Journal archive for Google Scholar Robot!

JWSS - Isfahan University of Technology

نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of TechnologyVolume 22, Number 3 (2018-11)


The Effect of Different Land Uses on Some Physical, Chemical and Biological Quality Indicators of Soil
اثر کاربری‌های مختلف اراضی بر برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-Implicit Numerical Models of Flood Hydraulic Routing (A Case Study: Lighvan-Hervi Reach of Lighvan-Chai, Tabriz)
مدل عددی نیمه‌ضمنی روندیابی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: بازه لیقوان تا هروی لیقوان‌چای، تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and Analysis of Minimum, Maximum Temperature and Precipitation Cycles in Mazandaran Province (A Case Study: Ramsar and Babolsar Synoptic Stations)
تحلیل و مقایسه چرخه‌های دمای کمینه، بیشینه و بارش استان مازندران (مطالعه موردی: ‌‌ایستگاه‌های همدید رامسر و بابلسر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effective Factors in Water Use Efficiency (WUE) of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.), Sesame (Sesamum indicum L.) and Maize (Zea mays L.) in Response to Humic Acid Application and Deficit Irrigation
تعیین عوامل مؤثر بر کارایی مصرف آب لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)، کنجد (Sesamum indicum L.) و ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Iinvestigation into the Effect of Slot in Spur Dike on the Development of Scouring Around it in a 180-Degree Bend
بررسی آزمایشگاهی اثر شکاف در بدنه آبشکن بر کنترل آبشستگی اطراف آن در قوس 180 درجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrologic Drought Frequency Analysis in Karkhe Basin Based on Bivariate Statistical Analysis
تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Aggregate Size on Soil Phosphorus Availability and its Fractionation in some Calcareous Soils of Chahar Mahal _Va_ Bakhtiari Province
اثر اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده و جزء‌بندی فسفر در تعدادی از خاک‌های آهکی استان چهار محال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Plan to Use Guide Fow Plates in Settling Basin for Increasing the Trap Efficiency
کاربرد صفحات هدایت جریان در حوضچه رسوب‌گیر برای افزایش راندمان تله‌اندازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Roadside on Vegetation and Some Physical, Chemical and Nutrients Availability of Soil (A Case Study: Darab-Bandar Abbas Road)
اثرات جاده بر پوشش گیاهی و برخی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و قابلیت استفاده عناصر خاک (مطالعه موردی: جاده داراب – بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ionic Strength Zeolite on the Adsorption of Arsenic and Some Essential Nutrients for Wheat in Contaminated Soils by Munitions and Chemical Weapons
تأثیر قدرت یونی زئولیت بر جذب آرسنیک و عناصر ضروری گندم درخاک‌های آلوده به جنگ‌افزار‌ها و سلاح‌های شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Physicochemical Characteristics of Gully Soil and Environmental Factors of its Upper-Catchment Area in the Expansion of Gully Erosion
بررسی نقش ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک آبکند و عوامل زمین‌محیطی حوضه بالادست آن بر گسترش فرسایش آبکندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Sensitivity Analysis of COP Method Based on the RS and GIS Techniques to Determine Aquifer Vulnerability of Aleshtar Karst Plain in Lorestan Province
ارزیابی کارایی و آنالیز حساسیت روشCOP مبتنی بر تکنیکRS و GIS در تعیین آسیب‌پذیری آبخوان کارستی دشت الشتر لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contamination Level of Mercury in the Street Dust of Ahvaz City and its Spatial Distribution
سطح آلودگی جیوه در گردوغبار خیابانی شهر اهواز و توزیع مکانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Low Molecular Weight Organic Acids in the Zn Release of Some Contaminated Soils
مقایسه اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در توصیف آزاد شدن روی در تعدادی از خاک‌های آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection, Monitoring and Mechanism of Landslide using Persistent Scattering Ineterferometry (PSI)
شناسایی، پایش و بررسی سازوکار زمین‌لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی پراکنش کننده‌های دائمی تصاویر ماهواره‌ای رادار با روزنه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Precipitation Fluctuations in the Urmia Lake Basin Using the SMK Method in the Period 1986-2015
تحلیل نوسانات بارش‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه با روش SMK در دوره آماری 2015-1986
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Moisture Conditions and Ammonium Concentration on Nitrification in Two Soils with Different Textures
تأثیر شرایط رطوبتی و غلظت آمونیوم بر نیترات‌سازی در دو خاک با بافت متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Soil Inference Model (SIE) in Soil Mapping with Emphasis on Using Expert Knowledge and Fuzzy Logic (Jolfa City-Golfaraj)
ارزیابی مدل استنباط خاک (SIE) در نقشه‌برداری خاک با تأکید بر استفاده از دانش کارشناس و منطق فازی (شهرستان جلفا -گلفرج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Landslide Susceptibility Using Rare Events Logistic Regression (A Case-Study: Ziarat Drainage Basin, Gorgan)
پیش‌بینی قابلیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک رخدادهای نادر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت، گرگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Water Performance Delivery Performance Error Indicators in Development and Renovation Project of Paddy Fields
بررسی شاخص‌های خطای عملکرد مدیریت تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Application Efficiency, Water Use Efficiency and Productivity of Irrigated Water in the Urmia Lake Basin (Case Study: Zarineh Rood irrigation and Drainage Network)
ارزیابی راندمان‌های آبیاری، کارآیی مصرف و بهره‌وری آب در حوضه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه‌رود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Controlled Drainage and Nitrogen Fertilizer Levels on Drainage Water and Nitrate Leaching
اثر زهکشی کنترل شده و سطوح مختلف کود نیتروژن برمقدار زه‌آب و آبشویی نیترات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Saline Irrigation Regimes on the Yield of Grain Sorghum and Yield Simulation using SWAP Model
تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم دانه‌ای و شبیه‌سازی عملکرد آن با استفاده از مدل SWAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphometric Assessment, Modeling and Waterway Extract from DEM using Sub-pixel Attraction Model
ارزیابی مرفومتری، مدل‌سازی و استخراج آبراهه‌ها از مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از مدل زیر‌پیکسل جاذبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Time Series OLI multi Spectral Sensor Data Capability with the Step by Step Method for Producing the Major Cultivation Map (A Case Study: Chadegan City)
بررسی قابلیت سری زمانی داده‌های سنجنده چندطیفی OLI در تهیه نقشه الگوی کشت غالب به روش گام‌به‌گام (مطالعه موردی: شهرستان چادگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory Investigation of the Impact of Armor Dike Simple and L-shaped in Upstream and Downstream Intake of the Hydraulic Flow River and Intake Flow Rate
بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن‌های آرمور ساده و L شکل در بالادست و پایین‌دست آبگیر، بر هیدرولیک جریان رودخانه و دبی انحرافی آبگیر به‌کمک مدل فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pressure Dependent Analysis in Water Distribution Networks Using Particle Swarm Optimization
تحلیل مبتنی بر فشار در شبکه‌های توزیع آب به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Tillage Direction and Plant Density on soil and water Loss in a Rainfed Land of a Semi‌-arid Region
اثرات جهت شخم و تراکم کشت بر هدررفت آب و خاک در کشتزار دیم در منطقه نیمه‌خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Different Irrigation Regimes on Root Development and Water Use Efficiency on Green Pepper
بررسی اثر رژیم‌های مختلف آب آبیاری بر توسعه ریشه و بهره‌وری مصرف آب گیاه فلفل سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of Conjunctive Hedging Rules for the Operation Management of Surface and Groundwater Resources
استخراج قوانین جیره‌بندی تلفیقی برای مدیریت بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles