Journal archive for Google Scholar Robot!

JWSS - Isfahan University of Technology

نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of TechnologyVolume 12, Number 44 (2008-7)


Management of Irrigation Water Demand: Application of Multi-Attribute Utility Technique
مدیریت تقاضای آب آبیاری: کاربرد روش مطلوبیت چند معیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Analysis of Production of Greenhouse Products in Kerman Province
بررسی اقتصادی تولید محصولات گلخانه‌ای در استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Climatic Factors on Distribution of Artemisia sieberi and Artemisia aucheri in Isfahan Province Using Multivariate Statistical Methods
بررسی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش درمنه کوهی ودرمنه دشتی در استان اصفهان با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Effective Environmental Factors on Bromus tomentellus Species Establishment Using Ordination Method
تعیین عوامل محیطی مؤثر بر استقرارگونه Bromus tomentellus با استفاده از روش رسته‌بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nitrogen and Phosphorous Fertilization on Range Species Production in Semirom Region
تأثیر کود نیتروژنه و فسفره بر تولید گیاهان مرتعی در ایستگاه تحقیقات مرتع سمیرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of MODIS Snow-Cover Map Changes During Missing Data Period
محاسبه تغییرات نقشه‌های پوشش برفی تهیه شده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS در دوره‌های فاقد تصویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping of Vegetation Cover in Arid Zones Using Satellite Data and GIS Technique (Case Study: Nodoushan Basin)
تعیین درصد پوشش گیاهی مناطق خشک با به‌کارگیری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ندوشن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticipation of Caucasian Maple (Acer velutinum Boiss) Seedling Growth Based on Leaf Characteristics
رابطه رشد نهال افرا پلت (Acer velutinum Boiss) با ویژگی‌های برگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Forest Road Net Using Multi Criteria Evaluation in GIS Environment (Case study: Namkhane District)
ارزیابی گزینه‌های شبکه جاده جنگلی از نظر هزینه ساخت به روش چند معیاری در محیط GIS (مطالعه موردی: بخش نم‌خانه جنگل خیرود کنار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Production Possibility of All-Female Triploid Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
بررسی امکان تولید جمعیت تمام ماده تریپلوئید قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Rice Quality of Sorkheh Variety Using a Rotor Equipped with Screw Conveyor in Blade Whitener
بررسی درصد شکستگی و سفیدشدگی برنج رقم سرخه با استفاده از توپی دارای مارپیچ انتقال در سفیدکن تیغه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Soil Compaction Strength (Pre-Compaction Stress) Using Plate Sinkage and Uniaxial Confined Compression Tests
ارزیابی مقاومت تراکمی (تنش‌پیش- ‌تراکمی) خاک با استفاده از آزمایش‌های نشست صفحه‌ای و فشردگی محصور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Share Rake Angle and Frequency of Vibration on Performance of Vibrating Sugarbeet Lifter
تأثیر زاویه حمله تیغه و فرکانس ارتعاش بر عملکرد یک چغندرکن ارتعاشی سه واحدی در برداشت کشت‌های 50 سانتی‌متری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Drum Speed and Moisture of Crop on Threshing Losses and Waste in Rice Common Varieties
بررسی اثر سرعت خطی کوبنده و رطوبت محصول روی تلفات و ضایعات کوبش ارقام متداول برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Driver Mass on His Health and Comfort, and Permissible Riding Hours/Day in Three Commonly Used Tractors in Iran
تأثیر جرم راننده بر سلامتی و آسایش او و مدت زمان مجاز رانندگی در سه نوع تراکتور متداول در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of a Combination Cultivator for Mechanized Crop Production in Weeds Control
ارزیابی دستگاه کمبینات عملیات داشت زراعت‌های مکانیزه در کنترل علف‌های هرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Loess Derived Soils and Their Distinction from Other Soils in Southern Mashhad
شناسایی خاک های لسی و تفکیک آنها از سایر خاک ها در جنوب شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitrogen and Boron Interactional Effect on Growth and Shoot Nitrogen and Boron Content in Rice
اثر متقابل نیتروژن و بور بر رشد و غلظت نیتروژن و بور در برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Clay Mineralogy in Four Toposequences from Arid and Semiarid Regions and Its Relationship with Kinetics of Phosphorus Release
کانی‌شناسی رسی خاک‌ها در چهار ردیف ارضی از مناطق خشک و نیمه‌خشک و ارتباط آن با سینتیک واجذبی فسفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolution of Zayandeh-rud Valley
چگونگی تکوین دره زاینده‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Test Conditions, Soil Organic Matter, Clay and Calcium Carbonate Contents on Mean Weight Diameter and Tensile Strength of Aggregates of Some Hamedan Soils
تأثیر شرایط آزمایش، مقدار ماده آلی، رس و کربنات کلسیم خاک بر میانگین وزنی قطر و مقاومت کششی خاکدانه ها در برخی از خاک های استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Canola Response to Salinity in Productive Growth Stages
مدل‌سازی واکنش کلزا به شوری طی دوره های رشد زایشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psedomonas fluorescens Adsorption and Filtration as Affected by Calcium Sulfate and Carbonate in Sand Columns Under Saturated Condition
اثر مقادیر مختلف سولفات و کربنات کلسیم تحت جریان اشباع ماندگار بر جذب و نگهداشت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون‌های شن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Semi-empirical Model for Estimating the Geometry of the Wetting Front under Point Source Trickle Irrigation
یک مدل نیمه تجربی به‌منظور تخمین ابعاد جبهه رطوبتی در آبیاری قطره‌ای، تحت منبع نقطه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Corn Root Development and its Effect on Water Saving in Different Irrigation Methods Using Effluent in Korbal Semi Arid Plain, Fars Province
بررسی توسعه ریشه ذرت و تأثیر آن بر کاهش مصرف آب در روش‌های مختلف آبیاری با پساب در دشت نیمه‌خشک کربال در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Management of Irrigation Water Allocation and Cropping Pattern Utilizing Conjunctive Use of Surface and Subsurface Water Resources
مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت در شرایط استفاده تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tea(Camellia sinensis L.) Yield Response to Irrigation and Nitrogen Fertilizer Applications
تأثیر آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد چای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Survey of Drought Effects on Barley Yield in East Azerbaijan by Classical Statistical Methods
بررسی کمّی تأثیر خشک‌سالی بر عملکرد محصول جو در آذربایجان شرقی به روش رگرسیونی چندمتغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Responses of Selected Plants to Petroleum Contamination in Soils Around the Tehran Oil Refinery
واکنش برخی از گیاهان به آلاینده‌های نفتی موجود در خاک‌های اطراف پالایشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Base Flow Estimation Methods Based on Hydrograph Separation (Case study: Karun Basin)
مقایسه روش‌های برآورد دبی پایه بر اساس تفکیک هیدروگراف جریان(مطالعه موردی حوزه آبخیز کارون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles