راهنمای نگارش مقاله

  نشریه علوم آب و خاک در رشته‌های آب و خاکشناسی و علوم وابسته به آنها، مقالات پژوهشی را که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید، به ترتیب اولویت وصول چاپ می‌کند. پژوهش‌هایی که در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارائه گردیده و یا در چارچوب گزارش ماهیانه، سالیانه و مانند آن منتشر شده باشد نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ است. مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان (با داشتن موافقت کتبی آنان ) بر عهده شخصی است که مقاله را برای مجله ارسال می‌کند، و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز برای ارسال مقاله باید موافقت کتبی استاد یا استادان راهنمای خود را کسب کرده باشند .

  مقالات باید به صورت تک ستونی با حفظ 5/2 سانتی متر حاشیه از هر طرف، و با درج شماره صفحه و فاصله سطور 5/1 سانتی‌متر و با فونت Bzar 12 و انگلیسی Times New Roman 10با فرمت word و حداکثر در 14 صفحه تهیه و ارسال گردد .

  برای ارسال مقاله به صورت الکترونیکی، مراحل زیر لازم است :

  1-پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی

  2- ورود به صفحه شخصی (در بالای صفحه)

  3-پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه

  4- بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط

  5- تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

  ترتیب و شرح قسمت‌های مختلف مقاله :

  مقالات ارسالی شامل برگ مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد .

  برگ مشخصات مقاله : این قسمت در یک صفحه مجزا، معرف عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی وآدرس پست الکترونیکی و آدرس نویسنده یا نویسندگان مقاله، و ارتباط مقاله با پایان نامه دانشجویی (در صورت وجود) خواهد بود . همچنین تمامی مشخصات نویسندگان در چکیده فارسی و انگلیسی به ترتیب به صورت فارسی و انگلیسی درج شود .

  عنوان : عنوان مقاله حداکثر در 20 کلمه و منعکس کننده محتوای مقاله می‌باشد .

  چکیده فارسی : چکیده مقاله در 100 تا حداکثر 200 کلمه، بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج به دست آمده، و نتیجه‌گیری کلی از پژوهش است .

  واژه‌های کلیدی : عبارت است از چند کلمه مجزا که موضوع پژوهش بیشتر پیرامون آنها می‌باشد .

  مقدمه : در این بخش بایستی موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضیه مورد نظر تعریف گردد. به اهم کارهای پژوهشی انجام شده قبلی در این مورد اشاره و زمینه لزوم پژوهش مورد نظر تشریح شود و هدف مطالعه حاضر مشخص گردد .

  مواد و روش‌ها : شامل مواد مورد استفاده و شرح روش‌های جدید به کار رفته و یا ذکر مأخذ روش‌های متداول و شناخته شده است .

  نتایج : در برگیرنده نتایج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول، نمودار و تصویر است. از تکرار ارقام به صور چندگانه (جدول و نمودار و غیره) باید خودداری گردد. از مقالات مندرج در این مجله می‌توان به عنوان راهنمای تهیه جداول و یا ترسیم نمودارها و شکل‌ها استفاده کرد .

  بحث : در این قسمت علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورت لزوم می‌توان نتایج بحث را توأماً تحت عنوان «نتایج و بحث» ارائه کرد. مقاله می‌تواند دارای یک نتیجه‌گیری کلی باشد، که این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربرد (یا کاربردهای) احتمالی آن است .

  سپاسگزاری : این بخش، حداکثر در 50 کلمه، معرف اشخاص، سازمان‌ها، و نهادها، به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر در انجام پژوهش و تشکر و قدردانی از آنان می‌باشد .

  توجه : مقاله فاقد هر گونه زیرنویس باشد و همه زیر نویس ها در متن درج شود .

  منابع مورد استفاده : منابع اشاره شده در متن مقاله باید قبلاً به صورت کتاب یا مقاله مندرج در یکی از مجلات علمی در آمده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشد. فهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله باید صرفاً از منابع اشاره شده در متن بوده و به وسیله شماره و به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده، برابر روش به کار رفته در هر یک از شماره‌های این مجله تهیه شده باشد. ابتدا منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی آورده می‌شود .

  اشاره کردن به منابع در متن ازطریق شماره داخل پرانتز انجام گرفته و در صورت ذکر نویسندگان بسته به تعداد آنها سه حالت امکان پذیر است: یک نفر = رحیمیان (شماره منبع ) ، دو نفر = رحیمیان و راشد (شماره منبع) و بیش از دو نفر = رحیمیان و همکاران ( شماره منبع )

  1- نحوه نوشتن کتاب در فهرست منابع

  ابتدا نام خانوادگی نویسنده و بعد حرف اول اسم کوچ و از نفر بعد ابتدا حرف اول اسم کوچک و بعد نام خانوادگی بعد از آن سال و بعد از آن نام کتاب (به صورت ایتالیک ) بعد از آن اسم ناشر کتاب و مکان آن ناشر .

  1. رحیمیان، ح.، ج. راشد و م. بنایان. 1363 . علف های هرز و کنترل آنها . انتشارات جاوید، مشهد .

  2. William, E. 1982. …… Academic Press, New York, pp: 1-25.

  2- نحوه نوشتن مقاله در فهرست منابع

  این قسمت همانند نوشتن کتاب است . فقط عنوان مقاله با قلم معمولی و در انتها نام مجله و شماره مجله و صفحات آن مقاله باید نوشته شود .

  1. نیکخواه، ع. و ر. شریفلو. 1368. مطالعه توان تولید گاوهای سرابی، مجله علوم کشاورزی. 20(3): 55-72

  2. Yongjie, W. and L. Yangsheng. 2005. ……………… Chemosphere. 59: 1257-1265.

3-  نوشتن پایان نامه ها و چکیده در فهرست منابع

  مثال :

  رحمانی،ح.ر و.ع.ر.مأمن پوش. 1385. آثار فعالیت های کشاورزی بر کیفیت آب زاینده رود. چکیده مقالات دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی اصفهان .

  چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آن بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a ، b و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شوند‌ .

  نحوه ارجاع منابع مورد استفاده در متن مقاله :

  ارجاع معمولاً پس از یک مطلب مهم قید می شود و فقط شماره منبع مورد استفاده در پایان جمله و در داخل پرانتز نوشته شود. لذا از نوشتن نام محققین به زبان فارسی و یا انگلیسی در متن مقاله خودداری شود .

  مثال :

  افزایش ماده آلی خاک سبب افزایش حلالیت عناصر کم مصرف در خاک شد (28).

  در بررسی اثر شوری‌های مختلف آب آبیاری بر خصوصیات مختلف تعداد زیادی از ارقام گندم هگزاپلوئید و تتراپلوئید، از شاخص ضریب حساسیت به تنش استفاده شده است (4 ، 10 و 16 ).

  چکیده به زبان انگلیسی : این چکیده، برگردان کامل چکیده فارسی به زبان انگلیسی است .

  واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی : این واژه‌ها نیز برگردان کامل « واژه‌های کلیدی» به زبان انگلیسی می‌باشد .

  قابل توجه نویسندگان محترم :

  - فایل مقاله در دو قسمت فایل اصلی و فایل بدون نام و فقط به فرمت ورد 2003بارگذاری نمایید .

  راهنمای فنی

  - ساختار متن: فونت عنوان مقاله و عناوین اصلی ساختار (مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری کلی و فهرست منابع مورد استفاده) باید توپر ( Bold ) باشد . استفاده از زیرعنوان‌ها اشکال ندارد اما از به کارگیری زیر عنوان‌های متعدد خودداری شود .

  - جداول به ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند. جداول فاقد خطوط افقی و عمودی باشند .

  - حروف و علایم آماری به صورت Superscript نوشته شود .

  - شکل‌ها به ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند. شکل‌ها بدون خطوط کادر بوده و وضوح کافی داشته باشند. تا حد امکان شکل‌ها به صورت دو بعدی نشان داده شوند .

  - تعداد اعشار مربوط به داده‌های هر یک از ویژگی‌های اندازه‌گیری شده مطابق با دقت روش اندازه‌گیری و دستگاه مورد استفاه باشد. در مورد یک ویژگی، تا حد امکان اعشار یکسان باشد .

  - اعداد مربوط به اندازه‌گیری هر صفت دارای تعداد اعشار یکسان باشد .

  - برای اعداد بزرگتر از 100 نیازی به اعشار نیست. برای اعداد بین 100-10 یک رقم اعشار و اعداد کوچکتر از 10حداکثر دو رقم اعشار کافی است. تا حد امکان از به کارگیری بیش از دو رقم اعشار خودداری شود .

  - در صورتی‌که جمله‌ای با " عدد " شروع شود، از حروف استفاده شود. در این‌صورت واحد اندازه‌گیری نیز باید حروفی باشد. مثال: " بیست میلی‌گرم در لیتر روی به محلول اضافه شد . "

  اندازه‌گیری‌ها

  از واحدهای سیستم بین‌المللی SI استفاده شود .

  طول : متر ( m ) ، میلی‌متر ( mm ) ، میکرومتر ( µm ) ، نانومتر ( nm )

  سطح : هکتار ( ha ) ، مترمربع ( m2 )

  حجم : مترمکعب ( m3 ) ، لیتر ( L )

  جرم : کیلوگرم ( kg ) ، گرم ( g ) ، میلی‌گرم ( mg ) ، میکروگرم ( µg ) ، نانوگرم ( ng )

  عملکرد : کیلوگرم در هکتار ( kg ha-1 ) ، لیتر در هکتار ( L ha-1 )

  انرژی : ژول ( J ) ، ژول در مترمربع ( J/m2) ، وات در مترمربع ( W/m2 )

  فشار : مگاپاسکال ( MPa )

  دما : درجه سلسیوس C ْ

  تعرق : میلی‌مول(آب) در مترمربع در ثانیه ( mmol m-2 s-1 )

  فتوسنتز : میکرومول ( CO2 ) در مترمربع در ثانیه ( µmol m-2 s-1 )

  غلظت : گرم در لیتر ( g/L ) ، مول در لیتر ( mol/L ) ، میلی‌مول در لیتر ( mmol/L ) ، میکرومول در لیتر ( µmol/L ) ، نانومول در لیتر ( nmol/L )


دفعات مشاهده: 48483 بار   |   دفعات چاپ: 2159 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 883 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb