علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- مقاله های در نوبت چاپ
مقالات در نوبت چاپ (قطعی شده)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 نویسندگان گرامی به دلیل حجم بالای مقالات ، لینک مقالات به مرور اضافه خواهند شد.
 

بهار ۱۴۰۰
اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر ویژگی های فیزیکی، هیدرولیکی، رطوبتی خاک و عملکرد گیاه ذرت
 بررسی اثر آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و بهره‌وری آب کلزا پائیزه رقم روهان (خرم آباد)
بهینه‌سازی مدل برنامه‌ریزی بیان ژن توسط تبدیل موجک برای شبیه‌سازی بارش دراز مدت شهر انزلی
مقایسه روش‌های برنامه‌ریزی بیان ژن و رگرسیون‌های پارامتریک و ناپارامتریک در پیش‌بینی دبی میانگین روزانه رودخانه کارون (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ملاثانی)
 تحلیل شاخص‌های ارزیابی راندمان در جویچه‌های با شرایط نفوذ تجمعی یکنواخت و متغیر
بهینه‌سازی مدل انفیس توسط الگوریتم ژنتیک برای تخمین عمق آبشستگی در اطراف تکیه‌گاه پل‌ها
تأثیر تنش خشکی بلند مدت بر فعالیت آنزیم بتاگلوکزآمینیداز و توده زنده میکروبی خاک ریزوسفری گراس های چمنی
بررسی فرونشست زمین در دشت نجف ‌آباد اصفهان با استفاده از تکنیک تداخل‌ سنجی تفاضلی راداری
مدیریت بهینه آب متناسب با تغییرات اقلیمی در دشت ارومیه
تعیین دقت و کارایی دو مدل گیاهی آب-محور و کربن-محور برای شبیه‌سازی ذرت
بررسی رابطه بین ارتفاع و شیب روند متغیرهای اقلیمی در ایران طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۸۷
مقایسه روش‌های مختلف آبیاری در زراعی نمودن اسپرس همدانی .Hedysarum criniferum Boiss
ارزیابی راندمان مالی کشاورزان دشت اراک بر اساس ارزش اقتصادی منابع آب
استفاده از نانو جاذب برگ راش اصلاح شده در حذف نیترات از محلول‌های آبی در سیستم پیوسته
اثر مقادیر مختلف نانورس مونت موریلونیت بر تغییرات رواناب و هدررفت خاک
بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاری و زمان برداشت بر خواص رشدی و عملکردی گیاه سورگوم علوفه‌ای
تاثیر شیب جانبی سیلابدشت و شیب کانال اصلی کانال مرکب بر انتقال رسوبات
تحلیل قابلیت اطمینان سنگچین طراحی در اطراف پایه پل در شرایط همبستگی بین فراسنجه های هیدرولیکی
تعیین مناطق مستعد فرسایش با استفاده از مدل‌های MADM و GIS در منطقه باقران بیرجند
بررسی میزان و منشأ ترکیبات هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای ذرات معلق فرونشسته بر روی برگ درختان شهر اهواز

تابستان ۱۴۰۰

پیش‌بینی تغییرات نقطه‌ای مقادیر نسبی دما و بارش در اثر تغییراقلیم در دوره‌های زمانی آینده نزدیک و آینده دور و بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص‌های
SPI و SPEI در دشت قزوین، ایران
تلفیق مکانی-زمانی داده های دمای سطح زمین لندست و مودیس با استفاده از الگوریتم FSDAF
ارزیابی شاخص خشکسالی جدید SPDI (Standardized Palmer Drought Index) در استان چهارمحال و بختیاری
مقایسه روش‌های تعیین شدت آبگریزی بر پایه اندازه گیری زاویه تماس آب-خاک
مقایسه عملکرد روش‌های هوش مصنوعی ANN و SVM در مدل‌سازی فرآیند بارش رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کارون شمالی)
مطالعه عددی و آزمایشگاهی ترکیب سرریز کنگره‌ای با روزنه و تاثیر آن بر ضریب دبی جریان
بررسی خصوصیات هیدرولیکی دریچه های آویزان در انتهای کانال های ذوزنقه ای
بررسی توزیع کربنات‌ها در اجزای اندازهای خاک‌های استان خوزستان
تاثیر ابعاد زبری ایجاد شده در وجه بالادست و پایین دست پایه پل مربعی بر گودال آبشستگی
پهنه ‌بندی و ارزیابی نقشه حساسیت فرسایش خندقی با استفاده از روش ‌های آماری و احتمالاتی
ارتباط برخی پارامترهای اقلیمی با روند نرخ فرونشست گرد و غبار در نیمه غربی و شرقی کلانشهر تهران
مدل‌سازی زی‌توده گیاهی توسط پارامترهای خاک در مراتع هیر-نئور، استان اردبیل
تخصیص عادلانه منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در ناحیه آبیاری فومنات با رویکرد بهینه‌سازی
بررسی دقت و کاربرد مدل USLE در تخمین فرسایش خاک مناطق کوهستانی مرتفع (مطالعه موردی فلات تبت)
ارزیابی مدل‌های تجربی و هوش مصنوعی در برآورد تبخیر-تعرق‌مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه بروجرد)
ارائه یک رویکرد در تعیین عوامل موثر در مدیریت بحران با تاکید بر رواناب ها
تأثیر شرایط تغییر آب و هوا بر شاخص‌های اقلیمی- زراعی رشد گندم در یک منطقه خشک، مطالعه موردی استان اصفهان، ایران
بررسی شاخص‌های تنش خشکی در کم آبیاری سطحی ذرت
تعیین مدل مناسب عملکرد راکتور بیوفیلمی بستر متحرک در تصفیه فاضلاب شهری


نوبت چاپ سایر مقالات تا پاییز ۱۴۰۰ مشخص شده اند که به مرور در سایت قرار خواهند گرفت.


  

نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find.php?item=1.86.35.fa
برگشت به اصل مطلب