علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- فرم ارسال مقاله:
فرم ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  شما باید برای ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل کنید :

 

  پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی

 

  دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله

 

  پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه

 

  بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط

 

  تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

 

نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find-1.48.25.fa.html
برگشت به اصل مطلب