راهنمای نگارش مقاله

 •   نشریه علوم آب و خاک در رشته‌های آب و خاکشناسی و علوم وابسته به آنها، مقالات پژوهشی را که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید، به ترتیب اولویت وصول چاپ می‌کند. پژوهش‌هایی که در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارائه گردیده و یا در چارچوب گزارش ماهیانه، سالیانه و مانند آن منتشر شده باشد نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ است.
 • مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان (با داشتن موافقت کتبی آنان ) بر عهده شخصی است که مقاله را برای مجله ارسال می‌کند، و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز برای ارسال مقاله باید موافقت کتبی استاد یا استادان راهنمای خود را کسب کرده باشند.
   
 • مقاله‌های این مجله شامل پژوهشی ، مروری ، در زمینه آب و خاک است. مقاله‌های مروری فقط با دعوت هیئت تحریریه پذیرفته می‌شوند و سایر مقاله‌ها از بین مقاله‌های رسیده با کمک داوران پذیرش می‌شوند. تمامی مقالات بدون استثناء داوری خواهند شد.  
 توضیحات لازم و ضروری در تهیه و ارسال مقاله برای نویسندگان محترم:
 • مقاله‌ها باید به شکل الکترونیکی به صورت نسخه‌ Word  از طریق وبگاه مجله ارسال شوند.
 • مقالات باید به صورت تک ستونی با حفظ ۲/۵ سانتی متر حاشیه از هر طرف، و با درج شماره صفحه و فاصله سطور ۱/۵ سانتی‌متر و با فونت B Lotus۱۲ و انگلیسی Times New Roman ۱۰ با فرمت word و حداکثر در ۱۴ صفحه به صورت کامل همراه با کلیه شکل ها و منحنی ها  و جداول تهیه و ارسال گردد .
 • فایل مقاله در دو قسمت فایل اصلی (شامل مشخصات کامل نویسندگان) و فایل بدون نام (فایل اصلی مقاله بدون نام حهت ارسال برای داوران) بارگذاری نمایید.
 • شکل‌ها، منحنی‌ها، و جدول‌ها با کیفیت خوب تهیه شود. به طوری که بتوان مستقیماً از آنها در چاپ استفاده کرد. هر شکل لازم است یک زیرنویس و هر جدول یک سرنویس شماره‌بندی شده با توضیحات کافی داشته باشد. اطلاعات زیر شکل‌ها و سرنویس جدول‌ها گویا باشد.
 • تمام صفحات مقاله و تمام جدول‌ها و شکل‌ها شماره‌گذاری شود. شکل‌ها و جداول باید فارسی باشند.
برای ارسال مقاله به صورت الکترونیکی، مراحل زیر لازم است :
 •   ۱-پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
 •   ۲- ورود به صفحه شخصی (در بالای صفحه)
 •   ۳-پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
 • ۴- بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط
 • ۵- تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

  ترتیب و شرح قسمت‌های مختلف مقاله :

مقالات ارسالی شامل برگ مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد .

 • برگ مشخصات مقاله : این قسمت در یک صفحه مجزا، معرف عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی وآدرس پست الکترونیکی و آدرس نویسنده یا نویسندگان مقاله، و ارتباط مقاله با پایان نامه دانشجویی (در صورت وجود) خواهد بود . همچنین تمامی مشخصات نویسندگان در چکیده فارسی و انگلیسی به ترتیب به صورت فارسی و انگلیسی درج شود .
 • عنوان : عنوان مقاله حداکثر در ۲۰ کلمه و منعکس کننده محتوای مقاله می‌باشد .
 • چکیده فارسی : چکیده مقاله در ۱۰۰ تا حداکثر ۲۰۰ کلمه، بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج به دست آمده، و نتیجه‌گیری کلی از پژوهش است .
 • واژه‌های کلیدی : عبارت است از چند کلمه مجزا که موضوع پژوهش بیشتر پیرامون آنها می‌باشد .
 • مقدمه : در این بخش بایستی موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضیه مورد نظر تعریف گردد. به اهم کارهای پژوهشی انجام شده قبلی در این مورد اشاره و زمینه لزوم پژوهش مورد نظر تشریح شود و هدف مطالعه حاضر مشخص گردد .
 • مواد و روش‌ها : شامل مواد مورد استفاده و شرح روش‌های جدید به کار رفته و یا ذکر مأخذ روش‌های متداول و شناخته شده است .
 • نتایج : در برگیرنده نتایج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول، نمودار و تصویر است. از تکرار ارقام به صور چندگانه (جدول و نمودار و غیره) باید خودداری گردد. از مقالات مندرج در این مجله می‌توان به عنوان راهنمای تهیه جداول و یا ترسیم نمودارها و شکل‌ها استفاده کرد .

 • بحث : در این قسمت علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورت لزوم می‌توان نتایج بحث را توأماً تحت عنوان «نتایج و بحث» ارائه کرد. مقاله می‌تواند دارای یک نتیجه‌گیری کلی باشد، که این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربرد (یا کاربردهای) احتمالی آن است .
 • سپاسگزاری : این بخش، حداکثر در ۵۰ کلمه، معرف اشخاص، سازمان‌ها، و نهادها، به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر در انجام پژوهش و تشکر و قدردانی از آنان می‌باشد .
  • درج قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهشی (در صورت وجود) در مقاله
 •   چکیده به زبان انگلیسی : این چکیده، برگردان کامل چکیده فارسی به زبان انگلیسی است .
 •   واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی : این واژه‌ها نیز برگردان کامل « واژه‌های کلیدی» به زبان انگلیسی می‌باشد .

  توجه : مقاله فاقد هر گونه زیرنویس باشد و همه زیر نویس ها در متن درج شود .
 

 • منابع مورد استفاده : منابع اشاره شده در متن مقاله باید قبلا به صورت کتاب یا مقاله مندرج در یکی از مجلات علمی در آمده و قابل دسترسی به وسیله خواننده مقاله باشد. فهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله باید صرفا از منابع اشاره شده در متن بوده و به وسیله شماره و به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده تهیه شده و تعداد منابع مورد استفاده نمی تواند بیشتر از ۳۰ منبع باشد.
  اشاره کردن به منابع در متن از طریق شماره داخل پرانتز انجام گرفته و در صورت ذکر بیش از یک شماره ترتیب شماره ها در داخل پرانتز از راست به چپ از کوچک به بزرگ باشد. در صورت ذکر نویسندگان بسته به تعداد آنها سه حالت امکان پذیر است: یک نفر = جونز (شماره منبع)، دو نفر= جونز و براون (شماره منبع) و بیش از دو نفر = جونز و همکاران (شماره منبع)

  در فهرست منابع، انواع منابع علمی مورد استفاده به زبان انگلیسی به شرح زیر ارائه می شوند:
  مقاله در نشریه علمی: به ترتیب نویسند (گان) (روش رفرنس نویسی ونکوور)، سال، عنوان، نام نشریه کامل و ایتالیک، شماره نشریه و صفحات، اسامی نشریه ها باید بطور کامل و بدون خلاصه شدن بیاید و عین عنوان انگلیسی موجود بر روی جلد آن نشریه باشد (و نه ترجمه شما از عنوان فارسی آن).
 • Goodarzi, M., J. Abedi Koupai, M. Heidarpour and H. R. Safavi. ۲۰۱۶. Development of a new drought index for groundwater and its application in sustainable groundwater extraction. Journal of Water Resources Planning and Management ۱۴۹ (۹): ۱-۱۲.
 • کل کتاب: به ترتیب نویسند (گان)، سال، عنوان، ناشر و شهر محل چاپ .
 • Crooks, K. R. and M. Sanjayan. ۲۰۰۶. Connectivity Conservation. Cambridge University press, Cambridge.
 • فصل کتاب: به ترتیب نویسند (گان) فصل، سال، عنوان فصل، صفحات فصل، ویراستار (ان)، عنوان کتاب، ناشر و شهر محل چاپ
Shalhevet, J. ۱۹۹۳. Plants under water and salt stress. PP. ۱۳۳-۱۵۴. In: L. Fowden, T. Mansfield and J. Stoddart (Eds.), plant Adaptation to Environmental Stress, Chapman and Hall, New York.
 • مقاله کامل کنفرانس ها : به ترتیب نویسند (گان)، سال، عنوان و نام دقیق انگلیسی همایش و شهر، کشور، تاریخ کنفرانس و صفحات.
Akhavan, S., K. C. Abbaspour, S. F. Mousavi and J. Abedi Koupai. Application of SWAT model to investigate nitrate leaching in Hamadan-Bahar Watershed, Iran. In: Proceeding of ۲۰۰۹ International SWAT Conference, University of Colorado, Boulder, Colorado, U.S.A.
 
 • پایان نامه : به ترتیب نام دانشجو، سال دفاع، عنوان انگلیسی پایان نامه، نام دانشگاه و شهر
Baki, M. ۲۰۱۱. Application of natural and synthetic absorbent materials for improvement of wastewater quality in groundwater recharge. Master thesis, Isfahan University of Technology, Isfahan, I.R. Iran.
 • مقاله اینترنتی: به ترتیب نویسند (گان)، سال، عنوان، آدرس سایت و زمان دسترسی.
FAO.۲۰۰۸. FAO Land and Plant nutrition management service. Available online at:
http:// www. Fao. Org/ag/agll/spush/.Accessed ۲۵ APRIL ۲۰۰۸.
 • توجه: منابع فارسی طبق عنوان اصلی و اولیه و مقاله (و نه ترجمه شما از آن منبع) نیز همانند نمونه زیر باید به صورت انگلیسی نوشته شود:
 Kheirabadi, H., M. Afyuni S. Ayoubi A. Soffianian. ۲۰۱۶. Risk Assessment of Heavy Metals in Soils and Major Food Crops in the Province of Hamadan. Journal of Water and Soil Science ۱۹(۷۴): ۲۷-۳۸ (in Farsi).
 
 

    نحوه ارجاع منابع مورد استفاده در متن مقاله :

  ارجاع معمولاً پس از یک مطلب مهم قید می شود و فقط شماره منبع مورد استفاده در پایان جمله و در داخل پرانتز نوشته شود. لذا از نوشتن نام محققین به زبان فارسی و یا انگلیسی در متن مقاله خودداری شود .

  مثال :  افزایش ماده آلی خاک سبب افزایش حلالیت عناصر کم مصرف در خاک شد (۲۸).

  در بررسی اثر شوری‌های مختلف آب آبیاری بر خصوصیات مختلف تعداد زیادی از ارقام گندم هگزاپلوئید و تتراپلوئید، از شاخص ضریب حساسیت به تنش استفاده شده است (۴ ، ۱۰ و ۱۶ ).

  راهنمای فنی:

  - ساختار متن: فونت عنوان مقاله و عناوین اصلی ساختار (مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری کلی و فهرست منابع مورد استفاده) باید توپر ( Bold ) باشد . استفاده از زیرعنوان‌ها اشکال ندارد اما از به کارگیری زیر عنوان‌های متعدد خودداری شود .

  - جداول به ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند. جداول فاقد خطوط افقی و عمودی باشند .

  - حروف و علایم آماری به صورت Superscript نوشته شود .

  - شکل‌ها به ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند. شکل‌ها بدون خطوط کادر بوده و وضوح کافی داشته باشند. تا حد امکان شکل‌ها به صورت دو بعدی نشان داده شوند .

  - تعداد اعشار مربوط به داده‌های هر یک از ویژگی‌های اندازه‌گیری شده مطابق با دقت روش اندازه‌گیری و دستگاه مورد استفاه باشد. در مورد یک ویژگی، تا حد امکان اعشار یکسان باشد .

  - اعداد مربوط به اندازه‌گیری هر صفت دارای تعداد اعشار یکسان باشد .

  - برای اعداد بزرگتر از ۱۰۰ نیازی به اعشار نیست. برای اعداد بین ۱۰۰-۱۰ یک رقم اعشار و اعداد کوچکتر از ۱۰حداکثر دو رقم اعشار کافی است. تا حد امکان از به کارگیری بیش از دو رقم اعشار خودداری شود .

  - در صورتی‌که جمله‌ای با " عدد " شروع شود، از حروف استفاده شود. در این‌صورت واحد اندازه‌گیری نیز باید حروفی باشد. مثال: " بیست میلی‌گرم در لیتر روی به محلول اضافه شد . "

 •   اندازه‌گیری‌ها

  از واحدهای سیستم بین‌المللی SI استفاده شود .

  طول : متر ( m ) ، میلی‌متر ( mm ) ، میکرومتر ( µm ) ، نانومتر ( nm )

  سطح : هکتار ( ha ) ، مترمربع ( m۲ )

  حجم : مترمکعب ( m۳ ) ، لیتر ( L )

  جرم : کیلوگرم ( kg ) ، گرم ( g ) ، میلی‌گرم ( mg ) ، میکروگرم ( µg ) ، نانوگرم ( ng )

  عملکرد : کیلوگرم در هکتار ( kg ha-۱ ) ، لیتر در هکتار ( L ha-۱ )

  انرژی : ژول ( J ) ، ژول در مترمربع ( J/m۲) ، وات در مترمربع ( W/m۲ )

  فشار : مگاپاسکال ( MPa )

  دما : درجه سلسیوس C ْ

  تعرق : میلی‌مول(آب) در مترمربع در ثانیه ( mmol m-۲ s-۱ )

  فتوسنتز : میکرومول ( CO۲ ) در مترمربع در ثانیه ( µmol m-۲ s-۱ )

  غلظت : گرم در لیتر ( g/L ) ، مول در لیتر ( mol/L ) ، میلی‌مول در لیتر ( mmol/L ) ، میکرومول در لیتر ( µmol/L ) ، نانومول در لیتر ( nmol/L )

نویسندگان پس از دریافت نامه پذیرش، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند "فرم واگذاری حق نشر "را تکمیل و به آدرس مجله ارسال نمایند.

مقاله‌های این شماره و همه مقاله‌های گذشته را می‌توان از وبگاه مجله (http:/jstnar.iut.ac.ir) دریافت کرد.
 


دفعات مشاهده: 75594 بار   |   دفعات چاپ: 3463 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 883 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb