علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- فهرست داوران همکار
اسامی داوران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

./files/site1/files/%D۹%۸۴%DB%۸C%D۸%B۳%D۸%AA_%D۸%A۷%D۸%B۴%D۸%AA%D۸%B۱%D۸%A۷%DA%A۹_%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶_%D۸%AF%D۸%B۱_%D۹%BE%D۸%A۷%DB%۸C%DA%AF%D۸%A۷%D۹%۸۷_Publons%۲۸۴%۲۹.pdfلیست داورانی که در داوری مقالات با مجله علوم آب و خاک همکاری داشته اند. سردبیر محترم مجله ضمن سپاس از کمک و راهنمایی این بزرگواران امیدوارند که این همکاری‌ها گسترش یابد.

دانلود اسامی داوران

نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find-1.88.41.fa.html
برگشت به اصل مطلب