Journal archive for Google Scholar Robot!

JWSS - Isfahan University of Technology

نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of TechnologyVolume 22, Number 4 (2019-3)


Simulation and Evaluation of Seasonal Variations of Water Quality in Taleghan River Using a Mathematical Model
شبیه‌سازی و بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه طالقان با استفاده از مدل ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isothermal and thermodynamic Studies of Lead Sorption on Alginate Hydrogel Strengthened by Sepiolite Clay
مطالعات هم‌دما و ترمودینامیکی جذب سرب توسط هیدروژل آلژینات پایدار شده با رس سپیولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hybrid Fuzzy- PSO Algorithm for Catchment Regionalization in Relation to Flood Occurrence
کاربرد الگوریتم تلفیقی فازی– ازدحام ذرات برای تعیین حوضه‌های آبخیز همگن بر اساس وقوع سیلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Excessive Water Extraction from Groundwater Resources on the Welfare of Farmers in the Malayer Plain
تأثیر اضافه برداشت آب از منابع آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان در دشت ملایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Infiltration Parameters Using the Fractal Model of Rieu and Sposito
برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از مدل فرکتالی ریو و اسپوزیتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Zinc Fractions in Some Calcareous Soils of Mahidasht and Helilan plains of Kermanshah and Ilam Provinces
توزیع شکل‌های روی در تعدادی نمونه خاک آهکی از دشت‌های ماهیدشت و هلیلان استان‌های کرمانشاه و ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of SEBS and SEBAL Algorithms in Evaporation Estimation from Open Water Surface with the Assessment of the Salinity Effect
ارزیابی کارایی الگوریتم‌های سنجش از دور SEBS و SEBAL در برآورد تبخیر و بررسی اثر شوری در پیکره‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Water Mass Balance and Soil Wetting Pattern for Subsurface Drip Irrigation in the Porous Media
برآورد بیلان حجمی آب و الگوی رطوبتی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در محیط متخلخل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Waste Water of Sugarcane Farms during Growing Season on the Water Quality of Shadegan Lagoon
اثر زهاب تولید شده در فصل رشد نیشکر بر کیفیت آب تالاب شادگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the Evolutionary Methods in Determining the Discharge Coefficient of Triangular Labyrinth Weirs
کاربرد سیستم‌های تکاملی در تعیین ضریب دبی سرریزهای کنگره‌ای مثلثی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Humic Acid on the Phytoremediation Efficiency of Pb in the Contaminated Soils by Wormwood Plant (Artemicia absantium)
تأثیر اسید هیومیک بر کارایی گیاه‌پالایی سرب در خاک‌های آلوده توسط گیاه افسنتین (Artemicia absantium)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Zinc Solubilizing Bacteria on Zinc Uptake and Some Properties of Wheat in the Greenhouse
کارایی باکتری‌های انحلال‌کننده روی بر جذب روی و برخی شاخص‌های رشدی گندم در گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Three Image Classification Methods (Random Forest, Support Vector Machine and the Maximum Likelihood) in Land Use Mapping
ارزیابی عملکرد سه روش‌ طبقه‌بندی تصویر (جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان و بیشترین شباهت) در تهیه نقشه کاربری اراضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Investigation of the Scale Effects on Flow Pattern Around Rectangular Bridge Piers Using Fluent Software
بررسی عددی اثرات مقیاس بر الگوی جریان اطراف پایه‌های پل مستطیلی با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dissolved Organic Matter on the Simazine Sorption in Different Soils
اثرات ماده آلی محلول بر جذب علف‌کش سیمازین در خاک‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Microbial Inoculation on Water Use Efficiency and Yield of Bean under Drought Stress Conditions
تأثیر مایه‌زنی میکروبی بر کارایی مصرف آب و عملکرد لوبیا‌چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Triangular Vanes on Mixing Length and Transverse Mixing Coefficient in Straight Channel
تأثیر صفحات مثلثی بر طول اختلاط و ضریب اختلاط عرضی در کانال مستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Origin and Clay Minerals Characteristics and their Relationship with Potassium Forms in the Calcareous Soils of Kakan Plain in East of Kohgilouye-va-Boyerahmad Province
منشأ و ویژگی‌های کانی‌های رسی و ارتباط آنها با شکل‌های مختلف پتاسیم در خاک‌های آهکی دشت کاکان، شرق استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Structure of the Dam Body during Construction and its Comparison with the Analytical Results Using PLAXIS Software (the Case Study of Kaboodvall Dam)
بررسی نشست بدنه سد خاکی در دوران ساخت و مقایسه آن با نتایج تحلیلی با استفاده از نرم‌افزار PLAXIS (مطالعه موردی سد کبودوال)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of the Drain Position to Reduce the Uplift Force in the Foundation of Dams
بهینه‌یابی موقعیت چاله زهکشی به‌منظور کاهش نیروی زیرفشار در پی سدها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preferential Flow Modeling Using Kinematic-Dispersive Wave Model and the Role of Macrospores
مدل‌‌سازی جریان ترجیحی با استفاده از مدل موج سینماتیک- پخشی (KDW) در خاک و نقش ماکروپورها در ایجاد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Shah Qasem Dam in Yasouj from the Viewpoint of Beneficiary Villagers
بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد شاه‌قاسم یاسوج از دیدگاه روستاییان بهره‌بردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Quality of Ajabshir Groundwater Resources Based on Groundwater Quality Indicator (GQI) and Geographical Information System
ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت عجب‌شیر بر پایه شاخص کیفی آب زیرزمینی (GQI) و سامانه اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of the Kind of Sediments and the Change in the Bottom Outlet Form Using a Semi-Cylinder Structure on the Score Cone by a Physical Model
بررسی تأثیر نوع رسوبات و تغییر فرم خروجی تخلیه کننده تحتانی با به‌کارگیری سازه نیم‌استوانه بر حفره رسوب‌شویی به کمک مدل فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Pb and Cd on Human Health's in Agricultural Lands around Irankooh Mine in Isfahan Province
ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سلامت انسان در اراضی کشاورزی اطراف معدن ایرانکوه در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Catchments Prone to Flooding by Morphometric Analysis
پهنه‌بندی سیل‌‌خیزی حوضه با تأکید بر تحلیل‌های کمی ژئومورفومتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using the Principal Component Analysis Approach for Weighting Statistical, Climatic and Geographical Attributes of the Maximum 24-hour Rainfall and Spatial Clustering Analysis (A Case Study: Urmia Lake Basin)
استفاده از نگرش تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای وزن‌دهی ویژگی‌های آماری، اقلیمی و جغرافیایی حداکثر بارندگی 24 ساعته و تحلیل مکانی خوشه‌بندی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Soil Depths Temperature Trend Using Parametric and Non-Parametric Methods (Shahrud Station)
بررسی روند تغییر دمای ژرفاهای خاک با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری (ایستگاه شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Long-term Grazing Management on Vegetation and Some Soil Characteristics (A Case Study: Hamzavi Research Station in Hanna- Semirom, Isfahan)
تأثیر مدیریت چرای بلندمدت بر توزیع پوشش گیاهی و برخی خصوصیات خاک (مطالعه موردی: ایستگاه شهید حمزوی حنا- سمیرم اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consideration Intergenerational Sustainability in Use of Agriculture`s Water Resources
تخصیص بهینه بین نسلی منابع آب (مطالعه موردی دشت باغ‌ملک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles