راهنمای مجموعه نرم افزارهای یکتاوب

 


راهنمای آموزش و رفع اشکال | راه‌اندازی اولیه | راهنمای جامع برنامه | فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای الفبایی | مقالات متنوع

جستجو در راهنما | فهرست فایل ها | پرسش‌های متداول | تالار گفتگو | ارسال پیشنهادها و اشکالات | برگشت به پایگاه


تنظیمات آمار نشریه

 

 

با کمک این راهنما می توانید آمارهای عمومی نشریه و داوری را در پایگاه تنظیم کرده و نمایش دهید.

 

تنظیمات و آمارهای جدید:

این قطعه کد را می توانید به صورت کامل در قالب یا در بخش مدیریت مطالب وارد کرده و بخش های اضافی را حذف کرده یا فرمت نمایش را تغییر دهید:

Persian

[__CODE __JMETRICS__CUSTOM__
<div class='metrics_info rtl persian'>
<div class='metrics_data'>تعداد دوره های نشریه: <span class='metrics_digit'>__JMTR_VOLUMES__</span></div>
<div class='metrics_data'>تعداد شماره ها: <span class='metrics_digit'>__JMTR_NUMBERS__</span></div>
<div class='metrics_data'>تعداد مشاهده ی مقالات: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_VIEW__</span></div>
<div class='metrics_data'>تعداد دریافت (دانلود) مقالات: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_DOWNLOAD__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>تعداد کل نویسندگان: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ALL_AUTHORS__</span></div>
<div class='metrics_data'>نویسندگان غیر تکراری: <span class='metrics_digit'>__JMTR_UNIQUE_AUTHORS__</span></div>
<div class='metrics_data'>نویسندگان تکراری: <span class='metrics_digit'>__JMTR_REPEATED_AUTHORS__</span></div>
<div class='metrics_data'>درصد نویسندگان تکراری: <span class='metrics_digit'>__JMTR_REPEATED_AUTHORS_PERCENT__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>مقالات دریافت شده: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_SUBMITTED__</span></div>
<div class='metrics_data'>مقالات پذیرفته شده: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_ACCEPTED__</span></div>
<div class='metrics_data'>مقالات رد شده: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_REJECTED__</span></div>
<div class='metrics_data'>مقالات منتشر شده: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_PUBLISHED__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>نرخ پذیرش: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ACCEPTANCE_RATE__</span></div>
<div class='metrics_data'>نرخ رد: <span class='metrics_digit'>__JMTR_REJECTION_RATE__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>میانگین دریافت تا پذیرش: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_ACCEPT__</span> روز</div>
<div class='metrics_data'>میانگین دریافت تا اولین داوری: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_FISRT_REVIEW__</span> روز</div>
<div class='metrics_data'>میانگین پذیرش تا انتشار: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_PUBLISH__</span> روز</div>
<hr>
آمار تفکیکی سه سال اخیر:
<hr>
<div class='metrics_data'>مقالات دریافت شده: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_SUBMITTED_3Y__</span></div>
<div class='metrics_data'>مقالات پذیرفته شده: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_ACCEPTED_3Y__</span></div>
<div class='metrics_data'>مقالات رد شده: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_REJECTED_3Y__</span></div>
<div class='metrics_data'>مقالات منتشر شده: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_PUBLISHED_3Y__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>نرخ پذیرش: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ACCEPTANCE_RATE_3Y__</span></div>
<div class='metrics_data'>نرخ رد: <span class='metrics_digit'>__JMTR_REJECTION_RATE_3Y__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>میانگین دریافت تا پذیرش: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_ACCEPT_3Y__</span> روز</div>
<div class='metrics_data'>میانگین دریافت تا اولین داوری: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_FISRT_REVIEW_3Y__</span> روز</div>
<div class='metrics_data'>میانگین پذیرش تا انتشار: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_PUBLISH_3Y__</span> روز</div>
</div>
____ CODE__]

English

[__CODE __JMETRICS__CUSTOM__
<div class='metrics_info ltr'>
<div class='metrics_data'>Journal volumes: <span class='metrics_digit'>__JMTR_VOLUMES__</span></div>
<div class='metrics_data'>Journal issues: <span class='metrics_digit'>__JMTR_NUMBERS__</span></div>
<div class='metrics_data'>Articles views: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_VIEW__</span></div>
<div class='metrics_data'>Articles downloads: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_DOWNLOAD__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>Total authors: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ALL_AUTHORS__</span></div>
<div class='metrics_data'>Unique authors: <span class='metrics_digit'>__JMTR_UNIQUE_AUTHORS__</span></div>
<div class='metrics_data'>Repeated authors: <span class='metrics_digit'>__JMTR_REPEATED_AUTHORS__</span></div>
<div class='metrics_data'>Repeated authors percent: <span class='metrics_digit'>__JMTR_REPEATED_AUTHORS_PERCENT__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>Submitted articles: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_SUBMITTED__</span></div>
<div class='metrics_data'>Accepted articles: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_ACCEPTED__</span></div>
<div class='metrics_data'>Rejected articles: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_REJECTED__</span></div>
<div class='metrics_data'>Published articles: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_PUBLISHED__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>Acceptance rate: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ACCEPTANCE_RATE__</span></div>
<div class='metrics_data'>Rejection rate: <span class='metrics_digit'>__JMTR_REJECTION_RATE__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>Average Time to Accept: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_ACCEPT__</span> days</div>
<div class='metrics_data'>Average Time to First Review: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_FISRT_REVIEW__</span> days</div>
<div class='metrics_data'>Average Time to Publish: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_PUBLISH__</span> days</div>
<hr>
Last 3 years statistics:
<hr>
<div class='metrics_data'>Submitted articles: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_SUBMITTED_3Y__</span></div>
<div class='metrics_data'>Accepted articles: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_ACCEPTED_3Y__</span></div>
<div class='metrics_data'>Rejected articles: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_REJECTED_3Y__</span></div>
<div class='metrics_data'>Published articles: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ARTICLES_PUBLISHED_3Y__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>Acceptance rate: <span class='metrics_digit'>__JMTR_ACCEPTANCE_RATE_3Y__</span></div>
<div class='metrics_data'>Rejection rate: <span class='metrics_digit'>__JMTR_REJECTION_RATE_3Y__</span></div>
<hr>
<div class='metrics_data'>Average Time to Accept: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_ACCEPT_3Y__</span> days</div>
<div class='metrics_data'>Average Time to First Review: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_FISRT_REVIEW_3Y__</span> days</div>
<div class='metrics_data'>Average Time to Publish: <span class='metrics_digit'>__JMTR_TIME_TO_PUBLISH_3Y__</span> days</div>
</div>
____ CODE__]

Arabic

إحصائيات المجلة

<!--AWT __JMETRICS__CUSTOM__
<div class="metrics_info rtl persian  f12">
<div class="metrics_data">عدد دوريات المجلة: <span class="metrics_digit">__JMTR_VOLUMES__</span></div>
<div class="metrics_data">العدد الإجمالي لأعداد للمجلة: <span class="metrics_digit">__JMTR_NUMBERS__</span></div>
<div class="metrics_data">عدد زيارة المقالات: <span class="metrics_digit">__JMTR_ARTICLES_VIEW__</span></div>
<div class="metrics_data">عدد استلام المقالات: <span class="metrics_digit">__JMTR_ARTICLES_DOWNLOAD__</span></div>
<hr />
<div class="metrics_data">العدد الإجمالي للباحثين: <span class="metrics_digit">__JMTR_ALL_AUTHORS__</span></div>
<div class="metrics_data">عدد الباحثين دون تکرار: <span class="metrics_digit">__JMTR_UNIQUE_AUTHORS__</span></div>
<div class="metrics_data">عدد الباحثين المکررين: <span class="metrics_digit">__JMTR_REPEATED_AUTHORS__</span></div>
<div class="metrics_data">النسبة المئوية للباحثين المکررين: <span class="metrics_digit">__JMTR_REPEATED_AUTHORS_PERCENT__</span></div>
<hr /><strong>الإحصائية المفصلة بالسنوات الثلاث الأخيرة:</strong>
<div class="metrics_data">عدد المقالات المرسلة: <span class="metrics_digit">__JMTR_ARTICLES_SUBMITTED_3Y__</span></div>
<div class="metrics_data">عدد المقالات المقبولة: <span class="metrics_digit">__JMTR_ARTICLES_ACCEPTED_3Y__</span></div>
<div class="metrics_data">عدد المقالات المرفوضة: <span class="metrics_digit">__JMTR_ARTICLES_REJECTED_3Y__</span></div>
<div class="metrics_data">عدد المقالات المطبوعة: <span class="metrics_digit">__JMTR_ARTICLES_PUBLISHED_3Y__</span></div>
<hr />
 <div class="metrics_data">نسبة قبول: <span class="metrics_digit">__JMTR_ACCEPTANCE_RATE_3Y__</span></div>
<div class="metrics_data">نسبة رفض: <span class="metrics_digit">__JMTR_REJECTION_RATE_3Y__</span></div>
<hr />
<div class="metrics_data">متوسط استلام البحث حتی القبول: <span class="metrics_digit">__JMTR_TIME_TO_ACCEPT_3Y__</span> روز</div>
<div class="metrics_data">متوسط استلام البحث حتی الإرسال للتحكيم: <span class="metrics_digit">__JMTR_TIME_TO_FISRT_REVIEW_3Y__</span> روز</div>
<div class="metrics_data">متوسط القبول حتی النشر: <span class="metrics_digit">__JMTR_TIME_TO_PUBLISH_3Y__</span> روز</div>
</div>
____ AWT-->

 

توضیح:

میانگین دریافت تا پذیرش مقاله که در سایت های معتبر با عناوینی مثل Submission to Accept نیز شناخته می شود را می توان به صورت میانگین زمان داوری مقالات نیز در نظر گرفت. اما در این صورت امکان دارد با میانگین زمان داوری هر مقاله (ارسال برای داور تا دریافت پاسخ) که شاخص پر اهمیتی برای ارسال کننده ی مقاله نیست، اشتباه گرفته شود.

 

بروزرسانی خودکار:

این آمارها به صورت خودکار و با هر تغییر در تعداد یا وضعیت نسخه های نشریه یا مقالات بروز می شوند. از آنجا که وضعیت ها و تاریخ های مقالات برای آمارگیری استفاده می شوند، لازم است وضعیت ها و تاریخ های دریافت، پذیرش و انتشار مقالات به نحو صحیح تنظیم شده باشند. در صورتی که اشتباهی در تنظیمات وجود نداشته باشد (مثلا برای وضعیت رد شدن مقاله، وضعیت دارای عبارت accepted استفاده نشده باشد و تاریخ انتشار نسخه های نشریه به صورت صحیح تنظیم شده باشد) برنامه ی یکتاوب به صورت خودکار این تاریخ ها و وضعیت ها را کنترل می کند.

 

به دلیل آمارگیری از همه ی مقالات (به جای استفاده از مقالات تعیین تکلیف شده) امکان تفاوت های جزیی در کدهای آماری قبلی و جدید وجود دارد.

 

متغیر __JMTR_TIME_TO_FISRT_REVIEW__ میانگین زمان دریافت مقاله تا اولین ارسال برای داور را نمایش می دهد.

 

اگر آمارها و تاریخ های مقالات قدیمی شما دقیق نیستند، می توانید از آمارهای 3 سال اخیر استفاده کنید.

 

====================================================

 

 

کدهای قبلی برنامه:

برای نمایش آمار های مرتبط با نشریه (Journal Metrics) مانند تعداد مقالات و نرخ پذیرش و رد می توانید کدهای زیر را در میان بلوک ها، فایل های متنی، مطالب یا قالب ها درج کنید:

نمایش آمار 5 سال اخیر به صورت کامل و فارسی:

[__CODE __JMETRICS__FULL__FA____ CODE__]

نمایش آمار 5 سال اخیر به صورت خلاصه و فارسی:

[__CODE __JMETRICS__MIN__FA____ CODE__]

نمایش آمار 5 سال اخیر به صورت کامل و انگلیسی:

[__CODE __JMETRICS__FULL__EN____ CODE__]

نمایش آمار 5 سال اخیر به صورت خلاصه و انگلیسی:

[__CODE __JMETRICS__MIN__EN____ CODE__]

 

در این آمارها، میانگین زمان داوری به صورت میانگین زمان دریافت مقاله تا اتمام کار داوری (پذیرش مقاله) محاسبه شده است. در کدهای جدید امکان درج مدت زمان دریافت تا شروع داوری اضافه خواهد شد.

 

این آمارها به صورت عادی هر 10 روز یکبار یا با هر بار مشاهده صفحه آمار نشریه بروز می شوند. در صورتی که بخواهید دستی و زودتر از موعد بروز شوند می توانید یکبار از این نشانی استفاده کنید:

Your-site-URL/metrics.php?clean_cache=1

 

توجه:

لطفا تاریخ های نسخه ها و نیز تاریخ های پذیرش و رد و انتشار مقالات را به صورت واقعی و صحیح تنظیم نمایید تا آمارها دقیق باشند. امکان ویرایش تاریخ ها از طریق پرونده مقاله یا به صورت جمعی در بخش تغییرات جمعی مقالات فراهم است.

 

 

 

 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb Collection - مجموعه مدیریت یکپارچه پایگاه‌های اینترنتی