مقالات در نوبت چاپ (قطعی شده)

 نویسندگان گرامی به دلیل حجم بالای مقالات ، لینک مقالات به مرور اضافه خواهند شد.تابستان  97  
.................


1- تغییرپذیری فرسایش سطحی و دانه‌بندی ذرات خاک نسبت به جهت و درجه شیب دامنه در منطقه نیمه‌خشک در غرب زنجان
2- بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری
3- اندازه‌گیری آزمایشگاهی ضریب پسای تلماسه‌ها و مقایسه آن با مقادیر برآوردی مدل
4- تاثیر تغییر کاربری زمین بر کیفیت فیزیکی خاک در منطقه گیلانغرب
5- ارزیابی ریسک آلودگی آرسنیک در دشت همدان- بهار با استفاده از روش فازی
6- اثر فاصله شکاف از دماغه‌ی آبشکن مثلثی بر الگوی فرسایش و رسوب
7- شبیه‌سازی اثرات عملیات اصلاحی و احیایی مراتع بر مؤلفه‌های رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میخوران، استان کرمانشاه)
8- بررسی عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه گندم به برهمکنش قارچ میکوریز و براسینولید در شرایط شوری خاک
9- افت شدید سطح آب زیرزمینی و اندرکنش رودخانه- آبخوان (مطالعه موردی: آبخوان نجف آباد در حوضه زاینده رود)
10- بررسی آلودگی زیست محیطی رسوبات آبراهه ای به عناصر سنگین با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی و فاکتورغنی شدگی در منطقه زرشوران- آغ دره (شمال تکاب)
11- تحلیل مصارف انرژی در روش‌های مختلف بهره‌برداری از ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: سامانه‌ی آبیاری کشت و صنعت اشرفیه)
12- بررسی اثر اقلیم، رژیم بارش و طول دوره آماری بر شاخص خشکسالی بالم و مولی در ایران
13- اثر چهار نوع درخت پهن برگ بر ذخیره سازی و معدنی شدن کربن و نیتروژن خاک در عرصه جنگلی شهرستان نور
14- ارزیابی تانیک اسید به عنوان منعقدکننده در کاهش کدورت آب در تصفیه مقدماتی
15- به روزرسانی و بازنگری سند ملی آب در دشت‌های قزوین و فومنات
16- اثر دو رژیم آبیاری بر نوسانات فصلی جمعیت و خسارت Arboridia kermanshah Dlabola روی ارقام مختلف مو در اصفهان
17- تحلیل اتفاقات شبکه آب شهری با استفاده از فنون Spatial Statistics در GIS مطالعه موردی: شهر اردبیل
18- اثر میان مدت مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی و گیاه پوششی خُلّر بر برخی شناسه‌های زیستی کیفیت خاک در زراعت لوبیا
19- تأثیرکاربرد ماده آب‌گریز زایکوسیل بر میزان آب مصرفی و عملکرد گیاه فلفل قلمی
20- کاربرد سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین غلظت رسوب معلق رودخانه‌ (مطالعه موردی: رودخانه کارون)
21- تعیین قواعد بهره‌برداری از مخزن سد درودزن با استفاده از شبکه ‌عصبی تطبیق پذیر مبتنی بر سیستم استنتاج فازی (ANFIS)
22- ارزیابی عملکرد دستگاه WFD در تعیین اجزاء بیلان آب نفوذ یافته به ناحیه ریشه
23- بررسی توان رسوب‌زایی و تولید رواناب در سازندهای زمین شناسی شیرکوه یزد با استفاده از شبیه ساز باران
24- ارزیابی کمیت مولفه آب کلانشهر تهران بر اساس مدل DPSIR
25- تاثیر رینگ مروس بر کارایی قطره چکان ها در سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از پساب کشاورزی
26- اثر شوری آب آبیاری و کود دامی بر آبشویی باکتری اشرشیاکلی آزاد در ستونهای خاک دستخورده
27- بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به مخزن سد کارون 4 بر اساس گزارش چهارم و پنجم IPCC
28- بررسی تغییرات مکانی فلورید محلول خاک در مناطق کشاورزی، غیرکشاورزی، شهری و صنعتی استان اصفهان
29- کاربرد ماشین بردار پشتیبان در شبیه سازی الگوی رطوبتی تحت آبیاری قطره ای
30- اثر تاج تک درختان بنه (Pistacia atlantica) بر میزان نیتروژن کل، کربن آلی، فسفر قابل جذب و بافت خاک جنگل (مطالعه موردی: منطقه سروآباد کردستان)
   پاییز  97  
.................


1- استخراج قوانین جیره بندی تلفیقی جهت مدیریت بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی
2- بررسی اثر رژیم‌های مختلف آب آبیاری بر توسعه ریشه و بهره‌وری مصرف آب گیاه فلفل سبز
3- اثرات جهت شخم و تراکم کشت بر هدررفت آب و خاک در کشتزار دیم در منطقه نیمه‌خشک
4- تحلیل مبتنی برفشار در شبکه‌های توزیع آب به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
5- بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن های آرمور ساده و L شکل در بالادست و پایین دست آبگیر، بر هیدرولیک جریان رودخانه و دبی انحرافی آبگیر
6- بررسی قابلیت سری زمانی داده های سنجنده چند طیفی OLI در تهیه نقشه الگوی کشت غالب به روش گام به گام (مطالعه موردی: شهرستان چادگان)
7- ارزیابی مرفومتری، مدل سازی و استخراج آبراهه ها از مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از مدل زیر‌پیکسل جاذبه
8- تاثیر رژیم‌های مختلف آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم دانه‌ای و شبیه‌سازی عملکرد آن با استفاده از مدل SWAP
9- اثر زهکشی کنترل شده و سطوح مختلف کود نیتروژن برمقدار زه آب و آبشویی نیترات
10- ارزیابی راندمان های آبیاری، کارآیی مصرف و بهره‌وری آب در حوضه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه‌رود)
11- بررسی شاخص‌های خطای عملکرد مدیریت تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
12- پیش‌بینی قابلیت وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک رخدادهای نادر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت، گرگان)
13- ارزیابی مدل استنباط خاک (SIE) در نقشه‌برداری خاک با تأکید بر استفاده از دانش کارشناس و منطق فازی (شهرستان جلفا -گلفرج)
14- تأثیر برهمکنش شرایط رطوبتی و غلظت آمونیوم بر نیترات‌سازی در دو خاک
15- تحلیل نوسانات بارش‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه با روش SMK در دوره آماری 2015-1986
16- شناسایی، پایش و بررسی ساز و کار زمین‌ لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی پراکنش کننده‌های دائمی تصاویر ماهواره‌ای رادار با روزنه ترکیبی
17- مقایسه اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در توصیف آزاد شدن روی در تعدادی از خاک‌های آلوده
18- سطح آلودگی جیوه در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز و توزیع مکانی آن
19- ارزیابی کارایی و آنالیز حسا سیت روش COP مبتنی بر تکنیک RS و GIS در تعیین آسیب پذیری آبخوان دشت الشتر لرستان
20- بررسی نقش ویژگی‌ها فیزیکوشیمیایی خاک آبکند و عوامل زمین محیطی حوزه بالادست آن بر گسترش فرسایش آبکندی
21- تأثیر قدرت یونی زئولیت برجذب آرسنیک و عناصر ضروری گندم درخاک های آلوده به جنگ‌افزار ها و سلاح های شیمیایی
22- اثرات جاده بر پوشش گیاهی و برخی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و قابلیت استفاده عناصر خاک (مطالعه موردی: منطقه فتح‌آباد، جاده داراب بندرعباس)
23- طرح جدید در کاربرد صفحات هدایت جریان در حوضچه رسوب گیر برای افزایش راندمان تله‌اندازی
24- اثر اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده و جزءبندی فسفر در تعدادی از خاک‌های آهکی استان چهار محال و بختیاری
25- تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره
26- بررسی آزمایشگاهی اثر شکاف در بدنه آبشکن بر کنترل آبشستگی اطراف آن در قوس 180 درجه
27- تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)، کنجد (Sesamum indicum L.) و ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاری
28- تحلیل و مقایسه چرخه‌های دمای کمینه، بیشینه و بارش استان مازندران (مطالعه موردی: ‌‌ایستگاه‌های همدید رامسر و بابلسر)
29- مدل عددی نیمه‌ضمنی روندیابی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: بازه لیقوان تا هروی لیقوان چای، تبریز)
30- لحاظ پایداری بین نسلی در مصرف منابع آب کشاورزی نوبت چاپ سایر مقالات تا تابستان 98 ، نیز مشخص شده اند که بر روی سایت قرار خواهند گرفت.
.................


دفعات مشاهده: 17235 بار   |   دفعات چاپ: 477 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb