Journal archive for Google Scholar Robot!

JWSS - Isfahan University of Technology

نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of TechnologyVolume 22, Number 1 (2018-6)


The Effects of Kerosene Usage on Heavy Metals Uptake by some Vegetables in Khuzestan Province
بررسی اثر کاربرد نفت سفید بر جذب عناصر سنگین در برخی از سبزی‌ها در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Topography and Irrigation on Soil Development and Clay Mineral Diversity of Khuzestan's Gypsic Soils
اثرات پستی و بلندی و آبیاری بر تکامل خاک‌ها و تنوع کانی‌های رسی در برخی از خاک‌های گچی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Spatiotemporal Annual Precipitation Using Stochastic Models
شبیه‌سازی مکانی- زمانی بارش سالانه با استفاده از مدل‌های تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Source Identification of Aerosols in Atmosphere Using Geochemical Properties of Tracer Elements (The Case Study Area: City of Kermanshah)
شناسایی منشا ذرات معلق در اتمسفر با استفاده از ویژگی‌های ژئوشیمیایی عناصر ردیاب (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Uncertainty in the Spatial and Temporal Variability of Groundwater Level along with Geostatistacal and Entropy Analysis
ارزیابی عدم قطعیت در تغییرپذیری زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی با آنالیز توأم آنتروپی و زمین‌آمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Soil Texture and Water Content on the Extraction of PCBs from Soil
تأثیر بافت و رطوبت خاک در استخراج PCBs
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Desferoxamine (DFOB) Siderophore on the Adsorption of Cd on Muscovite Mineral
اثر سیدروفور دسفرال (DFOB) بر جذب کادمیم به‌وسیله کانی مسکویت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Potential of Soil Microbial Activity on Cd Phytoremediation in a Contaminated Soil
بررسی پتانسیل قارچ ریشه‌ها و باکتری‌های سودوموناس در پالایش سبز کادمیم از یک خاک آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Meta- Heuristic Algorithms in the Optimal Operation of Multi – Reservoir (A Case Study: Golestan and Voshmgir Dams)
مقایسه الگوریتم‌های فرا ابتکاری برای بهره‌برداری بهینه از سیستم دو مخزنی گلستان و وشمگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing Reservoirs Exploitation with A New Crow Search Algorithm Based on a Multi-Criteria Decision-Making Model
بهینه‌سازی بهره‌برداری از سد مخزنی با الگوریتم جستجوی کلاغ براساس یک مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetics of Non-exchangable Potassium Release in Aggregates with Different Sizes in a Number of Calcareous Soils
سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر‌تبادلی در خاکدانه‌های با اندازه متفاوت در تعدادی از خاک‌های آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effects of Meteorological Drought on the Karstic Aquifers with Karst Development in Different Conditions
ارزیابی اثرات خشکسالی هواشناسی بر آبخوان‌های کارستی با شرایط توسعه‌یافتگی کارست متفاوت (مطالعه موردی: دو آبخوان کارستی بیستون- پرآو و کوه پاطاق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potassium Fixation and its Relationship with Physico-Chemical Properties and Clay Minerals in the Calcareous Soils of Kakan Plain, Kohgilouye & Boyerahmad Province
تثبیت پتاسیم و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی‌های رسی خاک‌های آهکی دشت کاکان، استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Local Scour Dimension below Siphon Spillway with the Ski-jump Bucket Energy Dissipater Using the Group Method of Data Handling (GMDH)
تخمین ابعاد فرسایش بستر در پایین‌دست سرریز سیفونی با مستهلک کننده انرژی جامی شکل با استفاده از روش برخورد گروهی با داده‌ها (GMDH)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Appraisal and Spatial Analysis of Groundwater Quality Near the Landfill Site Using the Iran Water Quality Index: (Case Study: Qaemshahr)
ارزیابی و آنالیز مکانی کیفیت آب‌های زیرزمینی در محل دفن زباله با استفاده از شاخص IRWQIGC (مطالعه موردی: قائم‌شهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Different Levels of Cow Manure and its Biochar on the Kinetics of Nickel Adsorption in a Calcareous Soil
اثر کاربرد سطوح مختلف کود گاوی و بیوچار حاصل از آن بر سینتیک جذب نیکل در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Comprehensive and Appropriate Strategy for the Construction of an Underground Dam Using the SWOT Model QSPM Matrix (A Case Study: Keriyan Watershed)
ارائه راهبرد جامع و مناسب جهت توسعه احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل SWOT و ماتریس کمی QSPM (مطالعه موردی: حوضه کریان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Infiltrability of Gravelly Soils Under and Between the Orange and Olive Trees in Fasa City
بررسی نفوذپذیری خاک‌های سنگریزه‌ای در زیر و بین درختان پرتقال و زیتون شهرستان فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Discharge Conditions of the Circular Buoyant Co-flow Jet in the Infinitely Shallow Water
بررسی شرایط تخلیه جت دایره‌ای همسو در منابع آب پذیرنده بی‌نهایت کم عمق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A laboratory Study on the Effect of Perforated Sills in Stilling Basin on the Secondary Depth and Length of the Roller of the Hydraulic Jump
مطالعه آزمایشگاهی اثر دیواره‌های روزنه‌دار در حوضچه آرامش بر عمق ثانویه و طول غلتاب پرش هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Available Cadmium Over time and its Relationship with Soil Properties in Highly Calcareous Soils
تغییرات کادمیم قابل دسترس در طی زمان و ارتباط آن با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های شدیداً آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Domestic and International Virtual Water Trade in Iran
بررسی وضعیت تجارت داخلی و بین‌المللی آب مجازی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method for Estimating Hydraulic Parameters by Measuring Soil Moisture in the Field
روش جدید برآورد پارامترهای هیدرولیکی با اندازه‌گیری رطوبت خاک در مزرعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of Hamedan Landfill on Groundwater and Soil
بررسی تأثیر محل دفن پسماند شهر همدان بر آب زیرزمینی و خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing the Effective Factors on Surface Erosion Using USLE-M Integrated Model and System Dynamic (A Case Study: Sanganeh Research Center, Khorasan Razavi)
اولویت‌بندی عوامل مؤثر در فرسایش سطحی با استفاده از مدل تلفیقی USLE-M و پویایی سیستم‌ (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقاتی سنگانه- خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Different Levels of Deficit Irrigation and Partial Root-Zone Drying on the Yield and Water Productivity of Maize in Hajiabad
ارزیابی تأثیر سطوح مختلف کم‌آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت دانه‌ای در منطقه حاجی‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Trends of Precipitation and Drought in Some Semi-Arid toHumid Regions of Iran
تحلیل روندهای بارش و خشکسالی در برخی مناطق مرطوب تا نیمه‌خشک ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temporal Variations of Stream Discharge and Nutrients Loss in the TahamChai Catchment, North-Western Iran
تغییرات زمانی دبی جریان و هدررفت عناصر غذایی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز تهم‌چای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Pb, Zn, Cu and Ni Concentration in Arak Mighan Wetland Based on Sediment Pollution Indices
ارزیابی میزان سرب، روی، مس و نیکل تالاب میقان اراک با شاخص‌های برآورد آلودگی رسوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Some Peripheral Conditions on the Solubility of Gypiferous Soils
ارزیابی تأثیر برخی عوامل محیطی بر میزان انحلال گچ در خاک‌های گچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles