جلد 12، شماره 45 - ( پاییز 1387 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
XML [English Abstract] اثر یخ‌زدگی روی نشت الکترولیتی 10 رقم بادام زراعی و یک گونه بادام وحشی در استان اصفهان
ص. 1-9
چکیده (14964 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2082 دریافت)  

XML [English Abstract] مطالعه تغییرات طیف بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODIS
ص. 11-19
چکیده (22064 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2310 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه انتخاب مستقیم و غیر مستقیم براساس شاخص‌های مختلف انتخاب در لاین‌های گندم در شرایط معمول و تنش رطوبتی
ص. 21-32
چکیده (18762 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2157 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر تراکم گیاهی بر کشت مخلوط سویا(Glycine max L.) و سورگوم( Sorghum bicolor L.)
ص. 35-44
چکیده (33962 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2512 دریافت)  

XML [English Abstract] ارزیابی تحمل به شوری در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ایرانی
ص. 47-63
چکیده (24991 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2536 دریافت)  

XML [English Abstract] تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و کاربرد جنیستئین بر مقدار نیتروژن و گره زایی سه گونه یونجه یک ساله
ص. 65-75
چکیده (17865 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1761 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر بعضی از عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف بر عملکرد دانه، میزان روغن و سایر صفات زراعی دو رقم کلزا ( Brassica napus L.) در اصفهان
ص. 77-88
چکیده (12731 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2519 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر جهت و تراکم‌های مختلف کاشت بر عملکرد علوفه و دانه سورگوم علفی در بم
ص. 91-97
چکیده (11638 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1936 دریافت)  

XML [English Abstract] مطالعه صفات زراعی و مورفولوژیک هیبریدهای ذرت از طریق تجزیه به عامل‌ها در همدان
ص. 99-107
چکیده (20047 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1874 دریافت)  

XML [English Abstract] تجزیه QTLs برای صفات مرفولوژیک در جمعیت هاپلوئید مضاعف جو
ص. 111-120
چکیده (24051 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1806 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های نخود زراعی ( Cicer arientinum L.) در شرایط دیم خرم آباد
ص. 123-135
چکیده (24107 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2066 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تنوع و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین‌های پیشرفته جو به کمک تجزیه عامل‌ها
ص. 137-145
چکیده (19801 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1847 دریافت)  

XML [English Abstract] ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم دوروم ( Triticum turgidum var. durum) با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی (SSAP)
ص. 147-155
چکیده (16652 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2108 دریافت)  

XML [English Abstract] تنوع ژنتیکی در توده‌های بومی شبدر ایرانی با استفاده از آغازگرهای نیمه‌تصادفی
ص. 157-164
چکیده (20042 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2311 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی‌اکسید کربن و اشعه ماورای بنفش بر صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم ( Triticum turgidum L. var. durum Desf.)
ص. 167-181
چکیده (29982 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2320 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر کلرید کلسیم بر استحکام و ماندگاری پس از برداشت حبه روی خوشه در انگور عسکری
ص. 183-190
چکیده (20857 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2452 دریافت)  

XML [English Abstract] تغییرات قندها و اسید‌های آلی در حین رشد و انبارمانی و اثر آن بر ماندگاری، خصوصیات کیفی و عارضه قهوه‌ای شدن داخلی میوه در دو رقم گلابی آسیایی(. Pyrus serotina Rehd)
ص. 193-204
چکیده (20141 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1968 دریافت)  

XML [English Abstract] استفاده از نشانگرهای ریزماهواره . Pistacia khinjuk Stocks برای ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام تجاری پسته ایرانی
ص. 207-217
چکیده (21887 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2677 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر کاربرد پوترسین بر عمر و فیزیولوژی پس از برداشت میوه های توت‌فرنگی، زردآلو، هلو و گیلاس
ص. 219-230
چکیده (22239 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (3156 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه عصاره‎های روغنی آویشن و میخک و قارچ‎کش ایمازالیل بر پوسیدگی کپک آبی ( Penicillium italicum ) میوه‎های مرکبات در انبار سرد
ص. 231-237
چکیده (24443 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2510 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر سطوح مختلف کلریدسدیم بر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته در محیط آبکشت
ص. 239-248
چکیده (21683 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2110 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی حساسیت توده‌های پیاز ایرانی به بیماری ریشه‌سرخی
ص. 251-261
چکیده (17552 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1732 دریافت)  

XML [English Abstract] شباهت الگوی الکتروفورز پروتئین استرین‌های Xanthomonas axonopodis pv. citri جداشده از مرکبات استان‌های هرمزگان وکرمان با استرین‌های برخی دیگر از گونه‌‌های Xanthomonas
ص. 263-272
چکیده (11155 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1820 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیرنوع رقم نیشکر بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید ( Platytelenomus hylas (Hym., Scelionidae نسبت به تراکم‌های مختلف تخم ساقه‌خوار ( Sesamia nonagrioides ( Lep., Noctuidae و میزان پارازیتیسم
ص. 275-284
چکیده (10160 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1946 دریافت)  

XML [English Abstract] ترکیب گونه‌ای و پراکنش شته‌های گندم و پارازیتوئیدهای آنها در منطقه شیراز و مطالعه تغییرات فصلی جمعیت گونه‌های غالب
ص. 287-295
چکیده (25297 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1601 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اختلالات رشدی و بازدارندگی رشد تنظیم کننده‌های پایریپروکسی‌فن و دیفلوبنزورون در شرایط حرارتی مختلف روی شب‌پره موم‌خوار بزرگ(. Galleria mellonella L)
ص. 297-311
چکیده (23231 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1926 دریافت)  

XML [English Abstract] ویژگی‌های زیستی و رفتاری زنبور ( Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hym.: Pteromalidae ، پارازیتوئید سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات( Callosobruchus maculatus (F.)(Col.: Bruchidae روی نخود
ص. 313-322
چکیده (13303 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2336 دریافت)  

XML [English Abstract] تنوع گونه‌ای زنبورهای مخملی (. Bombus spp ) در دو منطقه کوهستانی البرز مرکزی ایران
ص. 325-336
چکیده (18785 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1971 دریافت)  

XML [English Abstract] برآورد نیازهای گرمایی پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel در شرایط صحرایی
ص. 339-349
چکیده (14888 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2640 دریافت)  

XML [English Abstract] ارزیابی اثر برخی ترکیبات شیمیایی دورکننده روی زنبورعسل (. Apis mellifera L ) در ایستگاه‌های تغذیه ای در مزرعه
ص. 351-363
چکیده (16866 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1520 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر دما و طول روز بر رشد رویشی و عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ
ص. 365-376
چکیده (18134 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1828 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر برخی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف بر عملکرد دانه و دیگر صفات زراعی کنجد در اصفهان
ص. 379-390
چکیده (22779 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2334 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر کلات روی بر مقاومت به خشکی گندم (. Triticum aestivum L)
ص. 393-401
چکیده (18345 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2435 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی مقاومت به خشکی گلرنگ‌های بهاره در مناطق مختلف
ص. 403-415
چکیده (26024 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2361 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر تنش رطوبت، کود شیمیایی نیتروژنه، کود دامی و تلفیقی از کود نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و راندمان استفاده از آب ذرت سینگل کراس704
ص. 417-432
چکیده (26993 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2683 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی ویژگی‌های برگ و نسبت ریشه به ساقه در تداخل اندام‌های زیرزمینی و هوایی گندم زراعی ( Triticum aestivum ) و تراکم‌‌های مختلف یولاف وحشی ( Avena fatua )
ص. 435-446
چکیده (19855 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1941 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر سطوح مختلف شوری کلرید سدیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ (Cartamus tinctorius L.)
ص. 449-458
چکیده (23102 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2950 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر برهمکنش نیتروژن و مواد آلی بر رشد و عملکرد گندم دیم ( Triticum aestivum)
ص. 461-472
چکیده (24002 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2110 دریافت)  

XML [English Abstract] ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار
ص. 475-486
چکیده (19264 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1903 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر پساب کارخانه قند بردرصد عناصر اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم
ص. 489-498
چکیده (31698 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1750 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی(. Mentha piperita L)
ص. 501-510
چکیده (35839 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2986 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای‌ آفتابگردان
ص. 513-523
چکیده (19050 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1878 دریافت)  

XML [English Abstract] روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گلرنگ (. Carthamus tinctorius L)
ص. 525-535
چکیده (20390 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2087 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمّی و کیفی علوفه کلزای پاییزه
ص. 537-548
چکیده (23524 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2298 دریافت)  

XML [English Abstract] پاسخ ریزنمونه‌های انگور رقم بی‌دانه سلطانی به محیط‌های کشت مختلف
ص. 551-558
چکیده (19057 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1926 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تأثیر کوتاه مدت پکلوبوترازول بر رشد رویشی درختان هلو رقم‌های رداسکین و جی اچ هیل
ص. 561-570
چکیده (15034 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1586 دریافت)  

XML [English Abstract] تغییرات میزان رسوراترول در برگ و میوه و اثر احتمالی متیل جازمونات بر آن در دو رقم انگور (. Vitis vinifera L) ایرانی
ص. 571-579
چکیده (14509 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2334 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii Koch
ص. 581-589
چکیده (14518 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2122 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی امکان تولید نژادگان‌های جدید انگورهای بی‌دانه از طریق تلاقی‌های کنترل شده
ص. 591-601
چکیده (16783 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1990 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر بنزیل آدنین و تیوسولفات نقره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گل‌های شاخه بریده سوسن
ص. 603-614
چکیده (31606 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2415 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر عمل پلی‌کراس روی ویژگی‌های زراعی و عملکرد نه نژادگان پیاز در اصفهان
ص. 615-625
چکیده (19012 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1392 دریافت)  

XML [English Abstract] تنوع و روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های انگور (. Vitis vinifera L) استان اصفهان با استفاده از نشانگرهای RAPD
ص. 627-635
چکیده (18881 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2186 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی نگرش دام‌داران شهرستان گلپایگان پیرامون کیفیت شیر و نقش آموزش در بهبود کیفیت شیر
ص. 637-647
چکیده (17555 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2024 دریافت)  

XML [English Abstract] تنوع آللی ژن‌های سختی دانه (پوروایندولین a و b ) در گندم‌های تجاری و بومی ایران
ص. 649-656
چکیده (16323 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1661 دریافت)  

XML [English Abstract] واکنش‌های زراعی- فیزیولوژیک ماش (رقم پرتو) به تنش‌های شدید و خفیف خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی
ص. 659-671
چکیده (28145 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2750 دریافت)  

XML [English Abstract] عوامل مؤثر بر عدم تعادل دام و مرتع در استان فارس: مطالعه موردی مراتع کوه نمک شهرستان داراب
ص. 673-683
چکیده (19654 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (1982 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی ایران: روش ریکادین (مطالعه موردی: گندم)
ص. 685-696
چکیده (23202 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (3528 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر تنش خشکی بر جمعیت و خسارت مگس گلرنگ ( Acanthiophilus helianthi )، شته گلرنگ ( Uroleucon carthami ) و زنجرک Empoasca decipiens
ص. 699-709
چکیده (24619 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2233 دریافت)  

XML [English Abstract] تغییرات انبوهی جمعیت شته گلسرخ (Macrosiphum rosae (L.) (Hemiptera Aphididae روی رقم‌های مختلف گل رز و نسترن
ص. 711-718
چکیده (20635 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2309 دریافت)  

XML [English Abstract] تحمل ژنوتیپ‌های انتخابی پیاز و پلی‌کراس آنها به تریپس پیاز (.Thrips tabaci Lind) در اصفهان
ص. 721-730
چکیده (16354 مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (2272 دریافت)  


Export as: HTML | XML | RSS

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | JWSS - Isfahan University of Technology

Designed & Developed by : Yektaweb