مقالات در نوبت چاپ (قطعی شده)

 نویسندگان گرامی به دلیل حجم بالای مقالات ، لینک مقالات به مرور اضافه خواهند شد.

بهار 97  

............


1- ارزیابی میزان سرب، روی، مس و نیکل تالاب میقان اراک با شاخص های برآورد آلودگی رسوب
2- تغییرات زمانی دبی جریان و هدررفت عناصر غذایی در حوزه آبخیز تهم چای، شمال غرب ایران
3- روندهای زمانی خشک‌سالی و بارش در برخی مناطق مرطوب و نیمه خشک ایران
4- ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کم‌آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت دانه‌ای در منطقه حاجی‌آباد
5- اولویت‌بندی عوامل مؤثر در فرسایش سطحی با استفاده از مدل تلفیقی
USLE-M و پویایی سیستم (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقاتی سنگانه- خراسان رضوی)
6- بررسی تاثیر محل دفن پسماند همدان بر آب زیر زمینی و خاک
7- روش جدید برآورد پارامترهای هیدرولیکی با اندازه‌گیری رطوبت خاک در مزرعه
8- بررسی وضعیت تجارت داخلی و بین المللی آب مجازی در ایران
9- تغییرات کادمیم قابل دسترس در طی زمان و ارتباط آن با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های شدیداً آهکی
10- مطالعه آزمایشگاهی اثر دیواره های روزنه دار در حوضچه آرامش بر عمق ثانویه و طول غلتاب پرش هیدرولیکی
11- بررسی شرایط تخلیه جت دایره‌ای همسو در منابع آب پذیرنده بی نهایت کم عمق
12- بررسی نفوذپذیری خاک های سنگریزه ای در زیر و بین درختان پرتقال و زیتون در شهرستان فسا
13-  ارائه راهبرد جامع و مناسب جهت توسعه و احداث سد زیرزمینی درجنوب ایران با استفاده از مدل
SWOT و ماتریس کمی QSPM
14- اثر کاربرد سطوح مختلف کود گاوی و بیوچار حاصل از آن بر سینتیک جذب نیکل در یک خاک آهکی
15-  ارزیابی و آنالیز مکانی کیفیت آب های زیرزمینی در محل دفن زباله با استفاده از شاخص
IRWQIGC (مطالعه موردی: قائم شهر)
16- تخمین ابعاد آبشستگی در پایین‌دست سرریز سیفونی با مستهلک کننده انرژی جامی شکل با استفاده از روش برخورد گروهی با داده‌ها(
GMDH)
17- تثبیت پتاسیم و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و کانی های رسی خاک های آهکی دشت کاکان
18- ارزیابی تاثیر برخی عوامل محیطی بر میزان انحلال گچ در خاک های گچی
19- ارزیابی اثرات خشک‌سالی هواشناسی بر آبخوان‌های کارستی با شرایط توسعه‌یافتگی کارست متفاوت
20- سینتیک آزاد‌‌شدن پتاسیم غیر‌تبادلی در خاک، خاکدانه های ریز و درشت در تعدادی از خاک های آهکیتابستان  97  
.................


1-  ارزیابی عدم قطعیت در تغییرپذیری زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی با آنالیز توام آنتروپی و زمین آمار
2- تغییرپذیری فرسایش سطحی و دانه‌بندی ذرات خاک نسبت به جهت و درجه شیب دامنه در منطقه نیمه‌خشک در غرب زنجان
3- شناسایی منشأ ذرات معلق در اتمسفر با استفاده از ویژگی های ژئوشیمیایی عناصر ردیاب (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
4- شبیه‌سازی مکانی- زمانی بارش سالانه با استفاده از مدل‌های تصادفی
5- اثرات پستی و بلندی و آبیاری بر تکامل خاکها و تنوع کانیهای رسی در برخی از خاکهای گچی استان خوزستان
6- بررسی مزرعه ای اثر کاربرد نفت سفید بر جذب عناصر سنگین در برخی از سبزیجات در استان خوزستان
7- بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری
8- اندازه‌گیری آزمایشگاهی ضریب پسای تلماسه‌ها و مقایسه آن با مقادیر برآوردی مدل
9- تاثیر تغییر کاربری زمین بر کیفیت فیزیکی خاک در منطقه گیلانغرب
10-  ارزیابی ریسک آلودگی آرسنیک در دشت همدان-بهار با استفاده از روش فازی
11- اثر فاصله شکاف از دماغه‌ی آبشکن مثلثی بر الگوی فرسایش و رسوب
12- شبیه‌سازی اثرات عملیات اصلاحی و احیایی مراتع بر مؤلفه‌های رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میخوران، استان کرمانشاه)
13- بررسی عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه گندم به برهمکنش قارچ میکوریز و براسینولید در شرایط شوری خاک
14- افت شدید سطح آب زیرزمینی و اندرکنش رودخانه- آبخوان (مطالعه موردی: آبخوان نجف آباد در حوضه زاینده رود)
15- ررسی آلودگی زیست محیطی رسوبات آبراهه ای به عناصر سنگین با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی و فاکتورغنی شدگی در منطقه زرشوران- آغ دره (شمال تکاب)
16- تحلیل مصارف انرژی در روش‌های مختلف بهره‌برداری از ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: سامانه‌ی آبیاری کشت و صنعت اشرفیه)
17- بررسی اثر اقلیم، رژیم بارش و طول دوره آماری بر شاخص خشکسالی بالم و مولی در ایران
18-  اثر چهار نوع درخت پهن برگ بر ذخیره سازی و معدنی شدن کربن و نیتروژن خاک در عرصه جنگلی شهرستان نور
19- ارزیابی تانیک¬اسید به عنوان منعقدکننده در کاهش کدورت آب در تصفیه مقدماتی
20- به روزرسانی و بازنگری سند ملی آب در دشت‌های قزوین و فومنات   پاییز  97  
.................


1- بررسی اثر رژیم‌های مختلف آب آبیاری بر توسعه ریشه و بهره‌وری مصرف آب گیاه فلفل سبز
2- اثر دو رژیم آبیاری بر نوسانات فصلی جمعیت و خسارت Arboridia kermanshah Dlabola روی ارقام مختلف مو در اصفهان
3- تحلیل اتفاقات شبکه آب شهری با استفاده از فنون Spatial Statistics در GIS مطالعه موردی: شهر اردبیل
4- اثر میان مدت مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی و گیاه پوششی خُلّر بر برخی شناسه‌های زیستی کیفیت خاک در زراعت لوبیا
5- اثرات جهت شخم و تراکم کشت بر هدررفت آب و خاک در کشتزار دیم در منطقه نیمه‌خشک
6- تحلیل مبتنی برفشار در شبکه‌های توزیع آب به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
7- تأثیرکاربرد ماده آب‌گریز زایکوسیل بر میزان آب مصرفی و عملکرد گیاه فلفل قلمی
8- بررسی قابلیت سری زمانی داده های سنجنده چند طیفی OLI در تهیه نقشه الگوی کشت غالب به روش گام به گام (مطالعه موردی: شهرستان چادگان)
9- کاربرد سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین غلظت رسوب معلق رودخانه‌ (مطالعه موردی: رودخانه کارون)
10- تعیین قواعد بهره‌برداری از مخزن سد درودزن با استفاده از شبکه ‌عصبی تطبیق پذیر مبتنی بر سیستم استنتاج فازی (ANFIS)
11- ارزیابی عملکرد دستگاه WFD در تعیین اجزاء بیلان آب نفوذ یافته به ناحیه ریشه
12- بررسی توان رسوب‌زایی و تولید رواناب در سازندهای زمین شناسی شیرکوه یزد با استفاده از شبیه ساز باران
13- ارزیابی کمیت مولفه آب کلانشهر تهران بر اساس مدل DPSIR
14- تاثیر رینگ مروس بر کارایی قطره چکان ها در سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از پساب کشاورزی
15- بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن های آرمور ساده و L شکل در بالادست و پایین دست آبگیر، بر هیدرولیک جریان رودخانه و دبی انحرافی آبگیر
16- اثر شوری آب آبیاری و کود دامی بر آبشویی باکتری اشرشیاکلی آزاد در ستونهای خاک دستخورده
17- استخراج قوانین جیره بندی تلفیقی جهت مدیریت بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی
18- بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به مخزن سد کارون 4 بر اساس گزارش چهارم و پنجم IPCC
19- بررسی تغییرات مکانی فلورید محلول خاک در مناطق کشاورزی، غیرکشاورزی، شهری و صنعتی استان اصفهان
20- کاربرد ماشین بردار پشتیبان در شبیه سازی الگوی رطوبتی تحت آبیاری قطره ای نوبت چاپ سایر مقالات تا تابستان 98 ، نیز مشخص شده اند که بر روی سایت قرار خواهند گرفت.
.................


دفعات مشاهده: 7955 بار   |   دفعات چاپ: 186 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb

تحت نظارت وف ایرانی