مقالات در نوبت چاپ (قطعی شده)

 نویسندگان گرامی به دلیل حجم بالای مقالات ، لینک مقالات به مرور اضافه خواهند شد.تابستان  98  
.................

 

1- انتخاب پذیری انتقال ذرات در اثر فرسایش شیاری در خاک های با بافت مختلف
2- تغییرات شکل های پتاسیم و کانی های رسی در خاک تحت کشت پرتقال با سنین مختلف در شهرستان داراب (استان فارس)
3- ارزیابی و تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی وزن شاهد و رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: شهرستان نهاوند)
4- تعیین مکان مناسب اندازه‌گیری رطوبت خاک در مدیریت آبیاری قطره‌ای-نواری ذرت
5- اثر آنیون‌های ارتوفسفات، نیترات و کلرید بر جذب روی در تعدادی از خاک‌های آهکی در استان چهارمحال و بختیاری
6- بررسی اثر استفاده از کابل در کنترل آبشستگی اطراف گروه پایه های پل در رودخانه
7- بررسی آزمایشگاهی تاثیر شعاع قوس بر ضریب دبی در سرریزهای قوسی خطی و قوسی زیگزاگی با پلان مثلثی
8- اثر کنجاله‌های روغنی به عنوان کود ریزمغذی در خاک‌های شور و غیر شور
9- بررسی عملکرد تالاب مصنوعی زیرسطحی هیبریدی در تصفیه تکمیلی پساب شهری
10- نقش دوغاب آهک هیدراته در تثبیت حرکت ماسه های بادی
11- مطالعه رفتار جذب فسفر در خاک‌های زراعی و غیر زراعی منطقه خوی
12- تخمین خصوصیات هیدرولیکی خاک از طریق الگوریتم‌های محاسباتی آزمایش نفوذ بیرکن
13- تعیین تناسب اراضی مزارع نیشکر مبتنی بر شاخص کیفیت خاک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
14- مقایسه مدل‌های خطی و غیرخطی سینتیک و هم‌دمای جذب روی از محلول آبی به ‌وسیله زغال زیستی
15- تاثیر استفاده تلفیقی از کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات خاک در اراضی کشاورزی شمال ایران
16- تخمین تبخیر و تعرق مرجع به کمک مدل های شبکه عصبی مصنوعی، موجک و روش آماری با وجود عدم قطعیت در متغیرها (مطالعه موردی: شهرکرد)
17- بررسی اثرات توده‌سنگ درزه‌دار بر تفرق امواج لرزه‌ای از ساختگاه‌‌‌های دره‌ای در تکیه گاه سد
18- ارزیابی شاخص های ریسک اکولوژیکی عناصر روی، مس، کادمیوم، سرب و نیکل در اراضی تحت آبیاری با فاضلاب تصفیه شده
19- تدوین ترکیب بهینه تولید محصولات زراعی با تأکید بر افزایش کارایی مصرف آب (مطالعه موردی: مجتمع کشاورزی و دامپروری ورامین)
20- تعیین اثرات گوگرد کشاورزی بر ساختمان خاک با استفاده از هندسه فرکتالی و شاخص‌ پایداری خاکدانه‌ها
21- استفاده از نگاشت خودسازمان‌ده (SOM) به منظور خوشه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی استان کرمان و ارزیابی تناسب آن برای اهداف شرب و آبیاری
22- ارزیابی تغییرات مکانی نفوذ آب به خاک و پارامترهای مدل‌های مربوطه با استفاده از زمین‌آمار (مطالعه موردی: دشت منصور آباد)
23- کاربرد MCAT در بهینه سازی و الویت بندی تخصیص اراضی دیم براساس میزان مصرف کود وسموم شیمیایی (مطالعه موردی: شهرستان گنبدکاووس)
24- تحلیل روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش ناپارامتری من-کندال (مطالعه موردی: دشت تبریز)
25- تعیین عمق بهینه آب آبیاری چغندرقند در شرایط وابستگی قیمت محصول به مقدار آب آبیاری
26- اثر متقابل شوری و آلودگی بر کادمیم قابل جذب و فعالیت آنزیمی یک خاک آهکی تیمار شده با بقایای گیاهی
27- تحلیل یکپارچه اثر بهبود راندمان آبیاری بر شاخص‌های اعتمادپذیری و آسیب‌پذیری سیستم منابع آب با در نظر گرفتن نوسانات آبدهی (مطالعه موردی حوضه دز)
28- تحلیل منطقه‌ای خشکسالی در حوضه آبریز کارون با استفاده از شاخص‌های SPI و SPEI
29- اثر کادمیوم در خاک بر زوال دانهال‌های سرو نقره‌ای و نقش بهبود دهنده قارچ میکوریزا و باکتری محرک رشد
30- مقایسه عملکرد پایش خشکسالی با شاخص‌های تک‌معرفه و چندمعرفه
    پاییز  98  
.................

 

1- بررسی شکل مقطع ورودی برهیدرولیک جریان در سرریزهای نیلوفری-زیگزاگی به کمک مدل فیزیکی
2- عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم تحت تأثیر شیب زمین و مقادیر مصرف بقایای گیاهی
3- بررسی حساسیت مدل انتقال- انتشار املاح جهت شبیه‌سازی غلظت اکسیژن محلول به ضرائب واکنش و خصوصیات هیدرولیکی رودخانه
4- برآورد آب مورد نیاز و ضرایب گیاهی استویا (Stevia Rebaudiana Bertoni) در اقلیم نیمه خشک در شرایط لایسیمتری
5- تحلیل حساسیت مدل آکواکراپ برای محصول جو در منطقه پاکدشت
6- بررسی تاثیر زئولیت بر ضرایب مدل‌های منحنی رطوبتی خاک در دو بافت شنی و لومی
7- بررسی تاثیر احداث سد جره بر کیفیت آب رودخانه‌ی زرد با استفاده از تحلیل‌های ناپارامتریک
8- اثر پارامترهای خاک بر تولید اولیه سطح زمین مراتع چمنزار فندوق‌لوی نمین، استان اردبیل
9- بررسی وضعیت، منابع و آلودگی زیست محیطی برخی از فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی شهر دزفول
10- مدلسازی رابطه فراوانی طوفان های گردوغبار با متغیرهای اقلیمی در فصل تابستان در مناطق بیابانی ایران
11- بررسی میزان اثربخشی دو راهبرد «پوشش‌دار کردن» و «خودکارسازی بهره‌برداری» در کاهش میزان تلفات انتقال و توزیع آب در کانال اصلی آبیاری، مورد مطالعاتی کانال اصلی مغان
12- ارزیابی صحرایی عملکرد معادلات جریان همگام زهکشی در کشت و صنعت نیشکر خوزستان
13- اثرات کیفیت آب خام بر کارایی دستگاه‌های اسمز معکوس خانگی
14- استفاده از الگوریتم تکاملی برای بهینه‌سازی مدل انفیس جهت مدل‌سازی ضریب دبی روزنه‌های جانبی دایروی
15- مقایسه آب کاربردی و نیاز آبی باغ گلهای شهر اصفهان با استفاده از روش های LIMP و WUCOLS
16- بکارگیری الگوریتم فرا کاوشی چرخه آب به منظور تعیین الگوی بهینه کشت زراعی در مقایسه با الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: شبکه آبیاری ورامین)
17- نقش حفاظتی بایوچار در رطوبت‌های مختلف خاک برای جلوگیری از هدررفت خاک در شرایط آزمایشگاهی
18- شبیه‌سازی عددی و تخمین ضریب پراکنده‌پذیری عرضی آلاینده امتزاج پذیر آب شور در یک محیط متخلخل ناهمگن و همگن
19- اثر آلودگی نفتی خاک و نانولوله‌های کربنی بر ویژگی‌های رشدی گیاه ذرت
20- بررسی عددی و آزمایشگاهی الگوی آبشستگی پیرامون آبشکن‌های چوگانی و مستقیم
21- بررسی فرآیند ترکیبی AO در تصفیه فاضلاب صنایع فلزی با هدف کاهش COD و BOD5
22- تعیین رطوبت بحرانی برخی خاک‌های آبگریز مرغزار شهرکرد
23- بررسی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرای معکوس با بلوکهای میانی
24- بررسی دقت تخمین پارامترهای معادله نفوذ بر اساس خصوصیات فیزیکی خاک در آبیاری جویچه‌ای
25- بررسی آلودگی خاک و رسوبات بادی به برخی از فلزات سنگین در دشت شهرکرد
26- روند تغییرات کاربری اراضی در کانون‌های ریزگرد جنوب و جنوب شرق اهواز
27- آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی محیط متخلخل در حل معکوس انتقال بروماید
28- اثر خشکسالی بر کیفیت آب‌های سطحی حوضه هلیل رود، کرمان
29- مدل‌سازی شاخص S و تعیین عوامل مؤثر بر آن با استفاده از الگوریتم هیبرید شبیهسازی تبرید - شبکه عصبی مصنوعی در خاک‌های آهکی جنوب شرق ایران
30- مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلیدپیانویی خطی و کلیدپیانویی غیرخطی در پلان ویژه نامه سیل و فرسایش خاک-98  
..............ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ــــــــ..


 

1- تخمین داده‌های گمشده بارش و رواناب روزانه با استفاده از نگاشت خود-سامانده (مطالعه موردی استان مازندران)
2- بررسی ماهیت آشوبناکی جریان در بالادست و پایین‌دست مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از معیارهای سیستم‌های آشوبناک
3- تحلیل اطلاعات رگبارهای ثبت شده به منظور بسط منحنی‌های هاف در سد دز
4- امکان سنجی استفاده تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی در دشت دهلران با استفاده از مدل MODFLOW
5- بررسی تغییرات کاربری اراضی در یک دوره 25 ساله در حوزه زاینده رود مطالعه موردی: (حوزه آبخیز توف سفید، استان چهارمحال و بختیاری)
6- پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در محدوده رودخانه ایرانشهر با استفاده از مدلسازی عددی دوبعدی و GIS
7- اثر برخی ویژگی‌های خاک بر هدررفت خاک شیروانی‌های خاک‌برداری جاده‌های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل بخش 2 سری 5 نکاچوب)
8- تحلیل هیدرولیکی و سازه‌ای ساماندهی رودخانه بابل‌رود با استفاده از چند نرم‌افزار کاربردی
9- بررسی آبشستگی موضعی گروه پایه پل در خاک چسبنده
10- بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل شبیه سازی WEAP (مطالعه موردی: دشت بهبهان، استان خوزستان)
11- تحلیل عدم قطعیت در برآورد خسارت مورد انتظار سالیانه به منظور ارزیابی ریسک سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود)
12- اهمیت رعایت تناسب کاربری اراضی در تولید رواناب و رسوب در حوضه آبخیز بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری
13- کاربرد سیستم‌های تکاملی در تعیین عمق آبشستگی تک پایه قائم
14- حل اختلاف در مناقشات منابع آب حوضه زاینده رود با استفاده از نظریه بازی‌ها و مدل WEAP
15- بررسی تأثیر ویژگی‌های خاک بر میزان فرسایش در سطح زیررده خاک با استفاده از PCA (مطالعه موردی: دشت اردبیل)
16- بررسی اثر تغییر اقلیم بر آورد حوضه آبریز سد شهید رجایی با مدل جامع آب و خاک
17- اثرات کاربری زمین بر فرآیندهای فرسایش بارانی در یک خاک مارنی تحت باران شبیه‌سازی شده در غرب زنجان
18- بررسی آزمایشگاهی اثر مانع با دندانه های ذوزنقه ای و مثلثی در پرتابه جامی شکل بر روی آبشستگی پایین دست با استفاده از مدل فیزیکی
19- تحلیل عددی هیدرولیک جریان در یک رودخانه مخروط افکنه با مدل CCHE2D (مطالعه موردی: حدفاصل پل سودجان تا اورگان رودخانه دیمه)
20- بررسی تغییرات فصلی رطوبت خاک در استان اصفهان با کمک شاخص ماهواره ای مودیس
21- تعیین سهم نسبی زیرحوضه‌ها در تولید رسوب به‌وسیله‌ی داده‌های پذیرفتاری مغناطیسی
22- تحلیل زمانی و مکانی روند آبدهی رودخانه کر و خشکسالی حوضه سد درودزن
23- بررسی عوامل آبشستگی موضعی زیر خطوط لوله با استفاده از الگوریتم های شبکه های عصبی مصنوعی
24- مدل سازی دو بعدی هیدرولیک جریان در رودخانه کارون
25- تخمین میزان رواناب شهری برای تأمین نیاز آبی فضای سبز (مطالعه موردی: شهر پل ذهاب)
26- تعیین حریم رودخانه ی زاینده رود با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS، HEC-RAS و برنامه ی جانبی HEC-GeoRAS
27- بررسی آزمایشگاهی و عددی هیدرولیک جریان در محل انشعاب رودخانه‌ها (مطالعات موردی انشعاب کرخه)
28- بررسی عدم قطعیت اثر تغییر اقلیم بر جریان های حدی رودخانه زاینده رود با استفاده از روش میانگین گیری بیز
29- بررسی امکان اولویت‌بندی زیرحوضه‌ها از نظر سیل‌خیزی با استفاده از مدلSWAT (حوزه آبخیز ارازکوسه استان گلستان)
30- بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی برف در منطقه کوهستانی زاگرس در دوره زمانی 1979-2010این ویژه نامه سعی می شود تا ابتدای زمستان 98 بر روی سایت باشد.
 نوبت چاپ سایر مقالات تا تابستان 99 ، نیز مشخص شده اند که بر روی سایت قرار خواهند گرفت.
.................


دفعات مشاهده: 22444 بار   |   دفعات چاپ: 835 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb