علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology)- هیات دبیران
هیئت‌ دبیران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

.
  لیست اعضای محترم هیئت‌  دبیران :

.

استاد علوم خاک‌، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان

دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا

استاد آبخیزداری، دانشگاه صنعتی اصفهان‌

استاد مهندسی محیط زیست و آب، یونسکو، فرانسه

دانشیار علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

استاد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

استاد مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد ژئوهیدرولوژی، دانشگاه کاسل، آلمان

استاد علوم خاک، دانشگاه کانزاس، آمریکا

استاد علوم خاک، دانشگاه گوام، آمریکا

استاد مهندسی منابع آب، امپریال کالج لندن، انگلستان

استاد علوم خاک، فرهنگستان علوم آذربایجان

.

.

* لیست اعضای محترم هیات دبیران بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است.

* نام هر یک از اعضای محترم هیات دبیران به صفحه استاد لینک می باشد.

.

نشانی مطلب در وبگاه علوم آب و خاک (Isfahan University of Technology):
http://jstnar.iut.ac.ir/find.php?item=1.40.11.fa
برگشت به اصل مطلب