You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری
هما بقایی، فخری شهیدی *، محمدجواد وریدی، مهدی نصیری محلاتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهینه‌سازی شرایط استخراج اینولین از کنگر با و بدون اعمال فراصوت به‌کمک روش سطح پاسخ
سلیمان عباسی *، حنانه فرزان مهر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر زمان برداشت برگ سبز چای بر کیفیت چای سیاه
شیوا روفی گری حقیقت *، صمد صبوری هلستانی، کلثوم چراغی، سیداحمد تقی شکرگزار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML سینتیک افت رطوبت و مقایسه کیفیت ورقه‌های گوجه‌فرنگی در مرحله خشک‌شدن با سه روش: خشک‌کردن خورشیدی، آفتابی سنتی و هوای خشک
علی اکبری، محمد شاهدی *، ناصر همدمی، شهرام دخانی، مرتضی صادقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه اثرات شیر میش، جایگزین شیر و سه نوع جیره آغازین بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه‌های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و ادرار بره‌های شیرخوار نژاد دالاق
آشور محمد قره باش *، تقی قورچی، سعید حسنی، نورمحمد تربتی نژاد، هرمز منصوری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تغییرات میزان لپتین بر اساس نمره وضعیت بدنی و دوره شیردهی و اثر این تغییرات روی تولید مثل گاو شیری
سمیه شریفی، حمیدرضا رحمانی *، محمود معتمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر پرتوتابی بیم الکترونی بر فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده‌های خنثی و اسیدی باگاس نیشکر
حسین رضا شهبازی *، علی اصغر صادقی، حسن فضائلی، غلام رضا رئیس علی، محمد چمنی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر دو روش تدریجی و ناگهانی خشک‌کردن بر شاخص‌های بیانگر سلامت پستان در گاوهای با دوره خشکی کوتاه
مرتضی حسینی غفاری *، غلامرضا قربانی، حمیدرضا رحمانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با آندوسپرم در تلاقی‌های برنج
شعله کیانی *، نادعلی باباییان جلودار، غلامعلی رنجبر، سید کمال کاظمی تبار، محمد نوروزی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه قابلیت ترکیب‌پذیری پنج واریته برنج (Oryza sativa L.) برای شش صفت مورفولوژیکی به‌روش تلاقی دای آلل
لیلا آهنگر، غلامعلی رنجبر *، محمد نوروزی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی روش‌های گروه‌بندی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از تجزیه تابع تشخیص خطی فیشر
بابک ربیعی *، مهدی رحیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر روش کاشت و میزان رطوبت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ در اصفهان
نسیبه پورقاسمیان، مرتضی زاهدی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ظرفیت تولید و میزان تنوع صفات مورفولوژیک، زراعی و کیفی در توده‌های اسپرس (.Onobrychis viciifolia Scop)
محمدمهدی مجیدی *، احمد ارزانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه صفات مورفولوژیک و عملکرد هیبریدهای پربرگ و تجارتی ذرت دانه‌ای در منطقه تهران
سیدعلی محمد مدرس ثانوی *، بهمن امیری لاریجانی، شیوا خالص رو
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی پتانسیل عملکرد دانه و هم‌بستگی صفات در سه گونه‌ از جنس براسیکا (B. napus, B. rapa, B. juncea) تحت شرایط دیم در منطقه گنبد
ابوالفضل فرجی، حسین حاتم زاده *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تناوب زراعی، کاربرد کود شیمیایی و علف‌کش بر کنترل علف‌های هرز چاودار زمستانه
حمیدرضا محمددوست چمن آباد *، علی اصغری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر تغذیه برگ با آسکوربیک اسید بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، تجمع پرولین و لیپید پراکسیداسیون کلزا (.Brassica napus L) در شرایط تنش شوری
آریا دولت آبادیان، سیدعلی محمد مدرس ثانوی *، مظفر شریفی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر مدیریت آبیاری بر سرعت، طول دوره پر شدن دانه و محتوای نسبی آب برگ سه رقم برنج
مهناز کاتوزی، فرخ رحیمزاده خوئی، حسین صبوری *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) در شرایط آبیاری با آب شور
سیدمسعود ضیائی *، محمد کافی، جواد شباهنگ، حمیدرضا خزاعی، محمدرضا سلیمانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گل‌دهی آهار (Zinnia elegans)
مریم حجتی، نعمت الله اعتمادی *، بهرام بانی نسب
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرومالچینگ و تأثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن
محسن کافی، مریم حقیقی *، علی تهرانی فر، غلامحسین داوری نژاد، حسین نعمتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم
عبدالهادی حسین زاده، ایرج برنوسی *، محسن مردی، محمدرضا بی همتا، صفورا امیدی، بهمن یزدی صمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه برخی شاخص‌های فنی در روش‌های کم‌خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم
الیاس دهقان *، مرتضی الماسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML طراحی، ساخت و واسنجی گشتاور سنج با حسگر لیزری به منظور بررسی جریان جرمی علوفه سیلویی در چاپر
ناصر شاه میرزایی *، سعادت کامگار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین برخی خواص فیزیکی و رئولوژیکی بسته‌های یونجه و کاه در حین فشردگی مضاعف
امین اله معصومی *، علی شهریاری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پراکنش گونه‌های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران
مجید طالبی بداف، مسعود بهار *، قدرت اله سعیدی، سید ابوالقاسم محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر RAPD
رودابه راوش، بهروز شیران، عزیزاله علوی *، جورج زرواگیس
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کنترل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم با استفاده از آرد خردل، جدایه‌های Trichoderma و مواد بیولوژیک
مهدی مهرابی کوشکی، دوستمراد ظفری *، بهرام شریف نبی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر چهار رقم کلزا روی پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae
شیرین میرمحمدی *، حسین اللهیاری، محمدرضا نعمت اللهی، علیرضا صبوری، سارا ضرغامی، شهره خاقانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML نگرش و تمایل کارشناسان کشاورزی به کاربرد فناوری‌های میزان متغیر سموم با استفاده از مدل معادلات ساختاری
سعید صالحی، کورش رضایی مقدم *، عبدالعظیم آجیلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل پیامدهای افزایش سطح زیر کشت کلزا در دشت نمدان استان فارس: کاربرد مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت
ابوالفضل محسنی، منصور زیبایی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره تعاملی در برنامه‌ریزی زراعی مطالعه موردی: استان فارس
محسن الوانچی، محمود صبوحی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb