نمونه گزارش فرم سیستم یکتاوب

تصویر فرد

__#Q13__

نام فرم: __FORM_TITLE__ تکمیل کننده: __FORM_FILLER__
تاریخ تکمیل: __FILL_DATE__ کد رهگیری: __TRACK_CODE__
نام: __#Q10__ نام خانوادگی: __#Q11__
توضیح: __#Q12__  
مشخصات:
  ستون اول ستون دوم
ردیف اول __#Q14N1__ __#Q14N2__
ردیف دوم __#Q14N4__ __#Q14N5__
پرسش: __#Q15__  
انتخاب مورد نظر: __#Q16__