علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدف از انتشار مجله علوم آب و خاک گسترش و اعتلای پژوهشهای علمی در زمینه های علوم آب وخاک و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین پزوهشگران، کارشناسان و داتشجویان در دانشگاهها و موسسات پژوهشی برای توسعه مرزهای دانش است.

نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find-1.41.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب