علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- فرم ثبت نام:
راهنمای ویرایش مقاله:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای ویرایش مقالات پس از ورود به سایت و وارد شدن با نام کاربری و رمز عبور، به قسمت صفحه شخصی خود وارد شوید. در این صفحه فهرست مقالات ارسالی توسط شما و همچنین وضعیت هر مقاله مشاهده می‌شود. شما از این طریق می‌توانید به لیست مقالات قابل ویرایش خود دسترسی پیدا کنید.

 برای ارسال فایل مقاله ویرایش شده، بر روی آیکون ویرایش کلیک و فایل‌های جدید مقاله را بارگذاری نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find.php?item=1.83.30.fa
برگشت به اصل مطلب