علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- راهنمای ارسال مقاله
ارسال مقاله:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

توجه: لطفاً قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای تهیه مقاله در صفحه اصلی را مشاهده کرده و مقاله را بر اساس فرمت مجله تنظیم نمایید . تا زمانی که فرمت مقاله کاملاً رعایت نشود مقاله بررسی نمی شود.

برای ارسال مقاله به صورت الکترونیکی، مراحل زیر لازم است :

 1-پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی

 2- ورود به صفحه شخصی (در بالای صفحه)

 3-پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه

 

 4- بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط

 5-  تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find-1.82.28.fa.html
برگشت به اصل مطلب