع نیشکر تحت پوشش سیستم‌های زهکشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Prediction of the Spatial Variation of Soil Organic Matter, Phosphorus and Potassium, Case Study: North part of of Urmia Plain
بررسی و پیش‌بینی تغییرات مکانی ماده آلی و عناصر فسفر و پتاسیم خاک، مطالعه موردی: دشت شمالی ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Different Approaches of Infiltration Parameters Estimation under Different Furrow Irrigation Systems and Inflow Regimes
ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف تخمین پارامترهای نفوذ در سیستم‌های مختلف آبیاری جویچه‌ای و رژیم‌های مختلف جریان ورودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Farmers' and Authorities' Attitudes towards the Water Conflict Resolution Methods in Zayandeh-Rud River
ارزیابی راه‌های حل تعارض رودخانه زاینده‌رود از دیدگاه کشاورزان و ذی‌مدخلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fuzzy AHP Application for Flood Spearding Site Selection (Case Study: South of Kashan Plain)
پهنه‌بندی اراضی مستعد پخش سیلاب با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی(مطالعه موردی: جنوب دشت کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Best Weighted Combination of Indicators in Optimal Operation of Irrigation Canals Using SA Algorithm and Asymptotic Method for Validation
بهترین ترکیب وزنی شاخص‌ها در بهره‌برداری بهینه از کانال‌های آبیاری با استفاده از روش SA و کاربرد روش مجانب در اعتبارسنجی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatio-Temporal Water Levels Forecasting by Time Series-Geostatistics as a Hybrid Model in Hashtgerd Plain-Alborz Province
پیش‌بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی سری زمانی- زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of TRMM-3B42 V7 and PERSIANN Satellites Precipitation Data with Ground-Based Data (Case study: Gorganrood Basin, Iran)
مقایسه اطلاعات بارش ماهواره‌ای PERSIANN و TRMM-3B42 V7 با مشاهدات ایستگاه‌های زمینی (مطالعه موردی: حوضه گرگان‌رود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Temporal and Spatial Trends of Water Quality Parameters Change Using Geostatistic Methods in Kashan Plain
بررسی روند زمانی و مکانی تغییر پارامترهای کیفی آب دشت کاشان با استفاده از روش‌های زمین آمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of k-NN and ANN for Digital Mapping of Salinity in Chahafzal, Ardekan
مقایسه روش‌های k نزدیک‌ترین همسایگی و شبکه عصبی مصنوعی برای پهنه‌بندی رقومی شوری خاک در منطقه چاه ‌افضل اردکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Effect of Spatial Scale Change in Flood Estimation (Case Study: Jamash Watershed, Hormozgan Province)
بررسی اثر تغییر مقیاس مکانی در برآورد سیلاب مطالعه موردی: حوزه آبخیز جاماش- استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical Analysis of Heavy Metal Contamination in Atmospheric Dusts of Kermanshah Province, Iran
آنالیز آماری آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Iron (Fe) Chlorosis in Plane Trees (Plantanus orintalis L.) Grown in Green Space of Isfahan City, I: Leaf Mineral Concentration
بررسی وضعیت زرد برگی آهن درختان چنار فضای سبز شهر اصفهان، I: غلظت عناصر معدنی در برگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Fuzzy Crop Pattern and Water Allocation Optimization Model Based on Cooperative Game Theory: A Case Study, Ordibehesht Canal at the Doroodzan Irrigation Network, Northwest of Fars Province in Iran
تدوین یک مدل فازی بهینه‌سازی الگوی کشت و تخصیص آب بر مبنای تئوری بازی‌های همکارانه، مطالعه موردی: کانال اردبیهشت شبکه آبیاری درودزن فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 75 (2016-5)


Investigation of Soil loss from Small Plots with Different Soil Textures in Sequential Simulated Rainfall Events
بررسی هدررفت خاک در کرت‌های کوچک حاوی خاک‌های با بافت مختلف در رخدادهای پیاپی باران شبیه‌سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Splash Erosion using Fuzzy Logic Approach in Part of Northern Karoon Basin
مدل‌سازی فرسایش پاشمانی در بخشی از حوضه آبخیز کارون شمالی با استفاده از روش استنتاج فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Four Integrated Irrigation Regimes with Saline Water on Soil Salinity Distribution Schemes in Sunflower Cultivation
اثر چهار رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر الگوی توزیع شوری خاک در شرایط کشت گیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydro-Meteorological Drought Assessment Based on Aggregate Drought Index (ADI) and its prediction with Markov Chain in Sarbaz River Basin (Southeast of Iran)
ارزیابی خشکسالی هیدرو-‌‌ متئورولوژیکی برپایه شاخص تلفیقی خشکسالی و پیش‌‌بینی آن با زنجیره مارکوف در حوضه رودخانه سرباز (جنوب شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Progressive Length of the Surface Jet Core in Shallow Acceptor Ambient
طول پیش‌رونده هسته جت سطحی در محیط پذیرنده کم‌عمق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Soil Volumetric Water Content by HYDRUS-2D under Line Source with Different Salinities of Irrigation Water and Comparison with Field Observations
شبیه‌سازی رطوبت حجمی خاک با مدلD 2- HYDRUS از منبع تغذیه خطی با شوری‌های متفاوت آب آبیاری و مقایسه با مشاهدات میدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of Sustainability of Climate Change on the Agriculture Water Consumption in the Zayandeh-Rud River Basin
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر میزان پایداری مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز زاینده ‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of Slope and Flow of Riverbank on the Root System of Riparian POPULOYS Trees
بررسی تأثیر جریان و شیب ساحل رودخانه بر سامانه ریشه درختان پده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Some Organic Matter and an Artificial Moisture Absorbent on Soil Available Water, Delay of Permanent Wilting Point and the Growth of Lysimachia Nummularia cv. Aurea
اثرات چند بستر آلی و یک سوپرجاذب مصنوعی رطوبت بر آب قابل استفاده خاک، تأخیر در نقطه پژمردگی دائم و رشد گیاه لیزیماکیا (Lysimachia nummularia cv. Aurea)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Poultry Manure Derived Biochars at Different Temperatures on Chemical Properties of a Calcareous Soil
اثر بیوچار تهیه شده از کود مرغی در دماهای متفاوت بر ویژگی‌های شیمیایی یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficiency of Weight of Evidence, Logistic Regression and Frequency Ratio Methods for Mapping Groundwater Spring Potential in Ghelgazi Watershed, Kordestan Province of Iran
مقایسه کارایی روش‌های وزن‌دهی شواهد، رگرسیون لجستیک و نسبت فراوانی در تهیه نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی در حوزه آبخیز چهل‌گزی، استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Secondary Flow Strength on Bed Shear Stress around T-Shaped Spur Dike Locating in Various Positions of a 90 Degree
تأثیر قدرت جریان ثانویه بر تنش برشی بستر پیرامون آب‌شکن سرسپری مستقر در موقعیت‌های مختلف قوس 90 درجه با بسترصلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Drought Monitoring System Based on Integrated Index In Zayanderood River Basin -Iran
طراحی سیستم پایش خشکسالی براساس شاخص یکپارچه در حوضه آبریز زاینده‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zeolite on Cadmium Uptake By Spinach (Spinacia Oleares L.) in Wastewater Irrigation
اثر زئولیت بر جذب کادمیم در گیاه اسفناج در شرایط آبیاری با پساب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Several Extractants for the Determination of Wheat-available Zn (Triticum aestivum L.) in Calcareous Soils Amended and Unamended with Sewage Sludge
ارزیابی چند عصاره‌گیر جهت تعیین روی قابل استفاده گندم (Triticum aestivum L.) در خاک‌های آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 74 (2016-1)


Simulation of Water and Nitrate Transport in Soil Using HYDRUS-1D Model in Furrow Irrigation of Sugarcane
شبیه‌سازی انتقال آب و نیترات در خاک با استفاده از مدل D1- HYDRUS در آبیاری جویچه‌ای نیشکر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Groyne on Reduction of the Scour Depth around Bridge Piers in River Bends
اثر آبشکن بر کاهش عمق آبشستگی اطراف پایه پل‌ها در پیچ رودخانه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of “A Polyurethane Mastic” on Shear Strength of Gypsiferous Soil
تأثیر رزین پلی‌یورتان A بر مقاومت برشی خاک گچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Irrigation and Fertilization Management Strategies on Nitrate Leaching: Using SWAT Model
اثر استراتژی‌های مدیریت آبیاری و کوددهی بر تلفات نیتروژن: با استفاده از مدل SWAT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genesis and Classification of Oil Polluted Technosols in Southern Tehran
تشکیل و طبقه‌بندی خاک‌های تکنوسول آلوده به نفت در منطقه جنوب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vermicompost, Pistachio Kernel and Shrimp Shell on Some Growth Parameters and Availability of Cd, Pb and Zn in Corn in a Polluted Soil
تأثیر برخی اصلاح‌کننده‌های آلی بر ویژگی‌های رویشی و غلظت کادمیوم، روی و سرب در ذرت در یک خاک آلوده به عناصر سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Some Chemical and Biological Quality Attributes of Soils Irrigated with Groundwater and Treated Industrial Wastewater in Greenspace of Mobarake Steel Complex
ارزیابی برخی شاخص‌های کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی خاک اراضی فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه آبیاری شده با آب چاه و پساب صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Flow Distribution on Retention Time and Hydraulic Behavior of a Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland (Case Study: Isfahan)
بررسی توزیع جریان بر زمان ماند و رفتار هیدرولیکی تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی (مطالعه موردی: اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of 2,4-D Concentration in Silty Clay Soil Under Two Irrigation Regimes Using LEACHP and PRZM-3 Models
ارزیابی مدل‌های LEACHP و 3 PRZM-در شبیه‌سازی غلظت-D4, 2 در یک خاک رسی سیلتی تحت دو رژیم آبیاری کلاسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Flood Damage Assessment in Ghamsar and Ghohrood Watershed Basins Using HEC-FIA
ارزیابی خسارات ناشی از سیل در حوزه‌های آبخیز قمصر و قهرود با استفاده از نرم‌افزار HEC-FIA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Bridge Abutment Geometrical Shape on Riprap Stability in River Bend
بررسی اثر شکل هندسی تکیه‌گاه پل در پایداری سنگ‌چین در قوس رودخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Phosphorous Fertilizers and Arbuscular Mycorrhiza Fungi Symbiosis with Sunflower on Pb Availability in a Contaminated Soil
تأثیر کاربرد کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با گیاه آفتابگردان بر قابلیت دسترسی سرب در یک خاک آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Heavy Metals in Soils and Major Food Crops in the Province of Hamadan
ارزیابی خطر ناشی از فلزات سنگین در خاک و گیاهان زراعی خوارکی عمده در استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Geochemical Behavior of Rare Earth Elements during the Rock Weathering and Soil Formation at Lichen-Rock Interface in Shir-kuh Granitoid Batholith of Yazd Province
رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در طی هوادیدگی سنگ و تشکیل خاک در سطح مشترک گلسنگ- سنگ در باتولیت گرانیتوئیدی شیرکوه استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Trends in Hydro-Climatological Variables Using Parametric and Non-Parametric Tests in Neka Basin
آشکارسازی روند تغییرات متغیرهای هیدرو- اقلیمی حوضه نکارود با استفاده از آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 73 (2015-11)


Estimating Optimum Parameters of Non-Linear Muskingum Model of Routing using Imperialist Competition Algorithm (ICA)
تخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetics of Nonexchangeable Potassium Release in Surface and Subsurface Horizons of Predominant Soil Series in Kohgilouye-va-Boyerahmad Province
سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در افق‌های سطحی و زیرسطحی سری‌های غالب خاک‌های استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Effects of Various Parameters on Groundwater Recharge using a Hybrid Method
آنالیز اثرات پارامترهای مختلف بر تغذیه آب‌های زیرزمینی با استفاده از یک روش هیبریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors in Fine-Grained Soil Stabilization to Prevent Dust Generation
ارزیابی عوامل مؤثر بر تثبیت خاک‌های ریزدانه در برابر باد به‌منظور جلوگیری از پیدایش ریزگردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Guide Vanes on Discharge Coefficient of Rectangular Sharp-Crested Side Weirs
تأثیر پره‌های هادی بر ضریب دبی سرریزهای جانبی لبه‌تیز مستطیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Durability and Stability of Clay Soils Stabilized Using Hydrated Lime nearby Hydraulic Structures
ارزیابی دوام و پایداری خاک‌های رسی تثبیت شده با آهک هیدراته در مجاورت سازه‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Rangeland Soil-Vegetation Mineral Content Based on Elevation and Phenological Stages in North-Facing Slopes, Sabalan Region, Ardabil Province
مقایسه عناصر غذایی خاک و گیاهان مرتعی براساس طبقات ارتفاعی و مراحل زیستگرد در دامنه‌های شمالی سبلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Phosphorus Solubilizing Fungi in Forest Soils around Koh-Sepid Lar Using ITS-PCR Method
جداسازی و شناسایی گونه‌های قارچ حل کننده فسفر از خاک‌های جنگلی اطراف کوه سپیدلار به‌روش ITS-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Energy Balance Model and Landsat TM Sensor Data for Evapotranspiration Estimation
کاربرد مدل توازن انرژی و داده‌های ماهواره لندست سنجنده TMدرتخمین تبخیر و تعرق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Rangeland Soil-Vegetation Mineral Content Based on Elevation Classes and Phenological Stages in North-Facing Slopes, Sabalan Region, Ardabil Province
تأثیر کم آبیاری و تنش شوری در تولید ارزن پادزهری بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium Accumulation and Translocation in Jatropha curcas Grown in Contaminated Soils
ارزیابی تجمع و جابجایی کادمیم در گیاه Jatropha curcas رشد یافته در یک خاک آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Storm Runoff Coefficient Estimation Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System in Barariyeh Watershed, Neishabour
تخمین ضریب رواناب رگبار با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در حوزه آبخیز بار اریه نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of WetSpa Distributed Hydrological Model and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Rainfall-Runoff Modeling in Kasilian Watershed
مقایسه مدل هیدرولوژیک توزیعی Wetspa و شبکه عصبی- فازی تطبیقی در شبیه‌سازی بارش- رواناب در حوزه آبخیز کسیلیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Petroleum Pollution on Soil Water Repellency and Structural Stability in Bakhtiardasht Plain, Isfahan
اثر آلودگی نفتی بر آب‌گریزی و پایداری ساختمان خاک در منطقه بختیاردشت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of Irrigation on Qualitative and Quantitative Properties of Corn (Cultivar NS) and Determination of the Optimum Depth of Irrigation in Water Shortage Conditions
تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (رقم NS) و تعیین عمق بهینه آبیاری آن در شرایط کمبود آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Eisenia foetida Activity and Different Organic Residues on Some Soil Chemical Properties and Corn Growth Indicators
تأثیر فعالیت کرم ورمی‌کمپوست Eisenia foetida و بقایای آلی مختلف بر برخی خواص شیمیایی خاک و شاخص‌های رشد گیاه ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Some Desert Varnish Characteristics on Stable, Unstable and Moderately Stable Surfaces of Mantled Pediment in Giroft Area
مقایسه برخی خصوصیات جلای بیابان در سطوح پایدار، ناپایدار و نسبتاً پایدار پدیمنت پوشیده در منطقه جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Different Interpolation Methods to Predict Copper and Nickel Concentrations in Surface Soil
ارزیابی روش‌های گوناگون درون‌یابی به‌منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of the IHACRES Hydrological Model in Wet Areas (Case Study: Navrud Basin, Gillan)
ارزیابی کارایی مدل هیدرولوژیکی IHACRES درمناطق مرطوب (مطالعه موردی حوضه ناورود، گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Urban Wastewater and Different Fertilizer Sources on Some Nutrients Concentration and Shoot Growth of Sugar Beet (Beta vulgaris L.)
تأثیر پساب شهری و منابع مختلف کودی بر غلظت برخی عناصر و رشد شاخساره چغندر قند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Basil (Ocimum basilicum L.) Response to Simultaneous Salinity and Nitrogen Deficit Stresses
مدل‌سازی پاسخ ریحان (Ocimum basilicum L.) به تنش‌های توأمان شوری و کمبود نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fluoride Sorption-desorption and Isotherm Hysteresis in a Calcareous Soil in Isfahan
جذب و واجذب فلورید و پسماند هم‌دما در یک خاک آهکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Streamflow using a Hydrological Model-Distributed WetSpa (Case study: Navrud Basin)
شبیه‌سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی WetSpa (مطالعه موردی- حوضه ناورود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Soil Glomalin and Carbohydrate Concentration at Different Salinity Levels
تأثیر قارچ میکوریز آربسکولار بر غلظت گلومالین و کربوهیدرات‌های خاک در سطوح مختلف شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Water Distribution Uniformity for Two Types of Sprinklers used in Sprinkler Irrigation Systems under Various Climatic and Hydraulic Conditions
بررسی ضریب یکنواختی توزیع آب برای دو آبپاش مورد استفاده در طرح‌های آبیاری بارانی تحت شرایط مختلف هیدرولیکی و جوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 72 (2015-8)


Adaption of a Water Quality Index for Using with Single, Few or Spatially Undistributed Surface and Groundwater Samples and Comparison with the Original GIS-Based GWQI
اقتباس یک شاخص کیفیت آب برای ارزیابی کیفیت شرب نمونه‌های منفرد آب سطحی و زیرزمینی، و مقایسه نتایج با روش اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Current State of Desertification Based on Water, Climate and Soil Indicators Using IMDPA Model (Case Study: Dashte Abbas)
ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی، با تأکید بر معیار آب، اقلیم و خاک با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردی: دشت عباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Micro Silica, Pumice and Perlite on Mechanical Properties of Gypsiferous Soils
تأثیر افزودن پامیس، پرلیت و میکروسیلیس بر ویژگی‌های مکانیکی خاک‌های گچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landslide Hazard Zonation Using Logistic Regression Method (Case Study:Dez-e-Oulia Basin)
پهنه‌بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: حوضه دز علیا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Palmer Drought Severity Index in Central Iran
ارزیابی شاخص خشکسالی پالمر در حوزه‌های ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Excavating Map of East of Isfahan Using Cartosat-1Images
تهیه نقشه اراضی خاکبرداری شده شرق اصفهان با استفاده از تصاویر ماهواره Cartosat-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Hydrodynamic Parameters of Groundwater Resources in Kouhpayeh- Segzi Watershed Using MODFLOW
برآورد ضرایب هیدرودینامیک منابع آب زیرزمینی حوضه آبخیزکوهپایه- سگزی با استفاده از مدلMODFLOW
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contribution Of Soil and Soil Fractions' (Clay and Silt) Exchangeable and Nonexchangeable Potassium to Available Potassium for Corn Plant in Loess-Like and Loess-Derived Soils of Golestan Province
سهم پتاسیم تبادلی و غیرتبادلی خاک و اجزای رس و سیلت در میزان پتاسیم قابل استفاده گیاه ذرت در تعدادی از خاک‌های لسی و شبه لسی استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrological Simulation of the Upper Hirmand Transboundary Catchment Using SWAT Model
مدل‌سازی هیدرولوژیکی بالا دست حوضه فرامرزی هیرمند با استفاده از مدل SWAT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization and Sensitivity Analysis of the Effective Parameters in Sediment Yield Based on SUFI2 Algorithm (Case study: Doiraj River Basin, Iran)
بهینه‌سازی و تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر بار رسوب بر پایه الگوریتم SUFI2 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه دویرج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Silicon Supplementation on Growth, Chemical Composition and Some Physiological Properties of Rice (Oryza sativa L.) under Saline Conditions
تأثیر مصرف سیلیسیوم بر رشد، ترکیب شیمیایی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) در شرایط شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Sediments Using Rating Curve and Artificial Neural Network Methods by Combining Morphological Parameters of Basin (Case Study: Bagh Abbas Basin)
ارزیابی برآورد رسوب با استفاده از روش‌های منحنی سنجه و شبکه عصبی با تلفیق پارامترهای مورفولوژیکی حوزه (مطالعه موردی حوزه باغ عباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Fluoride Transport in a Calcareous Soil Using HYDRUS-1D
شبیه‌سازی حرکت فلوراید در یک خاک آهکی با استفاده از مدل HYDRUS-1D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EDTA Removal of Heavy Metals from Contaminated Soils Using Column Leaching Experiments (Continuous and Pulse Modes)
حذف فلزات سنگین از خاک‌های آلوده با استفاده از EDTA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Tillage Equipment on Moisture Characteristic Curve of Dominant Paddy Soil in Guilan Province
اثر ادوات مختلف خاک‌ورزی بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک غالب شالیزار در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Reduction of Metal-Chelate Leaching into Groundwater in Lead Contaminated Soil Using Festuca ovina L.
کاهش خطر آبشویی فلز-کلات به آب‌های زیرزمینی در خاک‌های آلوده به سرب با استفاده از Festuca ovina L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial and Temporal Variation in Dust Deposition Rate in Isfahan and its Relationship with Selected Climatic Parameters
تغییرات مکانی و زمانی نرخ فرونشست گرد و غبار در شهر اصفهان و ارتباط آن با برخی پارامترهای اقلیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fluoride Uptake by Spinach and Alfalfa in a Calcareous Soil
جذب فلوراید توسط اسفناج و یونجه در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of HumicAcid on Sorption and Desorption of Zinc
تأثیر اسید‌ هومیک بر جذب و واجذب روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Storm-wise Analysis of Hydro-Sedimentary Response of Khamsan Watershed
تحلیل درون‌ رگباری پاسخ هیدرو- رسوبی حوزه آبخیز معرف خامسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of the Fine-Grained Earthen Bed Stabilization Using Nanoclay
بررسی آزمایشگاهی تثبیت بستر خاکی ریزدانه با استفاده از نانورس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Compaction Assessment in Sugarcane Fields under Different Planting Conditions Using Soil Bulk Density, Relative Bulk Density and Cone Index
ارزیابی تراکم خاک مزارع نیشکر تحت حالت‌های مختلف کشت به کمک چگالی ظاهری، چگالی ظاهری نسبی و شاخص مخروط خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Capability of vis-NIR Spectroscopy to Predict Selected Chemical Soil Properties in Isfahan Province
قابلیت روش طیف‌سنجی مرئی- مادون قرمز نزدیک در پیش‌بینی چند ویژگی شیمیایی خاک‌های استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into Pollution of Selected Heavy Metals of Surface Soils in Hamadan Province Using Pollution Index
بررسی آلودگی برخی فلزات سنگین خاک‌های سطحی استان همدان با استفاده از شاخص‌های آلودگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decreasing Water Repellency in a Petroleum-contaminated Soil
استفاده از زئولیت برای کاهش آبگریزی یک خاک‌ آلوده به ترکیبات نفتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Land Use in Present and Optimum Conditions on Sedimentation of Watershed (Case study: Shur & Shirin Watershed in Shiraz)
بررسی اثر کاربری اراضی در شرایط فعلی و بهینه روی رسوبدهی حوزه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شور و شیرین شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Support Vector Machine and Neural Network Classification Methods in Land Use Information Extraction through Landsat TM Data
مقایسه روش‌های طبقه‌بندی ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در استخراج کاربری‌های اراضی از تصاویر ماهواره‌ای لندست TM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Inflow to Urmia Lake Using SWAT Model
شبیه‌سازی جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SWAT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of SIMDualKC Using Lysimetric Data for Estimating Daily Evapotranspiration of (Coriandrum Sativum L. (
ارزیابی مدل SIMDualKC با استفاده از داده‌های لیسیمتری جهت برآورد تبخیر- تعرق روزانه گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Three Halophyte Species on Some Soil Properties and Potassium Forms in Salt Affected Soils
تأثیر سه گونه گیاهی شورروی بر برخی ویژگی‌های خاک و شکل‌های مختلف پتاسیم در خاک‌های تحت تأثیر نمک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 71 (2015-6)


Lentils Responses to Cadmium Pollution from Animal Manure Compost or Metal Salt
بررسی واکنش عدس به آلودگی کادمیوم ناشی از کمپوست زباله شهری و نمک کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilization of Recharge Values Derived from SWAT Model in Mathematical Model of MODFLOW to Simulate Groundwater Flow of Firoozabad Plain
بکارگیری مقادیر تغذیه استخراج‌ شده از مدل SWAT در مدل ریاضی MODFLOW جهت شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی دشت فیروزآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Sediment Suspended Hysteretic Loops of Soofichai River in times of Flood
شبیه‌سازی منحنی‌های پسماند رسوب رودخانه صوفی چای در مواقع سیلابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Endophytic Fungus, Piriformospora Indica, on Barley Resistance to Lead
اثر قارچ اندوفایت Piriformospora indica بر افزایش مقاومت گیاه جوبه فلز سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Comparison of MEDALUD, MICD and FAO-UNEP Desertification Mapping Models in The Desertification Hotspot of Jarghoyeh Region, Isfahan Province
مقایسه کارایی مدل‌های پهنه‌بندی بیابان‌زایی MEDALUS،MICD و FAO-UNEP در کانون بحران بیابان‌زایی منطقه جرقویه استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Evaluation of Estimation Models of Wetting Pattern of Drippers in a Sandy Soil with High Gravel
توسعه و ارزیابی مدل‌های تخمین عرض خیس‌ شده قطره‌چکان در خاک سنگریزه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Barium Cation Effects on Mechanical Characteristics of the Kahrizak Clay
بررسی اثرات کاتیون باریم بر ویژگی‌های مکانیکی رس کهریزک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Several Chemical Extractants for Determination of Phosphorus Availability for Bean in Calcareous Soils Amended with Municipal Sewage Sludge
کارایی برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا توسط برخی از عصاره‌گیرهای شیمیایی در خاک‌های آهکی تیمار‌شده با لجن‏فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vermicompost and Two Types of Zeolite (Firoozkoh and Semnan) on the Kinetic of Nickel Fixation in Two Calcareous Soils
تأثیر ورمی‌کمپوست و دو گونه زئولیت (فیروزکوه و سمنان) بر سینتیک تثبیت نیکل در دو نوع خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Yield and Yield Characteristics of Two Potato Varieties Under Sprinkler and Trickle Irrigation Systems
بررسی عملکرد و ویژگی‌های آن برای دو رقم سیب‌زمینی در روش‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای- نواری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Evaluation of Relative Efficiency of MWAC, MDCO, CDSC, and CDS Aeolian Dust Traps
بررسی آزمایشگاهی کارایی نسبی تله‌های رسوب‌گیر ریزگرد MWAC، MDCO،CDS و CDSC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Soil Saturated Hydraulic Conductivity in Part of Central Zagroos Using Regression and ANNs method
کاربرد روش‏های رگرسیونی و شبکه‏های عصبی به‌ منظور تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک منطقه زاگرس مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cocomposting of Green Waste and Wastewater Dewatering Sludge of Wastewater Treatment Plant (Chonibieh) in West of Ahvaz- Iran
کمپوست هم‌زمان پسماند فضای سبز و لجن آبگیری‌ شده تصفیه‌خانه فاضلاب غرب اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inoculation Effects of Endophytic Fungus Piriformospora Indica and Pseudomonas Putida Bacteria on Growth and Nutrient Uptake of Wheat Plants Under Zinc Deficiency Condition
بررسی اثرات تلقیح قارچ اندوفایت Piriformospora indica و باکتری Pseudomonas putid بر رشد و جذب عناصر گندم در شرایط کمبود روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Raw and Modified Bentonite and Zeolite on The Mobility of Arsenic and Phosphate in A Soil Contaminated With Arsenic
تأثیر جاذب‌های معدنی بر تحرک آرسنیک و فسفر در یک خاک آلوده به آرسنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Growing and Decaying Corn Plant Roots on Escherichia Coli Transport in Soil under Saturated Condition
نقش رشد و پوسیدگی ریشه گیاه ذرت در انتقال باکتری اشریشیاکلی در خاک تحت شرایط جریان اشباع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Performance of Gravel and Synthetic Envelopes in Subsurface Drainage
بررسی عملکرد پوشش‌های گراولی و مصنوعی در زهکش‌های زیرزمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nitrogen and Cycocel Application on Soil Nitrate Pollution and Agronomic Characters of Rice (Oryza sativa L.)
اثرات کاربرد نیتروژن و سایکوسل بر آلودگی نیتراتی خاک و صفات زراعی برنج رقم طارم هاشمی (Oryza sativa L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Subsurface Drip Lateral Depth and Spacing on Grass Yield Using Treated Municipal Wastewater Application
اثر عمق و فاصله نصب لوله‌های آبده آبیاری زیرسطحی روی رشد چمن در شرایط استفاده از پساب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Surface and Leave Plantain (Platanus Orientalis)Contamination to Pb and Cd Mapping in Rasht City
پهنه‌بندی آلودگی برگ درختان چنار (Platanus orientalis) و خاک‌های سطح شهر رشت به سرب وکادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Position and Slope Aspect on Organic Carbon, Total Nitrogen and Available Phosphorus in Forest Soils (Case Study: The Forest of Ilam Province, Dalab)
تأثیر جهت و موقعیت دامنه بر میزان کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب در خاک جنگل (مطالعه موردی: تنگ دالاب استان ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement the Quality of Wastewater using Porous Concrete for Irrigation
بهبود کیفیت پساب فاضلاب شهری با استفاده از بتن متخلخل برای آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sewage Sludge on Root Knot Nematode Pathogenicity (Meloidogyne javanica) on Tomato
تأثیر مصرف لجن فاضلاب بر بیماری‌زایی نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Relationship Between Dust Storm Occurrence and Climatic Parameters
بررسی رابطه بین پارامتر‌های اقلیمی و وقوع ریزگردها (مطالعه موردی: استان خوزستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Rill Erodibility in Some Soils in Zanjan Province Under Simulated Rainfall
تعیین فرسایش‌پذیری شیاری در برخی خاک‌های استان زنجان تحت باران شبیه‌سازی ‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Soil Quality Index with Zinc Fertilizer and its Concentration Wheat Grain
ارزیابی شاخص کیفیت خاک تحت تأثیر تیمارهای مختلف کود روی و ارتباط آن با غلظت روی در دانه گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Salinity Mapping Using Satellite TM and Field Data in Southeastern Isfahan
پهنه‌بندی شوری خاک‌های منطقه جنوب ‌شرق استان اصفهان با‌ استفاده از داده‌های زمینی و سنجنده TM ماهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Rice Husk Biochar to Desalinate Irrigation Water
بررسی کاربرد زغال ‌زیستی تهیه شده از شلتوک برنج در شوری‌زدایی آب آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Chemical and Biological Indicators of Soil Over Rangeland to Dry Land Farming in the Beginning and End of the Growing Season in Freidan, Isfahan
مقایسه برخی از شاخص‌های شیمیایی و بیولوژیک خاک در کاربری‌های مختلف اراضی در دو فصل ابتدا و انتهای فصل رویش در منطقه فریدن اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Compare Derived Flood from Laplace Transform and H2U-Nash Instantaneous Unit hydrograph Models (Case Study: Jooneghan Catchment)
شبیه‌سازی سیلاب با استفاده از مدل‌های آبنمود واحد لحظه‌ای تبدیل لاپلاس و H2U-Nash (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جونقان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 70 (2015-3)


Developing a Regression Relation for Erosion Rate of Cohesive Sediments Using Experimental Data and Numerical Modeling
ارائه رابطه رگرسیونی برای تعیین نرخ فرسایش رسوبات چسبنده به کمک داده‌های آزمایشگاهی و مدل عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sorption Reversibility of Cadmium from Aqueous Solutions on Natural Firoozkoh Zeolite
حذف بور از محلول‌های آبی به‌وسیله‌ی کانی زئولیت اصلاح‌شده با هگزادسی‌تری‌متیل‌آمونیوم (HDTMA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Methods of Determining Texture Fractal Dimension: A Case Study of the Soils of Taqanak, Shahrekord
مقایسه‌ی روش‌های محاسبه بعد فرکتال بافت و انتخاب روش مناسب: مطالعه موردی در خاک‌های طاقانک، شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Empirical Models for Estimation of Groundwater Potential Recharge in a Semi-Arid Region Utilizing Lysimeter Data
مقایسه مدل‌های تجربی برآورد تغذیه‌ی پتانسیل آب‌های زیرزمینی در منطقه‌ای نیمه‌خشک با به‌کارگیری داده‌های لایسیمتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Erosion Value and Sediment Delivery Ratio in the Unsealed and Forest Roads
بررسی مقدار فرسایش و نسبت تحویل رسوب در جاده‌های خاکی و جنگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological Removal of Cadmium by Aquatic Macrophyte Lemna Gibba (A Potential Method for the Phytoremediation of Polluted Water and Wastewater)
حذف زیستی کادمیوم به‌وسیله عدسک‌آبی (پتانسیل‌یابی پالایش سبز‌آب و پساب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Forms of Iron and Some Physico-Chemical Properties as Soil Development Parameters in a Chronosequence on Karaj River Terraces in Hassan-Abad, Southern Tehran
بررسی اشکال مختلف آهن و برخی خواص فیزیکی- شیمیایی به‌عنوان شاخصی از تکامل خاک در یک ردیف زمانی روی پادگانه‌های رودخانه کرج در منطقه حسن‌آباد، جنوب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of the Intelligent Models to Estimate the Soil Cation Exchange Capacity in North and North West of Iran
کاربرد مدل‌های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک‌های شمال و شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Furrow Irrigation Methods and Deficit Irrigation on Yield and Water Use Efficiency of Maize in Mazandaran
تأثیر روش‌های آبیاری جویچه‌ای و کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه‌ای در مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regional Frequency Analysis of Low Flow in Northern Karoon Watershed
تحلیل فراوانی منطقه‌ای جریان کم در حوزه آبخیز کارون شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Ability of Three Alfalfa Cultivars to Take up Potassium from Phlogopite
توانایی مقایسه‌ای سه رقم یونجه در جذب پتاسیم از کانی فلوگوپیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Rate of Atmospheric Dust Deposition in Different Locations of Kerman City
ارزیابی نرخ فرونشست گرد و غبار اتمسفری در نقاط مختلف شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing PMF56-Hybrid Model and its Application to Predict Reference Evapotranspiration (ET0) in the Lake Urmia Basin
توسعه و کاربرد مدل PMF56-Hybrid برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع در حوزه آبریز دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing Effective Factors in Landslide Occurrence and its Susceptibility Mapping Using Shannon’s Entropy Index
اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر وقوع زمین‌لغزش و پهنه‌بندی حساسیت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sorption Reversibility of Cadmium from Aqueous Solutions on Natural Firoozkoh Zeolite
برگشت‌پذیری جذب کادمیم از محلول‌های آبی توسط زئولیت طبیعی فیروزکوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Topography and Land Use on the Soil Magnetic Susceptibility, Case Study: Madvan Plain, Kohgilouye Province
مطالعه‌ی اثر پستی و بلندی و کاربری اراضی بر پذیرفتاری مغناطیسی خاک (مطالعه موردی: دشت مادوان، استان کهگیلویه و بویراحمد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Responses of Bulk Density, Some Agronomic Characteristics and Yield of Rainfed Barley to Different Tillage Methods in Hamedan Region
واکنش وزن مخصوص ظاهری خاک، برخی ویژگی‌های زراعی و عملکرد جو دیم به روش‌های مختلف خاک‌ورزی در منطقه همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Effect of End Sill with Different Forms on Hydraulic Jump Characteristics
ارزیابی تأثیرآبپایه انتهایی با اشکال متفاوت بر ویژگی‌های پرش هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Structural Stability Assessment Using Wet-Sieving Method in Selected Rangeland Sites in Isfahan Province
ارزیابی پایداری ساختمان خاک به‌روش الک تر در برخی از مکان‌های مرتعی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tape and Furrow Irrigation Systems in One and Two Planting Patterns on Yield and Water Use Efficiency of Corn
تأثیر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای نواری (Tape) ‌و‌ نشتی در کشت یک و دو ردیفه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت دانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Quality Assessment in Different Land Uses Using Multivariate Statistical Analysis
ارزیابی کیفیت خاک در کاربری‌های مختلف زمین با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Most Appropriate Model for Water Uptake Reduction in Rasht Hashmi Rice under Salinity and Water Stress Conditions
تعیین مناسب‌ترین مدل کاهش جذب آب برنج هاشمی رشت (Oryza sativa) در شرایط تنش هم‌زمان شوری و خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Some Organic Fertilizers on Chemical Forms of Zinc in Soil Solid Phase in Relation to Zinc Uptake in Wheat
تأثیر برخی کودهای آلی بر شکل‌های شیمیایی روی در فاز جامد خاک و ارتباط آن با جذب روی در گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Accuracy of Revised USDA-NRCS Method in Estimating Infiltration Parameters in Amir Kabir Agro Industrial Fields' Furrow Irrigation Systems
ارزیابی دقت روش USDA-NRCS اصلاح‌شده در برآورد غیر‌مستقیم پارامترهای معادله نفوذ (مطالعه موردی آبیاری جویچه‌ای مزارع کشت و صنعت امیرکبیر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Variability of Salinity and Extractable Boron in Soils of Hossein Abad Area, Yazd
تغییرات مکانی شوری و بور قابل جذب در خاک‎های منطقه حسین‌آباد یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Wetting and Drying Cycles on Estimation of Stress at Compaction Threshold of Fine-Textured Soil
تأثیر چرخه‌های تروخشک شدن بر برآورد تنش در آستانه‌ی تراکم یک خاک ریزبافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fine-Grained Soil on Shear Strength of Wind Deposits to Reduce Erodibility (Case study: Golestan Province)
اثر ریزدانه‌ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته‌های بادی به‌منظور کاهش فرسایش‌پذیری(مطالعه موردی استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Land Use Change on Organic Carbon Amount and Some Other Parameters in Vertisols (Case Study: Bilehvar Area, Kermanshah Province)
مطالعه اثرات تغییر کاربری اراضی بر میزان کربن‌آلی و سایر ویژگی‌های خاک‌های ورتی‌سول (مطالعه موردی دشت بیله‌ور استان کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Nitrate Leaching from a Potato Field Using Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System Combined With Genetic Algorithm
مدل‌سازی آب‌شویی نیترات از خاک تحت کشت سیب‌زمینی با استفاده از شبکه استنتاج تطبیقی فازی- عصبی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Effect of Phytoremediation in Cadmium and Chromium Contaminated Soil in Spinacia oleracea and Lepidium sativum
مقایسه تأثیرگیاه‌پالایی شاهی و اسفناج درخاک‌های آلوده به کادمیوم و کروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 69 (2014-12)


Modification of Volume Balance to Compute Advance Flow in the Furrow Using Upstream Actual Depth
اصلاح معادله بیلان حجم برای محاسبه پیشروی جریان آب در جویچه با استفاده از عمق واقعی جریان در مقطع ورودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Between Potassium and Ammonium Fixation by Clays in Different Agriculture Systems
مقایسه تثبیت پتاسیم و آمونیوم توسط رس‌های جداسازی شده از خاک با سیستم‌های مختلف کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Suitable Zone of Drip Irrigation using Analytical Hierarchy Process Method in South Khorasan Province
تعیین مناطق مستعد آبیاری قطره‌ای با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation Variably Saturated Soil Hydraulic Parameters via Inverse Modeling and using Redistribution Experiment Data
تخمین پارامترهای هیدرولیکی خاک‌های دارای اشباع‌شدگی متغیر به‌‌روش مدل سازی معکوس و بهره‌گیری از داده‌های توزیع مجدد رطوبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the Effect of Drip Tape Placement and Fertilization Time on Yield of Potato in Jiroft Area
بررسی اثر عمق جایگذاری تیپ و زمان کود‌دهی بر عملکرد سیب‌زمینی در منطقه جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the WetSpa Model Performance in Simulating Soil Erosion and Suspended Sediment Transport in Taleghan Watershed
ارزیابی کارایی مدل WetSpa در شبیه‌سازی فرسایش و انتقال رسوب معلق در آبخیز طالقان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A GIS-based Assessment of Drinking Quality of Shahrekord Groundwater using an Index
ارزیابی کیفیت شرب آب زیرزمینی شهرکرد بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی بر پایه‏ یک شاخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Decision Support System for Floodwater Spreading Site Selection (Case study: Ivar Watershed in North Khorasan province)
کاربرد سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری در مکان‌یابی پخش سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایور استان خراسان شمالی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of a Toposequence Soil Series and Clay Mineral Assemblage in some Soils of Khozestan Province
مطالعه تکامل خاک‌ها و تنوع کانی‌های رسی در یک ردیف پستی و بلندی در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discharge Coefficient Analysis of Cylindrical and Semi- Cylindrical Side Weirs in Subcritical Flow
تحلیل ضریب دبی سرریزهای جانبی استوانه‌ای و نیم‌استوانه‌ای در جریان‌های زیر بحرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Degradaded Rangeland Change to Other Land Uses on Some Soil Quality Indicators in Safashahr, Fars Province
نقش تغییر کاربری مراتع تخریب شده بر برخی از ویژگی‌های کیفیت خاک در منطقه صفاشهر استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of Soil Salinity and Alkalinity, Slop and Rainfall Intensity Effect on Splash Erosion Rate in Selected Soils from Khuzestan Province
مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری و قلیائیت، شیب و شدت بارش بر نرخ فرسایش پاشمانی خاک در خاک‌های منتخب استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parametric Estimation of the Van Genuchten and Fredlund and Xing’s Moisture Retention Curve Models Using Soft Computing Techniques in Some Khozestan Soils
برآورد پارامتریک مدل‏های منحنی نگهداشت رطوبتی ون‏گنوختن و فردلند و زینگ با استفاده از تکنیک‏های محاسباتی نرم در برخی از خاک‏های استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Functional Comparison of the Turbulent Model to the RNG Model at Predicting the Plunge Point Depth
ارزیابی عملکرد مدل تلاطمی استاندارد در مقایسه با مدل RNG در پیش‌بینی ارتفاع غوطه‌وری جریان غلیظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bed Load Hydraulic Formulas in Navrud, Gilan Province
ارزیابی معادلات هیدرولیکی بار بستر در رودخانه ناورود، استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vermicompost and Zeolite Applications on Potassium Transformation in Calcareous Soils of Fars Province
تأثیر افزودن ورمی کمپوست و زئولیت بر تغییرشکل‌های مختلف پتاسیم در خاک‌های آهکی استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Factors Affecting Cracking Behavior in Paddy Soils (Case study: Guilan province)
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ترک‌پذیری خاک‌های شالیزاری(مطالعه موردی استان گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zinc Phytoremadiation Compared on Heliantus annus.L., Thlaspi caerulescens, Trifolium pretense L. and Amaranthus retroflexus
مقایسه گیاه‌پالایی روی توسط گیاه آفتابگردان، تالاسپی سیرلسنز، شبدر قرمز و تاج خروس وحشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Release of Soluble, Exchangeable and Non-Exchangeable forms of Potassium in Selected Silicate K-bearing Minerals as Influenced by Oxalic Acid
رها‌سازی شکل‌های محلول، تبادلی و غیر‌تبادلی پتاسیم در برخی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار تحت تأثیر اسید اگزالیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mathematical Modeling of Phytoremediation of Nickel from Contaminated Soil by Functions of Transpiration Reduction
مدل‌سازی ریاضی پالایش سبز نیکل از خاک‌های آلوده با استفاده از توابع کاهش تعرق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Biological Soil Crusts and Anionic Polyelectrolyte Polymer on some Physical and Chemical Properties of a Sandy Soil
تأثیر پوسته‌های بیولوژیکی و پلیمر پلی‌الکترولیت آنیونی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یک خاک شنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 68 (2014-9)


Identification of Hotspots of Pb by Using Global and local Moran Index in Urban and Suburban Soils of Mashhad Plain
تعیین نقاط حساس(Hotspots) عنصر سرب در خاک‌های حومه و شهر مشهد با استفاده از شاخص‌های جامع و منطقه‌ای مورن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Companion Crops (Bean, Soybean and Mungbean) on Uptake of Cadmium from Soil by Corn and Sunflower as the Main Crops
تأثیر گیاهان همراه سویا، لوبیا و ماش بر جذب کادمیم از خاک توسط ذرت و آفتابگردان به‌عنوان گیاه اصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drought Risk Assessment in Isfahan Province
ارزیابی ریسک خشکسالی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Parameters of LEACHN in Zeolite-Amended Soil and Unamended-Soil Conditions
تخمین پارامترهای مدل LEACHN در دو حالت کاربرد اصلاح‌کننده زئولیت و عدم کاربرد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Spatial Variations of Groundwater Salinity and Alkalinity in Isfahan Province Using Geostatistics
بررسی تغییرات مکانی شوری و قلیائیت آب‌های زیرزمینی استان اصفهان با استفاده از زمین آمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cumulative Effect of Three-Year Application of Municipal Solid Waste Compost and Compost Accompanied with Chemical Fertilizers on the Concentrations of Some Heavy Metals in Various Organs of Rice Plant
اثر تجمعی کاربرد سه ساله کمپوست زباله شهری و کمپوست همراه با کود شیمیایی بر میزان غلظت برخی عناصر سنگین در اندام‌های مختلف گیاه تحت کشت برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Water and Pests Stresses on Cowpea Yield
اثر تنش آبی و آفات بر عملکرد لوبیای چشم بلبلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Simultaneous Flow over Sharp-Crested Trapezoidal Weir and Below Sluice Gate
مطالعه جریان همزمان از زیر یک دریچه‌ کشویی و روی یک سرریز لبه تیز ذوزنقه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Porosity, Volumetric Water content and Soil Temperature on the Water Uptake and Dry Matter Yield of Plant in Different Tillage Systems
اثر تخلخل، رطوبت حجمی و دمای خاک بر جذب رطوبت و عملکرد ماده خشک گیاه در روش‎های مختلف خاک‎ورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Fuzzy Clustering Algorithm for Estimating the Daily Suspended Load (Case Study: Kasilain Basin)
استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی در تعیین میزان رسوبات بارمعلق روزانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Breakthrough Curve of Bromide as Affected by Soil Structure in Saturated and Unsaturated Conditions
بررسی اثر ساختمان خاک بر منحنی رخنه بروماید در شرایط رطوبتی اشباع و غیراشباع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetics of Nonexchangeable Potassium Release in Relation to Clay Mineralogy in Some Calcareous Soils of Kohgilouye Province
سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در ارتباط با کانی‌شناسی رس برخی از خاک‌های آهکی استان کهگیلویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of Wastewater Effect on the Critical Shear Stress in Cohesive Sediment Deposition
بررسی آزمایشگاهی تأثیر پساب بر تنش ‌برشی بحرانی ته‌نشینی رسوبات چسبنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Suspended Sediment Discharge by Optimal Structure of Artificial Neural Network in Taleghan Watershed
تخمین دبی بار معلق رسوب با استفاده از بهترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی در حوزه آبخیز طالقان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Biocalcite on some Physical Properties of Sandy Soils
تأثیر کلسیت زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک‌های شنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Land Use Changes on Soil Organic C Pools in Marginal Lands of Zerebar Lake
اثر تغییر کاربری زمین بر اندوخته‌های کربن آلی خاک در زمین‌های حاشیه دریاچه زریبار مریوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heating Effects on Water Repellency and Some Physical and Chemical Properties of Soil
تأثیر حرارت روی آب‌گریزی و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Stable Riprap Diameter Around Cylindrical Bridge Pier in the River Bends
تعیین قطر سنگچین پایدار اطراف پایه پل استوانه‌ای در قوس رودخانه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Liquid Phase Adsorption of Ni, Cd and Pb on Zeolite as Affected by Zeolite size and Concentration of Solution
اثر غلظت محلول و اندازه ذرات زئولیت بر جذب نیکل، کادمیم و سرب از محلول آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of German Chamomile (Matricaria chamomilla L.)Cultivation and Manure Application on Transformation of Clay and Silt Fraction Minerals
تأثیر کشت گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و کاربرد کود دامی بر تغییر و تحولات کانی‌های بخش رس و سیلت خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Allmaras and Chain Roughness Indices in Arid Plains
مقایسه شاخص‌های زبری آلماراس و زنجیر در دشت‌سرهای مناطق خشک (مطالعه موردی حوزه دشت یزد- اردکان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 67 (2014-6)


Analysing Drought Past Trend and Forecasting its Future in Isfahan Province
تحلیل روند گذشته و پیش‌بینی آینده خشک‌سالی در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-Term Impacts of Minimum Tillage on Soil Structure Stability in Northern Khuzestan
بررسی اثرات کوتاه مدت کم خاک‌ورزی بر پایداری ساختمان خاک‌های شمال خوزستان تحت تأثیر رطوبت و بافت خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Phosphorus and Water Stress on Growth, some Water Relations and Plant Nutrient Concentration of Pistachio Seedlings in Greenhouse Conditions
تأثیر فسفر و تنش آبی بر رشد، برخی روابط آبی و غلظت عناصر نهال‎های پسته در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Topographic Threshold Conditions on Gully Erosion )Case Study: Alla Marvdasht -Lamerd & Fadagh –Larestan)
بررسی آستانه توپوگرافی فرسایش آبکندی در دو منطقه از استان فارس (مطالعه موردی: فداغ لارستان، علامرودشت لامرد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Derivation, Validation and Comparison of Class and Continuous Pedotransfer Functions for Predicting Soil Cation Exchange Capacity in Several Textural Classes
ایجاد، ارزیابی و مقایسه توابع انتقالی کلاسی و پیوسته برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در چند کلاس‌ بافتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory Study of Channel Slope and Rod Diameter Effect on Intake Discharge Coefficient under Rack Floor Condition
بررسی آزمایشگاهی اثر شیب آبراهه و قطر میله روی ضریب تخلیه آبگیر با کف مشبک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Crop Water Use and Crop Coefficient of Two Hybrids of Sunflower (Euroflor and Sirna) under Drip-Tape Irrigation System
تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی روزانه دو واریته آفتابگردان یوروفلور و سیرنا تحت مدیریت آبیاری قطره‌ای- نواری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity Analysis of SWAT Mode in Chehelchai Watershed, Golestan Province
تحلیل حساسیت پارامترهای مدل SWAT در حوزه آبخیز چهل‌چای استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Functional Pedodiversity in Two Detailed Soil Map Units (A Case Study: Faradonbeh Plain, Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province)
مقایسه‌ی تفرق کارکردی خاک در دو واحد نقشه‌ی خاک تفصیلی (مطالعه‌ی موردی: دشت فرادنبه، استان چهارمحال و بختیاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cultivation on Soil Available Water Using Parametric Pedotransfer Functions
اثر کشت بر رطوبت قابل دسترس خاک با استفاده از توابع انتقالی پارامتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration of Selected Heavy Metals in Atmospheric Dust of Isfahan and Neighboring Metropolitan Areas
غلظت برخی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری اصفهان و برخی شهرهای مجاور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potassium Release Kinetics from K-Feldspar in Comparison with Muscovite as Influenced by Different Extractants
سینتیک رهاسازی پتاسیم از فلدسپار پتاسیم در مقایسه با موسکویت تحت تأثیر عصاره گیرهای مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vermicompost and Nitrogen on Growth, Concentration, and Uptake of Nutrients in Sunflower
اثر ورمی کمپوست و نیتروژن بر رشد رویشی، غلظت، و جذب عناصر غذایی آفتابگردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Watershed Management Practices (WMPs) Effect on Flood Characteristics
اثر عملیات آبخیزداری بر خصوصیات سیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Land Use Change on Chemical and Physical Soil Properties (Case Study: Ghoshe Spread Flow and Contiguous Agriculture Land)
اثر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی اراضی پخش سیلاب قوشه و زمین‌های زراعی مجاورآن واقع در استان سمنان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potential of Natural Clay Deposits to Prevent Cadmium Uptake by Canola
پتانسیل نهشته‌های رسی طبیعی در جلوگیری از ورود کادمیم به گیاه کلزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Roughness in Adverse Bed Slopes on Conjugate Depth and Energy Losses of Hydraulic Jump
تأثیر زبری در شیب‌های معکوس بر عمق ثانویه و نرخ استهلاک انرژی پرش هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Available Phosphorus and Inorganic Native Phosphorus Fractions after Waterlogging in the Paddy Soils of North of Iran
تغییرات فسفر قابل‌جذب و شکل‌های فسفر معدنی بومی پس از غرقاب در خاک‌های شالیزاری شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the wheat (Triticum aestivum L.) rhizosphere on the bioavailability and fractions of zinc in some calcareous soils
اثر ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. بر قابلیت استفاده و شکل‌های روی در تعدادی از خاک‌های آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Parent Materials and Pedogenic Processes on Distribution of Pb, Zn, Cu, and Ni in the Residual Soils of Binaloud Zone, Western Mashhad
تأثیر مواد مادری و فرآیندهای خاک‎سازی بر توزیع عناصر سرب، روی، مس و نیکل در خاک‌های درجای پهنه بینالود، غرب مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of SCS Method in Derivation of Initial Abstraction of Precipitation in Watershed Scale
ارزیابی رابطه SCS در تعیین تلفات اولیه باران در حوضه های آبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Evapotranspiration and Crop Coefficient of Two Rice Cultivars in Mordab Plain (Guilan Province)
تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی ارقام هاشمی و خزر برنج در دشت مرداب ( گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Spatial Variability and Mapping of Scaling and Corrosion Potential and Related Water Quality Parameters in the Shahrekord Aquifer
تغییرات مکانی و پهنهبندی توان رسوبگذاری و خورندگی و عوامل مؤثر بر آن درآبزیرزمینی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Potential Risk Assessment of Heavy Metals on Human Health in Some Agricultural Products in Isfahan Province
بررسی پتانسیل خطر فلزات سنگین بر سلامت انسان در برخی محصولات کشاورزی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes Trend of Some Chemical Characteristics of Groundwater in Segzi Plain from 1995 To 2008
روند تغییرات برخی از خصوصیات شیمیایی آب‌های زیرزمینی دشت سگزی اصفهان طی سال‌های 1374 تا 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Natural Zeolite on the Soil Nitrates Irrigated with Wastewater: Study on Application Method, Particle Size and Dosage of Zeolite
تأثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و میزان زئولیت بر نگهداشت نیترات در خاک آبیاری شده با پساب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Inter-Row Tillage on Potato Yield Quality and Quantity and Water Use Efficiency in A Fine-Textured Soil
اثر خا کورزی بین ردیفی بر عملکرد کمی و کیفی سی بزمینی و کارآیی مصرف آب در یک خاک ریز بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Moisture and Pests Stresses on Corn Yield
تأثیر توأم تنش آبی و آفات بر عملکرد ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Soil Taxonomy and WRB for Description of Soil Properties in Some Arid and Semiarid Regions of Central Iran
مقایسه سامانه های رده بندی آمریکایی و جهانی در توصیف ویژگی های برخی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Efficiency of Sorghum (Sorghum Bicolor) and Common Lambsquarter (Chenopodium Album) in Phytoremediation of Zn From Soil
ارزیابی کارآیی سورگوم (Sorghum bicolor) و سلمه تره (Chenopodium album) در پالایش سبز روی از خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 66 (2014-2)


Examination of Effect of Pressure Changes on Hydrulic Characteristics of Pressure Compensating Emitters
بررسی تأثیر تغییرات فشار روی مشخصات هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌کننده فشار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Copper Concentration Spatial Study and Correlation of pH and EC with Copper Element in Soils of Sarcheshmeh Copper Complex, Kerman, Iran
پهنه‎بندی غلظت مس و بررسی هم‌بستگی pH و EC با عنصر مس در خاک‎های مجتمع مس سرچشمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Transfer Coefficients of Cd, Zn, Cu and Pb from Soil to Potato Under Wastewater Reuse
بررسی ضریب انتقال کادمیوم، روی، مس و سرب از خاک به گیاه سیب‌زمینی تحت تأثیر کاربرد فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Bottom Slope on Determining Optimum Coefficients and Performance of PID Controller in Irrigation Canals
اثر پارامتر شیب کف بر تعیین بهینه ضرایب و عملکرد کنترل‌‌کننده PID در کانال‌های آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Partial Root Zone Drying Irrigation Method on Water Use Efficiency, Yield and Yield Components of Tomato
اثر کاربرد روش‌های آبیاری موضعی ریشه (PRD) بر راندمان مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rock Check Dams on Flood Reducing in Arid and Semi Arid Regions (Case Study: Darjazin Watershed in Semnan Province)
تأثیر چکدم های خشکه چین سنگی برکاهش دبی پیک سیلاب درمناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز درجزین سمنان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship between Discharge – Pressure and Discharge- Temperature in the Conventional Compensating Emitters
بررسی رابطه دبی- فشار و دبی- دما در قطره‌چکان‌های تنظیم‌کننده فشار رایج در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rainfall Spatial Heterogeneity on Flood Hydrograph Prediction in Mountainous Catchments
تأثیر تغییرات مکانی بارندگی بر پیش‌بینی هیدروگراف سیلاب در حوضه‌های آبریز کوهستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Petroleum and Water Hydraulic Properties in Soil
مقایسه ویژگی‌های هیدرولیکی آب و نفت خام در خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Wetting Pattern Dimensions on Sloping Lands
بررسی ابعاد پیاز رطوبتی در اراضی شیب دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytoremediation of Saline-Sodic Soils by Sesbania acuelata, Rubia tinctorum and Cynodon dactylon Compared to Chemical Methods
مقایسه کارآیی گیاه‌پالایی با استفاده از سسبانیا (Sesbania acuelata)، روناس (Rubia tinctorum) و مرغ (Cynodon dactylon) و روش‌های شیمیایی در اصلاح یک خاک شور- سدیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Alfalfa Reference Crop Evapotranspiration (ETr)Ratio to Grass Reference Crop Evapotranspiration (ETo) Ratio in Shahrekord Plain
تعیین و ارزیابی نسبت تبخیر و تعرق گیاه مرجع یونجه(ETr) به گیاه مرجع چمن (ETo) در دشت شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landslide Hazard Zonation in Ardal County (CHaharmahal va Bakhtiari Province, Iran) Using Analytical Hierarchy Process (AHP)
پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در شهرستان اردل (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Mathematical Model for Optimal Design of Border Irrigation Based on Sensitivity Analysis of Weighting Coefficients of Indicators
یک مدل ریاضی جدید برای طراحی بهینه آبیاری نواری بر مبنای تحلیل حساسیت ضریب وزنی شاخص‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Irrigation Regimes and Mycorrhiza on Overall Agronomic Water Use Efficiency of Sesame (Sesamum indicum L.)
تأثیر رژیم‌های آبیاری و کاربرد قارچ میکوریزا بر کارایی زراعی مصرف آب محصول کنجد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Compost’s Leachate on some Physical and Hydraulic Characteristics of Soil Enriched by Zeolite
تأثیر شیرابه زباله بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک غنی شده با زئولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sorption of Cd from Aqueous Solutions by Natural and Polyacrylamide-Modified Montmorillonite
جذب کادمیم از محلول‌های آبی به‌وسیله‌ کانی مونت‌موریلونیت طبیعی و مونت‌موریلونیت اصلاح شده با پلی‌اکریل‌آمید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation Analysis in Short-Term Physical and Hydraulic Properties of Cracked Paddy Soils by Adding Straw Rice and Zeolite
بررسی تغییرات کوتاه مدت ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک‌های ترک‌دار شالیزاری با افزودن کاه و کلش برنج و زئولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Water Requirement for Coriandrum sativum L.by Lysimetric Method in a Semi-Arid Climate
تعیین نیاز آبی گشنیز (.Coriandrum sativum L) به روش لایسیمتری در منطقه‌ای با اقلیم نیمه خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 65 (2013-12)


Effect of Crop Residue Management on Soil Physical and Biological Properties, and Forage Corn and Barely Yield
اثر مدیریت بقایای گیاهی بر ویژگی‌های فیزیکی و بیولوژیکی خاک و عملکرد ذرت علوفه ای و جو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium Adsorption Equations in the Sediments of Karun River in Low-Water and High-Water Seasons (From Ahvaz to Khorramshahr)
معادلات جذبی کادمیوم در دو فصل کم‌آبی و پرآبی رسوبات رودخانه کارون (بازه اهواز تا خرمشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Reference Evapotranspiration with Incomplete Data (A Case Study: North Khorasan Province)
برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Nutrition in Solution Culture on Phytosiderophore Release by Roots of Three Different Zinc-Efficient Wheat Genotypes
تأثیر تغذیه روی در محیط آبکشت بر ترشح فیتوسیدروفور ریشه در سه رقم گندم متفاوت از لحاظ روی-کارآیی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Zinc Fractions and Wheat (Triticum Aestivum L.) Responses in Some Calcareous Soils Amended and Unamended with Sewage Sludge
ارتباط اجزای روی با پاسخ‌های گندم ((Triticum aestivum L. در برخی خاک‌های آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Phosphorus Adsorption Isotherms for Determining Fertilizer Requirement of Wheat
استفاده از هم دماهای جذب فسفر در تعیین نیاز کودی غلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Kind and Mixing Proportion of Bulking Materials on Chemical Properties of Sewage Sludge Vermicompost
تأثیر نوع و درصد اختلاط مواد حجم‌دهنده بر ترکیب شیمیایی ورمی‌کمپوست لجن فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Water spreading on Groundwater Resources in Kohdasht Plain
تأثیر پخش سیلاب بر منابع آب زیر زمینی دشت کوهدشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lithological and Geological Impacts on Gully Erosion (Case Study: Seif Abad Watershed, Lorestan)
تأثیر عوامل خاکی و زمین‌شناسی بر روی فرسایش آبکندی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیف آباد- لرستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Cedar (Zizyphus spinachristi) Leaf and its Fly Ash in Removing Cadmium (II) from Water by Batch Adsorption
امکان کاربرد برگ سدر و خاکستر آن برای جداسازی کادمیم از آب به‌وسیله فرآیند جذب سطحی ناپیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Lead Concentrations in Soil and Seed of Wheat Farms and the Influence of Some Soil Characteristics on it (A Case Study: Khuzestan Province)
ارزیابی غلظت سرب در خاک و بذر مزارع تحت کشت گندم و تأثیر برخی ویژگی‌های خاک بر آن (مطالعه موردی: استان خوزستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intra-Unit Variability of the Detailed Soil Map on the Results of Qualitative Land Suitability Evaluation (A Case Study: Main Irrigated Crops in the Shahrekord Plain)
تأثیر تغییرپذیری درون واحدهای نقشه خاک تفصیلی بر نتایج ارزیابی تناسب کیفی اراضی (مطالعه موردی: عمده‌ترین محصولات آبی دشت شهرکرد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-Term Cropping and Soil Texture Effects on Lithium and Bromide Transport Under Unsaturated Flow Conditions
اثر درازمدت نوع کشت و بافت خاک بر حرکت لیتیم و برمید در شرایط جریان غیراشباع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Possiblty of Using Soil Organic Carbon as an Index of Decision Making for Land Use Change
امکان استفاده از کربن‌آلی خاک به ‌عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییرکاربری ‌اراضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Variability and Mapping of Nitrate and Phosphate in Shahrekord Groundwater Over a Period of Five Years
تغییرات مکانی و پهنه‌بندی نیترات و فسفات آب زیرزمینی شهرکرد طی یک دوره پنج ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Spatio-Temporal Variations of Groundwater Quality Using Kriging Method
تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش زمین‌آماری کریجینگ (مطالعه موردی: دشت بهادران مهریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Long-Term Rice Cultivation on Physico-Chemical Properties and Clay Mineralogy of Soils in Yasouj Region
اثرات کشت طولانی مدت برنج بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کانی‌شناسی رس خاک در منطقه یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulating Effect of Subsurface Dam Construction in Shahrekord Aquifer on the Water Storage Capacity and Nitrate Distribution
شبیه‌سازی تأثیر احداث سد زیرزمینی روی ذخیره آبخوان و پراکنش نیترات در دشت شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Transpiration and Water Uptake Models in Olive Tree Using Lysimeter
ارزیابی مدل‌های تعرق و جذب آب درخت زیتون با استفاده از لایسیمتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Time, Temperature, pH and Urease Concentration on Enzyme Adsorption and Activity of Vermiculite and Sepiolite
مطالعه‌ تاثیر زمان، دما، اسیدیته و غلظت اوره‌‌آز بر جذب و فعالیت آنزیم در رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 64 (2013-9)


Evaluation of Potassium Release Characteristics Using Dilute Calcium Chloride and Citric Acid Solutions in Some Calcareous Soils
ارزیابی ویژگی‌های آزاد شدن پتاسیم با استفاده از محلول‌های کلرید کلسیم و اسید سیتریک رقیق در برخی از خاک‌های آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of Erosion and Sediment Different Land uses on Aghajari Deposits
حساسیت به فرسایش و تولید رسوب کاربری های مختلف نهشته های سازند آغاجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Evaluation of an Automatic Valve to Produce Different Furrow Inflow Hydrograph Shapes
طراحی و ارزیابی شیر کنترل اتوماتیک ایجاد هیدروگراف‌های متفاوت جریان ورودی به جویچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Land Cover on Runoff, Sediment in the Mehrian Watershed
تأتیر پوشش گیاهی بر میزان تولید روان‌آب و رسوب در حوزه آبخیز مهریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Soil Properties on Runoff and Soil Loss Generation in the Farm Lands of the Chehel-Chai Watershed, Golestan Province
اثر برخی ویژگی‏های خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاک در اراضی کشاورزی حوزه آبخیز چهل‏چای استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Water Vapor Transport in Unsaturated Soils under Osmotic Potential
برآورد انتقال بخار آب در خاک‌های غیراشباع تحت تأثیر پتانسیل اسمزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determintion of Effective Wells to Monitor the Ground Water Level Using the Principal Components Analysis
تعیین چاه‌های مؤثر در تعیین تراز سطح آب زیرزمینی با آنالیز مؤلفه‌های اصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calibration and Uncertainty Analysis of a Semi-Distributed Model in a Semi-Arid Region, Case Study: Nishabour Watershed
واسنجی و تحلیل عدم‌قطعیت یک مدل نیمه‌توزیعی در یک منطقه ‌نیمه‌خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status and Modeling of Zn in Wheat Grain in Relation to Agroecosystem Parameters of Some Arid and Semi Arid Regions
وضعیت و مدل‌سازی روی در دانه گندم در رابطه با ویژگی‌های اکوسیستم کشاورزی در برخی مناطق خشک و نیمه‌خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of some Soil Quality Indicators in Different Land Uses/Covers in Mahan-Joopar Area
مقایسه برخی از شاخص‌های کیفیت خاک در انواع کاربری/ پوشش‌های اراضی دشت ماهان- جوپار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Amount and Distribution Pattern of Soil Heavy Metals (Ni, Cd) in Soils Affected by Hydrocarbon Pollution
میزان و الگوی پراکنش فلزات سنگین (Ni و Cd) در خاک‌های متأثر از آلودگی‌های هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Preceding Crop Residues on Total and Bio-available Zinc Concentration and Phytic Acid Concentration in Wheat Grain
تأثیر کاربرد بقایای برخی گیاهان پیش‌کاشت بر غلظت کل و قابل جذب روی و غلظت اسید فیتیک در دانه گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Yield Response Simulation of Two Local Rice Varieties to Irrigation Management Using CropSyst Model
شبیه‌سازی پاسخ عملکرد دو رقم برنج محلی به مدیریت آبیاری با استفاده از مدل CropSyst
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Camphorosma Monspeliaca on Soil Variables in Chaharmahal va Bakhtiari Province
تأثیر گونه Camphorosma monspeliaca بر متغیرهای خاکی در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Concentration and Time of Foliar Spraying of Nitrogen Fertilizer on Grain Yield and Important Traits of Rapeseed (Brassica napus L.) cv. Hyola 401
اثر غلظت و زمان محلول‌پاشی کود نیتروژن بر عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا (Brassica napus L.) رقم هایولا 401
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cumulative and Residual Effect of Sewage Sludge on Inorganic P Fractions and P Availability in a Calcareous Soil
اثرات تجمعی و باقی‌مانده لجن فاضلاب شهری بر شکل‌های معدنی فسفر و ارتباط آنها با قابلیت دسترسی فسفر در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reasons for iron chlorosis of plane trees (Plantanus orintalis L.) in green space of Isfahan city, I: physiological indices of active iron in plant
شاخص‌های فیزیولوژیکی کمبود آهن در درختان چنار(Plantanus orintalis L.) فضای سبز شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect Of Different Green Manures on Nitrogen Mineralization under Water Deficit Conditions
تأثیر بقایای گیاهی به‌عنوان کود سبز بر معدنی شدن نیتروژن خاک در شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 63 (2013-6)


Determination of Spatial Distribution Pattern of Zn in Surface Soils of Hamadan Province Using Classification and Regression Tree Model
تعیین الگوی توزیع مکانی فلز روی در خاک سطحی استان همدان با استفاده از مدل طبقه‌بندی و رگرسیون درختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Potassium Quantity-Intensity Ratio and Selected Properties of Some Soils in Bahar Area
هم‌بستگی بین پارامترهای کمیت - شدت پتاسیم خاک (Q/I) با برخی از خصوصیات خاک در تعدادی از خاک‌های شهرستان بهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ion-Exchange Process for Nitrate Removal and Release Using Surfactant Modified Zeolite
فرآیند تبادل آنیونی به منظور حذف نیترات و رهاسازی آن با استفاده از زئولیت اصلاح‌شده با سورفکتانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Soil Water Characteristic Curve and Unsaturated Hydraulic Conductivity of Two Soil Textures at Different Compactions
تخمین منحنی مشخصه رطوبتی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک در تراکم‌های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Pasture Managements on Soil Aggregate-Size Distribution and Stability Using Wet and Dry- Sieving Methods in Sabzkouh and Boroujen Rangelands in Chaharmahal Va Bakhtiari Province
اثر مدیریت مرتع بر توزیع اندازه و پایداری خاکدانه‌ها به روش الک تر و خشک در مراتع سبزکوه و بروجن استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Best Place of Installation for Deflector in Rubber Dams
تعیین مکان مناسب پرتاب‌کننده روی سدهای لاستیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vegetative Cover on Carbon Sequestration and Soil Properties in Khairoodkenar Region, Noshahr
تأثیر نوع پوشش جنگلی بر ذخیره کربن آلی و خصوصیات خاک در جنگل خیرودکنار، نوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Pseudomonas fluorescens on Phosphorus Fertilizer Use Efficiency, Mycorrhizal Dependence and Maize Yield under Water Deficit Conditions
برهمکنش قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس روی کارایی مصرف کودهای فسفر، وابستگی میکوریزایی و عملکرد ذرت در شرایط تنش کم آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Ability of Decision Trees Model to Estimate River Suspended Sediment (Case Study: Ilam Dam Basin)
بررسی کارایی مدل درختان تصمیم‌گیری در برآورد رسوبات معلق رودخانه‌ای (مطالعه موردی: حوضه سد ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatio-Temporal Changes of Riparian Vegetation Cover of Aghbolagh-River During 5 Decades
تغییرات زمانی و مکانی پهنه پوشش گیاهی حاشیه مرطوب رودخانه آقبلاغ طی 5 دهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping Heavy Metals Pollution in Soil Particle Size Classes Based on Landsat ETM+ Data in Southern Isfahan
پهنه‌بندی آلودگی فلزات سنگین در کلاس‌های اندازه‌ ذرات خاک براساس داده‌های ماهواره Landsat ETM+ در جنوب شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of DSSAT Model for Nitrate Leaching under Different Water and Nitrogen Rates in Maize Field
ارزیابی مدل DSSAT v4.5 به منظور شبیه‌سازی آبشویی نیترات در مزرعه ذرت در سطوح مختلف آب و کود نیتروژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Stage – Discharge Relationship in Ghorbaghestan Hydrometry Station According to Bed Form Resistance Equations
پیش‌بینی رابطه دبی - اشل در ایستگاه هیدرومتری قورباغستان کرمانشاه براساس روابط مقاومت فرم بستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Desertification Intensity Using Soil Indices
استفاده از معیار خاک جهت ارزیابی شدت بیابان‌زایی (مطالعه موردی: دشت سگزی اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contribution of External Hyphae of Arbuscular Mycorrhizal Fungi to Transfer Cadmium, Zinc and Phosphorus to White Clover
کارایی هیف‌های بیرونی قارچ‌های میکوریزای آربسکولار در انتقال عناصر کادمیم، روی و فسفر در شبدر سفید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Structural Changes in Organic Matter During the Composting and Vermicomposting Production
بررسی تغییرات ساختمانی مواد آلی در طول فرآیندهای تولید کمپوست و ورمی‌کمپوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems on Yield of Cotton in Orzoueyeh, Kerman Province
ارزیابی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر‌سطحی بر عملکرد پنبه در ارزوئیه استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Soil Physical Properties and Concentrations of Lead and Chromium in Spinach Affected by Enriched Municipal Compost
تغییر ویژگی‌های فیزیکی خاک و غلظت سرب و کروم در اسفناج بر اثر کاربرد کمپوست زباله شهری غنی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 62 (2013-3)


Application of Lime and Pozzolan for Stabilization of Silty Sand Soils in Irrigation and Drainage Networks
استفاده از ترکیب آهک و پوزلان برای تثبیت خاک‌های ماسه سیلتی در شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Analysis of Earth – Rockfill Dams Behavior, During Construction and First Stage Impounding (Case Study: Masjed-e-Soleyman Dam)
تحلیل عددی رفتار سدهای خاکی- سنگریزه‌ای حین ساخت و اولین آبگیری (مطالعه موردی: سد مسجد سلیمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Chemical Forms of Fe and Mn in a Soil Catena in Yasouj Region
مطالعه شکل‌های شیمیایی آهن و منگنز درخاک یک کاتنا در منطقه یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory Investigation of the Effect of Diversion Dam Underflow on the Hydraulic Jump Characteristics
بررسی آزمایشگاهی اثر تخلیه تحتانی سد انحرافی روی مشخصات پرش هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Performance of Sand Filter Incorporating Tire Chips as Cover in Subsurface Drainage System
بررسی کارایی فیلترهای شنی حاوی تراشه‌های لاستیک در پوشش زه‌کش‌های زیرزمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Digital Mapping of Soil Diagnostic Horizons and Great Groups in Zarand Region of Kerman
نقشه‌برداری رقومی افق‌های مشخصه و گروه‌های بزرگ خاک در منطقه زرند کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic Sorption of Ammonium by a Sandy Loam Soil Treated with Zeolite and Evaluation of Convection-Dispersion and Mobile-Immobile Models
جذب دینامیک آمونیوم به‌وسیله یک خاک لوم شنی تیمارشده با زئولیت و ارزیابی معادلات جابه‌جایی - انتشار و رطوبت متحرک- غیرمتحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical and Chemical Soil Properties as Affected by the Flood Spreading in Garehcharyan Plain, Zanjan
ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک تحت تأثیر پخش سیلاب در ایستگاه قره‌چریان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Seasonal Changes and Effect of Edaphical Factors on Sediment Productivity in Rangeland Use
بررسی تغییرات فصلی رسوب‌زایی و عوامل خاکی مؤثر بر آن در کاربری مرتع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Reference Evapotranspiration Using NOAA Satellite Images and M5 Model Tree for Irrigation Networks - Case Study: Gazvin Irrigation Network
برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره نوا و مدل درختی M5 برای شبکه‌های آبیاری - مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landslide Hazard Zoning Using Bayesian Theory
پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از تئوری بیزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Flow Pattern at a Natural Meander River by CCHE2D Numerical Model Case Study: Khoshk-e-Rud River. Farsan
شبیه‌سازی الگوی جریان با یک مدل عددی دوبعدی در بازه‌ای از پیچان‌رود طبیعی؛ مطالعه موردی رودخانه خشکه رود فارسان، استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inverse Estimation of Soil Hydraulic Conductivity Using DRAINMOD Model
تخمین معکوس هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از مدل DRAINMOD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Water Quality on the Swelling Properties of an Expansive Soil During Wetting and Drying Cycles
اثر کیفیت آب بر ویژگی‌های تورمی یک خاک متورم شونده در چرخه‌های تر و خشک‌شدن متوالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deriving Regression Relationships between Soil Temperature at Different Depths and Meteorological Parameters (Case Study: Hamedan Station)
استخراج روابط رگرسیونی بین دمای خاک در اعماق مختلف و پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity Analysis, Calibration and Validation of EUROSEM Model for Prediction of Runoff in the South Karoun Watershed
تحلیل حساسیت، واسنجی و اعتبارسازی مدل یوروسم برای پیش‌بینی رواناب در حوزه آبخیز کارون جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Irrigation With Treated Municipal Sewage Effluent and Micro-Nutrients Foliar Spray on Foxtail Millet Growth and Nutrients Uptake in Zabol
اثر فاضلاب تصفیه شده شهری همراه با محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی بر رشد و جذب عناصر غذایی در منطقه زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Citric and Oxalic Acid on Phosphorus Sorption Characteristics in Some Calcareous Soils
تأثیر اسیدهای سیتریک و اگزالیک بر ویژگی‌های جذب فسفر در برخی خاک‌های آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Effective Factors in Erosion and Sediment Yield in Marl Lithology by Rain Simulator: (Case study, Hablehroud Basin in Semnan Province)
بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش و رسوبدهی واحدهای لیتولوژی مارنی با استفاده از بارانساز (مطالعه موردی مارن‌های حوزه حبله‌رود، استان سمنان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Some Soil Properties on Zn Availability for Corn in Certain Calcareous Soils in Isfahan Province
تأثیر برخی از ویژگی‌های خاک بر قابلیت دسترسی روی برای ذرت در تعدادی از خاک‌های آهکی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 61 (2012-10)


Effects of Flooding and Fire on Some of Soil Properties in Lakan Forest in Guilan Province
اثرات سیلاب و آتش‌سوزی بر برخی ویژگی‌های خاک جنگل لاکان در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship Between Southern Oscillation Index, Pacific and Indian Sea Surface Temperature Versus Monthly and Seasonal Rainfall in Iran
بررسی روابط شاخص نوسان جنوبی و دمای سطح آب اقیانوس‌های آرام و هند با بارش فصلی و ماهانه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Twenty Years Ground-Base Skidding on Physical and Hydrological Soil Properties
اثرات 20 ساله چوبکشی زمینی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Parent Materials, Gypsum and Carbonates on the Magnetic Susceptibility of Soils in Southern Mashhad
تأثیر مواد مادری، گچ و کربنات‌ها بر پذیرفتاری مغناطیسی خاک‌های جنوب مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Zinc Accumulation Rate and Its Uncertainty in Agricultural Soils of Some Arid and Semi arid Regions of Iran
مدل‌سازی روند انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در خاک‌های کشاورزی برخی مناطق خشک و نیمه خشک ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Zinc, Manganese and Copper on Potato Yield and Leaf and Tuber Concentrations of Phosphorus and Iron
تأثیر روی، منگنز و مس بر عملکرد غده و غلظت فسفر و آهن در برگ و غده سیب‌زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of the SCS-CN Method in Estimating Runoff in Taham Cahi Watershed, North West of Zanjan
کارایی روش شماره منحنی رواناب (CN- SCS ) در برآورد رواناب در حوزه آبخیز تهم چای، شمال غرب زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Nutritional Status of Sugar Beet Using Diagnostic and Recommendation Integrated System (DRIS) in Comparison with Deviation from Optimum Percentage (DOP) in Western Azerbaijan Province
ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای چغندرقند با استفاده از روش DRIS و مقایسه آن با روشDOP در استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Mechanical Strength and Hardsetting Phenomenon in Selected Soils of Hamadan Province
اندازه‌گیری مقاومت مکانیکی و بررسی پدیده سخت‌شوندگی در برخی از خاک‌های استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cadmium and Zinc Levels on Yield and Nutrient Uptake in Wheat
اثر سطوح مختلف کادمیم و روی بر عملکرد و جذب عناصر ریز مغذی در گندم رقم چمران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Generalization of SoLIM for Digital Soil Mapping Using Digital Elevation Model and its Attributes
ارزیابی و بررسی تعمیم‌پذیری مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM) در نقشه‌برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pedogenic and Micromorphological Evidences of Land Degradation on Deforested Loess-Derived Soils in Eastern Golestan Province
شواهد پدوژنیک و میکرومورفولوژیک تخریب اراضی جنگل‌تراشی شده لسی در شرق استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Clay Mineralogy and also Micromorphology of Soil Porosity of Western Golestan Province and their Role on Availability of Potassium
مطالعه کانی‌‌شناسی رس‌ و نیز میکرومورفولوژی حفرات خاک‌های غرب استان گلستان و نقش آنها در درجه فراهمی پتاسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Wastewater Treatment Plants’ Effluent in Agriculture and Evaluation of Potential Impacts on Soil and Crops
کاربرد پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در کشاورزی و ارزیابی پتانسیل آثار آن بر خاک و گیاهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drip and Furrow Irrigation Systems Management in Soybean under Water Stress
مدیریت سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و شیاری سویا تحت تنش آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitrate Contaminated Water Treatment Using Micro and Nanostructured Sugarcane Straw
تصفیه آب‌های آلوده به نیترات با استفاده از میکرو و نانوساختارهای جاذب پوشال نیشکر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Wastewater on Transport of Heavy Metals to Depth of Soil under Potato Cultivation
تأثیر آبیاری با فاضلاب بر انتقال عناصر سنگین به عمق خاک تحت کشت سیب‌زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Capability of HYDRUS-2D Simulation Model for Simulating Wetting Pattern in Soil under Subsurface Drip Irrigation Systems
توانایی مدل HYDRUS-2D در شبیه‌‌سازی توزیع رطوبت در خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Modeling of Suspended Sediment Transport in Rivers (Case Study: Karkheh River)
مدل‌سازی عددی انتقال رسوب معلق غیرچسبنده در رودخانه‌ها(مطالعه موردی: رودخانه کرخه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Compaction Effort and Types of Clay Mineralogy on Internal Erosion Through Core and Foundation of Earth Dam
بررسی آزمایشگاهی تأثیر تلاش تراکمی و نوع کانی‌های رس بر فرسایش داخلی در هسته و پی سدهای خاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Mathematical Model of CARDD Cotrol System for Irrigation Canals Integrated with ICSS Model and Evaluated for Standard Test Cases of ASCE
توسعه مدل ریاضی سیستم کنترل CARDD برای کانال‌های آبیاری، تلفیق آن با مدل ریاضی ICSS و ارزیابی آن توسط آزمون‌های استاندارد پیشنهادی ASCE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Global Solar Radiation Using Artificial Neural Networks Models Compared with Empirical Models at Three Stations of Shiraz, Karaj and Ramsar
تخمین تابش کل خورشیدی روزانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش‌های تجربی در سه ایستگاه شیراز، کرج و رامسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 60 (2012-7)


An Investigation in to Spatial Structure of Soil Characteristics in a Beech Forest Stand Using Geostatistical Approach
بررسی ساختار مکانی خصوصیات خاک در یک توده جنگلی راش با استفاده از روش زمین‌آمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sediment Sources Fingerprinting: Relation between Enzyme Activities in Soil and Sediment
منشأیابی منابع رسوب: ارتباط بین فعالیت‌‌های آنزیمی خاک و رسوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of Treated Urban Effluent and Nitrogen on Soil Chemical Characteristics in Sweet Corn
برهمکنش پساب تصفیه شده شهری و نیتروژن بر ویژگی‌های شیمیایی خاک در کشت ذرت شیرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Soil Copper and Salinity on Growth and Chemical Composition of Two Pistachio Cultivars
اثر شوری و مس بر برخی خصوصیات رشد و ترکیب شیمیایی دو رقم پسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Application of Compost and Vermicompost Enriched with Chemical Fertilizer and Manure on Some Biological Indicators of Soil Quality of Basil (Ocimum basilicum) Rhizosphere
تأثیر کاربرد کمپوست و ورمی‌کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی ‌بر برخی شاخص‌های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Using Urban Wastewater of ShahreKord on Growth, Yield and Accumulation of Lead and Cadmium in Medicinal Plant Lemon Balm (Melissa officinalis)
تأثیر استفاده از پساب فاضلاب شهری شهرکرد بر رشد، عملکرد و تجمع سرب و کادمیم در گیاه دارویی بادرنجبویه(‌(Melissa officinalis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water Quality Effect on Plant-Available Water and Pore Size Distribution of Two Texturally-Different Calcareous Soils
اثر کیفیت آب آبیاری بر مقدار آب قابل استفاده برای گیاه و توزیع اندازه منافذ دو خاک آهکی با بافت متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Saturated Hydraulic Conductivity and Inverse of Macroscopic Capillary Length Using PTFs
برآورد هدایت ‌آبی‌اشباع و عکس طول ‌‌درشت‌ مویینگی خاک با استفاده از توابع انتقالی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating of Efficiency of Three Halophyte Plants for Reduction of Soil Exchangeable Sodium (ESP) and Cadmium (Cd) and Lead (Pb) Contamination
ارزیابی کارآیی سه گیاه شورپسند در کاهش سدیم تبادلی (ESP) و آلودگی کادمیمی و سربی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tillage Effects on Wheat Yield and Soil Water Content and Bulk Density in Dryland Wheat -Fallow Rotation, in Maragheh
اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد گندم دیم و مقدار رطوبت و چگالی ظاهری خاک در تناوب آیش-گندم در مراغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Artificial Neural Networks and Regression Pedotransfer Functions for Predicting Saturated Hydraulic Conductivity in Soils of Khuzestan Province
مقایسه روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی برای پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک‌های استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Inorganic and Organic Fractions of Enriched Cow Manure and Sewage Sludge on Distribution of Lead Chemical Fractionation in Soil
اثر بخش معدنی و آلی کود گاوی و لجن فاضلاب غنی شده بر توزیع شکل‌های شیمیایی سرب در خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Zinc and Cadmium in Paddy Soils and Rice in Isfahan, Fars and Khuzestan Provinces and their Effect on Food Security
وضعیت روی و کادمیم در خاک‌های شالیزاری و برنج استان‌های اصفهان، فارس و خوزستان و تأثیر آنها بر امنیت غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculating Inlet Pressure for Multi-Outlet Horizontal Irrigation Laterals Considering Variable Outflow in Outlets
تعیین معادله فشار ورودی به لوله‌های فرعی آبیاری بارانی با در نظر گرفتن دبی متفاوت برای آبپاش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mycorrhizae Fungi on Growth Indices and Grain Yield of Mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczk] Under Water Deficit Stress
اثر قارچ‌ ریشه‌های آربوسکولار بر شاخص‌های رشد و عملکرد دانه ماش ]‌Vigna radiata (L.) Wilczk‌[ تحت تنش کم‌آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Fresh and Saline Water Irrigation Management on Hashemi Rice Yield
ارزیابی اثر مدیریت آبیاری شور و شیرین بر عملکرد برنج رقم هاشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Deep Percolation Rates at a Transect of Paddy Fields During Crop Season
بررسی تغییرات نفوذ عمقی در یک ترانسکت از اراضی شالیزاری در طول دوره کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Nonlinear Programming for Flood Routing and Comparing the Results with those of Dynamic Wave Hydraulic and Muskingum Hydrological Methods
استفاده از روش برنامه‌ریزی غیرخطی در روندیابی سیلاب و مقایسه با نتایج روش‌های هیدرولیکی موج دینامیک و هیدرولوژی ماسکینگام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Estimation of Soil Saturated Hydraulic Conductivity and Effective Porosity Using Intelligent Inverse Problem Approach
برآورد توأم هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و تخلخل مؤثر با استفاده از رویکرد مسأله معکوس هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Puddling Intensity on Soil Water Retention and the Amount of Water Required for Puddling in Three Soil Textures of Paddy Fields in Guilan Province
تأثیر شدت پادلینگ بر نگهداشت آب در خاک و میزان آب مصرفی برای پادلینگ در سه بافت خاک در اراضی شالیزاری استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 59 (2012-4)


Kinetics of Non-Exchangeable Potassium Release from Soil and its Components in Some Soils of Golestan Province
سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر‌تبادلی از خاک و اجزای آن در تعدادی ازخاک‌های استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calibration of MUSLE Model Using
واسنجی مدل MUSLE به روش ضریب تصحیح نسبت m در برآورد بار رسوب وقایع سیلابی حوضه سد کمال صالح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Some Soil Characteristics on Range Vegetation Distribution in Central Zagros, Iran
تأثیر برخی خصوصیات خاک بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع زاگرس مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Land-Use Map of East of Isfahan Using IRS-P6 Image
پهنه‌بندی کاربری اراضی منطقه شرق اصفهان با استفاده از تصویر ماهواره‌ای IRS-P6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Multi Temporal Remote Sensing for Precision Farming
کاربرد سنجش از دور چند زمانی در تعیین سطح زیرکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Slow Release Nitrogen from N Enriched Cow Manure Pellet on Nitrogen Efficiency and some Morphological Characteristics and Grain Yield of Corn (Single Cross 704)
تأثیر کود پلت شده دامی و اوره روی کارایی نیتروژن و خصوصیات مرفولوژیک در ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potential Soil N Mineralization in Rangeland Ecosystems with Long-Term Free Grazing and Ungrazing Regimes in Different Climates
پتانسیل معدنی شدن نیتروژن خاک در اکوسیستم مرتعی تحت چرای آزاد و قرق دراز مدت در اقلیم‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Hydraulic Conductivity at Inflection Point of Soil Moisture Characteristic Curve as a Matching Point for some Soil Unsaturated Hydraulic Conductivity Models
ارزیابی هدایت هیدرولیکی نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی به عنوان مرجع در برخی مدل‌های هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eradican (EPTC) on Microbial Biomass C and N, and Urease and Arylsulphatase Activities in a Calcareous Soil under Field Conditions
اثر علف‌کش ارادیکان بر کربن و نیتروژن توده زنده میکروبی و فعالیت اوره‌آز و آریل سولفاتاز در یک خاک آهکی تحت شرایط مزرعه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of FC and PWP Using Neural Network and Statistical Regression in Bardsir-Kerman Area
برآورد برخی از نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک شامل FC و PWP با استفاده از توابع انتقالی خاک و روش رگرسیونی در بردسیر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unsaturated Transport of Cow Manure-Borne Escherichia Coli Through the Field Soil
حرکت باکتری اشرشیا کولی (Escherichia coli) آزادشده از کود گاوی در خاک غیراشباع مزرعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sewage Sludge and Synthetic Chelates on Distribution of Silver in Calcareous and Noncalcareous Soils
تأثیر لجن فاضلاب و کیلیت بر رفتار شیمیایی فلز سنگین نقره در دو خاک آهکی و غیرآهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Waste Tire Rubber Particles on Some Chemical Properties of a Calcareous Soil
تأثیر افزودن ذرات لاستیک فرسوده بر برخی ویژگی‌های شیمیایی یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Forms and DTPA Extractable Iron in Soils Treated with Slag and Convertor Sludge of Esfahan Steel Mill
شکل‌های شیمیایی و قابل استخراج به وسیله DTPAآهن در خاک‌های تیمار شده توسط سرباره و لجن کنورتور کارخانه ذوب‌آهن اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Phosphorus on the Reduction of Cadmium Phytotoxicity in Spinach Grown on a Calcareous Soil
اثر کاربرد فسفر بر کاهش سمیت کادمیم در گیاه اسفناج در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Time Series Modeling to Investigate Future Climatic Parameters Trend for Water Resources Management Purposes
کاربرد مدل‌های سری زمانی به منظور تعیین روند پارامترهای اقلیمی در آینده در راستای مدیریت منابع آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Soil Water Content and Yield of Canola Using CRPSM
شبیه‌سازی آب خاک و عملکرد گیاه کلزا توسط مدل گیاهی CRPSM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Allocation of Allowable Head Loss to Solid-Set Irrigation System with Movable Sprinkler Subunits
تخصیص بهینه افت مجاز در زیرواحدهای سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت- آبپاش متحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing Velocity Profiles in Density Current
تجزیه و تحلیل پروفیل‌های سرعت در جریان غلیظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Computation and Regionalization of Low Flow Indices and Determination of Hydrological Drought Durations in Karkhe Watershed
محاسبه و ناحیه‌بندی شاخص‌های جریان کم و تعیین دوره‌های خشک‌سالی هیدرولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 58 (2012-3)


Variability of Soil Qualitative Indicators in Relation to Created Microtopography of Forest Trees Uprooting
تغییرپذیری شاخص‌های کیفی خاک در ارتباط با میکروتوپوگرافی حادث شده از ریشه‌کن شدن درختان جنگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of Splash Erosion and Its Relation With Some Soil Properties in Three Adjacent Land Uses (A Case Study: Kasilian Watershed)
مطالعه آزمایشگاهی فرسایش پاشمانی و ارتباط آن با برخی خصوصیات خاک در سه کاربری اراضی مجاور هم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration Zoning of Chromium, Cobalt and Nickel in The Soils of Three Sub-Basin of The Hamadan Province Using GIS Technology and the Geostatistics
پهنه‌بندی غلظت فلزات سنگین کروم، کبالت و نیکل در خاک‌های سه زیر حوزه آبخیز استان همدان با استفاده از فناوری‌های GIS و زمین آمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Estimating of Synthetic Unit Hydrograph Using Regional Flood Analysis and Geomorphologic Parameters (Case Study: Kanisavaran and Marenj Watersheds, Kurdistan)
برآورد هیدروگراف واحد مصنوعی با استفاده از تحلیل منطقه‌ای سیلاب و پارامترهای ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه‌های آبخیز مارنج و کانی‌سواران، کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend Assessment of Extream Flows (Low Flow and Flood) in Sefid-Roud Basin
بررسی روند مقادیر حدی جریان (جریان حداقل و سیل) در حوضه آبخیز سد سفید رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nitrogen Fertilizer Levels and Their Application Time on Yield and Some Agronomic Traits of Rapeseed (cv. Hyola 401) in Winter Cultivation in Guilan
بررسی اثر سطوح کود نیتروژن و زمان تقسیط آن بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی کلزا (رقم هایولا 401) در کشت پاییزه در گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Inoculation of Heavy Metal-Resistant Soil Microbes on Growth and Uptake of Lead and Cadmium by Three Pasture Crops
پیامد مایه‌زنی خاک با ریزجانداران بردبار به فلزهای سنگین بر رشد گیاه و جذب سرب و کادمیم در سه گیاه مرتعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Micromorphology and Clay Mineralogy Comparison of Paleosols and Modern Soils in Jiroft Area
مقایسه میکرومرفولوژی و کانی‎شناسی رسی خاک‎های قدیمی و عهد حاضر در منطقه جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Native Azotobacter Chroococcum Strains on Growth and Uptake of Nitrogen and Phosphorus by Wheat Plant in Greenhouse Conditions
اثر سویه‌های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر رشد، جذب نیتروژن و فسفر گیاه گندم در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Waterlogging, Sewage Sludge and Manure on The Heavy Metals Concentrations in Roots and Shoots of Sunflower in a loamy Sand Soil
اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر غلظت فلزات سنگین در ریشه و بخش هوایی آفتابگردان در یک خاک شن لومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vermicompost on Physical and Chemical Properties of Soil
اثر کاربرد ورمی کمپوست بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Compost and Compost Leachate on Growth and Chemical Composition of Barley and Bioavailability of Some Nutrients in Calcareous Clay Loam Soil and Sandy Soil
اثر کمپوست و شیرابه کمپوست بر رشد و ترکیب شیمیایی جو بهاره و زیست‌فراهمی برخی عناصر غذایی در خاک آهکی لوم رسی و شنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Different Spring Wheat Genotypes Based on Their Response to Iron Fertilization in a Calcareous Soil
مقایسه ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ پاسخ به کوددهی آهن در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Soil Intrinsic Properties Effects on Soil Structural Stability of Some Soils in Hamadan Province
بررسی اثر ویژگی‌های ذاتی خاک بر پایداری ساختمان برخی از خاک‌های استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring Land Degradation in Ardestan Region (Isfahan Province) in Last Three Decades Using Remote Sensing Techniques
رصد تغییرات تخریب اراضی منطقه اردستان استان اصفهان در سه دهه گذشته با استفاده از فناوری سنجش از دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Microbial Contaminant Transport and Deposition in Calcareous Soils under Saturated Conditions
مدل‌سازی انتقال و نگهداشت آلاینده‌های میکروبی در خاک‌های آهکی تحت جریان اشباع آب در خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rainfall Runoff Modelling Using the Principle of Maximum Entropy(Case Study: Kasilian Watershed)
مدل‌سازی بارش رواناب با استفاده از اصل ماکزیمم آنتروپی (مطالعه موردی: حوضه کسیلیان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Parametric Pedotransfer Functions for Estimating Soil Water Characteristic Curve in Fars Province
ارزیابی توابع انتقالی پارامتریک برای تخمین منحنی مشخصه آب خاک در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of SEEP/W Model to Estimate Seepage from Earth Canals (Case Study: Irrigation Network of Downstream Zayandehrud)
ارزیابی مدل نرم‌افزاری SEEP/W در برآورد میزان نشت آب از کانال‌های خاکی (مطالعه موردی شبکه آبیاری زاینده‌رود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Salinity- Deficit Irrigation Screening Experiments for Spring Wheat in Mashhad Region
تحلیل آزمایش‌های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 57 (2011-10)


Comparison of Maximum Likelihood and Minimum Distance to Mean Classifiers in Preparing Land Cover Map (A Case Study: Isfahan Area)
مقایسه روش‌های طبقه‌بندی‌کننده حداکثر مشابهت و حداقل فاصله از میانگین در تهیه نقشه پوشش اراضی (مطالعه موردی: استان اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drought Analysis in Yazd Province Based on 5 Drought Indices
مقایسه شاخص‌های خشک‌سالی هواشناسی در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Baseflow Index in Hydrograph Separation with Different Methods in Some Rivers of West Azarbaijan Province
مقایسه شاخص جریان پایه در روش‌های مختلف تجزیه هیدروگراف جریان در تعدادی از رودخانه‌های استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nitrogen Fertilizer on Yield Attributes and Nitrogen Use Efficiency in Corn Cultivars
تأثیر کود نیتروژن بر کارآیی مصرف کود و اجزای عملکرد در ارقام ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Continuous Zoning of Soil Electrical Conductivity-Acidity Based on Fuzzy Clustering for Qom Plain
پهنه‌بندی پیوسته هدایت الکتریکی- اسیدیته خاک بر اساس خوشه‌بندی فازی برای دشت قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transport of Escherichia Coli in Soil Columns under Different Temperature and Flow Conditions
حرکت باکتری اشریشیا کولی در ستون‌های خاک تحت شرایط جریان و دمای متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Calcium Carbonate and Gypsum on Yield, Yield Elements, Iron, Copper and Zinc Uptake by Corn at Two Soil Textures
تأثیر کربنات کلسیم و گچ بر عملکرد، اجزای عملکرد، جذب آهن، مس و روی ذرت (Zea mays) در دو بافت خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response to Iron and Zinc Deficiency of Four Corn Hybrids in the Nutrient Solution, I: Growth and Fluorescence Parameters of Leaf Chlorophyll
پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک، I:‌ رشد گیاه و ویژگی‌های فلورسانس کلروفیل برگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Drought Stress and Potassium on Solutes Accumulation and Chlorophyll of Canola (B. napus L.) and Indian Mustard (B. juncea L.)
اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر تجمع اسمولیت‌ها و کلروفیل دو گونه کلزا و خردل هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Drought Stress and Mycorrhizal Symbiosis on Growth and Phosphorus Uptake by Two Sorghum Cultivars Different in Root Morphology
اثر تنش خشکی و هم‌زیستی میکوریزا بر رشد و جذب فسفر توسط دو رقم سورگوم متفاوت در ریخت شناسی ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tillage Methods on Soil Physical Properties and Irrigated Wheat Yield
تأثیر روش‌های خاک‌ورزی بر ویژگی‌های فیزیکی خاک و عملکرد گندم آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Potassium Quantity-Intensity Parameters in Some of Vertisols in Isfahan and Chaharmahal-Va-Bakhtiari Provinces
مقایسه پارامترهای نسبت کمیت به شدت پتاسیم در برخی خاک‌های ورتی‌سولز استان‌های اصفهان و چهارمحال‌ و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Lichen Covers in Conserving Loess-derived Soils in Northern Golestan Province: Physico-chemical and Micromorphological Approach
نقش پوشش گلسنگ در حفاظت خاک‌های لسی شمال استان گلستان از دیدگاه فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Floodwater Spreading Effects on Soil Fertility Changes in Floodwater Spreading Stations
تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک، ایستگاه‌های پخش سیلاب، رسوب، حاصل‌خیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Eight Mathematical Models in Describing Particle Size Distribution of Some Soils from Charmahal-va-Bakhtiari Province
کارآیی هشت مدل ریاضی در توصیف اندازه‌ ذرات در برخی خاک‏های استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calibration of Nitrate Leaching and Water Table Fluctuation in Paddy Rice Field by DRAINMOD-N Software
واسنجی آب‌شویی نیترات و نوسانات سطح ایستابی در زمین‌های شالیزاری با استفاده از نرم‌افزار DRAINMOD-N
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Experimental and Numerical Investigation at a 30 Degree Water Intake in Main Channel with Trapezoidal and Rectangular Section
مطالعه آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در آبگیر 30 درجه منشعب از کانال ذوزنقه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Combined Submerged Vanes and Collar on the Scour Reduction around Cylindrical Bridge Piers
تأثیر توأم صفحات مستغرق و طوق در کاهش عمق آبشستگی پایه‌های استوانه‌ای شکل پل‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of Interpolation Methods in Estimating the Groundwater Level (Case Study: Farsan- Jooneghan and SefidDasht Aquifers)
ارزیابی دقت روش‌های میان‌یابی در تخمین سطح ایستابی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان‌های فارسان ـ جونقان و سفید دشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Position of Bridge pier on Scouring Depth in 180 Degree Rivers
اثر موقعیت پایه پل استوانه‌ای بر عمق آبشستگی در قوس 180 درجه رودخانه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 56 (2011-7)


Experimental Comparison of Energy Dissipation on Drop Structures
مقایسه آزمایشگاهی میزان استهلاک انرژی در شیب شکن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Oak (Quercus brantii Lindl.) on Selected Soil Properties of Oak Forests in Yasouj Region
آثار درخت بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر برخی خصوصیات خاک در منطقه جنگلی یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Nonparametric Model Using k-Nearest Neighbor Technique for Predicting Soil Bulk Density
ارائه مدلی غیرپارامتریک با استفاده از تکنیک k- نزدیک‌ترین همسایه در برآورد جرم مخصوص ظاهری خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Simple and Combined Effects of Organic and Mineral Amendments on Aggregates Size of the Salic Sodic Soil with Silt Loam Texture
بررسی آثار جداگانه و توأم مواد آلی و معدنی بر اندازه خاکدانه‌ها در یک خاک شور و سدیمی با بافت سیلت لوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytoremediation of Petroleum Hydrocarbons Sewage Sludge in Isfahan Refinery
گیاه‌پالایی هیدروکربن‌های نفتی لجن فاضلاب پالایشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sewage Sludge, Compost and Cow Manure on Availability of Soil Fe and Zn and their Uptake by Corn, Alfalfa and Tagetes Flower
اثر کاربرد لجن فاضلاب کارخانه پلی‌اکریل، کمپوست زباله شهری و کودگاوی بر قابلیت جذب آهن و روی در خاک و جذب آنها توسط ذرت، یونجه و گل‌جعفری در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Organic Matter on Potassium Uptake from Di- and Tri-octahedral Micas by Alfalfa
تأثیر ماده آلی بر قابلیت جذب پتاسیم از میکاهای دوجایی و سه‌جایی توسط یونجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Suitable Rainfall Erosivity Indices for Semi-Arid and Very Humid Climates of Khazar Watershed
تعیین شاخص مناسب فرسایندگی باران در دو اقلیم نیمه‌خشک و خیلی ‌مرطوب، حوزه آبخیز خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Biodegradation of Oil Compounds, Activity of Some Enzymes and Yield of Multiflorum Plant in Crude-Oil
بررسی فروزینگی زیستی ترکیبات نفتی، فعالیت برخی از آنزیم‌ها و عملکرد گیاه شبدر در خاک آلوده به نفت خام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Mycorrhizal Symbiosis on Chlorophyll, Photosyntetise and Water Use Efficiency in Four Almond Genotypes in Chahar Mahal va Bakhtiary
اثر هم‌زیستی میکوریزایی بر میزان کلروفیل، فتوسنتز و راندمان مصرف آب در چهار ژنوتیپ بادام در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Global Solar Radiation Using NOAA Satellite Images and Statistical Equations in Southeast of Tehran
برآورد تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده از تصاویر ماهواره نوا و روابط آماری در جنوب شرق تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Artificial Recharge Sites Using Fuzzy Logic in Shahrekord Basin
مکانیابی عرصه‌های مناسب تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی به روش منطق فازی در حوضه آبریز دشت شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation and Evaluation of CropSyst Crop Growth Model for Determining Suitable Cropping Pattern Under Water Deficit: A Case Study in Shahid Chamran’s Drainage and Irrigation Network
اعتباریابی و ارزیابی مدل رشد گیاهی CropSyst در تعیین الگوی کشت مناسب در شرایط کم آبیاری- مطالعه موردی شبکه آبیاری و زه‌کشی شهید چمران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Drought Early Warning System for Operation of Zayandehrud Damir
استفاده از سیستم هشدار سریع خشک‌سالی برای بهره‌برداری مخزن سد زاینده رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Air Temperature Using Temperature-Vegetation Index (TVX) Method
تخمین دمای هوا با استفاده از روش شاخص پوشش گیاهی- دما (TVX)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Zayandehrud Water Pollution by Diazinon and its Assimilative Capacity
مطالعه کیفیت شیمیایی و آلودگی آب زاینده‌رود در بالادست به دیازینون و توان خودپالایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 55 (2011-4)


Effects of Wheat Residue and Nitrogen Fertilizer Rate on Some Soil Properties in Common Bean Cultivation
تأثیر مقادیر بقایای گندم و کود نیتروژن بر برخی ویژگی‌های خاک مزرعه در زراعت لوبیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Water Stress, Nitrogen Levels and Application Times on Yield and Yield Components of Sunflower at Different Growth Stages
تأثیر تنش خشکی، مقادیر و زمان‌های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در مراحل مختلف رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing procedures of Estimating Pre-compaction Stress of Soil Amended with Organic Manures Using Data from Plate Sinkage and Confined Compression Tests
ارزیابی روش‌های تخمین تنش پیش‌تراکمی خاک‌های تیمار شده با کودهای آلی با استفاده از نتایج آزمایش‌های نشست صفحه‌ای و فشردگی محصور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Artificial Neural Network and Regression Pedotransfer Functions for Prediction of Cation Exchange Capacity in Guilan Province Soils
مقایسه توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد گنجایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Phytoremediation of Zinc Polluted Soils Using Maize (Zea mays L.)
کارآیی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی خاک‌های آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Soil Quality Indicators by Reclamation of Salt–Affected Land in Abarkooh Plain, Central Iran
تغییر شاخص‌های کیفیت خاک در اثر احیای زمین‌های شور دشت ابرکوه در ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phosphorus Fractions and Availability in Some Calcareous Soils in Hamedan Province
اجزای مختلف فسفر معدنی و قابلیت فراهمی آن در تعدادی از خاک‌های استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Micromorphology of the Loess Derived Soils Affected by Land Use Change: A Case Study in Agh-Su Area (Golestan Province)
میکرومورفولوژی تحول خاک در کاربری‌های مختلف در اراضی لسی منطقه آق سو، استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sustainability Assessment and Cropping Pattern Determination in Farming Systems Based on the Optimization of Soil and Water Resources Utilization Using Non-linear Mathematical Programming Models
ارزیابی پایداری و تعیین الگوی کشت سیستم‌های زراعی بر اساس بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع آب و خاک با استفاده از الگوهای غیرخطی برنامه‌ریزی ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pistachio Waste on Some Soil Physical Characteristics and Compactability of Two Soil Types
اثر تفاله‌های پسته بر برخی خواص فیزیکی و تراکم‌پذیری دو نوع خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Some Methods for Estimation of Daily Pan Evaporation: Case Study in Kerman Region
مقایسه چند روش برآورد تبخیر روزانه از تشت- مطالعه موردی منطقه کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minimization of Reservoirs Sedimentation by Optimal Operation of Bottom Outlets
کمینه‌سازی رسوب‌گذاری در مخازن سدها با بهره‌برداری بهینه از تخلیه کننده‌های تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Technical and Operational Issues in Some Qanats in Kerman Province
بررسی مسایل فنی و بهره‌برداری از برخی قنوات استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation into Effect of Collar in Controling Scour around Circular Bridge Pier at a 180 Degree Bend
بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه در کنترل آبشستگی اطراف پایه پل استوانه‌ای در قوس 180 درجه رودخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Madden Julian Oscillation on the Occurrence of Dry and Wet Spells in Fars Province, Iran
ارزیابی تأثیر پدیده مادن جولیان(MJO) بر رخداد دورههای خشک و تر در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Water Stress and Cycocel as a Growth Retardant on Growth of Two Olive Cultivars
اثر تنش خشکی و کندکننده رشد سایکوسل بر رشد نهالهای دو رقم زیتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 54 (2011-1)


Phosphorus and Zinc Distribution in Different Parts of Wheat and Various Growth Stages Under Greenhouse and Its Relation to These Nutrients in Soil
توزیع فسفر و روی در اندام‌ها و مراحل رشد گندم در گلخانه و ارتباط آنها با این عناصر در خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Polyacryl Sewage Sludge, Municipal Compost And Cow Manure on Soil Properties and Maize Yield
اثر لجن فاضلاب کارخانه پلی‌اکریل، کمپوست زباله شهری و کود گاوی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Parent Material and Soil Development on Geochemical Characteristics of Forest Soils in Fuman-Masule Region
تأثیر مواد مادری و تحول خاک بر ویژگی‌های ژئوشیمیایی خاک‌های جنگلی منطقه فومن- ماسوله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some Quality Attributesand Nutritional Status of Greenhouse Cucumber in Qom Province
برخی ویژگی‌های کیفی و وضعیت تغذیه‌ای خیار گلخانه‌ای در استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc, Copper and Their Chemical Forms on Growth and Chemical Composition of Rice In a Calcareous Soil
تأثیر روی و مس و شکل‌های شیمیایی آنها بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Trend of CO2 Production and Alteration of Microbial Biomass Carbon in Soils Treated With Urea Fertilizer and Broiler Litter
روند تولید 2CO و تغییر کربن بیومس میکروبی در خاک‌های تیمار شده با کود اوره و مرغی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Effects of Citric Acid and Synthetic Chelators In Enhancing Phytoremediation of Cadmium
مقایسه آثار افزودن اسید سیتریک و کی‌لیت‌های مصنوعی بر افزایش پالایش گیاهی کادمیوم از خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Aggregate Stability in the Presence of Earthworms (Lumbricus terrestris L.) and Different Organic Materials in a Calcareous Soil
پایداری خاکدانه‌ها در حضور کرم خاکی (Lumbricus terrestris L.) و مواد آلی مختلف در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioclimatic Classification of Chahar-Mahal & Bakhtiari Province Using Multivariate Statistical Methods
پهنه‌بندی زیست اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mechanical Properties of Water Conveyance Concrete Canals Incorporating Nano Pozzolan of Wheat Ash Sheath
ارزیابی خصوصیات مکانیکی کانال‌های انتقال آب ساخته شده از بتن حاوی نانوپوزولان خاکستر غلاف گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydraulic Jump in a Triangular Section and Comparison with Rectangular Section
پرش هیدرولیکی در مقطع مثلثی و مقایسه با مقطع مستطیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Methods for Extension of Discharge Rating Curve in order to Estimate the Corresponding Discharges with High Stages
مقایسه روش‌های امتداد منحنی سنجه دبی به منظور برآورد دبی‌های متناظر با اشل‌های حداکثر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Evaluation of Solid-set Systems in Dehgolan Plain of Kurdistan
بررسی و ارزیابی سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 53 (2010-10)


Management of Groundwater Exploitation Applying Multi-Objective Programming: A Case Study of Firoozabad Plain
عوامل مؤثر در مدیریت بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی چند هدفه: مطالعه موردی دشت فیروزآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cadmium on Some Physiological Characteristics of Eucalyptus occidentalis
اثر کادمیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژی در Eucalyptus occidentalis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reclamation of Petroleum-Contaminated Soils Using Combined Landfarming-Phytoremediation Method
اصلاح خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی به روش ترکیبی زمین پالایی-گیاه پالایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetic of Non-Exchangeable Potassium Release Using Citric Acid and CaCl2 in Dominant Farmlands Soil Series in Golestan Province
سرعت رهاسازی پتاسیم غیر تبادلی با استفاده از اسید سیتریک و کلرید کلسیم رقیق در خاک‌های زراعی سری‌های غالب استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landslide Susceptibility Mapping in Sajaroud Basin Using Logistic Regression Model
تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Soil Characteristics of Land with/without Vegetation in Dagh-e-Sorkh Ardestan Catchment
مقایسه خصوصیات خاک‌های دارای پوشش با سطوح عاری از پوشش گیاهی در حوضه آبخیز دق سرخ اردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Range Habitat and Determintion of Plant Communities in Karkas Mountainsides, Central Iran
طبقه‌بندی رویشگاه‌های مرتعی و تعیین اجتماعات گیاهی در دامنه‌های کرکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Osmotic Adjustment with Soluble Carbohydrates and Proline and Role of Osmotic Adjustment in Grain Yield of Wheat Lines under Drought Stress
رابطه بین کربوهیدرات‌های محلول و پرولین با تنظیم اسمزی و نقش تنظیم اسمزی در عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Irrigation Managements and Substrates on some Quality and Quantity Parameters of Greenhose Tomato (CV.Hamra)
بررسی مدیریت آبیاری و بسترهای متفاوت در کشت بدون خاک بر خصوصیات کمّی و کیفی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Methods of Storage Coefficient of Clark's Instantaneous Unit Hydrograph in Simulation of Flood Unit Hydrograph
ارزیابی روش‌های تخمین ضریب ذخیره آب نمود واحد لحظه‌ای کلارک در شبیه‌سازی آب نمود واحد سیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Climate Change on Maximum Discharges: Case Study of Aidoghmoush Basin, East Azerbaijan
تأثیر تغییر اقلیم بر دبی‌های حداکثر: مطالعه موردی، حوضه آیدوغموش، آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Blue Water and Green Water Using SWAT Model in Hamadan-Bahar Watershed
تخمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Potassium and Calcium on the Response of Safflower to Salinity in Hydroponic Nutrient Solution
تأثیر پتاسیم و کلسیم بر پاسخ گلرنگ به شوری ناشی از کلرید سدیم در محیط آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 52 (2010-7)


Effect of Foliar and Soil Application of Zinc and Copper on Some Quantitative and Qualitative Properties of Pistachio Trees
تأثیر مصرف خاکی و محلول‎پاشی روی و مس بر خصوصیات کمّی و کیفی پسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Different Land Use on the Emission of Greenhouse Gases
تأثیر کاربری‌های مختلف اراضی بر تصاعد گازهای گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Mean Daily Soil Temperature by Means of Meteorological Data in Some Selected Climates of Iran
برآورد میانگین روزانه دمای خاک در چند نمونه اقلیمی ایران با استفاده از داده‌های هواشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sewage Sludge on Mercury Concentration in Soil and Corn
اثر لجن فاضلاب بر غلظت جیوه خاک و گیاه ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Agricultural Practices Effect on Soil Bacterial Diversity and Abundance
ارزیابی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری‌های خاک‌زی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Organic Matter on Residual Phosphorus Recovering in a Calcareous soil
تأثیر ماده آلی بر بازیابی فسفر باقی‌مانده در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Phytoremediation of Ni and Cd from Contaminated Soils Using Macroscopic Transpiration Reduction Functions
مدل‌سازی گیاه پالایی خاک‌های آلوده به آلاینده‌های نیکل و کادمیم با استفاده از توابع ماکروسکپیک کاهش تعرق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potassium Fixation Capacity and Charge Characteristics in Some Calcareous Soils of Hamadan Province
گنجایش تثبیت پتاسیم و ویژگی‌های بار در شماری از خاک‌های آهکی استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Consequences of Drought at Farm Level: a Case Study of Marvdasht Region
بررسی پیامدهای خشک‌سالی در سطح مزرعه: مطالعه موردی منطقه مرودشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Proper Size of Plots for Runoff and Sediment Estimation from Small Watersheds in Sanganeh Watershed, Razavi Khorasan Province
تعیین اندازه مناسب کرت‌های برآورد روان‌آب و رسوب آبخیزهای کوچک در حوزه آبخیز سنگانه، استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Different Modeling Procedures in Unit Hydrograph-Hyetograph Relationship
ارزیابی روش‌های مختلف مدل‌سازی روابط مؤلفه‌های باران‌نگار و آب‌نگار واحد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Irrigation with Municipal Treated Wastewater on Yield and Heavy Metal Uptake in Forage Sorghum (Sorghum bicolor L.)
اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و جذب فلزات سنگین در سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Soybean Water Use Efficiency Using Partial Root Drying
بهبود کارایی مصرف آب سویا با استفاده از آبیاری بخشی منطقه ریشه (Partial Root Drying)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 51 (2010-4)


Comparison of Physiological Responses to Salinity Stress in Canola (Brassica napus L.) Genotypes
مقایسه واکنش‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus) به سطوح مختلف شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Climatic Factors on Accuracy of ANN-Based Drought Prediction in Yazd Area
بررسی تأثیر عناصر اقلیمی بر افزایش دقت روش شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی خشک‌سالی منطقه یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Tillage Systems and Farmyard Manure on Soil Penetration Resistance under Corn Cropping
تأثیر سیستم‌های خاک‌ورزی و کود آلی بر مقاومت فروروی خاک تحت کشت ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Extractants for Soil Carbohydrates Extraction
بررسی روش‌هاو عصاره‌گیرهای مختلف کربوهیدرات‌ های خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Potassium and Calcium in Nutrient Solution on Susceptibility of Cut Rose Flowers to Gray Mold
تأثیر پتاسیم و کلسیم در محلول غذایی بر حساسیت گل بریده رز به بیماری کپک خاکستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Different Salinity Levels on Some Microbial Indices in the Presence and Absence of Plant’s Living Roots
اثر شوری بر برخی شاخص‌های میکروبی خاک در حضور و عدم حضور ریشه‌های زنده گیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genesis and Micromorphology of Gypsum on Loess-Derived Soils in Northern Iran
پیدایش و میکرومورفولوژی تحول گچ در خاک‌های لسی شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Geopedological Conditions on Content and Distribution of Selected Major and Trace Elements in Forest Soils of Fuman-Masule Region
اثر شرایط ژئوپدولوژیک بر غلظت و توزیع برخی عناصر اصلی و کمیاب در خاک‌های جنگلی منطقه فومن- ماسوله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lead Phytoextraction from Soil by Corn, Sunflower, and Cotton Applying EDTA and Sulfuric Acid
اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه‌پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Distribution Uniformity and Nitrate Losses in Furrow Fertigation
ارزیابی یک‌نواختی توزیع و تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Artificial Neural Network and its Optimization Using Genetic Algorithm in Estimation of Monthly Precipitation Data (Case Study: Kurdistan Region)
ارزیابی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و بهینه‌سازی آن با روش الگوریتم ژنتیک در تخمین داده‌های بارش ماهانه (مطالعه موردی: منطقه کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Flow Pattern and Shear Stress Distribution on Broad Crested Side Weirs with Rounded and Sharp Entrances
بررسی الگوی جریان و توزیع تنش برشی روی سرریزهای جانبی با ورودی تیزگوشه و گردگوشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Water and Nutrient Management on Surface Water and Environment Pollution
بررسی مدیریت آبیاری و کود بر کیفیت رواناب خروجی در آبیاری جویچه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 50 (2010-1)


Effect of Deficit Irrigation on Water Use Efficiency and Drought Tolerance of New Sunflower Cultivars at Reproductive Stage
اثر کم‌آبیاری در دوره زایشی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Organic Amendments and Inorganic Nitrogen on Biological and Chemical Degradation of Atrazine in Soil
تأثیر کاربرد مواد آلی و نیتروژن معدنی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف‌کش آترازین در خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Suitable Extractant and Critical Level of Phosphorus for Sorghum (Sorghum bicolor L. Var. Speedfeed) in Calcareous Soils of Birjand Region, Southern Khorasan, Iran
تعیین عصاره‌گیر مناسب و حد بحرانی فسفر برای سورگوم (Sorghum bicolor L. Var. Speedfeed) در خاک‌های آهکی منطقه بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Barley (Hordeum vulgare L. var. Karon dar Kavir) Stress Tolerance to Cl/SO4 Anionic Ratio of Irrigation Water
ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (.Hordeum vulgare L) در رابطه با تنش نسبت‌های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonexchangeable K Release from Three Micaceous Minerals Using Sequential Extraction and Different Extracting Solutions
اثر نوع عصاره‌گیر و دفعات عصاره‌گیری بر آزاد‌سازی پتاسیم غیرتبادلی از میکاها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Treated Polymeric Industrial by-Products Zinc Availability on Corn Characteristics in a Calcareous Soil
قابلیت استفاده روی موجود در ضایعات صنعتی پلیمری تیمار شده برای ذرت در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Soil Organic Matter by Loss-on-Ignition Procedure in Four Major Plains of Chaharmahal-va-Bakhtiari Province
برآورد ماده آلی خاک به روش سوزاندن در کوره در چهار دشت‌ مهم استان چهار محال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Variability of Arsenic under Different Land Use in Isfahan Region
تغییرات مکانی آرسنیک در اراضی با کاربردهای مختلف در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Two Empirical Methods and Artificial Neural Network Models Used for Estimation of Solar Radiation Intercepted at the Earth’s Surface: A Case Study in Southeast of Tehran
ارزیابی دو روش تجربی و مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تابش خورشید رسیده به زمین- مطالعه موردی در جنوب شرق تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of Effect of Single Spur Dike Position on Scour Depth in a 180 Degree Bend
بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت تک آبشکن بر عمق آبشستگی اطراف آن در خم180 درجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Non-Linear Regression and Computational Intelligence Methods in Estimating Spatial Distribution of Snow Water Equivalent in Karoon Upstream
مقایسه روش رگرسیون غیرخطی با روش‌های هوش محاسباتی در برآورد توزیع مکانی آب معادل برف در سراب کارون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Two Hourly Combination Models for Estimation of Grass Reference Evapotranspiration (Case study: Climate of Kerman)
ارزیابی دو مدل ترکیبی برآورد تبخیر- تعرق مرجع چمن در بازه زمانی ساعتی (مطالعه موردی اقلیم کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Deficit Irrigation Management on Water Use Efficiency and Some Physiologic and Phenologic Properties of Tomato (Lycopersicon esculentum)
بررسی تأثیر مدیریت‌های کم‌آبیاری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و فنولوژیک گیاه گوجه‌فرنگی( Lycopersicon esculentum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 49 (2009-10)


Correlation of Q/I Parameters with Some Soil Properties and Potassium Uptake by Wheat in Some Soils of Abyak Region
هم‌بستگی پارامترهای Q/I با بعضی ویژگی‌های خاک و جذب پتاسیم به وسیله گندم در تعدادی از خاک‌های منطقه آبیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Land Use Change in Isfahan Using
بررسی تغییرات کاربری اراضی محدوده شهر اصفهان با استفاده از تکنیکآشکارسازی برداری تغییرات طی سال‌های 1366 تا 1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantifying Landscape Pattern Using RS & GIS Techniques for Mooteh Wildlife Refuge
بررسی دو شاخص کمی کردن الگوهای چشم‌انداز با استفاده از RS و GIS در منطقه حفاظت شده موته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Grain Yield, Nitrogen Use Efficiency and Nitrogen Recovery in Wheat through Pre-Plant N-Fertilizers
تأثیر منابع مختلف کود‌های محتوی نتیروژن پایه برعملکرد، کارایی و درصد بازیافت نیتروژن در گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Location of Sample Area and Expert Knowledge on the Geopedological Approach in Soil Mapping (A Case Study: Borujen Area, Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province)
تأثیر موقعیت منطقه نمونه و نظر کارشناس بر نتایج روش ژئوپدولوژی در نقشه‌برداری خاک (مطالعه‌ موردی: منطقه‌ بروجن، استان چهارمحال و بختیاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Forest Burning and Slash Burn on Physico-Chemical Properties and Clay Minerals of Top Soil
اثر آتش‏سوزی جنگل و سوزاندن پسمان زراعی بر تغییرات کانی‌های رسی و برخی ویژگی‌های فیزیکو- شیمیایی لایه‌های سطحی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Soil Cation Exchange Capacity (in View of Pedotransfer Functions) Using Regression and Artificial Neural Networks and the Effect of Data Partitioning on Accuracy and Precision of Functions
تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از رگرسیون و شبکه عصبی و اثر تفکیک داده‌ها بر دقت و صحت توابع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Nomograph for Estimating Erodibility Factor (K) in Some Soils of the Semi-Arid Regions in Northwest of Iran
نموگرافی جدید برای برآورد عامل فرسایش‌پذیری (K) در بخشی از خاک‌های نواحی نیمه‌خشک در شمال‌غربی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Surface Charge of Some Acidic Soils in Lahidjan Region (Guilan Province)
بررسی خصوصیات بار سطحی برخی از خاک‌های اسیدی ناحیه لاهیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Every-Other Furrow Irrigation on Water Use Efficiency and Sugarcane Characteristics in Southern Ahvaz Sugarcane Fields
اثر آبیاری جویچه‌ای یک در میان روی کارآیی مصرف آب و ویژگی‌های نیشکر در جنوب اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Water Stress on Physiological Parameters of oil Seed Rape (Brassica napus)
اثر تنش آبی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه کلزا(Brassica napus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Riprap Pattern in the Vicinity of Bridge Piers Group
بررسی الگوی پوشش سنگ‌چین در محل احداث گروه‌پایه‌های استوانه‌ای در پل‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of an Irrigation Scheduling Model for Winter Wheat Based on Soil Water Balance and Precipitation
توسعه و کاربرد مدل رایانه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی آبیاری مزرعه گندم بر اساس بیلان آب در خاک و بارش مؤثر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 48 (2009-7)


Logging Damages on Forest Regeneration and Soil Compaction Using Ground-based System (Case Study: Asalem Forest Aarea, Guilan )
بررسی آثار بهره برداری بر زادآوری و فشردگی خاک جنگل در سیستم چوبکشی زمینی (مطالعه موردی جنگل اسالم استان گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Soil Compositions on Growth and Performance of Cupressus arizonica and C. sempervirens var. horizantalis Seedling in Nursery
اثر ترکیبات خاک بر رشد و راندمان نهال سرو نقرهای و زربین در نهالستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vegetation Community Use by Persian Gazelle (Gazella subgutturosa) in Mouteh Wildlife Refuge
استفاده از جوامع گیاهی توسط آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa)در پناهگاه حیات وحش موته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Protection along with Water Spreading Operations on The Quantitative Improvement of Greek Juniper Seedlings (Juniper excelsa Bieb.) (Case study: Mazandaran – Poshtkoh Watershed)
بررسی تأثیر قرق همراه با عملیات آبخوا نداری بر روند افزایش طبیعی نهال های ارس Juniperus excelsa Bieb.(مطالعه موردی: مازندران- حوزه آبخیز پشتکوه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Cropping Pattern by Grey Fuzzy Programming Approach: A Case Study of Quchan City
تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی فازی خاکستری مطالعه موردی شهرستان قوچان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Urban and Rural Households Consuming Behavior
بررسی رفتار مصرفی خانوار شهری و روستایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marketing of Dutch Roses in County of Isfahan
بازاریابی گل رز هلندی در شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Economic and Social Factors Affecting Deforestation In Selected Countries: Using Environmental Kuznets Curve
عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر جنگل زدایی کشورهای منتخب: کاربرد نظریه زیست محیطی کوزنتس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Inputs Utilization on Rice Production Risk in Guilan Province
اثر کاربرد نهاده ها بر ریسک تولید برنج استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Price and Quantity Endogeneity in Demand Analysis of Chicken and Beef Meat: Evidence from Directed Acyclic Graphs
درونزایی قیمت و مقدار در تجزیه و تحلیل تقاضای گوشت مرغ و گاو: شواهدی از گراف های غیرچرخشی سودار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Effective Factors in Land Consolidation Adoption by Rice Producers in Elected Villages of Mazandaran Province
بررسی عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچه سازی اراضی شالیکاران در روستاهای منتخب استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Weather Factors on Sporulation of Rice Blast Disease Causal Agent in Guilan Province
تأثیر فاکتورهای آب و هوایی بر اسپورزایی قارچ عامل بیماری بلاست برنج در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological Control of Sugar Beet Cyst Forming Nematode with Trichoderma Under In Vitro and Green House Condition
کنترل بیولوژیکی نماتود سیستی چغندر قند Heterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Head Rice Yield Using Artificial Neural Networks for Fluidized Bed Drying of Rough Rice
تخمین ضریب تبدیل شلتوک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خشک کردن بستر سیال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Kinetics of Solar Drying for Cuminum cyminum in Mixed and Indirect-mode Conditions
بررسی سینتیک خشک شدن زیره سبز در یک خشک کن خورشیدی در دو حالت تابش مختلط و غیرمستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Glycerol and Glucose Syrup on Sugar Crystallization in Figs
بررسی تأثیر افزودن گلیسرول و شربت گلوکز بر تبلور قندها در انجیرخشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formulating Fruit Yoghurt by Concentrated Milk and Evaluating its Quality During Storage
فرمولاسیون ماست میو های تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگه داری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iron, Tin and Lead Content of Black Cherry Preserves in Two Packaging Systems
بررسی تأثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Gelatinized Wheat and Maize Starches by a Double Drum Drier and Their Use in the Formulation of Salad Dressing
تولید نشاسته ژلاتینه گندم و ذرت به وسیله خشک کن غلتکی واستفاده از آن در تولید سس سالاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Malting Process on Physicochemical Properties of Two Varieties of Barley (Sahra and Dasht)
بررسی اثر فرایند مالت سازی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو رقم جو (صحرا و دشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exo-Polysaccharide Production of Lactic Acid Bacteria (LAB) and its Effects on Physical Properties of Some Traditional and Industrial Yoghurt Samples of Isfahan
مقایسه میزان پل یساکاریدهای مترشحه از باکتری های لاکتیک در چند نمونه ماست سنتی،صنعتی و تولید شده در آزمایشگاه و بررسی اثر آن برخصوصیات فیزیکی محصول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Roxarsone and Bacitracin Methylen Disalicylat on The Performance and Carcass Composition of Broilers
تأثیر استفاده از رکسارسون و باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات در جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوج ههای گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation into the Effect of Inconsistency of (Co)Variance Matrices on Selection Index
بررسی اثر ناسازگاری ماتریس های واریانس- کواریانس در شاخص انتخاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Ergosan and Vibromax Vaccine Effects on Growth and Survival Rates in Indian White Shrimp Post Iarvae (Fenneropennaeus indicus)
بررسی آثار ارگوسان و ویبرو ماکس بر رشد و بقای پست لاروهای میگوی سفید هندی(Fenneropenaeus indicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro and In Vivo Analysis of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus) and Alfafa Nutritive Value
بررسی ارزش غذایی سطوح مختلف علوفه سیب زمینی ترشی(Helianthus tuberosus)و یونجه با روش های برون تنی و درون تنی (گوسفند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dietary Avilamycin and Probiotics on Catch-up Growth Following Feeding Broiler Chickens a Low-Density Diet
تأثیر آویلامایسین و پروبیوتیک بر رشد جبرانی جوجه های گوشتی متعاقب تغذیه با یک جیره کم تراکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Air and Root-Zone Temperature on Yield and Nitrogen Fixation of Three Annual Medics
تأثیر دمای هوا و دمای منطقه ریشه بر عملکرد و تثبیت نیتروژن سه گونه یونجه یکساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nitrogen Fertilizer on Yield and Yield Components of Three Sesame Cultivars in Bushehr Province
تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن دانه ارقام کنجد در منطقه بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Some Physiological Traits and Grain Yield of Ten Iranian Bread Wheat Cultivars Under Two Irrigation Conditions
بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد ده رقم گندم نان در دو رژیم آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Agronomic Traits Under Favorable Irrigation and Water Stress Conditions in Rice (Oryza sativa L.)
همبستگی صفات زراعی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی در برنج (Oryza sativa L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Drought Tolerance Indices in Canola (Brassica napus L.) Genotypes
مطالعه شاخصهای تحمل به خشکی در برخی ارقام پاییزه کلزا(Brassica napus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Selection of Secondary Tritipyrum Genotypes by Genomic In Situ Hybridization (GISH)
شناسایی ژنوتیپهای تریتی پایرم ثانویه با هیبریداسیونDNA ژنومی در محل (GISH)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Correlation and Repeatability of Parametric and Multivariate Statistics of Grain Yield Stability in Rainfed Barley
بررسی هم بستگی و تکرارپذیری آماره های پارامتری و چندمتغیره پایداری عملکرد دانه در جو دیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Genotype x Environment Interaction Effect on andNon-Parametric Methods
بررسی اثر متقابل ژنوتیپ ×محیط و پایداری عملکرد ارقام پنبه از طریق روش های تک متغیره پارامتری و ناپارامتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sulphur Application on Growth Indices and Yield of Peanut(Arachis hypogaea L.)
تأثیر مصرف کودهای گوگرددار بر شاخص های رشد و عملکرد بادام زمین(Arachis hypogaea L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cluster Thinning and Cane Topping on Balanced Yield and Fruit Quality of Table Grape (Vitis vinifera L.) cv. Askari
تأثیر تنک خوشه و سطوح مختلف سربرداری شاخه های بارور بر عملکرد متعادل و بهبود کیفیت میوه انگور عسکری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Necessity of Covering in Controlled Pollination of Apple by Detection ofMicrosatellite Alleles in Offspring of ‘Golden Smoothee’×’Shafi Abadi’
بررسی ضرورت پوشانیدن گل ها در گرده افشانی کنترل شده سیب با ردیابی آلل های ریزماهواره در نتاج تلاقی ارقام گلدن ’ اسموتی ‘ ×شفیع آبادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 47 (2009-4)


Comparing Hydraulic Excavator and Bulldozer in Construction of Forest Road Standarad Cross Section in Different Slope Classes (Lattalar, Mazandaran Province)
مقایسه عملکرد بیل هیدرولیکی و بولدوزر در ساخت پروفیل عرضی استاندارد جاده های جنگلی در کلاسه های متفاوت شیب (سری لت تالار- استان مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isfahan Land Cover Change Detection in The Past 4 Decades Using Remote Sensing
بررسی روند تغییرات پوشش اراضی اصفهان در 4 دهه گذشته با استفاده از سنجش از دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Species Grazed by Wildlife (Gazelle) and Livestock (Sheep & Goat) in Steppe Rangelands of Poshtkoh Region of Yazd Province, Iran
بررسی و مقایسه گونه‌های مورد چرای دام اهلی(گوسفند و بز) و وحشی(آهو) در مراتع استپی منطقه پشتکوه استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Land Use Changes in Qale Shahrokh Basin Using Remote Sensing (1975 - 2002)
بررسی تغییرات کاربری اراضی در زیر حوزه قلعه شاهرخ با استفاده از تکنیک سنجش از دور (دوره زمانی 1381-1354)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Citrus Rootstocks and Scions on Boron Uptake
مطالعه اثر نوع پایه و پیوندک مرکبات بر میزان جذب بر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nitrogen, Salinity and Organic Matter on Growth and Root Morphology of Pistachio
اثر نیتروژن، شوری و ماده آلی بر رشد نهال پسته و مرفولوژی ریشه آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Genetic Diversity in Sardari Wheat Ecotypes Using AFLP Markers and Agronomic Traits
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های گندم سرداری با استفاده از نشانگر AFLP و صفات زراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Quantitative Loss Caused by White Tip Disease (Aphelenchoides besseyi) in Greenhouse and Microplot Conditions
ارزیابی کمّی خسارت بیماری نوک سفیدی برگ برنج ناشی از نماتود Aphelenchoides besseyi در شرایط گلخانه و میکروپلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Meloidogyne javanica Using Morphological and Morphometerical Characters and Species Specific Primers
شناسایی گونهMeloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Epiphytic Population of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli in Epidemiology of Bean Common Blight
نقش برخی از عوامل مؤثر بر جمعیت اپی‌فیت باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli در همه‌گیری بیماری سوختگی معمولی لوبیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Some Effective Factors in the Efficiency ofPheromone Traps of Oak Leaf Roller Moth Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae) in Kurdistan Province
برخی عوامل مؤثر در شکار تله‌های فرمونی پروانه جوانه خوار بلوط(Tortrix viridana (Lep.: Tortricidaeدراستان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deterrent, Antifeedant and Lethal Effects of Methanolic Extract of Neem Seed Kernel on Cotton Boll Worm, Helicoverpa armigera (Hubner),in Comparison with Two Commercial Products (Neem Azal and Neem Plus)
اثرات بازدارندگی رشد، ضد‌تغذیه‌ای و کشندگی عصاره متانولی مغز دانه چریش روی کرم قوزه پنبه(Helicoverpa armigera (Hubnerدر مقایسه با دو ترکیب تجاری نیم‌آزال و نیم‌پلاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Enrichment of Mulberry Leaves with Riboflavin Vitamin on Economic Characters and Fecundity of Silkworm Bombyx mori L. in Guilan Province, Iran
تأثیر غنی‌سازی برگ توت با ویتامین ریبوفلاوین بر عملکرد اقتصادی و باروری کرم ابریشم .Bombyx mori Lدر استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Postemergence Herbicides Efficacy for Goosegrass (Eleusine indica (L.) Gaertn.) Control in Tall Fescue (Festuca arundinacea Schreb.) Turf
بررسی کارایی علف‌کش‌های پس‌رویشی در کنترل مرغ خوشه‌قرمز (.Eleusine indica (L.) Gaertn) در چمن فتان بلند (.Festuca arundinacea Schreb)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Genotype and Induction Medium on Efficiency of Anther Culture of Hetrotic Indica × Indica Rice Hybrids
تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

QTL Analysis of Forage Quantity and Quality-Related Traits of Barley
تجزیهQTL صفات مرتبط با کمیت و کیفیت علوفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Field Evaluation of a Rotary Hydraulic Divider for Canola Harvesting
ساخت و ارزیابی جداکننده دوار هیدرولیکی جهت برداشت کلزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pistachio by-Product on Nutrient Apparent Digestibility, Rumination Activity and Performance of Holstein Dairy Cows in Early Lactation
اثر مصرف فراورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Different Animal Models in Estimation of Variance Components and Genetic Parameters of Body Weight of Mehraban Sheep
مقایسه مدلهای مختلف حیوانی در تخمین اجزای واریانس و فراسنجههای ژنتیکی وزن بدن گوسفند مهربان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Beet Bulp Substituted for Barley Grain in Ration of Overconditioned Cows at the Late Lactation on Productivity,BCS and Blood Metabolites
اثر جایگزینی تفاله چغندر قند با دانه جو در جیره گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا در اواخر دوره شیردهی بر توان تولیدی، نمره وضعیت بدنی و متابولی تهای خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enrichment of Egg Yolk with Long Chain n-3 Fatty Acids through Supplementation of Kilka Fish Oil to Layer Diets
غنی سازی زرده تخم مرغ با اسیدهای چرب امگا- ۳ بلندزنجیر با استفاده از روغن ماهی کیلکا در جیره مرغ تخم گذار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف یونجه خشک با سیلاژ ذرت بر اندازه ذرات جیره و رفتار خوردن گا وهای شیری
بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف یونجه خشک با سیلاژ ذرت بر اندازه ذرات جیره و رفتار خوردن گا وهای شیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Supplemental Dietary L-Carnitine on Blood Biochemical Parameters and Growth of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
اثر مکمل ال کارنیتین بر فراسنج ههای خونی و رشد ماهی قز لآلای رنگی نکمان(Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Heat Stablity of Pomegranate Peel Extract
بررسی مقاومت حرارتی عصاره آنت یاکسیدانی پوست خارجی انار در روغن آفتاب گردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Traditional Production Process of Rock Candy
بهینه سازی فرایند سنت تولید نبات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Addition of Tomato Peel and Seed to Tomato Ketchup for Improving Its Nutritional Value and Rheological Properties
افزودن پوست و دانه گوجه فرنگی به سس کچاپ ب همنظور بهبود ارزش غذایی و خصوصیات رئولوژیک آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Temperature, Water Activity and Storage Time on Color Strength, Aroma and Bitterness of Saffron
بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگ هداری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing Formulation of Pistachio Butter Production
بهینه کردن فرمولاسیون تولید کره پسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sourdough Effect on Reduction of Barbari Bread Staling
بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر کاهش بیاتی نان بربری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Harvesting Season and Location on the Sugar, Ash and Glycyrrhizic Acid Content of Licorice Root
بررسی اثر فصل و منطقه برداشت بر میزان اسید گلیسیریزیک، املاح معدنی و قند موجود در ریشه شیری نبیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Moisture Diffusivity in Iranian White Cheese During Brining
تعیین ضریب نفوذ رطوبت در پنیر سفید ایرانی طی مرحله آب نم کگذاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of α-Amylase, Lipase and Lipoxygenase Activity in Wheat Flour before and after Germination
بررسی فعالیت آنزیم های آلفاآمیلاز، لیپاز و لیپواکسیژناز در گندم و تغییر فعالیت آنها در قبل و بعد از دوره جوانه زنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 47 (2009-4)


Application of Interactive Multiple Criteria Decision Making for Farm Planning: A Case Study of Fars Province
کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره تعاملی در برنامه‌ریزی زراعی مطالعه موردی: استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysing Consequences of Increasing Acreage of Colza in Namdan Plain of Fars Province: An Application of Positive Mathematical Programming
تحلیل پیامدهای افزایش سطح زیر کشت کلزا در دشت نمدان استان فارس: کاربرد مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agricultural Specialists' Attitude toward and Intention for Application of VRT-Spraying Technologies Using Structural Equation Modeling
نگرش و تمایل کارشناسان کشاورزی به کاربرد فناوری‌های میزان متغیر سموم با استفاده از مدل معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Four Oilseed Rape Cultivars on Biological Parameters and Intrinsic Rate of Natural Increase of Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae)
تأثیر چهار رقم کلزا روی پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Control of Wheat Common Bunt by Mustard Flour, Trichoderma Isolates and Biological Materials
کنترل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم با استفاده از آرد خردل، جدایه‌های Trichoderma و مواد بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Genetic Diversity in Oyster Mushroom (Pleurotus eryngii) Isolates Using RAPD Marker
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر RAPD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Alfalfa Nodulating Sinorhizobium meliloti and S. medicae in Western Regions of Iran
پراکنش گونه‌های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Some Physical and Rheological Properties of Straw and Alfalfa Bales During Double Compressing
تعیین برخی خواص فیزیکی و رئولوژیکی بسته‌های یونجه و کاه در حین فشردگی مضاعف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Fabrication and Evaluation of a Laser- Based Torque MeterFor Silage Corn Yield Monitoring
طراحی، ساخت و واسنجی گشتاور سنج با حسگر لیزری به منظور بررسی جریان جرمی علوفه سیلویی در چاپر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Some Technical Indexes on Conventional Tillage with Reduced Tillage Methods
مقایسه برخی شاخص‌های فنی در روش‌های کم‌خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of SSR Markers Linked to QTL for Fusarium Head Blight Resistance in Wheat
شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing The Best Mulching Media and Time of Culture for Hydromulching System and its Effect on The Quality and Quantity Aspect of Lawn
شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرومالچینگ و تأثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Paclobutrazol and Cycocel on Vegetative Growth and Flowering of Zinnia (Zinnia elegans)
اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گل‌دهی آهار (Zinnia elegans)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Plant Density and Harvesting Time on Oil and Protein Yield of Kochia (Kochia scoparia L. Schrad) under Saline Irrigation Conditions
اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) در شرایط آبیاری با آب شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Irrigation Management on Grain Filling Rate, Grain Filling Duration and Leaf Relative Water Content on Three Rice (Oryza sativa L.) Cultivars
تأثیر مدیریت آبیاری بر سرعت، طول دوره پر شدن دانه و محتوای نسبی آب برگ سه رقم برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ascorbic Acid (Vitamin C) Leaf Feeding on Antioxidant Enzymes Activity, Proline Accumulation and Lipid Peroxidation of Canola (Brassica napus L.) under Salt Stress Condition
اثر تغذیه برگ با آسکوربیک اسید بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، تجمع پرولین و لیپید پراکسیداسیون کلزا (.Brassica napus L) در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Crop Rotation, Mineral Fertilizer Application and Herbicide on Weed Control in Winter Rye
تأثیر تناوب زراعی، کاربرد کود شیمیایی و علف‌کش بر کنترل علف‌های هرز چاودار زمستانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Seed Yield Potential and Traits in Species of Brassica ( B. napus, B. rapa, B. juncea ) under Rain Fed Conditions in Gonbad Area
ارزیابی پتانسیل عملکرد دانه و هم‌بستگی صفات در سه گونه‌ از جنس براسیکا (B. napus, B. rapa, B. juncea) تحت شرایط دیم در منطقه گنبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Morphological Characteristics and Yield of Leafy Corn Hybrids with Commercial Hybrids in Tehran Region
مقایسه صفات مورفولوژیک و عملکرد هیبریدهای پربرگ و تجارتی ذرت دانه‌ای در منطقه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Yield Potential and Genetic Variation of Morphological, Agronomic and Qualitative Traits in Sainfoin Populations (Onobrychis viciifolia Scop.)
بررسی ظرفیت تولید و میزان تنوع صفات مورفولوژیک، زراعی و کیفی در توده‌های اسپرس (.Onobrychis viciifolia Scop)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Planting Pattern and Level of Soil Moisture on Yield and Yield Components of Two Safflower Cultivars in Isfahan
اثر روش کاشت و میزان رطوبت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Different Grouping Methods of Rapeseed Genotypes Using Fisher’s Linear Discrimination Function Analysis
ارزیابی روش‌های گروه‌بندی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از تجزیه تابع تشخیص خطی فیشر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Combining Ability in Five Varieties of Rice (Oryza sativa L.) for Six Morphological Traits Using a Diallel Cross Mating Design
مطالعه قابلیت ترکیب‌پذیری پنج واریته برنج (Oryza sativa L.) برای شش صفت مورفولوژیکی به‌روش تلاقی دای آلل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Genetic Parameters of Endosperm Related- Traits in Crosses of Rice (Oryza sativa L.)
مطالعه پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با آندوسپرم در تلاقی‌های برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Two Drying off Methods on Udder Health Index In Holstein Cows Given Short Dry Period
اثر دو روش تدریجی و ناگهانی خشک‌کردن بر شاخص‌های بیانگر سلامت پستان در گاوهای با دوره خشکی کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Electron-Beam Irradiation on the Dry Matter, Neutral and Acid Detergent Fiber Degradation Parameters of Sugarcane Bagasse
اثر پرتوتابی بیم الکترونی بر فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده‌های خنثی و اسیدی باگاس نیشکر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Leptin Fluctuation on Parity, BCS and Reproductive Status in Dairy Cows
تغییرات میزان لپتین بر اساس نمره وضعیت بدنی و دوره شیردهی و اثر این تغییرات روی تولید مثل گاو شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ewe Milk, Milk Replacer and Three Starter Diets on Microbial Protein Synthesis, Rumen Fermentation, Blood and Urinary Metabolites in Dalagh Breed Suckling Lambs
مقایسه اثرات شیر میش، جایگزین شیر و سه نوع جیره آغازین بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه‌های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و ادرار بره‌های شیرخوار نژاد دالاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Water Loss Kinetics and Quality Characteristics of The Tomato Slices During Drying by Three Methods: Solar Drying,Open-Sun Drying and Hot Air Drying
سینتیک افت رطوبت و مقایسه کیفیت ورقه‌های گوجه‌فرنگی در مرحله خشک‌شدن با سه روش: خشک‌کردن خورشیدی، آفتابی سنتی و هوای خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tea Plucking Time on Black Tea Quality
بررسی تأثیر زمان برداشت برگ سبز چای بر کیفیت چای سیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Extracting Conditions of Inulin from Iranian Artichoke With/without Ultrasound Using Response Surface Methodology
بهینه‌سازی شرایط استخراج اینولین از کنگر با و بدون اعمال فراصوت به‌کمک روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formulation of Orange Beverage Based on Cantaloupe Seed and Evaluation of Its Properties During Storage Time
فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 46 (2009-1)


Optimizing The Application of SO2 in Apricot Drying
بهینه‌سازی مصرف SO2 در تولید برگه زردآلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landslide Hazard Susceptibility Mapping and its Evaluation Using The Fuzzy Operators
تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از اپراتورهای فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Damages Due to Forest Logging under Selection Cutting System on Stand and Regeneration
بررسی صدمات بهره‌برداری جنگل به شیوه تک‌گزینی بر توده و زادآوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Animal Unit Size and Animal Unit Requirement of Fashandy Sheep Breed Grazing on Rangelands (Case Study: Taleghan)
تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد فشندی چرا کننده در مرتع (مطالعه موردی منطقه طالقان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Peak Over Threshold Model for Seasonal Low Flow Variation Analysis (Case Study:Halilroud River)
استفاده از مدل دبی‌های آستانه جهت بررسی تغییرات فصلی جریان‌های کم (مطالعه موردی رودخانه هلیل رود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Accuracy and Efficiency of USLE and Some of Its Versions in Estimation of Storm-Wise Soil Erosion and Sediment Yield
ارزیابی دقت و کارآیی رابطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان، اراک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend Analysis of Climatic Factors in Great Cities of Iran
تحلیل روند عوامل اقلیمی در شهرهای بزرگ ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pre- Chilling Process on The Quality of Muscle Lipid and Filling Media in Canned Common Kilka (Clupeonella cultriventris)
تأثیر دوره سردسازی اولیه بر کیفیت چربی عضله و محیط پرکننده کنسرو ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Isfahan Rural Cooperative Companies and Their Success
موفقیت شرکت‌های تعاون روستایی استان اصفهان و ارزیابی سازه‌های مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Success Factors Evaluation of Women as Extension Help Agents in Isfahan Province
ارزیابی موفقیت مددکاران ترویجی زن در استان‌ اصفهان و عوامل مؤثر در آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Measurement of Important Components in Dust and Three Kinds of Common Waste in Tea Factory
بررسی و اندازه‌گیری مواد مهم تشکیل دهنده خاک و سه نوع ضایعات معمول چای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Post-Harvest Application of Calcium on Quality and Shelf Life of Strawberry
اثر کاربرد پس از برداشت املاح کلسیم بر کیفیت و ماندگاری توت فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of The Cryoprotective Effect of Pectin on Frozen Surimi
بررسی نقش محافظ سرمایی پکتین در سوریمی منجمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thin Layer Drying of Routab (var. Kabkaab) to Tamar and Monitoring Its Quality Parameters
بررسی فاکتورهای کیفی در تبدیل رطب واریته کبکاب به خرما با استفاده از خشک کن لایه نازک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Seedbed Preparation Methods on Grain Yield, Yield Components and Some Growth Indices of Rapeseed (Brassica napus L.) as a Second Crop in Paddy Fields
بررسی تأثیر روش‌های تهیه بستر بذر بر عملکرد اولیه، اجزای عملکرد و برخی از شاخص‌های رشد کلزا به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Irrigation Regimes and Fertilizer Combinations on Yield of Two Potato (Solanum tuberosum L.) Cultivars in Freidan
تأثیر رژیم‌های آبیاری و ترکیب‌های کودی بر عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در فریدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Some Factors Influencing Embryogenesis and Maturation of Soybean (Glycine max) Somatic Embryos
بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر جنین‌زایی و بلوغ جنین‌های رویشی در سویا (Glycine max)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Yield and Its Related Morphological Traits Responses in Wheat Genotypes under Drought Stress and Irrigation Conditions
بررسی عملکرد و برخی واکنش‌های مورفولوژیکی مرتبط با آن در ژنوتیپ‌های مختلف گندم در شرایط تنش و عدم تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of NaCl Priming on Agronomical and Physiological Characters in Corn (single cross 704) under Salt Stress Conditions
بررسی تأثیر پیش‌تیمار کلرید سدیم(NaCl Priming) بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Traits Affecting Potato Yield under Drought Stress and Non-Stress Conditions by Multivariate Analyses
شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد سیب‌زمینی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در شرایط تنش و عدم تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Foliar Micronutrient Application on Osmotic Adjustments, Grain Yield and Yield Components in Sunflower (Alster cultivar) under Water Stress at Three Stages
اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر تنظیم کننده‌های اسمزی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان رقم آلستر در سه مرحله تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Densities and Interferences Periods of Sorghum on Contribution of Stem Reserves to Corn Grain Yield.
تأثیر تراکم و زمان‌های مختلف تداخل سورگوم علوفه‌ای بر میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Analysis for Resistance to Sunn Pest Through Diallel Method
تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده از روش دای آلل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multivariate Statistical Analysis in Iranian and Exotic Tall Fescue Germplasm
تجزیه و تحلیل‌های چند متغیره آماری در ژرم پلاسم فسکیوی بلند ایرانی و خارجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Water Deficit Stress on Antioxidant Enzymes During Generative Growth Stages in Barley (Hordeum vulgare L.)
بررسی اثر تنش کم آبی بر نحوه فعالیت آنزیم‌های ضد اکسنده در مراحل رشد زایشی گیاه جو (.Hordeum vulgare L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Grain Yield and Associated Physiological Traits in Iranian Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars Released During 1940-2000
تغییرات عملکرد دانه و ویژگی‌های فیزیولوژیک مرتبط با آن در ارقام گندم اصلاح شده بین سال‌های 1320 تا 1380 در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Planting Date and Plant Density on Grain Yield, Yield Components and Some Quality and Morphological Traits of Chickpea (Cicer arietinum L.)
تأثیر تاریخ و تراکم‌های مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات کیفی و مرفولوژیکی نخود ایرانی (.Cicer arietinum L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evalution of Allelopathic Potential of Some Traditional and Improved Rice Cultivars of Guilan Province and their Comparison With Allelopatically IRRI Approved Rice Cultivars
بررسی تأثیر دگرآسیبی بعضی از ارقام محلی و اصلاح شده برنج استان گیلان و مقایسه آن با ارقام شناخته شده مؤسسه بین‌المللی تحقیقات برنج (IRRI )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Salinity Stresses on Osmotic Adjustment and Activity of Antioxidant-Enzymes in Two Sorghum Genotypes
بررسی سطوح مختلف شوری بر تنظیم کننده‌های اسمزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان دو رقم سورگوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Micropropagation of Date Palm via Somatic Embryogenesis
ریزازدیادی خرما از طریق جنین‌زایی رویشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 46 (2009-1)


Investigation of Flow Pattern over Circular Crested Side Weirs
بررسی الگوی جریان روی سرریزهای جانبی تاج‌دایره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cumulative and Residual Effects of Organic Amendments on Nitrogen, Phosphorus and Potassium Concentrations in Soil and Wheat
اثر باقی‌مانده و تجمعی کودهای آلی بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Sewage Sludge on Phosphorus Sorption Characteristics and Its Availability in Some Calcareous Soils
تأثیر لجن فاضلاب بر جذب فسفر و فسفر قابل استفاده در برخی از خاک‌های آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Magnetic Susceptibility Source Using CBD Treatment and Micro CT-Scan Images in Some Soils of Fars Province
ارزیابی منشاء پذیرفتاری مغناطیسی با استفاده از تیمارCBD و تصاویر میکروکت اسکن در برخی از خاک‌های استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Wheat Yield and Terrain Attributes in Ardal Region, Charmahal and Bakhtiari Province
بررسی رابطه بین تولید گندم و خصوصیات پستی و بلندی زمین در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Soil Microtopography Using Photogrammetry and Laser-Scaning Methods
بررسی دو روش فتوگرامتری و زبری سنج لیزری به منظور اندازه‌گیری میکروتوپوگرافی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Canola Response to Combined Salinity and Nitrogen Stresses
مدل سازی واکنش کلزا به تنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توامان شوری و کمبود نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Soil Application of Two Organic Matters in Combination with Nitrogen on Growth and Chemical Composition of Lowland Rice
تأثیر کاربرد خاکی دو ماده آلی توام با نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fate of Gram-Negative Bacteria Released from Different Organic Fertilizers in two Hamadan Soils
سرنوشت باکتری‌های گرم - منفی آزاد شده از کودهای آلی مختلف در دو خاک استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agricultural Land Degradation and Salinization in Shamsabad Region, Qom Province, Iran
روند توسعه شوری و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه شمس‌آباد استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Converter Sludge and Slag of Isfahan Iron Melting Factory on Corn Yield and Some Heavy Metal Uptake in a Calcareous Soil
اثر لجن کنورتور و سرباره ذوب آهن بر عملکرد ذرت و جذب برخی عناصر کم‌مصرف گیاه در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iron Efficiency of Some Crops Grown in Solution Culture
«آهن کارایی» تعدادی از محصولات زراعی در محیط کشت محلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cumulative and Residual Effects of Sewage Sludge on Zinc and Copper Concentration in Soil and Wheat
آثار تجمعی و باقی‌مانده لجن فاضلاب شهری بر غلظت روی و مس در خاک و گیاه گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forms of Potassium and Q/I Relationship for Sunflower Growing Soils in Khoy Region
شکل‌های مختلف پتاسیم و روابط Q/I در خاک‌های تحت کشت آفتابگردان (منطقه خوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Variability of Soil Surface Nutrients Using Principal Component Analysis and Geostatistics: A Case Study of Appaipally Village, Andhra Pradesh, India
تغییرپذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک سطحی به‌کمک آنالیز مؤلفه‌های اصلی و تکنیک زمین آمار(مطالعه موردی در منطقه آپایپولی ، ایالت آندراپرادش هند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Land Use Shifting and Overgrazing on Loss of Selected Soil Phosphorus Forms in Two Regions of Vanak Watershed
اثر تغییر کاربری و چرای مفرط بر هدررفت برخی از شکل‌های فسفر خاک در دو منطقه از زیر حوزه آبخیز ونک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Sensitivity of Some Existing Evapotranspiration Models to Climate Change Signals in Cold Semi-arid Climate of Hamedan
ارزیابی حساسیت مدل‌های مختلف تبخیر- تعرق مرجع (ETo) به سیگنال‌های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Maize Simulation Model) MSM( for Management of Applied Water and Nitrogen
استفاده از مدل کامپیوتری شبیه‌سازی رشد ذرت(MSM) برای مدیریت آبیاری و کود نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Error in Area-Increment and Area-Reduction Methods to Predict Sediment Distribution of Dez, Dorudzan and Shahid Abbaspour Reservoirs
ارزیابی خطای روش‌های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش‌بینی نحوه توزیع رسوب در مخازن سدهای دز، درودزن و شهید عباسپور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Most Suitable Irrigation Scheduling and Effect of Drought Stress on Yield for Summer Corn (SC.704) with Class A Evaporation Pan in Ahvaz
تعیین مناسب‌ترین دور آبیاری ذرت تابستانه (هیبرید SC.704) و بررسی اثر تنش خشکی بر محصول با استفاده از اطلاعات تشت تبخیر کلاس A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Nonsubmerged Vegetation Cover Resistance Against Flow in Riversides
بررسی مقاومت پوشش گیاهی غیر مستغرق در مقابل جریان در ساحل رودخانه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of SWAT2000 Model for Estimating Runoff and Sediment in Beheshtabad Watershed, a Sub-basin of Northern Karun
کاربرد مدل SWAT2000 در تخمین رواناب و رسوب حوضه بهشت‌آباد از زیرحوضه‌های کارون شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regionalisation of Runoff Coefficient in Hamedan Province Using Geostatistical Methods and GIS
منطقه‌ای نمودن ضریب رواناب در استان همدان با استفاده از روش‌های زمین‌آماری و GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Evaluation of Global Solar Radiation Models Based on Sunshine Hours and Meteorological Data
توسعه و ارزیابی مدل‌های تخمین تابش خورشیدی بر اساس ساعات آفتابی و اطلاعات هواشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Madden-Julian Oscillation on Occurrence of February to April Extreme Precipitation (Flood and Drought) in Fars Province
بررسی تأثیر نوسانات مادن جولیان بر وقوع کرانه‌ بالایی و پایینی بارش (سیلاب و خشکی) ماه‌های بهمن تا فروردین در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating and Comparing Some of the Quantitative Risk Analysis Methods to Estimate Design Flood of Dam Spillway (Case Study: Pishin Dam Spillway)
ارزیابی و مقایسه تعدادی از روش‌های تحلیل کمی ریسک در برآورد سیلاب طراحی سرریز سدها (مطالعه موردی : سد پیشین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ِDetermination of Frost Free Season by Using Dates of First and Last Advection and Radiation Frosts in Zanjan, Gazvin and Tehran Regions
تعیین طول دوره بدون یخبندان با استفاده از تاریخ‌های آغاز و خاتمه یخبندان فرارفتی و تابشی در نواحی زنجان، قزوین و تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory Investigation of The Effect of The Sampling Method in Tracer Experiments on The Dispersion Coefficient of The Aquifer
بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه‌برداری در آزمایش‌های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Food Products and Virtual Water Trade as Related to Available Water Resources in Iran
ارزیابی مبادله محصولات غذایی و آب مجازی با توجه به منابع آب موجود در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Super Absorbent Polymer (Igeta) on Crop, Soil Water and Irrigation Interval
اثر کاربرد ماده اصلاحی ابر جاذب آب (ایگیتا) روی آب خاک، رشد گیاه و دور آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 45 (2008-10)


Tolerance of Selected Onion Genotypes and Their Polycrosses to Onion Thrips (Thrips tabaci Lind.) in Isfahan
تحمل ژنوتیپ‌های انتخابی پیاز و پلی‌کراس آنها به تریپس پیاز (.Thrips tabaci Lind) در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Population Fluctuations of the Rose Aphid, Macrosiphum rosae (L.) (Hemiptera: Aphididae), on Different Cultivars of Roses and Nastaran.
تغییرات انبوهی جمعیت شته گلسرخ (Macrosiphum rosae (L.) (Hemiptera Aphididae روی رقم‌های مختلف گل رز و نسترن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Drought Stress on Population Density and Damage of Safflower Fly (Acanthiophilus helianthi ), Aphid (Uroleucon carthami ) and Leafhopper Empoasca decipiens
بررسی اثر تنش خشکی بر جمعیت و خسارت مگس گلرنگ ( Acanthiophilus helianthi )، شته گلرنگ ( Uroleucon carthami ) و زنجرک Empoasca decipiens
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Economic Impacts of Climate Change on Iran Agriculture: A Ricardian Approach (Case study: Wheat)
بررسی اثر اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی ایران: روش ریکادین (مطالعه موردی: گندم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Pasture and Meat Production Imbalance in Fars Province: A Case Study of Koohnamak Pastures in Darab
عوامل مؤثر بر عدم تعادل دام و مرتع در استان فارس: مطالعه موردی مراتع کوه نمک شهرستان داراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agro-Physiological Responses of Mung Bean (cv. Partov) to Severe and Moderate Drought Stress Applied at Vegetative and Reproductive Growth Stages
واکنش‌های زراعی- فیزیولوژیک ماش (رقم پرتو) به تنش‌های شدید و خفیف خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allelic Variation of Hardness Genes (puroindoline a and b) in Iranian Commercial and Landrace Wheats
تنوع آللی ژن‌های سختی دانه (پوروایندولین a و b ) در گندم‌های تجاری و بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Dairy Farmers’ Attitude Regarding the Quality of Milk and Role of Training in Improving Quality of Milk in Golpayegan Township, Iran
بررسی نگرش دام‌داران شهرستان گلپایگان پیرامون کیفیت شیر و نقش آموزش در بهبود کیفیت شیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Genetic Relatedness and Variation Among Some Genotypes of Grapevine Grown in Isfahan Province Using Randomly Amplified Polymorphic DNA Markers
تنوع و روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های انگور (. Vitis vinifera L) استان اصفهان با استفاده از نشانگرهای RAPD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polycross Effects on Agronomical Characteristics and Yield of Nine Onion Genotypes in Isfahan
تأثیر عمل پلی‌کراس روی ویژگی‌های زراعی و عملکرد نه نژادگان پیاز در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Benzyladenine and Silver Thiosulphate on Physiochemical Characteristics of lilium Cut Flowers
تأثیر بنزیل آدنین و تیوسولفات نقره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گل‌های شاخه بریده سوسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into New Seedless Grapevine Genotype Production via Using Controlled Crosses
بررسی امکان تولید نژادگان‌های جدید انگورهای بی‌دانه از طریق تلاقی‌های کنترل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysing Essential oils of Two Wild Populations of Achillea wilhelmsii koch.
مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii Koch
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Methyl Jasmonate on Resveratrol Production in Leaf and Fruit of Two Iranian Grape ( Vitis vinifera L.) Cultivars
تغییرات میزان رسوراترول در برگ و میوه و اثر احتمالی متیل جازمونات بر آن در دو رقم انگور (. Vitis vinifera L) ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Short Term Effects of Paclobutrazol on Vegetative Growth of J.H. Hale and Redskin Peach Trees
بررسی تأثیر کوتاه مدت پکلوبوترازول بر رشد رویشی درختان هلو رقم‌های رداسکین و جی اچ هیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of Grape Explants (cv. Bidaneh Soltani) to Different Culture Media
پاسخ ریزنمونه‌های انگور رقم بی‌دانه سلطانی به محیط‌های کشت مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Natural Zeolite and Nitrogen Rates on Canola Forage Quality and Quantity
تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمّی و کیفی علوفه کلزای پاییزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Among Seed Yield and Its Components in Genotypes of Safflower ( Carthamus tinctorius L.)
روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گلرنگ (. Carthamus tinctorius L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Limited Irrigation on Seed Physical Characteristics in Sunflower Hybrids
تأثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای‌ آفتابگردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Plant Density on Yield and Production of Essential Oil of Peppermint ( Mentha piperita L.).
تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی(. Mentha piperita L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sugar Plant Effluent on Shoot Solute Percentage, Yield and Yield Components of Two Wheat Cultivars
تأثیر پساب کارخانه قند بردرصد عناصر اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Relationship between Grain Yield and Important Agronomic Traits of Rapeseed as Second Culture in Paddy Fields
ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction Effects of Nitrogen and Organic Matters on Growth and Yield of Dryland Wheat ( Triticum aestivum L.)
اثر برهمکنش نیتروژن و مواد آلی بر رشد و عملکرد گندم دیم ( Triticum aestivum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Levels of Salinity (NaCl) on Germination and Seedling Growth of Safflower ( Carthamus tinctorius L.) Cultivars
اثر سطوح مختلف شوری کلرید سدیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ (Cartamus tinctorius L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Leaf Characteristics and Root to Shoot Ratio in Above and Below Ground Interference of Wheat ( Triticum aestivum ) and Different Densities of Wild Oat ( Avena fatua )
بررسی ویژگی‌های برگ و نسبت ریشه به ساقه در تداخل اندام‌های زیرزمینی و هوایی گندم زراعی ( Triticum aestivum ) و تراکم‌‌های مختلف یولاف وحشی ( Avena fatua )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Moisture Stress, Nitrogen Fertilizer, Manure and Integrated Nitrogen and Manure Fertilizer on Yield, Yield Components and Water Use Efficiency of SC 704 Corn
تأثیر تنش رطوبت، کود شیمیایی نیتروژنه، کود دامی و تلفیقی از کود نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و راندمان استفاده از آب ذرت سینگل کراس704
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Drought Resistance in Spring Safflower ( Carthamus tinctorus L.) in Different Locations
بررسی مقاومت به خشکی گلرنگ‌های بهاره در مناطق مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc - Chelate on Drought Tolerance of Wheat ( Triticum aestivum L.)
تأثیر کلات روی بر مقاومت به خشکی گندم (. Triticum aestivum L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Some Macro and Micronutrients on Seed Yield and Other Agronomic Traits of Sesame in Isfahan
تأثیر برخی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف بر عملکرد دانه و دیگر صفات زراعی کنجد در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Temperature and Day Length on Vegetative Growth and Yield of Safflower Genotypes
اثر دما و طول روز بر رشد رویشی و عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Some Repellent Chemicals on the Honeybees ( Apis mellifera L.) at the Feeding Stations in the Field
ارزیابی اثر برخی ترکیبات شیمیایی دورکننده روی زنبورعسل (. Apis mellifera L ) در ایستگاه‌های تغذیه ای در مزرعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Heat Requirements for Pistachio Twig Moth, Kermania pistaciella Amsel in Field Condition
برآورد نیازهای گرمایی پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel در شرایط صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Species Diversity of Bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombus spp.) in Two Mountainous Regions of Central Alburs of Iran
تنوع گونه‌ای زنبورهای مخملی (. Bombus spp ) در دو منطقه کوهستانی البرز مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Biological and Behavioural Parameters of Anisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae), a Parasitoid of Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) on Chickpea
ویژگی‌های زیستی و رفتاری زنبور ( Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hym.: Pteromalidae ، پارازیتوئید سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات( Callosobruchus maculatus (F.)(Col.: Bruchidae روی نخود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth Disturbances and Inhibitory Effect of Pyriproxyfen and Diflubenzuron on the Greater Wax Moth ( Galleria mellonella L.) under Different Temperatures
بررسی اختلالات رشدی و بازدارندگی رشد تنظیم کننده‌های پایریپروکسی‌فن و دیفلوبنزورون در شرایط حرارتی مختلف روی شب‌پره موم‌خوار بزرگ(. Galleria mellonella L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Species Composition and Distribution of Wheat Aphids and Their Parasitoids in Shiraz Region, and Seasonal Dynamics of the Dominant Species
ترکیب گونه‌ای و پراکنش شته‌های گندم و پارازیتوئیدهای آنها در منطقه شیراز و مطالعه تغییرات فصلی جمعیت گونه‌های غالب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Cultivars of Sugarcane on Parasitism and Functional Response of Platytelenomus hylas (Hym., Scelionidae) to Different Egg Densities of Stem Borer, Sesamia nonagrioides (Lef., Noctuidae)
تأثیرنوع رقم نیشکر بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید ( Platytelenomus hylas (Hym., Scelionidae نسبت به تراکم‌های مختلف تخم ساقه‌خوار ( Sesamia nonagrioides ( Lep., Noctuidae و میزان پارازیتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protein Electrophoretic Pattern Similarity among Xanthomonas axonopodis pv. citri Strains Isolated from Hormozgan and Kerman Provinces and Some Other Xanthomonas spp.
شباهت الگوی الکتروفورز پروتئین استرین‌های Xanthomonas axonopodis pv. citri جداشده از مرکبات استان‌های هرمزگان وکرمان با استرین‌های برخی دیگر از گونه‌‌های Xanthomonas
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Susceptibility Assessment of Iranian Onion Clones to Pink Root-Rot Disease
بررسی حساسیت توده‌های پیاز ایرانی به بیماری ریشه‌سرخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of NaCl on Verticillium Wilt Disease of Pistachio in Hydroponic Culture
تأثیر سطوح مختلف کلریدسدیم بر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته در محیط آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Essential Oils of Clove, Thyme and Imazalil Fungicide on Blue Mold ( Penicillium italicum Wehemer) of Citrus Fruits in Storage
مقایسه عصاره‎های روغنی آویشن و میخک و قارچ‎کش ایمازالیل بر پوسیدگی کپک آبی ( Penicillium italicum ) میوه‎های مرکبات در انبار سرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Putrescine Application on Post-Harvest Life and Physiology of Strawberry, Apricot, Peach and Sweet Cherry Fruits
اثر کاربرد پوترسین بر عمر و فیزیولوژی پس از برداشت میوه های توت‌فرنگی، زردآلو، هلو و گیلاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Genetic Diversity among Iranian Pistachios Using Microsatellites Isolated from Pistacia khinjuk
استفاده از نشانگرهای ریزماهواره . Pistacia khinjuk Stocks برای ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام تجاری پسته ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |