راهنمای نگارش مقاله

 •   نشریه علوم آب و خاک در رشته‌های آب و خاکشناسی و علوم وابسته به آنها، مقالات پژوهشی را که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید، به ترتیب اولویت وصول چاپ می‌کند. پژوهش‌هایی که در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارائه گردیده و یا در چارچوب گزارش ماهیانه، سالیانه و مانند آن منتشر شده باشد نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ است.
 • مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان (با داشتن موافقت کتبی آنان ) بر عهده شخصی است که مقاله را برای مجله ارسال می‌کند، و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز برای ارسال مقاله باید موافقت کتبی استاد یا استادان راهنمای خود را کسب کرده باشند.
   
 • مقاله‌های این مجله شامل پژوهشی ، مروری ، در زمینه آب و خاک است. مقاله‌های مروری فقط با دعوت هیئت تحریریه پذیرفته می‌شوند و سایر مقاله‌ها از بین مقاله‌های رسیده با کمک داوران پذیرش می‌شوند. تمامی مقالات بدون استثناء داوری خواهند شد.  
 توضیحات لازم و ضروری در تهیه و ارسال مقاله برای نویسندگان محترم:
 • مقاله‌ها باید به شکل الکترونیکی به صورت نسخه‌ Word  از طریق وبگاه مجله ارسال شوند.
 • مقالات باید به صورت تک ستونی با حفظ 5/2 سانتی متر حاشیه از هر طرف، و با درج شماره صفحه و فاصله سطور 5/1 سانتی‌متر و با فونت B Lotus12 و انگلیسی Times New Roman 10 با فرمت word و حداکثر در 14 صفحه به صورت کامل همراه با کلیه شکل ها و منحنی ها  و جداول تهیه و ارسال گردد .
 • فایل مقاله در دو قسمت فایل اصلی (شامل مشخصات کامل نویسندگان) و فایل بدون نام (فایل اصلی مقاله بدون نام حهت ارسال برای داوران) بارگذاری نمایید.
 • شکل‌ها، منحنی‌ها، و جدول‌ها با کیفیت خوب تهیه شود. به طوری که بتوان مستقیماً از آنها در چاپ استفاده کرد. هر شکل لازم است یک زیرنویس و هر جدول یک سرنویس شماره‌بندی شده با توضیحات کافی داشته باشد. اطلاعات زیر شکل‌ها و سرنویس جدول‌ها گویا باشد.
 • تمام صفحات مقاله و تمام جدول‌ها و شکل‌ها شماره‌گذاری شود. شکل‌ها و جداول باید فارسی باشند.
برای ارسال مقاله به صورت الکترونیکی، مراحل زیر لازم است :
 •   1-پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
 •   2- ورود به صفحه شخصی (در بالای صفحه)
 •   3-پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
 • 4- بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط
 • 5- تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

  ترتیب و شرح قسمت‌های مختلف مقاله :

مقالات ارسالی شامل برگ مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد .

 • برگ مشخصات مقاله : این قسمت در یک صفحه مجزا، معرف عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی وآدرس پست الکترونیکی و آدرس نویسنده یا نویسندگان مقاله، و ارتباط مقاله با پایان نامه دانشجویی (در صورت وجود) خواهد بود . همچنین تمامی مشخصات نویسندگان در چکیده فارسی و انگلیسی به ترتیب به صورت فارسی و انگلیسی درج شود .
 • عنوان : عنوان مقاله حداکثر در 20 کلمه و منعکس کننده محتوای مقاله می‌باشد .
 • چکیده فارسی : چکیده مقاله در 100 تا حداکثر 200 کلمه، بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج به دست آمده، و نتیجه‌گیری کلی از پژوهش است .
 • واژه‌های کلیدی : عبارت است از چند کلمه مجزا که موضوع پژوهش بیشتر پیرامون آنها می‌باشد .
 • مقدمه : در این بخش بایستی موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضیه مورد نظر تعریف گردد. به اهم کارهای پژوهشی انجام شده قبلی در این مورد اشاره و زمینه لزوم پژوهش مورد نظر تشریح شود و هدف مطالعه حاضر مشخص گردد .
 • مواد و روش‌ها : شامل مواد مورد استفاده و شرح روش‌های جدید به کار رفته و یا ذکر مأخذ روش‌های متداول و شناخته شده است .
 • نتایج : در برگیرنده نتایج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول، نمودار و تصویر است. از تکرار ارقام به صور چندگانه (جدول و نمودار و غیره) باید خودداری گردد. از مقالات مندرج در این مجله می‌توان به عنوان راهنمای تهیه جداول و یا ترسیم نمودارها و شکل‌ها استفاده کرد .

 • بحث : در این قسمت علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورت لزوم می‌توان نتایج بحث را توأماً تحت عنوان «نتایج و بحث» ارائه کرد. مقاله می‌تواند دارای یک نتیجه‌گیری کلی باشد، که این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربرد (یا کاربردهای) احتمالی آن است .
 • سپاسگزاری : این بخش، حداکثر در 50 کلمه، معرف اشخاص، سازمان‌ها، و نهادها، به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر در انجام پژوهش و تشکر و قدردانی از آنان می‌باشد .
 •   چکیده به زبان انگلیسی : این چکیده، برگردان کامل چکیده فارسی به زبان انگلیسی است .
 •   واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی : این واژه‌ها نیز برگردان کامل « واژه‌های کلیدی» به زبان انگلیسی می‌باشد .

  توجه : مقاله فاقد هر گونه زیرنویس باشد و همه زیر نویس ها در متن درج شود .
 

 • منابع مورد استفاده : منابع اشاره شده در متن مقاله باید قبلاً به صورت کتاب یا مقاله مندرج در یکی از مجلات علمی در آمده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشد. فهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله باید صرفاً از منابع اشاره شده در متن بوده و به وسیله شماره و به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده، برابر روش به کار رفته در هر یک از شماره‌های این مجله تهیه شده باشد. ابتدا منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی آورده می‌شود .

  اشاره کردن به منابع در متن ازطریق شماره داخل پرانتز انجام گرفته و در صورت ذکر نویسندگان بسته به تعداد آنها سه حالت امکان پذیر است: یک نفر = رحیمیان (شماره منبع) ، دو نفر = رحیمیان و راشد (شماره منبع) و بیش از دو نفر = رحیمیان و همکاران (شماره منبع)
.
.

  راهنمای نگارش صحیح منابع (لطفا کلیک کنید)

  

  نحوه ارجاع منابع مورد استفاده در متن مقاله :

  ارجاع معمولاً پس از یک مطلب مهم قید می شود و فقط شماره منبع مورد استفاده در پایان جمله و در داخل پرانتز نوشته شود. لذا از نوشتن نام محققین به زبان فارسی و یا انگلیسی در متن مقاله خودداری شود .

  مثال :  افزایش ماده آلی خاک سبب افزایش حلالیت عناصر کم مصرف در خاک شد (28).

  در بررسی اثر شوری‌های مختلف آب آبیاری بر خصوصیات مختلف تعداد زیادی از ارقام گندم هگزاپلوئید و تتراپلوئید، از شاخص ضریب حساسیت به تنش استفاده شده است (4 ، 10 و 16 ).

  راهنمای فنی:

  - ساختار متن: فونت عنوان مقاله و عناوین اصلی ساختار (مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری کلی و فهرست منابع مورد استفاده) باید توپر ( Bold ) باشد . استفاده از زیرعنوان‌ها اشکال ندارد اما از به کارگیری زیر عنوان‌های متعدد خودداری شود .

  - جداول به ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند. جداول فاقد خطوط افقی و عمودی باشند .

  - حروف و علایم آماری به صورت Superscript نوشته شود .

  - شکل‌ها به ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند. شکل‌ها بدون خطوط کادر بوده و وضوح کافی داشته باشند. تا حد امکان شکل‌ها به صورت دو بعدی نشان داده شوند .

  - تعداد اعشار مربوط به داده‌های هر یک از ویژگی‌های اندازه‌گیری شده مطابق با دقت روش اندازه‌گیری و دستگاه مورد استفاه باشد. در مورد یک ویژگی، تا حد امکان اعشار یکسان باشد .

  - اعداد مربوط به اندازه‌گیری هر صفت دارای تعداد اعشار یکسان باشد .

  - برای اعداد بزرگتر از 100 نیازی به اعشار نیست. برای اعداد بین 100-10 یک رقم اعشار و اعداد کوچکتر از 10حداکثر دو رقم اعشار کافی است. تا حد امکان از به کارگیری بیش از دو رقم اعشار خودداری شود .

  - در صورتی‌که جمله‌ای با " عدد " شروع شود، از حروف استفاده شود. در این‌صورت واحد اندازه‌گیری نیز باید حروفی باشد. مثال: " بیست میلی‌گرم در لیتر روی به محلول اضافه شد . "

 •   اندازه‌گیری‌ها

  از واحدهای سیستم بین‌المللی SI استفاده شود .

  طول : متر ( m ) ، میلی‌متر ( mm ) ، میکرومتر ( µm ) ، نانومتر ( nm )

  سطح : هکتار ( ha ) ، مترمربع ( m2 )

  حجم : مترمکعب ( m3 ) ، لیتر ( L )

  جرم : کیلوگرم ( kg ) ، گرم ( g ) ، میلی‌گرم ( mg ) ، میکروگرم ( µg ) ، نانوگرم ( ng )

  عملکرد : کیلوگرم در هکتار ( kg ha-1 ) ، لیتر در هکتار ( L ha-1 )

  انرژی : ژول ( J ) ، ژول در مترمربع ( J/m2) ، وات در مترمربع ( W/m2 )

  فشار : مگاپاسکال ( MPa )

  دما : درجه سلسیوس C ْ

  تعرق : میلی‌مول(آب) در مترمربع در ثانیه ( mmol m-2 s-1 )

  فتوسنتز : میکرومول ( CO2 ) در مترمربع در ثانیه ( µmol m-2 s-1 )

  غلظت : گرم در لیتر ( g/L ) ، مول در لیتر ( mol/L ) ، میلی‌مول در لیتر ( mmol/L ) ، میکرومول در لیتر ( µmol/L ) ، نانومول در لیتر ( nmol/L )

نویسندگان پس از دریافت نامه پذیرش، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند "فرم واگذاری حق نشر "را تکمیل و به آدرس مجله ارسال نمایند.

مقاله‌های این شماره و همه مقاله‌های گذشته را می‌توان از وبگاه مجله (http:/jstnar.iut.ac.ir) دریافت کرد.
 


دفعات مشاهده: 59758 بار   |   دفعات چاپ: 2463 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 883 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb